<$BlogRSDUrl$>

Thursday, June 15, 2006

3 NEPHI TSAPTER 30 

An mga Hentil kan huring aldaw pinagsusugo na magsolsol asin magdulok ki Cristo asin magin kabilang sa laog kan harong nin Israel.

*******

Magdarangog, O kamong mga Hentil, asin dangoga an mga tataramon ni JesuCristo, an Ake nin buhay na Diyos, na saiyang pinagsusugo sako na dapat akong magtaram manungod saindo, nin huli ta, hilnga siya nagsugo sakuya na ako dapat na magsurat, na magsasabi:
2 Magrayo, gabos kamo na mga Hentil, gikan sa saindong mararaot na mga dalan; asin magsolsol kan saindong mga daendatang mga gibo, kan saindong mga pamumutik asin mga pandadaya, asin kan saindong mga prostitusyon, asin kan saindong mga sikretong mga abominasyon, asin kan saindong mga idolatriya, asin kan saindong mga panggagadan, asin kan saindong mga palsong kapadean, asin kan saindong mga pagkaara, asin kan saindong mga pag-iiriwal-iwal, asin gikan sa gabos nindong karumputan asin mga abominasyon, asin magdulok sa sakuya, asin magin bunyag sa sakuyang pangaran, na tanganing kamo makaresibe nin kapatawaran kan saindong mga kasalan, asin magin pano nin Espiritu Santo, na tanganing kamo maibibilang sa sakuyang mga katawohan na yaon sa laog kan harong nin Israel.

Tuesday, June 13, 2006

3 NEPHI TSAPTER 29 

An pagluwas kan Libro ni Mormon iyo an sarong senyal na an Kagurangnan nagpoon na sa pagtitipon kan Israel asin sa pag-utob kan saiyang mga tipan--- Sinda na nagsisikwal kan saiyang panhuring aldaw na mga kapahayagan asin mga regalo pagsusumpaon.

*******

Asin ngonian hilnga, ako nagsasabi sa saindo na sa panahon na an Kagurangnan mahihiling an tama, sa saiyang kadunungan, na tanganing ining mga sinasabi mag-aabot sa Hentil na uyon sa saiyang mga tataramon, pagkatapos saka na nindo magkakaararaman na an tipan na an Ama iyo an naghimo para sa kaarakian nin Israel, manunungod sa saindang restorasyon sa mga kadagaan na saindang kamanahan, nagpoon na baya na magka-urutob.
2 Asin saindong magkakaararaman na an mga tataramon nin Kagurangnan, na pinagparataram kan mga banal na propeta, na an gabos magkaka-urutob; asin kamo dae na kaipong magsabi na an Kagurangnan pinaghaloy an saiyang pag-abot para sa mga kaarakian nin Israel.
3 Asin kamo daeng paghohorop-horop sa saindong mga puso na an mga tataramon na pinagparataram na daeng kamugtakan, nin huli ta hilnga, an Kagurangnan makakagiromdom kan saiyang tipan na saiyang pinaghimo sa saiyang mga katawohan na yaon sa harong nin Israel.
4 Asin sa panahon na saindaong mahihiling an mga tataramon na ini na magluluwas sa pag-iriba nindo; kaya kamo dae na kaipuhan na gayong makapagsikwal sa mga pinaggigibo nin Kagurangnan, nin huli ta an espada kan saiyang hustisya yaon na sa saiyang toong kamot; asin hilnga, sa aldaw na iyan, kun saindong ipagsisikwal an saiyang mga pinaggigibo siya nagkakausa na ini sa dae mahaloy mangengenotan saindo.
5 Herak man saiya na nagsisikwal sa mga pinaggigibo nin Kagurangnan; iyo, herak man saiya na magsikwal ki Cristo asin sa saiyang mga gibo!
6 Iyo, herak man saiya na maninikwal sa mga kapahayagan nin Kagurangnan, asin na magsasabi na an Kagurangnan dae nang gayo naggigibo sa paagi nin kapahayagan, o sa paagi nin propesiya, o sa paagi nin mga regalo, o sa paagi nin mga dila, o sa paagi nin mga pagpapaomay, o sa paagi nin kapangyarihan kan Espiritu Santo!
7 Iyo, herak man saiya na magtataram sa aldaw na iyan, tanganing makakua nin gana, na dae nagkaigwa nin milagro na ipinahiling ni JesuCristo; nin huli ta siya na naggigibo kaini nagigin arog sa akeng lalake nin perdisyon, na para sainda daeng pagkaherak, na uyon sa tataramon ni Cristo!
8 Iyo, asin kamo dae nang gayo maghihinghing, ni manikwalan, ni makakawat pa sa mga Judio, ni an arin man na katadaan kan harong nin Israel; nin huli ta hilnga, an Kagurangnan nakakagiromdom kan saiyang tipan sa saindo, asin siya maggigibo sa sainda na uyon sa bagay na saiyang pinanumpaan.
9 Kun kaya kamo dae maghuna na saindong makayang pagribayan an toong kamot nin Kagurangnan na mapasiring sa wala, na tanganing siya dae na makapagpasunod nin paghuhukom sa pag-uutob kan tipan na saiyang pinaghimo sa laog kan harong nin Israel.

