<$BlogRSDUrl$>

Wednesday, July 20, 2005

MOSIAH TSAPTER 29 

Si Mosiah nagsuhestiyon na mga huwes an pirilion karibay kan sarong hade --- An mga bakong matanos na hade iyo an nangengenot sa saindang mga katawohan na magkasala --- Si Alma na hoben iyo an piniling pinakapamayong huwes sa paagi nin boses nin mga katawohan --- Siya man an halangkaw na pade sa bilog na Simbahan --- Si Alma na gurang asin si Mosiah nagkagaradan na.

*******

Ngonian kan si Mosiah nakapaggibo na kaini saiyang ipinaabot sa bilog na kapalibuytan nin kadagaan, sa gabos na pag-iriba nin mga katawohan, nagmamawot na maaraman an saindang kagustuhan manungod sa kun siisay an dapat nindang magin hade.
2 Asin ini nangyaring naglipas na an boses nin mga katawohan nag-abot, na nagsasabi: Kami nagmamawot na si Aaron an saimong akeng lalake iyo an dapat nyamong magin hade asin an samuyang tagapagpamahala.
3 Ngonian ta si Aaron naghale pasiring sa kadagaan nin Nephi, kun kaya an hade dae makapagpatiwala kan kahadean sa saiya; ni habo ngani ni Aaron na mag-ako sa saiyang sadire kan kahadean; ni mayo sa arin man sa mga akeng lalake ni Mosiah an magustong pangaputan sa saindang mga sadire an kahadean.
4 Kun kaya si hadeng Mosiah nagpaabot giraray sa pag-iriba kan mga katawohan; iyo, magin sa paagi nin sarong sinurat na tataramon siya nagpaabot sa mga katawohan. Asin iyo ini an mga tataramon na nasusurat na nagsasabi:
5 Hilnga, O kamo na sakong mga katawohan, o sakong mga katugangan, nin huli ta ako nagpapahalaga sa saindong gayo, ako nagmawot na dapat ninedong ikonsidera an kausa na kun kaya kamo pinapangapudan na iyo an magkonsidera --- nin huli ta kamo nagmamawot na gayo na magkaigwa nin sarong hade.
6 Ngonian ako nagdedeklara sa saindo siya na iyo an may diretso na mangaputan kan kahadean tabi nagsayuma, asin habo niyang pangaputan an kahadean.
7 Asin ngonian kun magkaigwa man nin iba na ibubugtak na karibay niya, hilnga ako natatakot na baka magkaigwa nin pag-alsa nin pag-iiriwal-iwal sa pag-iriba nindo. Asin iyo nakakaaram na kun ano an sakuyang akeng lalake, na saiya an kahadean dapat na pangaputan, na magin maanggot asin magtutulak sa sarong parte kaining mga katawohan laban sa saiya, na mapupuwedeng magkausa nin mga giyera asin pagralaban-laban sa pagka-iribahan nindo, na iyo an magkakausa sa pagdanak nin grabeng dugo asin iyo an makapagpapalintok kan dalan nin Kagurangnan, iyo, asin an magdestroso nin mga kalag nin kadakul na mga katawohan.
8 Ngonian ako nagsasabi sa saindo magin madunong kita asin ikonsidera an mga bagay na ini, nin huli ta mayo kitang karapatan na destrosohon an sakuyang akeng lalake, ni magkaigwa kita nin anuman na karapatan na mandestrosohan sa iba kun siya puwedeng ipamugtak bilang saiyang karibay.
9 Asin kun an sakuyang akeng lalake magbalik sa dati niyang kapaabaw-abawan asin mga daendatang mga bagay puwede niya gayud maromdoman an mga bagay na saiyang pinagsabi na asin panindugan an saiyang karapatan sa kahadean, na mapupuwedeng magkausa saiya asin man sa mga katawohan nin grabeng kasalan.
10 Asin ngonian magin madunong kita asin hilingon an maabot sa mga bagay na ini, asin gibohon idtong maghihimo para sa katuninongan kaining mga katawohan.
