<$BlogRSDUrl$>

Wednesday, April 26, 2006

HELAMAN TSAPTER 16 

An mga Nephita na nagtubod ki Samuel pinagbunyagan ni Nephi--- Si Samuel dae nagagadan kan saindang mga pana asin gapo--- An iba pinatagas an saindang mga puso, asin an iba nakahiling nin mga anghel--- An mga mayong pagtubod nagsabi na bakong rasonableng magtubod ki Cristo asin kan saiyang pag-abot sa Jerusalem.

*******

Asin ngonian, ini nangyaring naglipas na igwang kadakul na nakadangog sa mga tataramon nin Samuel, an Lamanita, na saiyang pinagtaram sa ibabaw kan muralya nin siyudad. Asin habang kadakul an nagtutubod sa saiyang tataramon nagharale asin pinagharanap si Nephi; asin kan sinda mag-arabot asin nanumpungan siya sinda nagkurumpisal sa saiya kan saindang mga kasalan asin dae nagtago kaini, na nagmamawot na sinda puwedeng pagbunyagan para sa Kagurangnan.
2 Pero habang kadakul an dae nanggad nagtubod sa mga tataramon ni Samuel an nagka-aranggot sa saiya; asin saindang pinag-apunan nin mga gapo siya na yaon sa ibabaw kan muralya, asin man kadakul an nagtira nin mga pana siya habang siya nakatindog sa muralya; pero an Espiritu nin Kagurangnan yaon saiya, na tangani baya na siya dae ninda natatamaan kan saindang mga gapo ni kan saindang mga pana.
3 Ngonian kan saindang mahiling na dae ninda siya natatamaan, nagkaigwa nin kadakul na nagturubod sa saiyang mga tataramon, na tangani baya na sinda nagduruman ki Nephi tanganing magpaburunyag.
4 Nin huli ta hilnga, si Nephi nagparabunyag, asin nagparapropesiya, asin nagparabalangibog, na nagkukurahaw nin pagsosolsol sa mga katawohan, nagpaparapahiling nin mga senyales asin mga kangangalasan, na saindang puwedeng magkaararaman na an Cristo madalion nang mag-abot---
5 Pinagsasabihan sinda kan mga bagay na haranihon nang mag-abot, na tanganing saindang magkaararaman asin magkagiromdoman an panahon kan saindang pag-arabutan na saindang magkakaararaman na kaidto pa, sa intensiyon na sinda puwedeng magtubod; kun kaya habang kadakul na an nagtutubod sa mga tataramon ni Samuel nag-arabot saiya tanganing magpabunyag, nin huli ta sinda nag-abot na nagsosolsol asin nagkukumpisal kan saindang mga kasalan.
6 Pero kadakul na parte sainda an dae nagtutubod sa mga tataramon ni Samuel; kun kaya kan saindang mahiling na sinda dae nakakapagpatama saiya kan saindang mga gapo asin kan saindang mga pana, sinda nagsumbong sa saindang mga kapitan, na nagsasabi: Dakopa an tawong ini asin gapuson siya, nin huli ta siya igwang sarong diyablo; asin nin huli sa kapangyarihan kan diyablo na yaon saiya dae ta siya natatamaan kan satuyang mga gapo asin kan satuyang mga pana; kun kaya dakopa siya asin gapuson siya, asin magrayo saiya.
7 Asin habang sinda nagpasiriring tanganing karaputan siya kan saindang mga kamot, hilnga, siya nagpatihulog kan saiyang sadire pababa sa muralya, asin nagdulag paluwas sa saindang mga kadagaan, iyo, magin pasiring sa sadire niyang nasyon, asin nagpoon na magbalangibog asin magpropesiya sa pag-iriba kan saiyang sadireng mga katawohan.
8 Asin hilnga, siya dae na nanggad nadangog pa sa pag-iriba kan mga Nephita; asin kaya iyo ini an mga pangyayari sa mga katawohan.
9 Asin kaya nagtapos an ika-otsenta asin anom na taon nin pagpapamahala kan mga huwes sa mga katawohan ni Nephi.
10 Asin kaya nagtapos man an ika-otsenta asin pitong taon nin pagpapamahala kan mga huwes, asin kadakul pa kan mga katawohan na yaraon pa sa saindang kapaabaw-abawan asin karumputan, asin an kadikit na parte an nagraralakaw na uyon sa atubangan nin Diyos.
11 Asin iyo man ini an mga pangyayari, sa ika-otsenta asin walong taon nin pagpapamahala kan mga huwes.
