<$BlogRSDUrl$>

Friday, April 28, 2006

IKATULONG LIBRO NI NEPHI 

AN AKI NI NEPHI, NA AKENG LALAKI NI HELAMAN

Asin si Helaman iyo an akeng lalake ni Helaman, na akeng lalake ni Alma, na akeng lalake ni Alma, bilang sarong kamakuapoan ni Nephi na iyo an akeng lalake ni Lehi, na nagluwas paharayo sa Jerusalem sa enot na taon kan pagpapamahala ni Zedekiah, an hade nin Judah.

3 NEPHI TSAPTER 1

Si Nephi na akeng lalake ni Helaman naghale paluwas sa kadagaan, asin an saiyang akeng lalake na si Nephi iyo an nagtatago kan mga rekord --- Maski na ngani na an mga senyales asin mga kangangalasan nagdakul, an marurumpot na plano na garadanon an matatanos--- An banggi na si Cristo imundag nag-abot na--- An senyal ipinagtao na asin sarong bag-ong bitoon an masirang--- An mga kautikan asin mga pandadaya nagdadagdag, asin an mga tulisan na Gadianton nanggadan nin kadakul.

*******

Ngonian ini nangyaring naglipas na an ika-nobenta asin enot na taon naglipas na asin ini an ika-anom na gatos na taon magpoon sa panahon na si Lehi naghale sa Jerusalem; asin iyo idto an taon na si Lachoneus iyo an pinakapamayong huwes asin an gobernador sa bilog na kadagaan.
2 Asin si Nephi, an akeng lalake ni Helaman, naghale paluwas sa kadagaan nin Zarahemla, pinagwalat sa saiyang akeng lalake na si Nephi, na iyo an saiyang pinakamatuang akeng lalake, an mapanungod sa mga laminang bronse, asin an gabos na mga rekord na pinagtago, asin an gabos na ining mga bagay na pinagtagong sagrado gikan pa sa paghale ni Lehi paluwas sa Jerusalem.
3 Pagkatapos na siya naghale paluwas sa kadagaan, asin kun saen nagpaduman, mayong tawo an nakakaaram; asin an saiyang akeng lalake na si Nephi an nagtago kan mga rekord bilang karibay niya, iyo, an rekord kan saiyang mga katawohan.
4 Asin ini nangyaring naglipas na sa pagpopoon kan ika-nobenta aisn duwang taon, hilnga, an mga propesiya kan mga propeta nagpoon na mautob sa kabilugan; nin huli ta nagpoon na magkaigwa nin darakulang mga senyales asin darakulang mga milagro na nangyari sa pag-iriba nin mga katawohan.
5 Pero nagkaigwa nin iba na nagpoon magtaram na an panahon nakaagi na paraa sa mga tataramon na mauutob pa sana, na pinagsabi na si Samuel, an Lamanita.
6 Asin sinda nagpoon na magka-orogma sa saindang mga katugangan, na nagsasabi: Hilnga an panahon lipas na, asin an mga tataramon ni Samuel dae nautob; kun kaya, an saindong kaogmahan asin an saindong pagtubod manungod sa bagay na ini nagin daeng kamugtakan.
7 Asin ini nangyaring naglipas na sinda naggibo nin sarong dakulang kariribokan sa bilog na kadagaan; asin an mga katawohan na nagtubod nagpoon na magin grabe an pagkamundo, na baka sa anuman na pangyayari ining mga bagay na ipinagsabi na dae nanggad mangyaring maglipas.
8 Pero hilnga, sinda nagbantay na may paninindugan para sa aldaw na yan asin an bangging idto asin an aldaw na idto na magigin sarong aldaw na garo baga mayong kabanggihon, na tanganing saindang maaraman na an saindang pagtubod dae nanggad nagin mayong kamugtakan.
9 Ngonian ini nangyaring naglipas na nagkaigwa nin sarong aldaw na pinaglaen kan mga mayong pagtubod, na an gabos ninda na nagtutubod kaidtong mga tradisyon dapat na garadanon laen lang kun an senyal mangyayaring maglipas, na ipinagtao ni Samuel an propeta.
10 Ngonian ini nangyaring naglipas na kan si Nephi, an akeng lalake ni Nephi, nahiling ining karumputan kan saiyang mga katawohan, an saiyang puso grabeng gayo kapano nin kamondoan.
11 Asin ini nangyaring naglipas na siya nagluwas asin nagsuko kan saiyang sadire pababa sa daga, asin makusog na nagtangis sa saiyang Diyos para sa saiyang mga katawohan, iyo, sa sainda na pupunan nang destrosohon nin huli kan saindang pagtubod sa tradisyon kan saindang mga ama.
12 Asin ini nangyaring naglipas na siya makusog na nagtatangis sa Kagurangnan sa bilog na aldaw; asin hilnga, an boses nin Kagurangnan nag-abot saiya, na nagsasabi:
13 I-angat mo an saimong payo asin magin maogmahon ka; nin huli ta hilnga, an panahon haranihon na, asin sa bangging ini an senyal itatao na, asin sa pagkaaga Ako maabot na sa kinaban, tnaganing ipahiling sa kinaban na Ako mag-uuto sa gabos na sakong pinagkausang pagsabihon sa paagi kan nguso kan samuyang mga banal na propeta.
14 Hilnga, Ako maabot sa sadire ko, tanganing utubon an gabos na mga bagay na sakong ginibo na ipaaram sa kaarakian nin mga tawo magpoon sa pundasyon kan kinaban, asin gibohon an kagustuhan, pareho kan Ama asin kan Ake--- sa Ama nin huli sako, asin kan Ake nin huli kan sakong laman. Asin hilnga, an panahon harani na, asin ngonian na banggi an senyal itatao.
15 Asin ini nangyaring naglipas na an mga tataramon na nag-abot ki Nephi nagka-urutob, uyon sa saindang pinagtaram na; nin huli ta hilnga, sa pagbababa kan saldang dae nagkaigwa nin kadikloman; asin an mga katawohan nagpoon na magngangaralas nin huli ta mayo nin kadikloman kan an banggi nag-abot na.