3 NEPHI TSAPTER 28 

Siyam kan dose nagmawot asinpinagpromisahan nin kamanahan sa kahadean ni Cristo sa panahon na sinda magadan--- An tulong Nephita nagmawot asin tinawanan nin kapangyarihan na mangibabaw sa kagadanan na tanganing mapawalat sa kinaban sagkod na si Jesus magbalik giraray--- Sinda pinagtranslado asin makakahiling nin mga bagay na bakong maninigo nag pagtaramon, asin sinda ngonian nagmiministeryo sa pag-iriba nin mga tawo.

*******

Asin ini nangyaring naglipas na kan si Jesus nakapagsabi na kaining mga tataramon, siya nagtaram sa saiyang mga desipulos, saro-saro, na nagsasabi sa sainda: Ano baya ining saindong pinagmamawot hale sakuya, pagkatapos na Ako mapaduman sa Ama?
2 Asin sinda gabos nagsabi, laen lang sa tulo, na nagsasabi: Kami nagmamawot na pagkatapos na kami mamuhay sagkod sa edad nin tawo, na an samuyang ministeryo, kun saen saimong pinag-apod kami, na igwang katapusan, na kami hidalion na makaduman sa saimo sa saimong kahadean.
3 Asin siya nagsabi sa sainda: Paladan kamo nin huli ta kamo nagmamawot kaining mga bagay sa sakuya; kun kaya, pagkatapos na kamo sitenta asin duwang taon na an edad kamo magpapaduman pasiring sakuya sa sakuyang kahadean; asin sa kaibahan ko kamo makakanagbo nin kapahingaloan.
4 Asin kan siya nakapagtaram na sa sainda, siya nagbaling kan saiyang sadire sa tulo, asin nagsabi sa sainda: Ano baya an pinagmamawot nindo na sakuyang gigibohon para saindo, sa panahon na Ako mapaduman na sa Ama?
5 Asin sinda nagmundo sa saindang mga puso, nin huli ta dae ninda maitaram sa saiya an bagay na saindang pinagmamawot.
6 Asin siya nagsabi sa sainda: Hilnga, Ako nakakaaram kan saindong mga kaisipan, asin kamo namamawot kan bagay na si Juan, an sakuyang namumutan, na kaiba ko sa sakuyang ministeryo, bago pa man Ako pinagbitay kan mga Judio na nagmamawot sako.
7 Kun kaya, mas paladan kamo, nin huli ta kamo dae nanggad makakanamit nin kagadanan; alagad kamo mabubuhay tanganing maghiling kan gabos na mga ginigibo kan Ama sa mga kaakian nin mga tawo, magin sagkod na an gabos na mga bagay mautob na uyon sa kagustuhan kan Ama, sa panahon na Ako maabot sa sakuyang kamurawayan na may mga kapangyarihan nin langit.
8 Asin kamo dae nanggad magtatagal sa mga kakulugan nin kagadanan; pero sa panahon na Ako mag-abot sa sakuyang kamurawayan kamo magkakabarag-o sa kislap nin sarong mata gikan sa mortalidad pasiring sa immortalidad; asin pagkasunod kamo magigin paladan sa kahadean kan sakuyang Ama.
9 Asin giraray, kamo dae nanggad makakamit nin kulog habang kao namumuhay pa sa laman, ni kamondoan laen lang kun ini para sa mga kasalan nin kinaban; asin an gabos na ini gigibohon ko nin huli sa bagay na saindong pinagmamawot gikan sakuya, nin huli ta kamo nagmawot na kamo makapagdara pa nin mga kalag nin mga tawo sa sakuya, habang an kinaban nagtitindog pa.
10 Asin nin huli kaining dahilan kamo magkakaigwa nin kapanoan nin kaogmahan; asin kamo magtutukaw sa kahadean kan sakuyang Ama; iyo, an saindong kaogmahan magigin pano, magin arog na an Ama ipinagtao sakuya an kapanoan nin kaogmahan; asin kamo magigin arog ko man, asin Ako magin arog sa Ama; asin an Ama asin Ako saro;
11 Asin an Espiritu Santo an magpapatotoo sa rekord kan Ama asin sako; asin an Ama nagtao nin Espiritu Santo sa mga kaakian nin mga tawo, nin huli sana sakuya.