12 Asin nagkaigwa nin kadikit na pagbabago sa mga pangyayari kan mga katawohan, laen lang na ini na an mga katawohan nagpoon na mas pinatagas pa sa kadaendatahan, asin naggigibo nin mas pa kadakul na mga bagay na kontraryo sa mga kasugoan nin Diyos, sa ika-otsenta asin siyam na taon nin pagpapamahala kan mga huwes.
13 Pero ini nangyaring naglipas na sa ika-nobentang taon nin pagpapamahala kan mga huwes, nagkaigwa nin kadakul na mga senyales na ipinagtao sa mga katawohan, asin mga kangangalasan; asin an mga tataramon kan mga propeta nagpopoon na magka-urutob.
14 Asin an mga anghel nagpahiling sa mga tawo, madudunong na mga tawo, asin nagdeklara sa sainda nin marhay na bareta nin dakulang kaogmahan; kaya sa taon na ini an mga kasuratan nagpopoon na magka-urutob.
15 Daeng pagkukulang, an mga katawohan nagpoon na patagason an saindang mga puso, gabos laen lang sainda idtong grabe an pagkamatinubod-tubod na parte ninda, pareho sa mga Nephita asin man kan mga Lamanita, asin nagpoon na magdepende sa sadire nindang kusong asin sa sadire nindang kadunungan, na nagsasabi:
16 May mga bagay na saindang nagkaturud-an na tama, sa pag-iriba nin kadaklan; pero hilnga, samuyang naaaraman na an gabos na ining darakula asin marbelosong mga gibo dae puwedeng maglipas, kun baya ini pinagsabi na.
17 Asin sinda nagpoon na sa pagrason asin makipagdiskusyunan sa pag-iriba ninda, na nagsasabi:
18 Na ini bakong rasonable na an arog na ining nilalang bilang Cristo mag-abot; kun iyo ini, asin siya pa na Ake nin Diyos, an Ama kan langit asin kan daga, arog na ini pinagsabi na, tadaw baya ta dae siya magpahiling kan saiyang sadire satuya asin man sa sainda na yaraon sa Jerusalem?
20 Pero hilnga, kami nakakaaram na ini sarong marumpot na tradisyon, na ipinapamana satuya kan satuyang mga ninuno, tanganing hikayaton kita na magtubod sa ibang dakula asin marbelosong bagay na dapat na mangyayaring maglipas, pero pag-iriba ta, kundi sa kadagaan na yaon sa hararayong distansiya, sarong kadagaan na dae ta man aram; kun kaya saindong ipagpamana satuya an kamangmangan, nin huli ta dae ta masasaksihan kan satuyang mga sadireng mga mata na an mga ini katotoohan.
21 Asin saindang gigibohon, sa paagi nin padaya asin man misteryosong mga arte kan sarong maraot, na maghimo nin ibang dakulaon na misteryo na dae ta man maintindihan, na magbubulid satuya pababa na magin mga surugoon kan saindang mga tataramon, asin man surugoon para sa sainda, nin huli ta minadepende kita sainda na pagtukdoan kita nin mga tataramon; asin kaya sainda kitang pababayaan sa kamangmangan kun kita magsuko kan satuyang mga sadire sa sainda, sa bilog tang mga pagkabuhay.
22 Asin may kadakul pang mga bagay na an mga katawohan nag-imahinar sa saindang mga puso, na anas baga kasutilan asin mayong kamugtakan; asin sinda grabeng gayo an pagkadisturbo, nin huli ta si Satanas iyo an nagsusunson sainda na gumibong padagos nin kadaendatahan; iyo, siya nagparalibot-libot na nagwawarak nin mga pahaya asin mga pag-iiriwal-iwal sa ibabaw kan lalawgon nin kadagaan, na tanganing saiyang mapatagas an mga puso nin mga katawohan laban kaining marhay asin kontra kaining paabuton pa sana.
23 Asin maski na ngani kan mga senyales asin mga kangangalasan na ipinagbalangibog sa pag-iriba kan mga katawohan nin Kagurangnan, asin sa kadakul na mga milagro na saindang nang nagibo, si Satanas nanggad naggibo na maigot na makaputan an mga puso nin mga katawohan sa bilog na lalawgon nin kadagaan.
24 Asin kay nagtapos an ika-nobentang taon nin pagpapamahala kan mga huwes sa mga katawohan nin Nephi.
25 Asin kaya digde nagtatapos an libro ni Helaman, uyon sa rekord ni Helaman asin kan saiyang mga akeng lalake.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?