<$BlogRSDUrl$>

Monday, June 12, 2006

3 NEPHI TSAPTER 26 

Si Jesus nagpaliwanag kan gabos na mga bagay magpoon sa kapinonan sagkod sa katapusan--- An mga umboy asin mga kaakian nagtataram nin mga makangangalason na bagay na dae maisusurat--- Sinda na yaon sa Simbahan ni Cristo igwa kan gabos na mga bagay na pantay-pantay sa pag-iriba ninda.

*******

Asin ngonian ini nangyaring naglipas na kan si Jesus nagsabi kaining mga bagay saiyang pinagpaliwanag an mga ini sa kadaklan; asin saiyang pinagpaliwanag an gabos na mga bagay sa sainda, pareho an darakula asin saradit.
2 Asin siya nagsabi: Ining mga kasuratan, na kamo mayo pa kaini saindo, an Ama nagsugo na sakuyang ipagtatao sa saindo; nin huli ta ini kadunungan saiya na an mga ini dapat na itao sa maabot na mga henerasyon.
3 Asin saiyang pinagpaliwanag an gabos na mga bagay, magin magpoon pa sa kapinunan sagkod sa panahon na siya maabot sa saiyang kamurawayan--- iyo, magin an gabos na mga bagay na maabot sa lalawgon kan kinaban, magin sagkod sa mga elemento na natutunaw sa grabe na gayong init, asin an kinaban paglulukuton arog sa sarong rolyo, asin an mga kalangitan asin kinaban dapat na malipas man;
4 Asin magin sagkod sa dakulaon asin huring aldaw, kasoarin na an gabos na mga katawohan, asin an gabos na mga lahi, asin gabos na mga nasyon asin mga dila magtitindog sa atubangan nin Diyos, tanganing paghuhusgaran kan saindang mga gibo, na kun baya sinda marhay o baya sinda mararaot---
5 Kun sinda magin marhay, mapasiring sa pagkabuhay-liwat sa daeng katapusang buhay; asin kun sinda magin maraot, mapasiring sa pagkabuhay-liwat na kapahamakan, bilang magka-agapay, an saro sa sarong lado asin an saro sa balyong lado, uyon sa pagkaherak, asin kan hustisya, asin kan kabanalan na yaon ki Cristo, na iyo kaidto bago pa an kinaban nagpoon.
6 Asin ngonian dae magkaigwa nin maisusurat sa librong ini magin an ikasanggatos na parte kan mga bagay na si Jesus tunay na itinukdo sa mga katawohan;
7 Pero hilnga an mga lamina ni Nephi naglalaman nin mas grabeng parte kan mga bagay na saiyang pinagtutukdo sa mga katawohan.
8 Asin ining mga bagay na sakuya nang naisurat na sarong menos na parte kan mga bagay na saiyang pinagtutukdo sa mga katawohan; asin ako an nagsurat sainda sa katuyuhan na sinda puwedeng madara giraray sa mga katawohang ini, gikan sa mga Hentil, uyon sa mga tataramon na si Jesus an nakapagtaram.
9 Asin sa panahon na sinda makapagresibe kaini, na ini kapakinabangan na sainda maeenot ngona, sa pagsubok kan saindang pagtubod, asin kun ini mangyayari na sinda magtutubod sa mga bagay na ini saka na baya an mga darakulang bagay maggigibong maipapahiling sa sainda.
10 Asin kun ini mangyayari na sinda dae magtutubod sa mga bagay na ini, saka na baya an mga darakulang bagay pagtatagoon sainda, para sa saindang kapahamakan.
11 Hilnga, ako kuta na magpopoon na sa pagsurat sainda, an gabos ipag-uukit sa mga lamina ni Nephi, alagad an Kagurangnan pinagbawal ini, na nagsasabi: Ako an magsusubok sa pagtubod kan sakuyang mga katawohan.
12 Kun kaya ako, si Mormon, nagsurat sa mga bagay na pinagsusugo sakuya nin Kagurangnan. Asin ngonian ako, si Mormon, matapos na kan sakuyang mga tataramon, asin magpapadagos sa pagsusurat nin mga bagay na pinasusugo sakuya.
13 Kun kaya, ako nagmamawot na sinda dapat na makahiling na an Kagurangnan tunay na nagtutukdo sa mga katawohan, sa laog nin tulong aldaw; asin pagkatapos na siya nakapagpahiling na kan saiyang sadire sa sainda pirme, asin nagbabaak nin tinapay pirme, asin nagbebendisyon kaini, asin nagtatao kaini sa sainda.
14 Asin ini nangyaring naglipas na siya nanggad nagtukdo asin nagmiministro sa mga kaarakian nin kadaklan na sinda pinagsasabi, asin saiyang pinagbuhian an saindang mga dila, asin sinda nagtararam sa saindang mga ama nin darakula asin makangangalason na mga bagay, magin mas darakulaon pa kesa sa saiyang ipinagpahayag sa mga katawohan; asin saiyang pinagbuhian an saindang mga dila na tanganing sinda makapagtaram na.
15 Asin ini nangyaring naglipas na pagkatapos na siya nagsakat na sa langit--- sa ikaduwang pagkakataon na siya nagpahiling kan saiyang sadire sa sainda, asin nagpaduman na sa Ama, pagkatapos na saiyang pina-omayan an gabos nindang mga sakit, asin kan saindang mga pilay, asin nagbukas nin mga mata kan saindang mga buta asin pinagdaglog an mga talenga nin mga bungog, asin magin naggibo nin gabos na manera nin pagbubulong sa pag-iriba ninda, asin nagbuhay-liwat nin sarong tawo gikan sa mga gadan, asin nagpahiling kan saiyang kapangyarihan sa sainda, asin nagsakat paduman sa Ama---
16 Hilnga, ini nangyaring naglipas na sa kinaagahan an kadaklan nagkatiripon-tipon kan saindang mga sadire na magkasararo, asin sinda pararehong nakahiling asin nakadangog kaining mga kaakian; iyo, magin an mga umboy nagbukas kan saindang mga nguso asin nagtararam nin makangangalason na mga bagay; asin an mga bagay na saindang pinagtatararam pinagpangalad na mayo sa arinman na tawo an magsururat sa mga ini.
17 Asin ini nangyaring naglipas na an mga desipulos na pinagpili ni Jesus nagpopoon na sa panahon na idto sa pagbunyag asin nagparatukdo nin kadakul na nagdudulok sa sainda; asin habang kadakul an nagkaburunyagan sa pangaran ni Jesus iyo an nagkaparano nin Espiritu Santo.
18 Asin kadakul sinda an nakahiling asin nakadangog kan dae maisasabing mga bagay, na bakong ligal na pagsusuraton.
19 Asin sinda nagtukdo, asin nagparaministro sa lambang saro; asin sinda igwa nin gabos na bagay na pinagheheras-herasan ninda, an lambang tawo husto an padara, sa lambang saro.
20 Asin ini nangyaring naglipas na sinda naggigiribo kan gabos na mga bagay magin na si Jesus iyo an pinagsugo sainda.
21 Asin sinda na pinagbunyagan sa pangaran ni Jesus iyo an pinag-apud na simbahan ni Cristo.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?