11 Kun kaya ako an magigin saindong hade sa sakuyang mga natatada pang mga aldaw; daeng pagkukulang, kaipuhang magngaran kita nin mga huwes, na tanganing maghusga kaining mga katawohan na uyon sa satuyang ley; asin satuyang baguhon an pagpapakarhay sa mga kamugtakan kaining mga katawohan, nin huli ta kita an mangangaran nin mga madudunong na mga tawo na magin mga huwes, na iyo an maghuhusga kaining mga katawohan na uyon sa mga kasugoan nin Diyos.
12 Ngonian ini marhay na an sarong tawo dapat na paghuhusgaran nin Diyos kesa kan tawo, nin huli ta an mga paghuhukom nin Diyos pirme sanang husto, alagad an mga paghuhukom nin tawo bako pirmeng husto.
13 Kun kaya, kun an mga ini posible na kamo magkaigwa nin hustong mga tawo na magin nindong mga hade, na iyo an magpapasunod sa mga ley nin Diyos, asin maghuhusga kaining mga katawohan na uyon sa saiyang mga kasugoan, iyo, kun kamo magkakaigwa nin mga tawo para magin hade nindo na maggigibo nin kaarog kan sakuyang ama na si Benjamin na naggibo para kaining mga katawohan --- ako nagsasabi sa saindo, kun iyo ini pirme an mangyayari kun kaya ini magigin kapakinabangan na kamo dapat talagang pirmeng may hade na iyo an magpapamahala na mangingibabaw sa saindo.
14 Asin ngani maski ako sa sakuyang sadire nagtatrabaho sa bilog kong kapangyarihan asin kakayahan na sakuyang nakakaputan, na magtukdo saindo sa mga kasugoan nin Diyos, asin ipamugtak an katuninongan sa bilog na kadagaan, na dapat mayong mga giyera ni mga pag-iiriwal-iwal, mayong harabonan, ni pananambang, ni panggagadan, ni anuman na manera nin kadaendatahan.
15 Asin an siisay man an nakagibo nin kadaendatahan, siya sakuyang pinagpapadusahan uyon sa mga krimen na saiyang nagginibohan, uyon sa ley na ipinagtao satuya kan satong mga ama.
16 Ngonian ako nagsasabi sa saindo, na nin huli ta an gabos na mga tawo bakong husto ini bakong kapakinabangan na kamo dapat magkakaigwa nin sarong hade o mga hade na iyo an magtagapagpamahala na mangingibabaw sa saindo.
17 Nin huli ta hilnga, gurano daw kadaendata an magiginibohan kan sarong marigsok na hade na puwede niyang maggibo, iyo, asin ano baya kadakula an destroso!
18 Iyo, giromdoma si hadeng Noah, an saiyang karigsokan asin an saiyang mga karumputan, asin man an karigsokan asin mga karumputan kan saiyang mga katawohan. Hilnga ano bayang dakulang destroso an uminabot sa sainda; asin man nin huli kan saindang mga kadaendatahan sinda pinagdara pasiring sa pagka-uripon.
19 Asin kun bako sa pagpapatahaw kan saindong may bilog na kadunungan na Kaglalang, asin nin huli kan saindang udok sa boot na pagsosolsol, sinda kuta na yaraon pa sa pagka-uripon hanggan sa ngonian.
20 Pero hilnga, saiyang pigligtas sinda nin huli ta sinda nagpakumbaba sa saindang mga sadire sa atubangan niya; asin nin huli ta sinda makusog na nagkukurahaw sa saiya siya an nagligtas sainda paluwas sa pagka-uripon; asin kaya an Kagurangnan naggibo na an saiyang kapangyarihan sa gabos na pagkakataon sa mga kaakian nin mga tawo, ipinapagpaabot an takyag nin pagkaherak para sa sainda na nagbugtak kan saindang tiwala sa saiya.
21 Asin hilnga, ngonian ako nagsasabi sa saindo, kamo dae makapaghale sa sarong maraooton na hade laen lang kun ini sa paagi nin grabeng pag-iiriwal-iwal, asin an pagpabulos nin grabeng dugo.