16 Asin nagkaigwa nin kadakul, na dae nagtuturubod sa mga tataramon kan mga propeta, an nagkaturumba sa daga asin nagin garo bagang sinda nagkagaradan, nin huli ta sinda nakakaaram sa dakulang plano ninn kapahamakan na saindang pinaghanda para sainda na nagturubod sa mga tataramon kan mga propeta nagin mayong kamumugtakan; nin huli ta an senyal na ipinagtao na yaon na sa harani.
17 Asin sinda nagpoon na makaaram na an Ake nin Diyos dapat na harani nang magpahiling; iyo, sa marhayon, an gabos na mga katawohan na yaon sa lalawgon kan bilog na kinaban magpoon sa sulnupan sagkod sa sirangan, pareho sa daga kan norte asin sa daga kan sur, na grabeng gayo an pagkangalas na tanganing sinda nagkaturumba sa daga.
18 Nin huli ta sinda nakaaram na an mga propeta nagpatotoo kaining mga bagay sa kadakul na mga taon, asin na an senyal na ipinagtao na yaon na sa harani; asin sinda nagpoon na magkatarakot nin huli kan saindang kadaendatahan asin kan saindang daeng pagtubod.
19 Asin ini nangyaring naglipas na dae nagkaigwa nin kadikloman sa bilog na idtong pagkabanggi, kundi idto nagin malinawanag na arog baga na idto udtong luntok. Asin ini nangyaring naglipas na an saldang nagsirang sa pagkaaga giraray, na uyon sa tinakda kaining panahon; asin sinda nakaaram na iyo idto an aldaw na an Kagurangnan mamumundag na, nin huli sa senyal na ipinagtao na.
20 Asin ini nahimong nangyari na naglipas, iyo, an gabos na mga bagay, sa kada kudlit, na uyon sa mga tataramon kan mga propeta.
21 Asin ini nangyaring naglipas man na sarong bag-ong bitoon an nagluwas, uyon sa tataramon.
22 Asin ini nangyaring naglipas na pagpoon sa panahon na ini dagos magkaigwa nin pagpoon kan mga kaputikan na ipadadarang dagos sa pag-iriba nin mga katawohan, sa paagi ni Satanas, tanganing patagason an saindang mga puso, sa intensiyon na sinda dae nanggad magturubod kaidtong mga senyales asin mga kangangalasan na saindang nagkahiriling; pero maski na ngani kaining mga kaputikan asin mga pandadaya an kadakulang parte nin mga katawohan nagtuturubod, asin pinagbago para sa Kagurangnan.
23 Asin ini nangyaring naglipas na si Nephi nagduman sa pag-iriba nin mga katawohan, asin man kadakul na iba pa an nagbubunyag pasiring sa pagsosolsol, kun kaya nagkaigwa nin sarong dakulaon na kapatawaran nin mga kasalan. Asin kaya an mga katawohan nagpoon giraray na magkaigwa nin katuninongan sa kadagaan.
24 Asin dae nagkaigwa nin pag-iiriwal-iwal, laen lang na ini sa kadikit na nagpoon sa pagbabalangibog, pinaghingohang patunayan sa paagi nin mga kasuratan na ini bako nang gayong kapakinabangan pa an magsunod sa ley ni Moises. Ngonian sa bagay na ini sinda napapamali, na dae naintindihan an mga kasuratan.
25 Pero ini nangyaring naglipas na sinda sa dae pa nahahaloy nagkabarag-o, asin nagkakurumbinse sa kamalian na saindang linaogan, nin huli ta ini ipinagpaaram sa sainda na an ley dae pa nauutob, asin ta ini dapat na mautob sa lambang kudlit; iyo, an tataramon nag-abot sa sainda na ini kaipong gayo na mautob; iyo, na an sarong sinurat o kurit dae dapat na maglipas sagkod na ini gabos mautob; kun kaya sa taon na ini man sana sinda pinagdara sa sarong kaaraman kan saindang kamalian asin nagkumpisal kan saindang mga kasalanan.
26 Asin kaya an ika-nobenta asin duwang taon naglipas na, nagdadara nin mga marhay na bareta sa mga katawohan nin huli sa mga senyales na nag-abot nang naglipas uyon sa mga tataramon kan propesiya kan gabos na mga banal na propeta.
27 Asin ini nangyaring naglipas na an ika-nobenta asin tulong taon naglipas man sa katuninongan, laen lang kaining mga tulisan ni Gadianton, na nag-eerok sa mga kabukidan, na iyo an nagpepereste sa kadagaan; nin huli ta grabe kakusog an saindang mga kuta asin an saindang mga sikretong lugar na tanganing an mga katawohan dae makakadaog sainda; kun kaya sinda nakapaggibo nin kadakul na mga panggagadan, asin nakapaggibo nin sobrang kagadanan sa pag-iriba nin mga katawohan.
28 Asin ini nangyaring naglipas na sa ika-nobenta asin apat na taon sinda nagpoon na magdaragdag sa dakulang degrado, nin huli ta nagkaigwa nin kadakul na sutil na mga Nephita na nagdurulag pasiring sa sainda, na iyo an nakapagkausa nin grabeng kamondoan sa mga Nephita na nagkawaralat sa kadagaan.
29 Asin nagkaigwa man nin sarong dahilan kan sobrang kamondoan an pag-iriba kan mga Lamanita; nin huli ta hilnga, sinda igwa nin kadakul an mga kaarakian na nagdarakula na asin nagpoon na magin mga makukusog sa paglipas nin mga taon, na sinda nagin para sa saindang mga sadire sana, asin pinag-iriba kan iba na mga Zoramita, sa paagi kan saindang mga kaputikan asin kan saindang mahambogon na mga tataramon, tanganing mag-ayon sa mga tulisan nin Gadianton.
30 Asin kaya an mga Lamanita nagkasarakitan man, asin nagpoon na manluya sa saindang pagtubod asin pagkamatanos, nin huli sa karumputan kan mga nagtatalubong henerasyon.