12 Asin ini nangyaring naglipas na kan si Jesus nakapagtaram na kaining mga tataramon, siya pinagdutdot an lambang saro sainda kan saiyang muro laen lang sa tulo na magpapawalat, asin pagkatapos siya naghale na.
13 Asin hilnga, an mga kalangitan nagbukas, asin sinda nagputitok pasiring sa langit, asin nakahiling asin nakadangog kan dae maitataram na mga bagay.
14 Asin ini pinagbawal sainda na saindang ipagtaram; ni ini pinagtao sainda an kapangyarihan na sinda makapagtaram kan mga bagay na saindang nahiling asin nadangog;
15 Asin kun arin man na sinda yaon sa hawak o luwas kan hawak, sinda dae makapagsabi; nin huli ta garo baga para sainda sarong transpigurasyon ninda, na tanganing sinda nagkabag-o kan saindang hawak na laman na nagin yaon sa estado nin immortalidad, na tanganing sinda makapaghiling nin mga bagay nin Diyos.
16 Pero ini nangyaring naglipas na sinda giraray nagministro sa lalawgon kan kinaban; daeng pagkukulang na sinda namiministro nin mga bagay na saindang nagkadarangog asin nagkahiriling, nin huli sa kasugoan na ipinagtao sa sainda nin langit.
17 Asin ngonian, kun arin man na sinda mortal o immortal, magpoon sa aldaw kan saindang transpigurasyon, ako daeng pagkaaram;
18 Pero iyo ining gayo an sakuyang naaaraman, uyon sa rekord na ipinagtao na--- soinda nagduruman sa lalawgon nin kadagaan, asin nagmiministro sa gabos na mga katawohan, pinagkasararo an kadakul sa simbahan habang nagtutubod sa saindang mga pagbabalangibog; nagburunyag sainda, asin habang kadakul an nagkaburunyagan nakaresibe nin Espiritu Santo.
19 Asin sinda pinagkunkon sa laog nin prisohan ninda na bakong kabale sa simbahan. Asin an mga prisohan dae nakapagpugol sa sainda, nin huli ta sinda nagkaburungkag sa duwa.
20 Asin sinda pinag-apon sa irarom nin daga; pero saindang pinaghampak an daga kan tataramon nin Diyos, na tangani baya na sa paagi kan saiyang kapangyarihan sinda nagkariligtas paluwas sa mga kairaroman nin daga; asin kun kaya sinda dae makapagkalot nin hararom na kalat para makusog na makapagmugol sainda.
21 Asin tulong beses na sinda pinagtulak palaog sa sarong pugon asin dae nakaresibe nin kakulugan.
22 Asin duwang beses na sinda pinagtapsok sa laog nin sarong estaran kan mga mabangison na hayop; asin hilnga sinda nakipagkawat sa mga mabangison na hayop arog kan sarong ake na igwang pasusuhon na karnero, asin dae nakaresibe nin kakulugan.
23 Asin ini nangyaring naglipas na kaya sinda nagpaduman sa pag-iriba kan gabos na mga katawohan ni Nephi, asin nagbalangibog nin ebanghelyo ni Cristo sa gabos na mga katawohan sa lalawgon nin kadagaan; asin sinda nagkabarag-o para sa Kagurangnan, asin nakusumaro sa simbahan ni Cristo, asin an mga katawohan kaining henerasyon pinagbendisyunan, uyon sa mga tataramon ni Jesus.
24 Asin ngonian ako, si Mormon, naghimong matapos kan pagtaram manungod kaining mga bagay sa laog nin sarong panahon.
25 Hilnga, ako kuta na magpopoon na kan pagsurat sa mga pangaran ninda na dae makakanamit nin kagadanan, pero an Kagurangnan an nagbawal; kun kaya ako dae nagsurat sainda, nin huli ta sinda pinagtao gikan sa kinaban.
26 Pero hilnga, ako nakahiling sainda, asin sinda an nagministeryo sa sakuya.
27 Asin hilnga sinda magigin kairiba nin mga Hentil, asin an mga Hentil dae makakabisto sainda.
28 Sinda man magigin kairiba nin mga Judio, asin an mga Judio dae makakabisto sainda.