22 Nin huli ta hilnga, kairiba niya an saiyang mga ka-amigo sa kadaendatahan, asin siya nagbubugtak kan saiyang mga guwardiya sa palibot niya; asin saiyang pinaggigisi an mga ley kaidto ninda na nagtagapagpamahala sa pagkatamatanos sa atubangan niya; asin saiyang pinagtimak-timakan sa irarom kan saiyang mga bitis an mga kasugoan nin Diyos;
23 Asin siya naggibo nin mga ley, asin saiya ining ipinadara sa saiyang mga tawo, iyo, mga ley na arog sa manera kan saiyang sadireng karigsokan; asin an siisay man an dae magsusunod kan saiyang mga ley saiyang pinagkausang garadanon; asin an siisay an gumibong magrebelde laban sa saiya siya magpapadara kan saiyang mga hukbo laban sainda na tanganing makigiyera, asin kun sinda mapupuwedeng pagdedestrosohon ninda; asin kaya an sarong bakong matanos na hade naggigibo na pagbaliktaron an mga dalan kan bilog na katanosan.
24 Asin ngonian hilnga ako nagsasabi sa saindo, ini bakong kapakinabangan na an arog kaining mga karigsokan dapat na mag-abot saindo.
25 Kun kaya, magpili kamo sa paagi kan boses nin mga katawohan, nin mga huwes, na tanganing kamo mapupuwedeng paghuhusgaran na uyon sa mga ley na ipinagtao saindo kan satuyang mga ama, na tama, asin ta ipinagtao sainda sa paagi kan kamot nin Kagurangnan.
26 Ngonian ini bakong ordinaryo na an boses nin mga katawohan nagmamawot nin anuman na bagay na kontra sa bagay na tama; pero ini natural para sa dikit na parte nin mga katawohan na nagmamawot kaidtong mga bagay na bakong tama; kun kaya ini iyo an saindong obserbaran asin himohon ining saindong ley --- na gibohon an bagay-bagay sa paagi kan boses nin mga katawohan.
27 Asin kun an panahon mag-abot na an boses nin mga katawohan nagpili nin kadaendatahan, iyo man yan an panahon na an mga paghuhukol nin Diyos minaabot sa saindo; iyo, yan an panahon na siya magbibisita saindo na may dakulang destruksiyon na maski na ngani kaidto pa nagbisita kaining kadagaan.
28 Asin ngonian kun kamo magkaigwa nin mga huwes, asin sinda dae naghuhusga saindo uyon sa ley na ipinagtao, kamo puwedeng magkausa na sinda paghuhusgaran nin sarong horohalangkaw na huwes.
29 Kun an saindong horohalangkaw na huwes dae naghuhusga nin matanos na mga paghuhukom, saindong gibohon na an sarong dikit na numero nin saindong horohababang mga huwes magkasararong magtiripon, asin sinda an maghuhukom kan saindong horohalangkaw na mga huwes, na uyon sa boses nin mga katawohan.
30 Asin ako nagsusugo saindo na gibohon an mga bagay na ini na may pagkatakot sa Kagurangnan; asin ako nagsusugo saindo na gibohon an mga bagay na ini, asin ta kamo dae magkaigwa nin hade; na kun ining mga katawohan makagibo nin mga kasalanan asin mga kadaendatahan sinda maninimbagan kan sainda man sanang sadireng mga payo.
31 Nin huli ta hilnga ako nagsasabi sa saindo, an mga kasalanan nin kadakul na mga katawohan nangyari sa paagi kan mga kadaendatahan kan saindang mga hade; kun kaya an saindang mga kadaendatahan pinaninimbagan kan mga payo kan saindang mga hade.
32 Asin ngonian ako nagmamawot na ining dae pagkakapantay-pantay dapat na haleon sa dagang ini, lalo na sa pag-iriba kaining sakuyang mga katawohan; alagad ako nagmamawot na an kadagaang ini magin sarong kadagaan nin libertad, asin an lambang tawo puwedeng magtamasa kan saiyang mga karapatan asin mga pribilihiyo na magkapara-parareho, habang an Kagurangnan sa lawig nin panahon pinaghihiling na tama na kita mabubuhay asin magmamana kaining kadagaan, iyo, maski na ngani habang an arin man sa satuyang mga kapag-arakian mamumuhay sa ibabaw kan lalawgon nin kadagaan.
33 Asin kadakul pang mga bagay na ginibong suraton ni hadeng Mosiah para sainda, pinagbuksan sainda an gabos na mga pagsubok asin mga problema kan sarong matanos na hade, iyo, an gabos na mga kasakitan nin kalag para sa saindang mga katawohan, asin man an gabos na mga pagugurumod-gumod nin mga katawohan nin saindang hade; asin saiya ini gabos ipinaliwanag sa sainda.