Wednesday, April 26, 2006

HELAMAN TSAPTER 16 

An mga Nephita na nagtubod ki Samuel pinagbunyagan ni Nephi--- Si Samuel dae nagagadan kan saindang mga pana asin gapo--- An iba pinatagas an saindang mga puso, asin an iba nakahiling nin mga anghel--- An mga mayong pagtubod nagsabi na bakong rasonableng magtubod ki Cristo asin kan saiyang pag-abot sa Jerusalem.

*******

Asin ngonian, ini nangyaring naglipas na igwang kadakul na nakadangog sa mga tataramon nin Samuel, an Lamanita, na saiyang pinagtaram sa ibabaw kan muralya nin siyudad. Asin habang kadakul an nagtutubod sa saiyang tataramon nagharale asin pinagharanap si Nephi; asin kan sinda mag-arabot asin nanumpungan siya sinda nagkurumpisal sa saiya kan saindang mga kasalan asin dae nagtago kaini, na nagmamawot na sinda puwedeng pagbunyagan para sa Kagurangnan.
2 Pero habang kadakul an dae nanggad nagtubod sa mga tataramon ni Samuel an nagka-aranggot sa saiya; asin saindang pinag-apunan nin mga gapo siya na yaon sa ibabaw kan muralya, asin man kadakul an nagtira nin mga pana siya habang siya nakatindog sa muralya; pero an Espiritu nin Kagurangnan yaon saiya, na tangani baya na siya dae ninda natatamaan kan saindang mga gapo ni kan saindang mga pana.
3 Ngonian kan saindang mahiling na dae ninda siya natatamaan, nagkaigwa nin kadakul na nagturubod sa saiyang mga tataramon, na tangani baya na sinda nagduruman ki Nephi tanganing magpaburunyag.
4 Nin huli ta hilnga, si Nephi nagparabunyag, asin nagparapropesiya, asin nagparabalangibog, na nagkukurahaw nin pagsosolsol sa mga katawohan, nagpaparapahiling nin mga senyales asin mga kangangalasan, na saindang puwedeng magkaararaman na an Cristo madalion nang mag-abot---
5 Pinagsasabihan sinda kan mga bagay na haranihon nang mag-abot, na tanganing saindang magkaararaman asin magkagiromdoman an panahon kan saindang pag-arabutan na saindang magkakaararaman na kaidto pa, sa intensiyon na sinda puwedeng magtubod; kun kaya habang kadakul na an nagtutubod sa mga tataramon ni Samuel nag-arabot saiya tanganing magpabunyag, nin huli ta sinda nag-abot na nagsosolsol asin nagkukumpisal kan saindang mga kasalan.
6 Pero kadakul na parte sainda an dae nagtutubod sa mga tataramon ni Samuel; kun kaya kan saindang mahiling na sinda dae nakakapagpatama saiya kan saindang mga gapo asin kan saindang mga pana, sinda nagsumbong sa saindang mga kapitan, na nagsasabi: Dakopa an tawong ini asin gapuson siya, nin huli ta siya igwang sarong diyablo; asin nin huli sa kapangyarihan kan diyablo na yaon saiya dae ta siya natatamaan kan satuyang mga gapo asin kan satuyang mga pana; kun kaya dakopa siya asin gapuson siya, asin magrayo saiya.
7 Asin habang sinda nagpasiriring tanganing karaputan siya kan saindang mga kamot, hilnga, siya nagpatihulog kan saiyang sadire pababa sa muralya, asin nagdulag paluwas sa saindang mga kadagaan, iyo, magin pasiring sa sadire niyang nasyon, asin nagpoon na magbalangibog asin magpropesiya sa pag-iriba kan saiyang sadireng mga katawohan.
8 Asin hilnga, siya dae na nanggad nadangog pa sa pag-iriba kan mga Nephita; asin kaya iyo ini an mga pangyayari sa mga katawohan.
9 Asin kaya nagtapos an ika-otsenta asin anom na taon nin pagpapamahala kan mga huwes sa mga katawohan ni Nephi.
10 Asin kaya nagtapos man an ika-otsenta asin pitong taon nin pagpapamahala kan mga huwes, asin kadakul pa kan mga katawohan na yaraon pa sa saindang kapaabaw-abawan asin karumputan, asin an kadikit na parte an nagraralakaw na uyon sa atubangan nin Diyos.
11 Asin iyo man ini an mga pangyayari, sa ika-otsenta asin walong taon nin pagpapamahala kan mga huwes.
12 Asin nagkaigwa nin kadikit na pagbabago sa mga pangyayari kan mga katawohan, laen lang na ini na an mga katawohan nagpoon na mas pinatagas pa sa kadaendatahan, asin naggigibo nin mas pa kadakul na mga bagay na kontraryo sa mga kasugoan nin Diyos, sa ika-otsenta asin siyam na taon nin pagpapamahala kan mga huwes.
13 Pero ini nangyaring naglipas na sa ika-nobentang taon nin pagpapamahala kan mga huwes, nagkaigwa nin kadakul na mga senyales na ipinagtao sa mga katawohan, asin mga kangangalasan; asin an mga tataramon kan mga propeta nagpopoon na magka-urutob.
14 Asin an mga anghel nagpahiling sa mga tawo, madudunong na mga tawo, asin nagdeklara sa sainda nin marhay na bareta nin dakulang kaogmahan; kaya sa taon na ini an mga kasuratan nagpopoon na magka-urutob.
15 Daeng pagkukulang, an mga katawohan nagpoon na patagason an saindang mga puso, gabos laen lang sainda idtong grabe an pagkamatinubod-tubod na parte ninda, pareho sa mga Nephita asin man kan mga Lamanita, asin nagpoon na magdepende sa sadire nindang kusong asin sa sadire nindang kadunungan, na nagsasabi:
16 May mga bagay na saindang nagkaturud-an na tama, sa pag-iriba nin kadaklan; pero hilnga, samuyang naaaraman na an gabos na ining darakula asin marbelosong mga gibo dae puwedeng maglipas, kun baya ini pinagsabi na.
17 Asin sinda nagpoon na sa pagrason asin makipagdiskusyunan sa pag-iriba ninda, na nagsasabi:
18 Na ini bakong rasonable na an arog na ining nilalang bilang Cristo mag-abot; kun iyo ini, asin siya pa na Ake nin Diyos, an Ama kan langit asin kan daga, arog na ini pinagsabi na, tadaw baya ta dae siya magpahiling kan saiyang sadire satuya asin man sa sainda na yaraon sa Jerusalem?
20 Pero hilnga, kami nakakaaram na ini sarong marumpot na tradisyon, na ipinapamana satuya kan satuyang mga ninuno, tanganing hikayaton kita na magtubod sa ibang dakula asin marbelosong bagay na dapat na mangyayaring maglipas, pero pag-iriba ta, kundi sa kadagaan na yaon sa hararayong distansiya, sarong kadagaan na dae ta man aram; kun kaya saindong ipagpamana satuya an kamangmangan, nin huli ta dae ta masasaksihan kan satuyang mga sadireng mga mata na an mga ini katotoohan.
21 Asin saindang gigibohon, sa paagi nin padaya asin man misteryosong mga arte kan sarong maraot, na maghimo nin ibang dakulaon na misteryo na dae ta man maintindihan, na magbubulid satuya pababa na magin mga surugoon kan saindang mga tataramon, asin man surugoon para sa sainda, nin huli ta minadepende kita sainda na pagtukdoan kita nin mga tataramon; asin kaya sainda kitang pababayaan sa kamangmangan kun kita magsuko kan satuyang mga sadire sa sainda, sa bilog tang mga pagkabuhay.
22 Asin may kadakul pang mga bagay na an mga katawohan nag-imahinar sa saindang mga puso, na anas baga kasutilan asin mayong kamugtakan; asin sinda grabeng gayo an pagkadisturbo, nin huli ta si Satanas iyo an nagsusunson sainda na gumibong padagos nin kadaendatahan; iyo, siya nagparalibot-libot na nagwawarak nin mga pahaya asin mga pag-iiriwal-iwal sa ibabaw kan lalawgon nin kadagaan, na tanganing saiyang mapatagas an mga puso nin mga katawohan laban kaining marhay asin kontra kaining paabuton pa sana.
23 Asin maski na ngani kan mga senyales asin mga kangangalasan na ipinagbalangibog sa pag-iriba kan mga katawohan nin Kagurangnan, asin sa kadakul na mga milagro na saindang nang nagibo, si Satanas nanggad naggibo na maigot na makaputan an mga puso nin mga katawohan sa bilog na lalawgon nin kadagaan.
24 Asin kay nagtapos an ika-nobentang taon nin pagpapamahala kan mga huwes sa mga katawohan nin Nephi.
25 Asin kaya digde nagtatapos an libro ni Helaman, uyon sa rekord ni Helaman asin kan saiyang mga akeng lalake.

