<$BlogRSDUrl$>

Thursday, September 08, 2005

ALMA TSAPTER 5 

An mga tataramon ni Alma, an Halangkaw na Padi uyon sa banal na orden nin Diyos, na ipinagbalangibog sa mga katawohan sa saindang mga siyudad asin mga erokan sa bilog na kadagaan. Binibilog nin Tsapter 5.


Tanganing makaguno nin kaligtasan, an mga tawo kaipuhan na magsosolsol asin magsunod sa mga kasugoan, magin bagong mundag giraray, paglinigan an saindang mga bado sa paagi kan dugo ni Cristo, magin mapagpakumbaba asin hubaon an saindang mga sadire gikan sa kapa-abaw-abawan asin pagka-inggit, asin gibohon an mga trabaho nin pagkamatanos --- An marhayon na Pastor pinag-aapud an saiyang mga katawohan --- Sinda na naggigibo nin mararaot na gibo mga ake nin diyablo --- Si Alma nagtestigo sa katotoohan kan saiyang doktrina asin nagsugo sa mga tawo na magsolsol --- An mga pangaran nin mga matatanos isusurat sa libro nin buhay.

*******

Ngonian ini nangyaring naglipas na si Alma nagpoon na magbalangibog kan mga tataramon nin Diyos sa mga katawohan, enot sa daga nin Zarahemla, asin gikan duman pasiring sa kabilugan nin bilog na kadagaan.
2 Asin iyo ini an mga tataramon na saiyang ipinagsabi sa mga katawohan nin simbahan na ipinag-establisa sa siyudad nin Zarahemla, uyon sa saiyang sadireng talaan, na nagsasabi:
3 Ako, si Alma, ipinagkonsagra kan sakuyang ama, si Alma, na magin sarong halangkaw na padi sa bilog na simbahan nin Diyos, siya na igwang kapangyarihan asin autoridad na gikan sa Diyos na iyo an naggibo kan mga bagay na ini, hilnga, ako nagsasabi sa saindo na siya nagpoon na mag-establisa nin sarong simbahan sa daga na yaon sa mga kasagkoran nin Nephi; iyo, sa daga na pinag-apud na Daga nin Mormon; iyo, asin siya nagbunyag kan saiyang mga katugangan sa katubigan nin Mormon.
4 Asin hilnga, ako nagsasabi sa saindo, na sinda pinagligtas paluwas sa mga kamot nin mga katawohan ni Hadeng Noah, sa paagi kan pagkaherak asin kapangyarihan nin Diyos.
5 Asin hilnga, pagkatapos kaiyan, sinda pinagdara sa pagka-uripon sa paagi kan mga kamot nin mga Lamanita duman sa kaparangan; iyo, ako nagsasabi sa saindo, sinda yaon sa pagkasakop, asin giraray an Kagurangnan iyo an nagligtas sainda paluwas sa pagka-uripon sa paagi nin kapangyarihan kan saiyang mga tataramon; asin kami pinagdara sa kadagaang ini, asin digde kami nagpoon na pinag-establisa an simbahan nin Diyos sa kabilugan kaining bilog man na kadagaan.
6 Asin ngonian hilnga, ako nagsasabi sa saindo, sakuyang mga katugangan, kamo na kabale kaiming simbahan, saindo daw gayong naitanom sa paggiromdom sa pagkasakop kan saindong mga ama? Iyo, asin saindo daw gayong naitanom an paggiromdom kan saiyang pagkaherak asin haloy ng pagtios para sa sainda? Asin labi pa dyan, saindo daw gayong naitanom an paggiromdom na siayang pinagligtas an saindang mga kalag gikan sa impiyerno?
7 Hilnga, saiyang binago an saindang mga puso; iyo, saiyang pinukaw sinda gikan sa nanok na pagturog, asin sinda nagimata pasiring sa Diyos. Hilnga, yaraon sinda kaidto sa tahaw nin kadikloman; daeng pagkukulang, an saindang mga kalag nagkariliwanagan sa paagi kan liwanag nin daeng katapusan na tataramon; iyo, sinda napalibutang gayo sa paagi kan mga gapos nin kagadanan, asin kan mga kadena nin impiyerno, asin an daeng katapusan na kapahamakan iyo an naghahalat sainda.