34 Asin saiyang sinabi sainda na an mga bagay na ini dapat dae mangyari; pero an pasanon dapat na mapasagabos na mga katawohan, na an lambang tawo puwedeng magdara kan saiyang parte.
35 Asin saiya man ipinagbukas sa sainda an gabos na bakong karahayan na saindaang nakaginibohan kaidto, na nagkaigwa nin sarong bakong matanos na hade na iyo an nagtagapamahala na nangibabaw sainda;
36 Iyo, an gabos niyang mga kadaendatahan asin mga karumputan, asin an gabos na mga giyera, asin mga pag-iiriwal-iwal, asin pagpabulos nin dugo, asin an paghaharabonan, asin an pagtatarambangan, asin an paggigiribo nin mga kalaswaan, asin an gabos na manera nin mga kadaendatahan na dae na mabibilang --- pinagsasabihan sinda na an mga bagay na ini dae dapat na mangyayari, na an mga ini lantadang minasalungat sa mga kasugoan nin Diyos.
37 Asin ngonian ini nangyaring naglipas, pagkatapos na si hadeng Mosiah nakapagpadara na kaining mga bagay sa pag-iriba kan saiyang mga katawohan sinda nagkakurumbinse sa katotoohan kan saiyang mga tataramon.
38 Kun kaya saindang binayaan an saindang mga pagmamawot nin sarong hade, asin nagin grabe an pagmamawot na an lambang tawo magkakaigwa nin pantay na pagkakataon sa bilog na parte nin kadagaan; iyo, asin an lambang tawo nagpahayag nin sarong kamawotan na manimbagan kan saiyang sadireng mga kasalanan.
39 Kun kaya, ini nangyaring naglipas na sinda nag-asembliya nganing magkatiripon-tipon sa mga sadire nindang mga hawak sa bilog na kadagaan, na tanganing maipahayag an saindang mga boses mapanungod sa kun siisay an dapat na magigin mga huwes ninda, na tanganing maghuhukom sainda uyon sa ley na ipinagtao sainda; asin sinda grabeng gayo an pagka-orogma nin huli sa libertad na ipinagtao sa sainda.
40 Asin sinda nagkaigwa nin kapusugan na pagkamuot ki Mosiah; iyo, sainda siyang pinaghahangaan nin sobra kesa arin pa man na ibang tao; nin huli ta dae ninda pinaghihiling siya na sarong malupiton na pamayo na an pinagmamawot sadireng kapakinabangan sana, iyo, nin huli ta an kaginhawaan na ini iyo man sana an nakakapagkoraptu sa kalag; nin huli ta dae siya nangamkam nin mga kayamanan ninda, ni siya nag-ogma sa pagpapabulos nin dugo; alagad siya an nagpamugtak nin katuninongan sa kadagaan, asin saiyang ipinagputong sa saiyang mga katawohan na sinda dapat na maliligtas gikan sa gabos na manera nin pagka-uripon; kun kaya sinda naghanga saiya, iyo, grabeng gayo, dae masusukol.
41 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nagngaran nin mga huwes na iyo an magtagapamahala na mangingibabaw sainda, o iyo an maghuhusga sainda uyon sa ley; asin ini saindang ginibo sa bilog na rona nin kadagaan.
42 Asin ini nangyaring naglipas na si Alma pinagngaranan bilang iyo an pinaka-enot na pamayong huwes, siya man bilang iyo an pinakahalangkaw na pade, na an saiyang ama iyo an nagkatiwala kan opisina sa saiya, asin ipinagpaniwala saiya an pamamahala kan bilog na mga kalakawan kan simbahan.
43 Asin ngonian ini nangyaring naglipas na si Alma naglakaw sa mga dalan nin kagurangnan, asin siya nagsunod kan saiyang mga kasugoan, asin siya naghusga nin matanos na mga paghuhukom; asin nagkaigwa nin padagos na katuninongan sa bilog na kadagaan.
44 Asin kaya nagpoon an pamamahala kan mga huwes sa bilog na rona nin Zarahemla, sa pag-iriba nin gabos na mga katawohan na inaapud na mga Nephita; asin si Alma iyo an pinaka-enot asin pamayong huwes.