HELAMAN TSAPTER 15 

An Kagurangnan pinagkastigo an mga Nephita nin huli ta saiyang namumutan sinda--- Mga nagkabarag-ong Lamanita nagin makusog asin naninindugan sa pagtubod--- An Kagurangnan magigin maheherakon sa mga Lamanita sa mga huring aldaw.

*******

Asin ngonian, sakong namumutan na mga katugangan, hilnga, ako madeklara sa saindo na laen lang na kamo magsosolsol an saindong mga pagharongon magkakawaralat sa saindo na maalipungawon.
2 Iyo, laen lang na kamo magsosolsol, an saindong mga kababaehan magkakaigwa nin sarong dakulang dahilan na magngungoyngoy sa aldaw na sinda magtatao nin susuhon; nin huli ta kamo maprobar sa pagdulag asin dae magkakaigwa nin lugar para pagtataguan; iyo, asin herak man sa sainda na may kairibang ake, nin huli ta sinda magigin magabaton asin dae makakadulag; kun kaya, sinda magkakatirimak-timakan asin sinda mawawalat tanganing mapara.
3 Iyo, herak man kaining mga katawohan na pinag-apud na mga katawohan nin Nephi laen lang kun sinda magsosolsol, kun saindang magkahiriling an gabos na ining mga senyales asin mga kangangalasan na ipagpapahiling sa sainda; nin huli ta hilnga, sinda an pinagpiling mga katawohan nin Kagurangnan; iyo, an mga katawohan ni Nephi saiyang kinamumut-an, asin man saiyang pinagkastigo sinda; iyo, sa mga aldaw kan saindang mga kadaendatahan na saiyang pinagkastigo sinda nin huli ta saiyang kinamumut-an sinda.
4 Pero hilnga sakong mga katugangan, an mga Lamanita iyo an saiyang pinagkaka-ongisan nin huli ta an saindang mga gibo padagos na mararaot, asin ini nin huli sa kadaendatahan kan tradisyon kan saindang mga ninuno. Pero hilnga, an kaligtasan nag-abot sa sainda sa paagi kan pagbabalangibog kan mga Nephita; asin nin huli kaining intensiyon kaya an Kagurangnan pinagpalawig an saindang mga aldaw.
5 Asin ako nagmawot na saindang mahiling na an kadaklan sainda yaon pasiring sa dalan kan saindang mga katungkulan, asin sinda nanggad naglalakaw na may pagkamangno sa atubangan nin Diyos, asin sinda naggibong magsunod sa saiyang mga katugangan asin kan saiyang mga panuntunan asin an saiyang mga paghuhukom na uyon sa ley ni Moises.
6 Iyo, ako masabi sa saindo, na an kadakul na parte sainda ginigibo ini, asin sinda naghihingoha na mayong kahandalang kahigosan na tanganing saindang madara an katadaan kan saindang mga katugangan sa kaaraman nin katotoohan; kun kaya nagkaigwa nin kadakul na naidagdag sa saindang numero aro-aldaw.
7 Asin hilnga, kamo nakakaaram sa saindong mga sadire, nin huli ta kamo testigo kaini, na habang kadakul sainda na nagkadarara sa kaaraman nin katotoohan, asin nakaaram sa karumputan asin mga abominableng tradisyon kan saindang mga ninuno, asin pinagpatubod sa banal na mga kasuratan, iyo, an mga propesiya kan banal na mga propeta, na nagkasururat, na iyo an nag-antabay sainda sa pagtubod sa Kagurangnan, asin sa pagsosolsol, na an pagtubod asin pagsosolsol nagdadara nin sarong pagbabag-o kan puso sa sainda---
8 Kun kaya, habang kadakul an nagkaarabot kaini, kamo nakakaaram sa saindong mga sadire na pusog asin may paninindugan sa pagtubod, asin sa bagay kun saen baya sinda ginibong libro.
9 Asin kamo nakakaaram na saindang pinaglubong an saindang mga armas panggiyera, asin sinda natatakot nang gamiton an mga ini na baka sa anoman na paagi sinda magkakasala--- nin huli ta hilnga sinda minatugot kan saindang mga sadire na sinda pagtirimak-timakan asin pagparagadanon sana kan saindang mga kaiwal, asin habo pang magbitbit kan saindang mga espada laban sainda, asin ta ini nin huli sa saindang pagtubod ki Cristo.
10 Asin ngonian, nin huli kan saindang paninindugan na sinda nahimong magtubod sa bagay na ini na saindang pinagtutubudan, nin huli kan saindang kapusugan kan sinda minsan lang naliwanagan, hilnga, an Kagurangnan magbebendisyon sainda asin pinalawig an saindang mga aldaw, na maski na ngani kan saindang kadaendatahan---
11 Iyo, magin na kun sinda magdidikit na daeng pagtubod an Kagurangnan an mapalawig kan saindang mga aldaw, hanggan sa an panahon mag-abot na pinagsasabi kan satuyang mga ama, asin man sa paagi ni propetang Zenos, asin kadakul pang ibang mga propeta, mapanungod sa pagbabalik-loob kan satuyang mga katugangan, an mga Lamanita, giraray pasiring sa kaaraman nin katotoohan---
12 Iyo, ako masabi sa saindo, na sa kahuri-hurihing panahon an mga promisa nin Kagurangnan pinag-unat pasiring sa satuyang mga katugangan, an mga Lamanita; asin ta maski na ngani sa kadakul na mga kasakitan na saindang inaragihan, asin ta maski na ngani na sinda pinagpadpad paduman asin padigde sa lalawgon kan kinaban, asin pinaghahanap, asin paghahampakon asin ipagwaratak-watak sa hararayo, na mayo nin lugar para pagtataguan, an Kagurangnan magigin maheherakon sa sainda.
13 Asin ini uyon sa propesiya, na sinda giraray pagdadarahon pasiring sa tunay na kaaraman, na iyo ngani an kaaraman sa saindang Paratubos, asin an saindang bantog asin tunay na pastor, asin magin kabilang sa numero kan saiyang mga karnero.
14 Kun kaya ako masabi sa saindo, na ini mas marhay pa para sainda kesa para saindo laen lang kun kamo magsosolsol.
15 Nin huli ta hilnga, kun baya an mga darakulang gibo ipinagpahiling sa sainda na ipinagpahiling sa saindo, iyo, sa sainda na nagluya sa daeng pagtubod nin huli kan tradisyon kan saindang mga ninuno, saindong mahiling sa saindong mga sadire na sinda dae na nanggad magluluya giraray sa daeng pagtubod.
16 Kun kaya nagsabi an Kagurangnan: Ako dae na nanggad mandedestroso sainda, pero sakuyang gigibohon na sa aldaw kan sakong kadunungan sinda magbaralik giraray sa sakuya, sabi nin Kagurangnan.
17 Asin ngonian hilnga, sabi nin Kagurangnan, mapanungod sa mga katawohan na mga Nephita: Kun sinda dae magsosolsol, asin himohon na gibohon an sakong kagustuhan, Ako nanggad an magdedestroso sainda, sabi nin Kagurangnan, nin huli kan saindang dae pagtubod na maski na ngani sa kadakul na darakulang mga kagibohan na sakuyang pinaggibo sa pag-iriba ninda; asin habang segurado na an Kagurangnan nabubuhay an mga bagay na ini mangyayari, sabi nin Kagurangnan.

