<$BlogRSDUrl$>

Monday, April 12, 2004

1NEPHI TSAPTER 12 

Si Nephi nakahiling nin sarong bisyon: an daga nin promise; an pagkamatanos, an pagkamakasalanon asin an pagkahulog kan mga tawo; an pag-abot kan Kordero nin Diyos sa sainda; kun paano an doseng desipulos asin an doseng apostoles maghuhusga sa Israel; asin an maka-ungis asin maation na kamugtakan kan mga tawong nagluluyang gayo na mayong pagtubod.

*******

Asin nangyari na an anghel nagsabi sa sakuya: Masdan mo baya, asin hilnga an saimong banhi, asin man an banhi kan saimong mga tugang. Asin ako nagmasid asin nahiling an daga nin promise; asin ako nakahiling nin kadakul-dakul na mga tawo, iyo, na an kadakulan kan saindang numero naaarog sa ma baybay nin dagat.
2 Asin nangyari na nakahiling ako nin kadakulon na mga tawo nagkakasararong nagtitiripon-tipon tanganing makigiyera, an saro laban sa iba; asin ako nakahiling nin ralabanan, asin mga kariribokan nin ralabanan, asin mahiwas na garadanon nin espada sa sakuyang mga katawohan.
3 Asin nangyaring naglipas na ako nakahiling nin kadakul na mga henerasyon na naglipas, pagkatapos an manera nin mga giyera asin pag-iiriwal-iwal sa daga; asin ako nakahiling nin kadakul na mga siyudad, iyo, asin dae ko sinda nabibilang.
4 Asin nangyaring naglipas na ako nakahiling nin balumbon nin kadikloman sa ibabaw kan daga nin promise; asin nahiling ko an mga pagkikilat, asin nakadangog ako nin mga pagdaguldol, asin mga paglilinog, asin gabos na manlaen-laen na makabulingog na kariribokan; asin nahiling ko an kinaban asin an mga gapo, na nagkakabaraak; asin ako nakahiling nin mga kabukidan na nagkahurogmak na nagin mga piri-pedaso; asin ako nakahiling nin mga kapatagan sa kinaban, na an mga ini nagkaparasapasa; asin nahiling ko an kadakul na mga siyudad na an mga ini nagkarulubog; asin ako nakahiling nin kadakul man sainda an nagkasurulo nin kalayo; asin ako nakahiling nin kadakul na nagkaturumba sa ibabaw nin daga, dahilan kan paglilinog kaini.
5 Asin nangyaring naglipas na pagkatapos kong nagkahiriling an mga bagay na ini, ako nakahiling nin mga panginuron nin kadikloman, na ini nagwawara gikan sa ibabaw nin kinaban; asin uya, ako nakahiling nin kadakulon na mga tawo na dae napahamak nin huli sa grabe asin teribleng mga paghuhukom nin Kagurangnan.
6 Asin nahihiling ko an mga kalangitan na nagkaburuksan, asin an Kordero nin Diyos nagbababa paluwas sa langit; asin siya nagbaba asin ipinahiling niya an saiyang sadire sainda.
7 Asin ako nakahiling man asin makapagpatotoo na an Espiritu Santo nagsanib sa doseng iba pa; asin sinda pinag-ordinahan nin Diyos asin mga pinirili.
8 Asin an anghel nagtaram sa sakuya, na nagsasabi: Hilnga an doseng desipulos kan Kordero, sinda an mga pinili na magpapamahala sa saimong banhi.
9 Asin nagsabi siya sa sakuya: Nagigiromdoman mo daw an doseng apostoles kan Kordero? Hilnga sinda iyo an maghuhusga sa doseng tribu nin Israel; kun kaya, an doseng tagapamahala kan saimong banhi iyo an saindong paghuhusgaran; ta ikaw kabilang sa harong nin Israel.
10 Asin ining doseng tagapamahala na saimong nahihiling iyo an mahusga sa saimong banhi. Asin, hilnga, sinda mga matanos sagkud pa man; dahil sa saindang pagtubod sa Kordero nin Diyos an saindang mga bado ginibong mapution kan saiyang dugo.