8 Asin ngonian ako naghahapot sa saindo, sakuyang mga katugangan, sindaw daw napahamak? Hilnga, ako nagsasabi sa saindo, Dae, sin dae nanggad.
9 Asin giraray ako mahapot, an mga gapos daw nin kagadanan nahubad, asin an mga kadena nin impiyerno na nakapalibot sa saindang gayo, sinda daw pinabinuhian? Ako nagsasabi sa saindo, Iyo, sinda pinabuhian, asin an saindang mga kalag nagka-orogma, asin sinda nagkaranta nin mga awit nin mapagtubos na pagkamuot. Asin ako nagsasabi sa saindo na sinda nakaligtas.
10 Asin ngonian ako maghahapot saindo sa anong kondisyon na sinda nakaligtas? Iyo, sa anong kamugtakan baya na sinda kaipuhang mag-asa nin kaligtasan? Sa anong kausa na sinda binuhian gikan sa mga gapos nin kagadanan, iyo, asin man sa mga kadena nin impiyerno?
11 Hilnga, ako makakapagsabi saindo --- bako daw na an sakuyang ama na si Alma nagtubod sa mga tataramon na ipinagbalangibog sa paagi kan nguso ni Abinadi? Asin bako daw na siya sarong banal na prupeta? Bako daw na ginibo niyang magtaram nin mga tataramon nin Diyos, asin an sakong ama na si Alma nagtubod kaini?
12 Asin uyon sa saiyang pagtubod nagkaigwa nin sarong dakulaon na pagbabago na nahimo sa saiyang puso. Hilnga ako nagsasabi sa saindo na ini gabos katotoohan.
13 Asin hilnga, siya nagparabalangibog nin tataramon sa saindong mga ama, asin sarong dakulaon na pagbabago an nahimo sa saindang mga puso, asin sinda nagpakumbaba sa saindang mga sadire asin ipinamugtak an saindang tiwala sa totoo asin buhay na Diyos. Asin hilnga, sinda nagin pano nin pagtubod hanggan sa katapusan; kun kaya sinda naligtas.
14 Asin ngonian hilnga, ako maghahapot sa saindo, sakuyang mga katugangan sa simbahan, kamo daw gayud sa espirituwalidad namundag na sa Diyos? Saindo bagang naresibe na an saiyang imahen sa saindong mga lalawgon? Saindo na daw kayang namatean ining makusog na pagbabago sa saindong mga puso?
15 Saindo na kayang pinag-ehersisyo an pagtubod sa pagtubos niya na iyo an naglalang saindo? Kamo kaya nagtataw na may mata nin pagtubod, asin nahihiling ining mortal na hawak na binuhay-liwat sa immortalidad, asin ining kalapaan na magin mayong kalapaan, na magtitindog sa atubangan nin Diyos tanganing paghukuman uyon sa mga nakaginibohan na ginibo sa mortal na hawak?
16 Ako nagsasabi sa saindo, kaya daw nindong imahinaron sa saindong mga sadire na saindong nadangog an boses nin Kagurangnan, na nagsasabi saindo, sa aldaw na iyan: Magdulok kamo sakuya kamong mga pinabanal, nin huli ta hilnga, an saindong mga gibo iyo an mga gibo nin pagkamatanos sa lalawgon kaining kinaban?
17 O saindo kayang imahinaron sa saindong mga sadire na kamo makapagputik pa sa Kagurangnan sa aldaw na iyan, asin makapagsabi --- Kagurangnan, an samuyang mga gibo mga matatanos na gibo sa lalawgon kaining kinaban --- asin kaiyan Siya ang magliligtas saindog?
18 O sa ibang paagi, maiisip nindo daw sa saindong mga sadire na darahon sa atubangan nin hukuman nin Diyos na an saindong mga kalag napano nin kasalanan asin kamondoan, iyo, sarong perpektong paggigiromdom sa gabos nindong karigsokan, iyo, sarong paggigiromdom na kamo nagpamugtak na lapason an mga kasugoan nin Diyos?
19 Ako nagsasabi sa saindo, makakahiling daw kamo sa Diyos sa aldaw na iyan na igwa nin tunay na puso asin malinigon na mga kamot? Ako nagsasabi sa saindo, makakatangad daw kamo sa itaas, na igwa nin imahen nin Diyos na ipinag-ukit sa saindong mga panhitsurahon.