29 Asin ini mangyayaring malipas, sa panahon na an Kagurangnan mahiling nin tama sa saiyang kadunungan na sinda magministeryo sa gabos na nagkawaratak-watak na mga tribu nin Israel, asin sa gabos na mga nasyon, lahi, mga dila asin mga katawohan, asin magdadara gikan sa pag-iriba ninda pasiring ki Jesus nin kadakul na mga kalag, na tangani baya na an saindang pinagmamawot mauutob, asin nin huli man sa kapangyarihan nin pagkumbinsi nin Diyos na yaon sa sainda.
30 Asin sinda nagin arog sa mga anghel nin Diyos, asin kun sinda magpapangadye sa Ama sa pangaran ni Jesus sinda puwedeng makapahiling kan saindang mga sadire nin anuman na tawo kun ini maninigong marhay sainda.
31 Kun kaya, darakula asin makangangalas na mga gibo na maipapahiling ninda, bago pa man an dakula asin paabuton na aldaw kun noarin na an gabos na mga katawohan kaipuhan na seguradong matindog sa atubangan nin tukawan nin paghuhukom ni Cristo;
32 Iyo magin sa pag-iriba nin mga Hentil magkakaigwa nin sarong dakulaon asin makangangalas na gibo na maipapahiling ninda, bago pa man kaining kaaldawan nin paghuhukom.
33 Asin kun kamo igwa nin gabos na mga kasuratan na nagtatao nin sarong rekord kan gabos na makangangalas na mga gibo ni Cristo, saindong maaaraman, uyon sa mga tataramon ni Cristo, na an mga bagay na ini kaipuhan na seguradong mag-abot.
34 Asin heram man saiya na habong magdangog sa mga tataramon ni Jesus, asin man sa sainda na saiyang pinagpili asin pinadara sa pag-iriba ninda; nin hui ta kun an siisay man na dae nagresibe kan mga tataramon ni Jesus asin sa mga tataramon ninda na saiyang pinagpadara habong resibihon niya; asin kun kaya siya dae maresibe sainda sa huring aldaw;
35 Asin ini magin mas marhay para sainda kun sinda dae na iminundag. Nin huli ta bako daw na isipon mo na kamo mag-iwas sa hustisya nin sarong nakulugan na Diyos, na pinagtimak-timakan sa irarom kan mga bitis nin mga tawo, na tangani baya an kaligtasan puwedeng mag-abot?
36 Asin ngonian hilnga, habang ako nagtataram manungod sainda na an Kagurangnan an nagpili, iyo, magin an tulo na pinagdara pasiring sa mga kalangitan, na ako daeng pagkaaram kun baya sinda pinaglinigan gikan sa mortalidad pasiring sa imortalidad---
37 Pero hilnga, magpoon na ako magsurat, ako naghapot sa Kagurangnan, asin saiyang pinaghimo ining maipahiling sako na dapat lang na kaipuhan na mangyari an sarong pagbabago sa saindang mga hawak, ta kun bako ini nangangaipo mangyari na sinda makanamit nin kagadanan;
38 Kun kaya, tanganing sinda dae makanamit nin kagadanan nagkaigwa nin sarong pagbabago na mangyari sa saindang mga hawak, na tanganing dae sinda makamate nin kulog ni kamondoan laen lang kun ini para sa mga kasalan nin kinaban.
39 Ngonian ining pagbabago bakong kapareho sa pagbabago na mangyayari sa huring aldaw; pero nagkaigwa nin sarong pagbabago na nangyari sa sainda, na tangani baya na si Satanas dae magkaigwa nin kapangyarihan na makapangibabaw sainda, na tanganing siya dae makapagtentar sainda; asin sinda pinagpabanal sa laman, na tanganing sinda nagin banal, asin ta an mga kapangyarihan kan kinaban dae na makakapamugol sainda.
40 Asin sa arog kaining kamugtakan sinda magigin iyo man giraray sagkod sa aldaw nin paghuhukom ni Cristo; asin sa aldaw na iyan sinda makakapagresibe nin sarong pang dakulaon na pagbabago, asin tatanggapon sa laog nin kahadean kan Ama na tanganing dae na nanggad magluluwas pa, kundi mag-eerok kaibahan an Diyos nin daeng kasagkoran sa mga kalangitan.