Tuesday, April 25, 2006

HELAMAN TSAPTER 14 

Si Samuel naghula nin liwanag sa pagkabanggi asin sarong bag-ong bitoon sa kamundagan ni Cristo--- Si Cristo an matubos sa mga tawo gikan sa temporal asin espirituwal na kagdanan--- An mga senyal kan saiyang pagkagadan kinabalehan nin tulong aldaw nin kadikloman, an pagkabaraak nin mga gapo, asin dakulang pagbag-o kan panahon.

*******
Asin ngonian ini nangyaring naglipas na si Samuel, an Lamanita, nagpropesiya nin sarong dakulaon na kadakulong pang mga bagay na dae puwedeng maisurat.
2 Asin hilnga, siya nagsabi sa sainda: Hilnga, ako nagtatao saindo nin sarong senyal; nin huli ta limang taon pa an mag-abot, asin hilnga, pagkatapos mag-aabot an Ake nin Diyos tanganing tubuson gabos sinda na nagtutubod sa saiyang pangaran.
3 Asin hilnga, ini itatao ko saindo para sarong senyal sa panahon na siya mag-abot; nin huli ta hilnga, magkakaigwa nin kadakulon na liwanag sa kalangitan, na tangani baya na sa banggi bago siya mag-abot dae magkakaigwa nin kadikloman, na tangani baya na ini magpahiling sa tawo na arog baga na ini sarong aldaw.
4 Kun kaya, magkakaigwa nin sarong aldaw asin sarong banggi asin sarong aldaw, na garo baga na ini sarong aldaw asin ta dae nagkaigwa nin banggi; asin ini para saindo sarong senyal; nin huli ta kamo makakaaram sa pagsirang kan saldang asin man kan pagsulnop kaini; daeng pagkukulang na an banggi dae magkakaigwa nin diklom; asin ini an kabanggihan bago siya imundag.
5 Asin hilnga, magkakaigwa nin sarong bag-ong bitoon na magsisirang, na arog kan saro na dae pa nanggad nindo nagkahiriling; asin ini man magigin sarosng senyal sa saindo.
6 Asin hilnga bako sana ini gabos, magkakaigwa nin kadakul pang mga senyal asin mga kangangalasan sa langit.
7 Asin ini mangyayaring maglipas na kamo gabos matikbalo asin mangangalas, na tangani baya na kamo magkakaturumba sa daga.
8 Asin ini mangyayaring maglipas na an siisay man na magtutubod sa Ake nin Diyos, siya magkakaigwa nin daeng katapusan na buhay.
9 Asin hilnga, kaya an Kagurangnan an nagsugo sako, sa paagi kan saiyang anghel, na ako dapat na magpadigde asin isabi ining mga bagay sa saindo; iyo, siya nagsugo na ako dapat na ipagpropesiya ining mga bagay sa saindo; iyo, siya nagsabi sa sako: Ikurahaw mo sa mga katawohang ini, magsolsol asin andamon an dalan nin Kagurangnan.
10 Asin ngonian, nin huli sa ako sarong Lamanita, asin nakapagtaram sa saindo nin mga tataramon na an Kagurangnan iyo an nagsugo sakuya, asin nin huli ta ini magabat kontra saindo, kamo nagka-aranggot sako asin nagmawot na destrosohon ako, asin pinagpahale paluwas gikan sa pag-iriba nindo.
11 Asin saindong madadangog an sakong mga tataramon, nin huli ta, sa arog kaining intensiyon kaya ako nagsakat sa mga muralya kaining siyudad, na tangani baya kamo makakadangog asin makakaaram sa mga paghuhukom nin Diyos na naghahalat saindo nin huli kan saindong mga kadaendatahan, asin man tanganing puwede nindong magka-araraman an mga kondisyones kan pagsosolsol.
12 Asin man na tangani baya puwede nindong magkaararaman an pag-abot ni JesuCristo, an Ake nin Diyos, an Ama kan langit asin kan daga, an Kaglalang kan gabos na mga bagay gikan pa sa kapinunan; asin na tangani puwede nindong magkaararaman an mga senyales kan saiyang pag-abot, sa intensiyon na tangani kamo puwedeng magtubod sa saiyang pangaran.
13 Asin kun kamo magtutubod sa saiyang pangaran kamo magsosolsol kan gabos nindong mga kasalanan, na pagkatapos kamo puwedeng magkakaigwa nin kapatawaran kan mga ini sa paagi kan saiyang mga merito.
14 Asin hilnga, giraray, may iba pang senyal akong itatao sa saindo, iyo, an senyal kan saiyang kagadanan.
15 Nin huli ta hilnga, siya seguradong magagadan na tanganing an kaligtasan dapat na mag-abot; iyo, ini ipinagputong saiya asin magigin kapakinabangan na siya magagadan, tanganing darahon na mag-agi an pagkabuhay-liwat kan mga gadan, na baya an mga tawo puwedeng madara pasiring sa presensiya nin Kagurangnan.
16 Iyo, hilnga, ini kagadanan na nagdarang maglipas an pagkabuhay-liwat, asin magtutubos sa bilog na nilalang gikan sa enot na kagadanan--- idtong espirituwal na kagadananl para sa bilog na nilalang, sa paagi kan pagkahulog ni Adan na pinaluwas gikan sa presensiya nin Kagurangnan, na pinagkonsidera bilang gadan, pareho sa mga bagay na temporal asin mga bagay na espirituwal.