20 Ako nagsasabi sa saindo, makakaisip daw kamo na maliligtas sa panahon na kamo nagpadara kan saindong mga sadire na magin mga sakop nin diyablo?
21 Ako nagsasabi sa saindo, kamo makakaaram sa aldaw na iyan na kamo dae nanggad maliligtas; nin huli ta mayong tawo na maliligtas laen lang kun an saiyang mga bado pinaglabahan na magin puti; iyo, an saiyang mga bado kaipuhan na papution hanggan sinda malinigan gikan sa gabos na mga dugta, sa paagi kan dugo niya na iyo an pinagsasabi kan satuyang mga ama, na iyo an mapadigde tanganing tubuson an saiyang mga katawohan gikan sa saindang mga pagkakasala.
22 Asin ngonian ako maghahapot sa saindo, sakuyang mga katugangan, ano daw kun an siisya saindo an mamamatean, kun kamo magtitindog sa atubangan nin hukuman nin Diyos, na an saindong mga bado nadugtaan nin dugo asin gabos na manera nin kaatian? Hilnga, anow daw an mga bagay na ini na maipahayag laban saindo?
23 Hilnga bako daw na an mga ini magpapahayag na kamo mga paragadan, iyo, asin man na kamo nagkasala nin gabos na manera nin kadaendatahan?
24 Hilnga, sakuyang mga katugangan, sa paghuna daw nindo na an arog kaining tawo makakatukaw sa kahadean nin Diyos, kairiba ni Abraham, kairiba ni Isaac, asin kairiba ni Jacob, asin man kan gabos na mga banal na propeta, na igwa nin badong malinigon asin mayong digta, tunay asin maputi?
25 Ako nagsasabi sa saindo, Dae; laen lang kun ginibo niya na an satuyang Kaglalang sarong putikon magpoon pa sa kapinunan, o naghuna na siya sarong putikon magpoon pa sa kapinunan, kamo dae nanggad maghuhuna na an arog kaini igwa nin lugar sa kahadean nin kalangitan; pero sinda ipag-aapon paluwas nin huli ta sinda mga kaakian nin kahadean kan diyablo.
26 Asin ngonian hilnga, ako nagsasabi sa saindo, sakuyang mga katugangan, kun kamo maka-eksperiyensiya nin sarong pagbabago nin puso, asin kun kamo makakamate na magkanta nin awit nin matinubos-tubos na pagkamoot, ako mahapot, nakakamate na daw kamo ngonian?
27 Kamo daw nakapaglakaw na, binabantayan an saindong mga sadire na mayong kakundian sa atubangan nin Diyos? Kamo daw makakapagsabi, na kun kamo apudon na magagadan sa oras na ini, sa laog kan saindong mga sadire, na kamo nagka-igwa nin kapanoan nin kapakumbabaan? Na an saindong mga bado pinaglinigan na asin ginibong mapution sa paagi kan dugo ni Cristo, na mapadigde tanganing tubuson an saiyang mga katawohan gikan sa saindang mga pagkakasala?
28 Hilnga, kamo daw nahubaan na nin kapa-abaw-abawan? Ako nagsasabi sa saindo, kun kamo dae pa, kamo dae preparado sa pag-atubang sa Diyos. Hilnga kamo kaipuhan gayong maghanda nin madali; nin huli ta an kahadean nin langit harani nang gayo, asin an arog kaining tawo mayong buhay na daeng kasagkoran.
29 Hilnga, ako nagsasabi, igwa daw saindo na dae nahubaan nin pagka-ori? Ako nagsasabi sa saindo, na an arog kaining tawo dae preparado; asin ako nagmamawot na tanganing siya dapat maghanda nin madali, nin huli ta an oras harani nang gayo, asin siya dae nakakaaram kun noarin an panahon maabot; nin huli ta an arog kaining tawo dae mananagboan na mayong kasalanan.
30 Asin giraray ako nagsasabi sa saindo, igwa daw sa pag-iriba nindo na naggigibo na pagtuya-tuyaon an saiyang tugang, o nag-aatang sa saiya nin mga persekusyon?
31 Herak man sa tawong iyan, nin huli ta siya bako pang preparado, asin an panahon harani nang gayo na siya kaipuhan na magsosolsol o siya dae makakaligtas!
32 Iyo, magin saindo gabos na mga trabahador nin kadaendatahan; magsolsol, magsolsol, nin huli ta an Diyos iyo an nagtaram kaini!