45 Asin ngonian ini nangyaring naglipas na an saiyang ama nagadan, bilang otsenta asin duwang taon an edad, na namumuhay sa pag-utob kan mga kasugoan nin Diyos.
46 Asin ini nangyaring naglipas na si Mosiah nagadan man, sa ikaw trenta asin tulong taon na saiyang paghahade, bilang sesenta asin tulong taon an edad; na nahihimo sa kabilugan, limang gatos asin siyam na taong magpoon sa panahon na si Lehi naghale sa Jerusalem.
47 Asin kaya nagtapos an paghahade kan mga hade na nangingibabaw sa mga katawohan ni Nephi; asin kaya nagtapos an mga aldaw ni Alma, na iyo an pundador kan saindang simbahan.

Tuesday, July 19, 2005

MOSIAH TSAPTER 28 

An mga akeng lalake ni Mosiah magkakaigwa nin buhay na daeng kasagkoran --- Sinda nagpasiriring sa pagpapahayag sa mga Lamanita --- Si Mosiah iyo an nagsalin sa mga lamina nin Jaredita na gamit an duwang gapo nin Tagapaghiling.

*******

Ngonian ini nangyaring naglipas na pagkatapos na an mga akeng lalake ni Mosiah naggibo na an mga bagay na ini, sinda nag-iba nin sarong dikit na numero sa pag-iriba ninda asin nagbaralik sa saindang ama, an hade, asin pinagmawot saiya na tugutan niya sinda na kun mapupuwede, sa pag-iriba ninda na saindang mga pinili, na magpasiring duman sa kadagaan nin Nephi na tanganing puwede nindang maipagbalangibog an mga bagay na saindang nagkadarangog, asin tanganing puwede nindang maipagpahayag an tataramon nin Diyos sa saindang mga katugangan, an mga Lamanita ---
2 Na kun sakali puwede nindang madara sinda pasiring sa pagkaaram sa Kagurangnan na saindang Diyos, asin kumbinsihon sinda kan mga kadaendatahan kan saindang mga ama; asin tangani kun sakali saindang mabubulong sinda kan saindang kaanggutan laban sa mga Nephita, na tanganing sinda puwedeng madara man na magin maogma sa Kagurangnan na saindang Diyos, na tanganing sinda puwede na magin mainamigo sa lambang saro, asin tanganing mawara na dapat an pag-iiriwal-iwal sa bilog na kadagaan na an Kagurangnan saindang Diyos iyo an nagtao kaini sainda.
3 Ngonian sinda nagin mapagwot na an kaligtasan dapat na maideklara sa lambang nilalang, nin huli ta dae ninda makakayahang maako na arin ma sa mga kalag nin tawo dapat na mapara; iyo, maski ngani sa grabeng pag-iisip sana na an arin man kalag dapat na magtios na gayo sa daeng katapusan na kasakitan iyo an nagkausa sainda na mangubog-kubog asin manguyakoy.
4 Asin kaya an Espiritu nin Kagurangnan iyo an nagpapahiro sainda, nin huli ta sainda kaidto an mga pinakamaraot na mga parakasala. Asin an Kagurangnan iyo an nakahiling na maninigo sa saiyang bolanos na pagkaherak kaya pinaligtas sinda; daeng pagkukulang na sinda nakamate nin grabeng pagsakit sa kalag nin huli sa saindang mga kadaendatahan, nagsakit nin grabe asin natakot na sinda dapat magin mga takwil sagkod pa man.
5 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nakihumagad sa saindang ama sa kadakul na mga aldaw na tanganing tugutan na magpasiring duman sa kadagaan nin Nephi.
6 Asin si hadeng Mosiah nagdulok asin naghapot sa Kagurangnan kun saiyang dapat na tugutan an saiyang mga akeng lalake na magpasiring sa mga pag-iribahan kan mga Lamanita tanganing magbalangibog kan tataramon.
7 Asin an Kagurangnan nagsabi ki Mosiah: Tugutan mo sinda na magpaduman, nin huli ta kadakul an magtutubod sa saindang mga tataramon, asin sinda magkakaigwa nin buhay na daeng katapusan; asin ako an magliligtas sa saimong mga akeng lalake paluwas sa mga kamot kan mga Lamanita.