17 Pero hilnga, an pagkabuhay-liwat kan Cristo nagtutubos sa nilalang, iyo, magin an bilog na nilalang, asin magdadara sainda pabalik sa presensiya nin Kagurangnan.
18 Iyo, asin ini nagdadara na maglipas an kondisyon kan pagsosolsol, na an siisay an nagsosolsol siya dae tutumbahon asin isusugba pasiring sa kalayo; pero an siisay man na dae nagsosolsol iyo an tutumbahon nasin isusugba pasiring sa kalayo; asin magkakaigwa nin pag-abot sa sainda giraray nin sarong espirituwal na kagadanan, iyo, an ikaduwang kagadanan, nin huli ta sinda pinaghale na giraray sa mga bagay na mapanungod sa pagkamatanos.
19 Kun kaya magsolsol kamo, magsolsol kamo, ta baka sa paagi kan pagkaaram kaining mga bagay asin dae na nindo gigibohon kamo magsasapo sa saindong mga sadire na yaon sa irarom nin kondenasyon, asin kamo pagdadarahon pababa pasiring sa ikaduwang kagadanan.
20 Pero hilnga, habang ako nagsasabi sa saindo manungod sa iba pang senyal, an senyal kan saiyang kagadanan, hilnga, sa aldaw na yan na siya nagsasapo nin kagadanan an saldang magdidiklom asin habang magtatao kan saiyang liwanag sa saindo; asin man an bulan asin an mga bitoon; asin dae magkakaigwa nin liwanag sa lalawgon kaining kadagaan, magin pagpoon sa panahon na siya magsasapo nin kagadanan, sa laog nin tulong aldaw, hanggan sa panahon na siya mabubuhay-liwat gikan sa gadan.
21 Iyo, sa panahon na saiyang ipaghuhunod an espiritu magkakaigwa nin mga pagdadaguldol asin nin mga pagkikilat sa laog nin kadakul na mga oras, asin an daga maglilinog asin magyuyogyog; asin an mga gapo na yaraon sa lalawgon kaining kinaban; na parehong yaon sa ibabaw nin kinaban asin sa irarom, na saindong naaraman sa panahon na ini na birilog pa, o an pinakaparte kaini iyo an sarong pinabilog na kinamumugtakan, magkakabaraak;
22 Iyo, sinda magkakabaranga sa duwa, asin padagos na magkakanaragboan na yaon sa kasiringitan asin sa mga kabaraakan, asin yaon sa baak na karugmukan sa ibabaw nin lalawgon kan bilog na kinaban, pareho sa ibabaw nin kinaban asin sa irarom.
23 Asin hilnga, magkakaigwa nin makukusog na mga bagyo, asin magkakaigwa nin kadakul na mga kabukidan an maghaharababa na arog sa sarong burukid-bukid, asin magkakaigwa nin kadakul na mga lugar na pinag-aarapud na mga burukid-bukid na magigin mga kabukidan, na an kahalangkawan grabe.
24 Asin kadakul na mga tinampo an magkakabaraak, asin kadakul na mga siyudad magigin kalipungawan.
25 Asin kadakul na mga lubungan an magkakaburukasan, asin magluluwa kan saindang mga gadan; asin kadakul na mga santo an magpapahiling sa kadaklan.
26 Asin hilnga, iyo ini an pinagsabi kan anghel sako; nin huli ta siya nagsabi sako na magkakaigwa nin kadakul na mga pagdadaguldol asin mga pagkikilat sa laog nin kadakul na mga oras.
27 Asin siya nagsabi sako na habang an daguldol asin an kikilat nagtatagal, asin an bagyo, na an mga bagay na ini maninigo, asin an kadikloman maglalakop sa lalawgon kan bilog na kinaban sa laog nin tulong aldaw.
28 Asin an anghel nagsabi sa sako na kadakul an makakahiling nin darakulang mga bagay kesa kaini, sa intensiyon na sinda puwedeng magturubod na an mga senyales na ini asin ining mga kangangalasan dapat na maglipas sa bilog na lalawgon kaining kadagaan, sa intensiyon na dae dapat na magkaigwa nin dahilan para dae magtubod an pag-iriba nin kaarakian kan mga tawo---
29 Asin ini para sa intensiyon na an siisay an magtutubod puwedeng maliligtas, asin na an siisay man an dae magtutubod, sarong matanos na paghuhukom an puwedeng mag-abot sa sainda; asin man kun sinda pinagkondena saindong pinagdara sa saindang mga sadire an sainda man sanang kondenasyon.
30 Asin ngonian giromdoma, giromdoma baya, sakong mga katugangan, na an siisay man an naggigibo nin kadaendatahan, naggibo kaini sa saiyang sadire man sana; nin huli ta hilnga, kamo nga libre; kamo may permiso na gumibo para sa saindong mga sadire; nin huli ta hilnga, an Diyos nagtao sa saindo nin sarong kaaraman asin saiya kamong ginibong libre.
31 Siya nagtao sa saindo na tanganing kamo may pagkaaram nin marhay gikan sa maraot, asin saiyang pinagtao sa saindo na tanganing puwede kamong pinili nin buhay o kagadanan; asin kamo makakagibo nin marhay asin maibalik sa bagay na marhay, o magkaigwa kan bagay na marhay na maibabalik sa saindo; o kamo makakagibo nin maraot, asin magkaigwa kan bagay na maraot na maibabalik sa saindo.