Monday, June 12, 2006

3 NEPHI TSAPTER 27 

Si Jesus nagsugo sainda na pag-aapudon an Simbahan sa saiyang pangaran--- An saiyang misyon asin sakripisyo sa pagbabayad-sala iyo an kabilugan kan saiyang ebanghelyo--- An mga tawo pinagsuong magsorolsol asin magpabunyag na tanganing sinda pakabanalon kan Espiritu Santo--- Sinda iyo na magigin arog ki Jesus.

*******

Asin ini nangyaring naglipas na bilang mga desipulos ni Jesus nagraralakawan asin nagpapabaralangibog nin mga bagay na saindangpararehong nagkadarangog asin nagkahiriling, asin nagparabunyag sa pangaran ni Jesus, ini nangyaring naglipas na an mga desipulos nagkatiripon-tipon na magkasararo asin sararo sa makusog na pagpangadye asin pag-aayuno.
2 Asin si Jesus giraray nagpahiling kan saiyang sadire sa sainda, nin huli ta sinda nagpaparangadye sa Ama sa pangaran niya; asin si Jesus nag-abot asin nagtindog sa katahawan ninda, asin nagsabi sa sainda: Ano an gusto nindo na sakuyang itatao sa saindo?
3 Asin sinda nagsabi sa saiya: Kagurangnan, samuya pong kagustuhan na saimong sabihon samuya an pangaran na samuyang ipag-aapod kaining simbahan; nin huli ta nagkaigwa nin pag-iiriwal-iwal sa pag-iriba nin mga tawo manunungod sa bagay na ini.
4 Asin an Kagurangnan nagsabi sa sainda: Katotoohan, katotoohan, Ako nagsasabi sa saindo, tadaw baya ta an mga katawohan nagngungurob-ngurob asin nag-iiriwal-iwal nin huli sana sa bagay na ini?
5 Dae daw ninda nagkabarasa an mga kasuratan, na nagsasabi na kaipong pagdadarahon sa sadire nindo an pangaran ni Cristo, na iyo an pangaran ko? Nin huli ta sa paagi kan pangaran na ini kamo pag-aapudon sa huring aldaw;
6 Asin an siisay man an nagdadara sa sadire niya kan sakuyang pangaran, asin magtagal hanggan sa katapusan, siya maliligtas sa huring aldaw.
7 Kun kaya, an anuman na saindong gigibohon, saindong gigibohon an mga ini sa sakuyang pangaran; kun kaya saindong pag-aapudon an simbahan sa sakuyang pangaran; asin kamo mag-aapod sa Ama sa sakuyang pangaran na tanganing saiyang pagbebendisyunan an simbahan nin huli sa sakuyang karahayan.
8 Asin paano baya ini magigin sakuyang simbahan laen lang kun ini pag-aapudon sa sakuyang pangaran? Nin huli ta kun an simbahan pag-aapudon sa pangaran ni Moises kun kaya ini simbahan ni Moises; o kun ini pag-aapudon sa pangaran nin sarong tawo kun kaya ini pag-aapudon na simbahan kan tawong iyan; alagad kun ini pag-aapudon sa sakuyang pangaran kun kaya ini iyo an sakuyang simbahan, kun an mga ini pinagtugdok para sa sakuyang ebanghelyo.
9 Katotoohan Ako nagsasabi sa saindo, na kamo pinagtugdas para sa sakuyang ebanghelyo; kun kaya kamo mag-aapod sa anuman na mga bagay na saindong pag-aapudon, sa sakuyang pangaran; kun kaya kun kamo mag-aapod sa Ama, para sa simbahan, kun ini baya sa sakuyang pangaran an Ama magdadangog saindo;
10 Asin kun ini baya na an simbahan pinagtugdok sa sakuyang ebanghelyo kaya an Ama magpapahiling kan saiyang sadireng mga trabaho sa laog kaini.
11 Pero kun ini dae pinagtugdas sa sakuyang ebanghelyo, asin pinagtugdas para sa mga gibo nin mga tawo, o para sa mga gibo kan diyablo, katotoohan Ako nagsasabi sa saindo sinda magkakaigwa nin kaogmahan sa saindang mga bigo para sa laog nin sarong panahon, asin sa dae mahaloy an katapusan maabot, asin sinda pagpapaludon asin ipagtatapok pasiring sa kalayo, na kun saen duman mayo nang balikan.
12 Nin huli ta an saindang mga gibo magsusunod sainda, nin huli ta sa kadahilanan kan saindang mga gibo na kaya sinda pagpaparuludon; kun kaya giromdoma an mga bagay na sakuyang pinagsasabi saindo.
13 Hilnga Ako nagtao sa saindo kan sakuyang ebanghelyo, asin ini iyo an ebanghelyo na sakuya nang pinagtao sa saindo--- na Ako nag-abot sa kinaban tanganing gibohon an kagustuhan kan sakuyang Ama, nin huli ta an sakuyang Ama an nagpadara sakuya.
14 Asin an sakuyang Ama an nagpadara sakuya na tanganing Ako ibibitay sa krus; asin pagkatapos na pinagbitay sa krus, na tanganing Ako makapagdara nin gabos na mga tawo sa sakuya, na habang Ako pinagbitay kan mga tawo magin iyo pa man dapat lang na an mga tawo ipagpaitaas kan Ama, na tanganing magtindog sa atubangan, tanganing paghuhukuman kan saindang mga nagkaginibohan, magin an mga ini marhay o magin an mga ini maraot---
15 Asin nin huli kaining dahilan kaya Ako pinagpaitaas, kun kaya, uyon sa kapangyarihan kan Ama Ako magdadara nin gabos na mga tawo sa sakuya, na tanganing sinda puwedeng paghuhukuman uyon sa saindang mga nagkaginibohan.