11 Asin an anghel nagsabi sa sakuya: Masdan mo baya! Asin ako nagmasid, asin nahiling kong nag-agi an ika-tulong henerasyon na yaon sa katanosan; asin an saindang mga bado mga mapution arog kan sa Kordero nin Diyos. Asin an anghel nagsabi sa sakuya: An mga ini ginibong mapution kan dugo nin Kordero, huli kan saindang pagtubod sa saiya.
12 Asin ako, si Nephi, nahiling man an kadakul na tawo sa ika-apat na henerasyon na nag-agi sa katanosan.
13 Asin nangyaring naglipas na ako nakahiling nin kadakul-dakul na tawo na yaon sa kinaban na nagkasararong nagkatiripon-tipon.
14 Asin an anghel nagsabi sa sakuya: Hilnga an saimong banhi, asin an banhi man kan saimong mga tugang.
15 Asin nangyaring naglipas na ako nagmasid asin nahiling an mga katawohan na sakuyang banhi nagkakasararong nagkatiripon-tipon na kadakul laban sa banhi kan sakuyang mga tugang; asin sinda nagkasararong nagkatiripon tanganing makigiyera.
16 Asin an anghel nagtaram sa sakuya, na nagsasabi: Hilnga an burabod nin maation na tubig na iyo man an nahiling kan sakuyang ama; iyo, magin an salog na saiyang naisabi: asin an kairaroman kaini iyo an kairaroman kan impiyerno.
17 Asin an balumbon nin kadikloman iyo an mga tentasyon kan demonyo, na nakakabuta sa mga mata, asin nakakapatagas nin mga puso kan mga kaakian nin mga tawo, asin nagdadara sa sainda paharayo pasiring sa mahiwas na mga dalan, na sinda mapapara asin magkakawarara.
18 Asin an dakulaon asin mahiwason na pagharongon, na nahiling kan saimong ama, iyo an mga daeng kamugtakan na imahinasyon asin an kapaabaw-abawan kan mga kaakian nin mga tawo. Asin sarong dakulaon asin sarong teribleng katubigan an nagbabanga sa sainda; iyo, magin an tataramon nin hustisya kan Daeng Kasagkuran na Diyos, asin an Mesiyas na iyo an Kordero nin Diyos, na sa saiya nagpapatotoo an Espiritu Santo, gikan sa kapinunan nin kinaban hanggan sa panahon na ini, asin gikan sa panahon na ini na paabuton asin sagkud pa man.
19 Asin habang an anghel nagsasabi kan mga tataramon na ini, ako nakahiling asin namasdan na an banhi kan sakuyang mga tugang nakiiwal laban sa sakuyang banhi, uyon sa tataramon kan anghel; asin nin huli ta nagmamalaki an sakuyang banhi, asin an mga tentasyon nin demonyo, nahiling ko na an banhi nin sakuyang mga tugang iyo an nakadaog kan mga katawohan nin sakuyang banhi.
20 Asin nangyari na sakuyang nahiling, asin namasdan an katawohan kan banhi nin sakuyang mga tugang na sinda an nakadaog sa sakuyang banhi; asin sinda padagos na magin kadakul-dakul sa ibabaw nin daga.
21 Asin nahiling ko sinda nagkasararong nagtitiripon-tipon sa kadakulan; asin nahiling ko an mga giyera asin kariribokan nin mga ralabanan sa kaibahan ninda; asin sa giyera asin kariribokan nin mga ralabanan nahiling ko an kadakul na mga henerasyon na naglipas.
22 Asin an anghel nagtaram sa sakuya: Hilnga sinda paluhay-luhay na magdidikit nin huli ta daeng pagtubod.
23 Asin nangyari na sakuyang nahiling, pagkatapos sindang luhay-luhay na nagdidikit nin huli ta daeng pagtubod, sinda nagin mga maiitom, asin makangorongirhat, asin sarong maaration na mga katawohan, pano nin kahugakan asin gabos na manera nin daendatang mga gibo.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?