HELAMAN TSAPTER 13 

An propesiya ni Samuel, an Lamanita, mapanungod sa mga Nephita. Pag-iriba kan mga Tsapter 13 hanggan 15 na pinagkasararo.

*******
Si Samuel, an Lamanita nagpropesiya mapanungod sa pagkapahamak kan mga Nephita laen lang kun magsosolsol--- Sinda asin an saindang mga kayamanan isinumpa--- Sinda nagsikwal asin nanggapo sa mga propeta, pinagpalibutan kan mga demonyo, asin naghahanap nin kaogmahan sa paggigibo nin kadaendatahan.

*******

Asin ngonian ini nangyaring naglipas na sa ika-otsenta asin anom na taon, an mga Nephita yaon pa man sa karumputan, iyo, sa dakulaon na karumputan, habang an mga Lamanita nanggad nagsusunod nin estrikto sa pagsunod kan mga kasugoan nin Dios, na uyon sa ley ni Moises.
2 Asin ini nangyaring naglipas na sa taon na ini igwa nin sarong Samuel, sarong Lamanita, nag-abot sa laog nin kadagaan kan Zarahemla, asin nagpoon sa pagbabalangibog sa mga katawohan. Asin ini nangyaring naglipas na siya nanggad nagparabalangibog, nin kadakul na mga aldaw, nin pagsosolsol sa mga katawohan, asin sainda siyang pinagrayo paluwas, asin siya nakatalaan nang magbalik sa saiyang sadireng kadagaan.
3 Pero hilnga, an boses nin Kagurangnan nag-abot sa saiya, na siya dapat na magbalik giraray, asin magpropesiya sa mga katawohan kan ano man na mga bagay na minaabot sa saiyang puso.
4 Asin ini nangyaring naglipas na sinda habong magtugot na siya maglaog sa siyudad; kun kaya siya nagduman asin nagsakat sa itaas nin muralya, asin pinag-unat an saiyang kamot asin nagkurahaw nin sarong makusugon na boses, asin nagpropesiya sa mga katawohan kan anoman na mga bagay na an Kagurangnan an nagkaag sa laog nin saiyang puso.
5 Asin siya nagsabi sa sainda: Hilnga, ako, si Samuel, sarong Lamanita, nagsasabi nin mga tataramon kan Kagurangnan na saiyang pinagkaag sa sakuyang puso; asin hilnga saiyang pinagkaag ini sa laog kan sakuyang puso tanganing sabihan ining mga katawohan na an espada nin hustisya naka-omang na sa mga katawohang ini; asin apat na gatos na mga taon dae maagi laen lang an an espada nin hustisya mahuhulog sa mga katawohang ini.
6 Iyo, magabat na kapahamakan an naghahalat kaining mga katawohan, asin ini seguradong mangyayari sa mga katawohang ini, asin mayong makakapagligtas kaining mga katawohan kundi an pagsosolsol asin pagtubod sa Kagurangnang JesuCristo, na seguradong maabot sa kinaban, asin magtitios nin kadakul na mga bagay asin gagadanon para sa saiyang mga katawohan.
7 Asin hilnga, sarong anghel nin Kagurangnan iyo an nagdeklara kaini sa sakuya, asin siya nanggad nagdara nin marhay na bareta sa sakuyang kalag. Asin hilnga, ako ipinadara sa saindo tanganing ideklara man ini sa saindo, na tanganing kamo magkaigwa nin marhay na bareta; pero hilnga kamo habong magresibe sako.
8 Kun kaya, nagsabi baya ang Kagurangnan: Nin huli sa katagasan kan mga puso nin mga katawohan kan mga Nephita, laen lang kun sinda nagsosolsol sakong hahaleon an sakong tataramon gikan sainda, asin sakong kukuahon an sakong Espiritu gikan sainda, asin dae na ako magtitios sainda, asin sakong babalikon an mga puso kan saindang mga katugangan laban sainda.
9 Asin apat na gatos na mga taon dae malipas bago ko tutugutan na sinda hahampakon; iyo, ako magbibisita sainda na may darang espada asin may taggutom asin may mga kapestehan.
10 Iyo, ako magbibisita sainda sa sakong makangirhat na kaanggutan, asin magkakaigwa sa sainda sa ika-apat na henerasyon na mabubuhay, kan saindong mga kaiwal, na tanganing masdan an saindong dagos na kapahamakan; asin ini segurado na gayong mag-aabot laen lang kun kamo magsosolsol, an sabi nin Kagurangnan; asin sinda sa ika-apat na henerasyon magbibisita sa saindong kapahamakan.
11 Pero kun kamo magsosolsol asin magbalik sa Kagurangnan nindong Diyos sakong ipagrarayo an sakong pagka-anggot, sabi nin Kagurangnan; iyo, kaya sabi nin Kagurangnan, paladan sinda na nagsosolsol asin magbalik sa sakuya, pero herak man sa sainda na dae nagsosolsol.
12 Iyo, herak man kaining bantog na siyudad nin Zarahemla; nin huli ta hilnga, ini baya nin huli sainda na mga matatanos na ini ililigtas; iyo, herak man kaining bantog na siyudad, nin huli ta sakong pinag-iisipan, sabi nin Kagurangnan, na igwa nin kadakul, iyo, magin an grabeng parte kaining bantog na siyudad, na pinagpapatagas an saindang smga puso kontra sakuya, sabi nin Kagurangnan.
13 Pero paladan sinda na magsosolsol, nin huli ta sinda ililigtas ko. Pero hilnga, kun bako sana sa mga matatanos na yaraon sa bantog na siyudad na ini, hilnga, ako magkakausa kuta na kalayo an maghuhulog gikan sa langit asin destrosohon ini.
14 Pero hilnga, ini nin huli na sana sa mga matatanos na ini pinaligtas. Pero hilnga, an panahon maabot, sabi nin Kagurangnan, na kun saindong papaluwason an mga matatanos gikan sa pag-iriba nindo, kaya kamo magigin hinog para sa kapahamakan; iyo, herak man kaining bantog na siyudad, nin huli sana sa karumputan asin mga abominasyon na yaraon saiya.
15 Iyo, asin herak man sa siyudad nin Gideon, nin huli kan karumputan asin mga abominasyon na yaraon saiya.
16 Iyo, asin herak man sa gabos na siyudad na yaraon sa kadagaan sa palibot, na pagsasadire kan mga Nephita, nin huli sa karumputan asin mga abominasyon kan mga yaraon sa sainda.
17 Asin hilnga, sarong sumpa an mag-aabot sa ibabaw nin kadagaan, an sabi ni Kagurangnan nin Hukbo, nin huli sa mga katawohan na yaraon sa mga kadagaan, iyo, nin huli kan saindang karumputan asin kan saindang mga abominasyon.
18 Asin ini mangyayaring maglipas, sabi nin Kagurangnan nin mga Hukbo, iyo, an satuyang dakulaon asin totoong Diyos, na an siisay man na magtatago nin mga kayamanan sa daga dae na ninda mananagboan pa giraray, nin huli sa dakulang kasumpaan kan daga, laen lang kun siya sarong matanos na tawo asin itatago niya ini para sa Kagurangnan.
19 Nin huli ta ako an may gusto, sabi nin Kagurangnan, na saindang ipagtago an saindang mga kayamanan para sa sakuya; asin sumpaon sinda na dae nagtago kan saindang kayamanan para sakuya; nin huli ta mayo nin nagtatago kan saindang mga kayamanan laen lang na sinda na mga matatanos; asin siya na dae nagtatago kan saiyang mga kayamanan para sakuya, isinumpa na siya, asin man an kayamanan, asin mayong makakapagtubos kaini nin huli sa sumpa kan daga.
20 Asin an aldaw mag-aabot na saindang itatago an saindang mga kayamanan, nin huli ta saindang pinamugtak an saindang mga puso sa mga kayamanan; asin nin huli ta saindang ipinamugtak an saindang mga kayamanan noarin na sinda magdudulag sa atubangan kan saindang mga kaiwal; nin huli ta habo nindang itatago an mga ini para sakuya, an sumpa yaon sainda asin man sa saindang mga kayamanan; asin sa aldaw na iyan sinda paghahampakon, sabi nin Kagurangnan.