16 Asin ini mangyayaring maglipas, na an siisay man na nagsosolsol asin binunyagan sa sakuyang pangaran mapapano; asin kun siya makapagtagal hanggan katapusan, hilnga, siya iyo an sakuyang pangangaputan na mayong kasalanan sa atubangan kan sakuyaang Ama sa aldaw na iyan kun noarin na Ako baya magtitindog tanganing maghukom sa kinaban.
17 Asin siya na dae makakatagal hanggan sa katapusan, pareho man sana siya na pinagpalod man asin pinagtapok pasiring sa kalayo, kun saen sinda dae na nanggad makakabalik pa, nin huli sa hustisya kan Ama.
18 Asin iyo ini an tataramon na saiyang pinagtao sa mga kaakian nin mga tawo. Asin nin huli sa dahilan na ini saiyang pinag-utob an mga tataramon na saiyang pinagtao, asin siya dae nagpuputik, alagad pinag-utob an gabos niyang mga tataramon.
19 Asin mayo nin bakong malinig na bagay na makakalaog pasiring sa saiyang kahadean; kun kaya mayong makakalaog pasiring sa saiyang kapahingaloan laen lang kun ini sinda iyo an nakapaghugas na kan saindang kabadoan sa sakuyang dugo, nin huli kan saindang pagtubod, asin sa pagsosolsol kan gabos nindang mga kasalan, asin an saindang bilog na pagtubod hanggan sa katapusan.
20 Ngonian iyo ini an kasugoan: Magsolsol, gabos kamong mga katapusan kan kinaban, asin magdulok sa sakuya asin magpabunyag sa sakuyang pangaran, na tanganing kamo pakapabanalon sa paagi kan katabangan kan Espiritu Santo, na tanganing kamo puwedeng magtindog na mayong digta sa atubangan ko sa huring aldaw.
21 Katotoohan, katotoohan, Ako nagsasabi sa saindo, iyo ini an sakuyang ebanghelyo; asin kamo nakakaaram sa mga bagay na tanganing kamo maggigibo sa laog kan sakuyang simbahan; nin huli ta sa mga kaggibohan na saindong nahiling na sakuyang ginigibo iyo man an saindong gigibohon; nin huli kaining saindong mga nagkahiriling na sakuyang ginigibo magin iyo man an saindong gigibohon;
22 Kun kaya, kun kamo maggigibo kaining mga bagay paladan kamo, nin huli ta kamo ipagpapaitaas sa huring aldaw.
23 Isurat an mga bagay na saindong nagkahiriling asin nagkadarangog, laen lan idtong mga ipinagbabawal.
24 Isurat an mga gibo kaining mga katawohan, na iyo an mangyayari, magin kaidto pa na nagkasururat na, kan mga kaidtong nangyari na.
25 Nin huli ta hilnga, gikan sa mga libro na pinagsurat na kaidto pa, asin an mga ining susuraton pa sana, ining mga katawohan sinda paghuhukuman, nin huli sa sainda an saindang mga nagkaginiribohan magkakabarantog sa mga katawohan.
26 Asin hilnga, an gabos na mga bagay pinagsururat sa paagi ni Ama; kun kaya gikan sa mga libro na pagsusuraton pa an kinaban paghuhukuman.
27 Asin kamo nakakaaram na kamo an magigin mga huwes kaining mga katawohan, na uyon sa paghuhukom na sakuyang itatao sa saindo, na magigin husto. Kun kaya, ano bayang manera nin mga tawo na kamo na dapat magigin iyo? Katotoohan Ako nagsasabi sa saindo, magin arog sa sakuya.
28 Asin ngonian Ako mapaduman sa Ama. Asin katotoohan Ako nagsasabi sa saindo, an anuman na mga bagay na saindong hahagadon sa Ama sa sakuyang pangaran itatao sa saindo.
29 Kun kaya, maghagad, asin kamo pagtataw-an; magtuktok, asin ini pagbubukasan sa saindo; nin huli ta siya na naghahanap, nakakaresibe; asin sa saiya na nagtutuktok, ini pagbubukasan.
30 Asin ngonian, hilnga, an sakuyang kaogmahan dakulaon, magin sa kapanoan, nin huli saindo, asin man sa henerasyong ini; iyo, asin magin an Ama nag-oogma, asin man an gabos na banal na mga anghel, nin huli saindo asin sa henerasyon na ini; nin huli ta mayo sainda an nawara.
31 Hilnga, Ako nagugustong kamo dapat na makakasabot; nin huli ta ipinapasabot ko sainda na ngonian nabubuhay na henerasyon; asin mayo sainda an nawara; asin sa sainda Ako igwa nin kapanoan nin kaogmahan.
32 Pero hilnga, ini ikinakamundo ko nin huli kan ika apat na henerasyon na gikan kaining henerasyon, nin huli ta sinda nadarang sakop niya na arog sa akeng lalake nin perdisyon; nin huli ta sainda akong ipagpapabakal para sa plata asin para sa bulawan, asin para sa mga bagay na inaalamag na nakaka-koraptu asin kun saen an mga parahabon puwedeng makalusot na makalaog asin manhabon. Asin sa aldar na iyan Ako mabisita sainda, magin sagkod na ipabalik an saindang mga kaggibohan sa sainda man sanang sadireng mga payo.
33 Asin ini nangyaring naglipas na kan si Jesus nagtapos na kaining mga tataramon siya nagsabi pa sa saiyang mga desipulos: Maglaog kamo sa makipot na pintuan; nin huli ta malapadon an pintuan, asin hayakpit an dalan na pasiring sa buhay, asin kakadikit an yaon na nakanagbo kaini; pero malawak an pintuan, asin mahiwas an dalan na pasiring sa kagadanan, asin kadakul an yaon na nagbiyahe paduman, sagkod an banggi nag-abot, na kun saen mayong tawo an makakatrabaho.