8 Asin ini nangyaring naglipas na si Mosiah nagtugot na sinda puwedeng magpaduman asin gibohon an uyon sa saindang mga kahagadan.
9 Asin sinda naglakbay pasiring sa kaparangan na magpasiring sa pagbabalangibog kan tataramon sa pag-iriba kan mga Lamanita; asin ako an magtatao kan kasaysayan nin saindang mga nagkaginibohan ngonian pagkatapos.
10 Ngonian si hadeng Mosiah dae nagkaigwa nin sarong tawo na pagkatiwalaan kan kahadean, nin huli ta mayo ni saro sa saiyang mga akeng lalake na nagkagustong akseptaron an kahadean.
11 Kun kaya saiyang kinurua an mga talaan na nagka-urukit sa mga laminang bronse, asin man an mga lamina ni Nephi, asin an gabos na mga bagay na saiyang itinago asin binantayan uyon sa mga kasugoan nin Diyos, pagkatapos na saiyang maisalin asin nagkausa na maisurat an mga talaan na yaraon sa mga laminang bulawan na nagkanaragboan kan mga katawohan ni Limhi, na ipinagtao saiya sa paagi kan kamot ni Limhi;
12 Asin ini saiyang ginibo nin huli sa dakulang kahaditan kan saiyang mga katawohan; nin huli ta sinda nagin mapagmawot na daeng sukol na magkaararaman an mapanungod kaidtong mga katawohan na nagkaderestroso.
13 Asin ngonian saiyang maipagsalin an mga ini sa paagi kaining duwang gapo na nakagakot sa duwang mga rima nin sarong busog.
14 Ngonian an mga bagay na ini ipinaghanda magpoon pa sa kapinunan, asin ipinagpamana gikan sa sarong henerasyon hanggan sa sarong henerasyon, para sa katuyuhan na interpretaron an mga lenguwahe;
15 Asin sinda ipinagtatago asin pinagbabantayan sa paagi kan kamot nin Kagurangnan, na tanganing saiyang pagdiskubrehon sa lambang linalang kun siisay an puwedeng magsadire nin kadagaaan an mga kadaendatahan asin mga karigsokan kan saiyang mga katawohan;
16 Asin an siisay man na igwa kaining mga bagay iyo an inaapud na tagapaghiling, arog sa manera kan mga lumang panahon.
17 Ngonian pagkatapos na si Mosiah nakapagtapos na maisalin ining mga talaan, hilnga, ini nakapagtao nin sarong kasaysayan nin mga katawohan na nagkaderestroso, magpoon sa panahon na sinda nagkaderestroso pabalik sa pagtutugdok kan dakulang torre, sa panahon na an Kagurangnan nagpalawigaw kan lenguwahe nin mga katawohan asin sinda nagkawaratak-watak sa hararayong lugar sa lalawgon kaining bilog na kinaban, iyo, asin ngani magin sa panahon pabalik sagkod sa paglalang ki Adan.
18 Ngonian ining kasaysayan nagkausa sa mga katawohan ni Mosiah nin grabeng pagkamundo, iyo, sinda nagkaparano nin kamondoan; daeng pagkukulang na ini nakapagtao sainda nin kadakul na kaaraman, na sa paagi kaini sinda nagka-orogma.
19 Asin ining kasaysayan masusurat magpoon ngonian sagkod pa man; nin huli ta hilnga, ini nagin kapakinabangan na an gabos na mga katawohan dapat na makaaram sa mga bagay na naisurat kaining kasaysayan.
20 Asin ngonian, arog kan sinabi ko saindo, na pagkatapos na si hadeng Mosiah nagkagiribo na an mga bagay na ini, saiyang kinua an laminang bronse, asin gabos na mga bagay na saiyang ipinagtago, asin ipinagkatiwala an mga ini ki Alma, na iyo an akeng lalake ni Alma; iyo, an gabos na mga talaan, asin man an mga interpretador, asin ipinagkatiwala an mga ini sa saiya, asin pinagsugo siya na saiyang dapat na ipagtago asin pagbantayan an mga ini, asin man magtago nin sarong talaan kan mga katawohan, ipagpamana an mga ini magpoon sa sarong henerasyon hanggan sa saro, arog kan an mga ini ipinagpamana gikan sa panahon na si Lehi naghale sa Jerusalem.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?