21 Hilnga nindo, mga katawohan kaining bantog na siyudad, asin maghinanyog sa sakuyang mga tataramon; iyo, maghinanyog sa mga tataramon na an Kagurangnan an nagsabi; nin huli ta hilnga, siya nagsasabi na kamo ipinagsumpa nin huli sa saindong mga kayamanan, asin man an saindong mga kayamanan isinumpa nin huli ta saindong ipinamugtak an saindong mga puso sa sainda, asin dae kamo nagparahinanyog sa mga tataramon niya na iyo an nagtao sa saindo.
22 Kamo dae makapaggiromdom sa Kagurangnan nindong Diyos sa mga bagay na siya iyo an nagbendisyon saindo, pero kamo pirmeng gayo nakapaggiromdom kan saindong mga kayamanan, bako na magpasalamat sa Kagurangnan nindong Diyos para sainda; iyo, an saindong mga puso dae nakapamugtak sa Kagurangnan, pero sinda nagbubutog na may dakulang kapa-abaw-abawan, sa paghahambog, asin sa dakulang kabutugan, mga kaorihan, mga pakikiiwal, malisya, mga persekusyon, asin mga panggagadan, asin gabos na manera nin mga kadaendatahan.
23 Nin huli kaining kadahilanan an Kagurangnang Diyos nagkausa na sarong sumpa data na mag-abot sa daga, asin man sa saindong mga kayamanan, asin ini nin huli sa saindong mga kadaendatahan.
24 Iyo, herak man kaining mga katawohan, nin huli kaining oras na nag-abot, na saindong pinagsikwal an mga propeta, asin pinagtutuya-tuya sinda, asin pinaggagapo sinda, asin pinaggagaradan sinda, asin naggigibo nin gabos na manera nin kadaendatahan sa sainda, magin arog kan pinaggibo ninda sa lumang panahon.
25 Asin ngonian kun kamo magtaram, kamo nagsasabi: Kun an samuyang mga aldaw yaon kaidtong mga aldaw kan samuyang mga magurang sa lumang panahon, kami kuta na magtutugot na gadanon an mga propeta; kami dae kuta na magtutugot paggapoon sinda, asin palayason sinda paluwas.
26 Hilnga kamo mas grabe pa an karaotan kesa sainda; nin huli ta habang an Kagurangnan nabubuhay, kun an sarong propeta magdudulok sa pag-iriba nindo asin magdeklara sa saindo nin tataramon nin Kagurangnan, na pinagsasabi an saindong mga kasalanan asin mga kadaendatahan, kamo nagka-aranggot sa saiya, asin pinapalayas siya paluwas asin pinaghahanapan nin gabos na manera nin mga paagi tanganing destrosohon siya; iyo, kamo nagsasabi na siya sarong palsong propeta, asin na siya sarong parakasala, asin kairiba kan diyablo, nin huli ta siya nagtutuga na an saindong mga kagibohan mararaot.
27 Pero hilnga, kun an sarong tawo mag-abot sa pag-iriba nindo asin magsasabi: Giboha ini, asin ta mayo nin kadaendatahan; giboha idto asin kamo dae magtitios; iyo, siya magsasabi: Maglakaw kamo na uyon sa kapa-abaw-abawan kan saindong sadireng mga puso; iyo, maglakaw na uyon sa kapa-abaw-abawan kan saindong mga mata, asin gibohon an anoman na an saindong puso an nagmamawot--- asin kun an sarong tawo mag-abot sa pag-iriba nindo asin magsasabi kaini, saindong pinagreresibe siya, asin masabi na siya sarong propeta.
28 Iyo, kamo an nag-aalsa saiya paitaas, asin kamo nagtatao saiya kan saindong pagkakan; kamo nagtatao sa saiya kan saindong bulawan, asin kan saindong plata, asin kamo an nagbabado saiya nin mamahalon na kasul-otan; asin nin huli ta siya nagtataram nin kabuladasang mga tataramon sa saindo, asin siya nagsasabi na an gabos marahayon, pagkatapos kamo daeng nahihiling na sala saiya.
29 O kamong mga marurumpot asin kamong mga sutil na henerasyon; kamong matatagas asin kamong tiso an liog na mga katawohan, gurano kalawig na kamo maghuhuna-huna na an Kagurangnan magtutugot saindo? Iyo, gurano kalawig na kamo magtutugot kan saindong mga sadire na pangengenotan nin hunghang asin butang mga giya? Iyo, gurano kalawig na kamo nagpili nin kadikloman embes baga nin liwanag?
30 Iyo, hilnga, an kaanggutan nin Kagurangnan yaon nang nagrarani kontra saindo; hilnga, saiyang pinagsumpa an kadagaan nin huli kan saindong kadaendatahan.
31 Asin hilnga, an panahon nag-aabot na saiyang pinagsumpa an saindong mga kayamanan, na tanganing magin sindang mahalnason, na kamo dae makakaputan sinda; asin sa mga aldaw kan saindong kaprobrehan kamo dae makapagtago kaiyan.
32 Asin sa mga aldaw kan saindong kapobrehan kamo magkukurahaw sa Kagurangnan; asin daeng kamugtakan an saindong pagkukurahaw, nin huli ta an saindong kalipungawan nag-abot na para saindo, asin an saindong kapahamakan ginibo nang segurado; asin pagkatapos kamo maghihibi asin mag-aalimuyong sa aldaw na yan, an sabi nin Kagurangnan nin mga Hukbo. Asin pagkatapos kamo magtatangis, asin magsasabi:
33 O na ako nagsosolsol na, asin dae nanggagadan nin mga propeta, asin pinaggapo sinda, asin pinag-apon sinda paluwas. Iyo, sa aldaw na yan kamo magsasabi: O kami nakagiromdom sa Kagurangnan nyamong Diyos na sa aldaw na yan siya nagtao samuya kan samuyang mga kayamanan, asin pagkatapos sinda bako baga nagin mahalnason na tanganing samuyang mawara sinda; nin huli ta hilnga, an samuyang mga kayamanan nagkawarara gikan samuya.
34 Hilnga, samuyang ipinagmugtak an sarong gamit digde asin sa pagkaaga ini nawara; asin hilnga, an samuyang mga espada pinagawi gikan samuya sa aldaw na samuya sindang kinakaipuhan para sa giyera.
35 Iyo, samuyang pinagtago an samuyang mga kayamanan asin an mga ini naghalnas paharayo gikan samuya, nin huli kan sumpa nin kadagaan.
36 O kami nagsosolsol sa aldaw na an tataramon nin Kagurangnan nag-abot sa samuya; nin huli ta hilnga an daga pinagsumpa, asin an gabos na mga bagay nagin mahalnason, asin kami dae makakapot sainda.
37 Hilnga, kami nagkaparilibutan nin mga demonyo, iyo, kami pinapalibutan sa paagi kan mga anghel niya na iyo an nagmamawot na destrosohon an samuyang mga kalag. Hilnga, an samuyang mga kadaendatahan grabeng gayo. O Kagurangnan, dae mo daw maiparayo an saimong kaanggutan samuya? Asin iyo ini an saindong lengguwahe sa aldaw na idto.
38 Pero hilnga, an saindong mga aldaw sa probasyon nakaagi na; saindong pinagliliman-limanan an aldaw kan saindong kaligtasan hanggan sa ini daeng katapusan nang huri, asin an saindong kapahamakan nahimo nang segurado; iyo, nin huli ta kamo naghahanap sa bilog na mga aldaw kan saindong mga buhay para sa bagay na dae nindo makukua; asin kamo naghahanap para sa kaogmahan sa paagi nin paggibo nin kadaendatahan, na an bagay na ini kontraryo sa natura kaining pagkamatanos na yaon sa satuyang dakulaon asin Eternal na Pamayo.
39 O kamong mga katawohan nin daga, na kamo makakadangog kan sakong mga tataramon! Asin ako mapangadye na an kaanggutan nin Kagurangnan lugod ipagrayo gikan saindo, asin na kamo magsosolsol asin makakaligtas.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?