3 NEPHI TSAPTER 26 

Si Jesus nagpaliwanag kan gabos na mga bagay magpoon sa kapinonan sagkod sa katapusan--- An mga umboy asin mga kaakian nagtataram nin mga makangangalason na bagay na dae maisusurat--- Sinda na yaon sa Simbahan ni Cristo igwa kan gabos na mga bagay na pantay-pantay sa pag-iriba ninda.

*******

Asin ngonian ini nangyaring naglipas na kan si Jesus nagsabi kaining mga bagay saiyang pinagpaliwanag an mga ini sa kadaklan; asin saiyang pinagpaliwanag an gabos na mga bagay sa sainda, pareho an darakula asin saradit.
2 Asin siya nagsabi: Ining mga kasuratan, na kamo mayo pa kaini saindo, an Ama nagsugo na sakuyang ipagtatao sa saindo; nin huli ta ini kadunungan saiya na an mga ini dapat na itao sa maabot na mga henerasyon.
3 Asin saiyang pinagpaliwanag an gabos na mga bagay, magin magpoon pa sa kapinunan sagkod sa panahon na siya maabot sa saiyang kamurawayan--- iyo, magin an gabos na mga bagay na maabot sa lalawgon kan kinaban, magin sagkod sa mga elemento na natutunaw sa grabe na gayong init, asin an kinaban paglulukuton arog sa sarong rolyo, asin an mga kalangitan asin kinaban dapat na malipas man;
4 Asin magin sagkod sa dakulaon asin huring aldaw, kasoarin na an gabos na mga katawohan, asin an gabos na mga lahi, asin gabos na mga nasyon asin mga dila magtitindog sa atubangan nin Diyos, tanganing paghuhusgaran kan saindang mga gibo, na kun baya sinda marhay o baya sinda mararaot---
5 Kun sinda magin marhay, mapasiring sa pagkabuhay-liwat sa daeng katapusang buhay; asin kun sinda magin maraot, mapasiring sa pagkabuhay-liwat na kapahamakan, bilang magka-agapay, an saro sa sarong lado asin an saro sa balyong lado, uyon sa pagkaherak, asin kan hustisya, asin kan kabanalan na yaon ki Cristo, na iyo kaidto bago pa an kinaban nagpoon.
6 Asin ngonian dae magkaigwa nin maisusurat sa librong ini magin an ikasanggatos na parte kan mga bagay na si Jesus tunay na itinukdo sa mga katawohan;
7 Pero hilnga an mga lamina ni Nephi naglalaman nin mas grabeng parte kan mga bagay na saiyang pinagtutukdo sa mga katawohan.
8 Asin ining mga bagay na sakuya nang naisurat na sarong menos na parte kan mga bagay na saiyang pinagtutukdo sa mga katawohan; asin ako an nagsurat sainda sa katuyuhan na sinda puwedeng madara giraray sa mga katawohang ini, gikan sa mga Hentil, uyon sa mga tataramon na si Jesus an nakapagtaram.
9 Asin sa panahon na sinda makapagresibe kaini, na ini kapakinabangan na sainda maeenot ngona, sa pagsubok kan saindang pagtubod, asin kun ini mangyayari na sinda magtutubod sa mga bagay na ini saka na baya an mga darakulang bagay maggigibong maipapahiling sa sainda.
10 Asin kun ini mangyayari na sinda dae magtutubod sa mga bagay na ini, saka na baya an mga darakulang bagay pagtatagoon sainda, para sa saindang kapahamakan.
11 Hilnga, ako kuta na magpopoon na sa pagsurat sainda, an gabos ipag-uukit sa mga lamina ni Nephi, alagad an Kagurangnan pinagbawal ini, na nagsasabi: Ako an magsusubok sa pagtubod kan sakuyang mga katawohan.
12 Kun kaya ako, si Mormon, nagsurat sa mga bagay na pinagsusugo sakuya nin Kagurangnan. Asin ngonian ako, si Mormon, matapos na kan sakuyang mga tataramon, asin magpapadagos sa pagsusurat nin mga bagay na pinasusugo sakuya.
13 Kun kaya, ako nagmamawot na sinda dapat na makahiling na an Kagurangnan tunay na nagtutukdo sa mga katawohan, sa laog nin tulong aldaw; asin pagkatapos na siya nakapagpahiling na kan saiyang sadire sa sainda pirme, asin nagbabaak nin tinapay pirme, asin nagbebendisyon kaini, asin nagtatao kaini sa sainda.
14 Asin ini nangyaring naglipas na siya nanggad nagtukdo asin nagmiministro sa mga kaarakian nin kadaklan na sinda pinagsasabi, asin saiyang pinagbuhian an saindang mga dila, asin sinda nagtararam sa saindang mga ama nin darakula asin makangangalason na mga bagay, magin mas darakulaon pa kesa sa saiyang ipinagpahayag sa mga katawohan; asin saiyang pinagbuhian an saindang mga dila na tanganing sinda makapagtaram na.
15 Asin ini nangyaring naglipas na pagkatapos na siya nagsakat na sa langit--- sa ikaduwang pagkakataon na siya nagpahiling kan saiyang sadire sa sainda, asin nagpaduman na sa Ama, pagkatapos na saiyang pina-omayan an gabos nindang mga sakit, asin kan saindang mga pilay, asin nagbukas nin mga mata kan saindang mga buta asin pinagdaglog an mga talenga nin mga bungog, asin magin naggibo nin gabos na manera nin pagbubulong sa pag-iriba ninda, asin nagbuhay-liwat nin sarong tawo gikan sa mga gadan, asin nagpahiling kan saiyang kapangyarihan sa sainda, asin nagsakat paduman sa Ama---
16 Hilnga, ini nangyaring naglipas na sa kinaagahan an kadaklan nagkatiripon-tipon kan saindang mga sadire na magkasararo, asin sinda pararehong nakahiling asin nakadangog kaining mga kaakian; iyo, magin an mga umboy nagbukas kan saindang mga nguso asin nagtararam nin makangangalason na mga bagay; asin an mga bagay na saindang pinagtatararam pinagpangalad na mayo sa arinman na tawo an magsururat sa mga ini.
17 Asin ini nangyaring naglipas na an mga desipulos na pinagpili ni Jesus nagpopoon na sa panahon na idto sa pagbunyag asin nagparatukdo nin kadakul na nagdudulok sa sainda; asin habang kadakul an nagkaburunyagan sa pangaran ni Jesus iyo an nagkaparano nin Espiritu Santo.
18 Asin kadakul sinda an nakahiling asin nakadangog kan dae maisasabing mga bagay, na bakong ligal na pagsusuraton.
19 Asin sinda nagtukdo, asin nagparaministro sa lambang saro; asin sinda igwa nin gabos na bagay na pinagheheras-herasan ninda, an lambang tawo husto an padara, sa lambang saro.
20 Asin ini nangyaring naglipas na sinda naggigiribo kan gabos na mga bagay magin na si Jesus iyo an pinagsugo sainda.
21 Asin sinda na pinagbunyagan sa pangaran ni Jesus iyo an pinag-apud na simbahan ni Cristo.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?