33 Hilnga, siya nagpadara nin imbitasyon sa gabos na mga tawo, nin huli ta an mga kamot nin pagkaherak nakabiklad para sa sainda, asin siya nagsabi: Magsolsol, asin ako mag-aako saindo.
34 Iyo, siya nagsabi: Magdulok kamo sa sakuya asin kamo magkakakan nin prutas kan kahoy nin buhay; iyo, kamo magkakakan asin mag-iinom nin libreng tinapay asin mga tubig nin buhay;
35 Iyo, magdulok kamo sakuya asin magdarang gayo nin mga gibo nin pagkamatanos, asin kamo dae ipag-aapon pababa asin igagatong pasiring sa kalayo---
36 Nin huli ta hilnga, an panahon yaon nang gayo na an siriisay man na dae makapagdarang gayo nin marhay na prutas, o an siirisay man an dae naggigibo nin mga gibo nin pagkamatanos, iyo man sana siya an nagkausa na magtatangis asin magmumundo.
37 O kamong mga trabahador nin kadaendatahan; kamo na mga nagpapalangkaw sa mga daeng kamugtakang bagay nin mundo, kamo na mga nagpabantog na nakaaram na kan mga dalan ninpagkamatanos daeng pagkukulang na nagpasiriring sa kawaraan; bilang karnero na mayong pastor, na maski na nganing igwa nin sarong pastor na nag-apud saindo asin padagos pang nag-aapud saindo, alagad kamo habong magdarangog sa saiyang boses!
38 Hilnga, ako nagsasabi sa saindo, na an marhay na pastor nag-aapud saindo; iyo, asin sa saiyang sadireng pangaran siya nag-aapud saindo, na iyo an pangaran ni Cristo; asin kun kamo habong magdadangog sa boses nin marhay na pastor, sa pangaran na kun saen kamo pinag-aapudan, hilnga, kamo bakong karnero kan marhay na pastor.
39 Asin ngonian kun kamo bakong karnero kan marhay na pastor, sa anong pag-iriba kamo? Hilnga, ako nagsasabi sa saindo, na an diyablo iyo an saindong pastor, asin kamo yaon sa saiyang kawan; asin ngonian, siisay baya an mag-sasayuma kaini? Hilnga, ako nagsasabi sa saindo, an siirisay man an nagsasayuma kaini sarong putikon asin sarong ake nin diyablo.
40 Nin huli ta ako nagsasabi sa saindo na an siirisay man na marhay naaggigikan sa Diyos, an siirisay man na maraot naggigikan sa diyablo,
41 Kun kaya, kun an sarong tawo nagdadara paluwas nin marhay na gibo siya nagdadangog sa boses kan marhay na pastor, asin siya nagsusunod saiya; alagad an siirisay man na nagdadara paluwas nin mararaot na mga gibo, siya man nagigin sarong ake nin diyablo, nin huli ta siya nagdadangog sa saiyang boses, asin nagsusunod saiya.
42 Asin an siirisay an naggigibo kaini kaipuhan na magresibe kan saiyang kabayaran saiya; kun kaya, para sa saiyang kabayaran iyo an magresibe nin kagadanan, sa mga bagay manunungod sa pagkamatanos, bilang gadan sa gabos nin mga marhay na mga gibo.
43 Asin ngonian, sakuyang mga katugangan, ako nagmamawot na kamo dapat magdadangog sakuya, nin huli ta ako nagtaram sa enerhiya kan sakuyang kalag; nin huli ta hilnga, ako nakapagtaram sa saindo nin yano na tanganing kamo dae mapapasala, o nakapagtaram uyon sa mga kasugoan nin Diyos.
44 Nin huli ta ako inapud na magtaram sa arog kaining manera, na uyon sa banal na orden nin Diyos, na yaon ki Cristo Jesu; iyo, ako sinugo na magtindog asin magpatotoo sa mga katawohang ini nin mga bagay na ipinagtaram na kan satuyang mga ama manunungod sa mga bagay na mag-aarabot.
45 Asin bako sana ini gabos. Dae dae kamo naghuhuna-huna na ako nakaaram kaining mga bagay sa sakong sadire? Hilnga, ako nagpapatotoo sa saindo na ako nanggad nakakaaram na an mga bagay na ini kun saen ako nakapagtaram nanggad totoo. Asin paano daw nindo pighuhuna-huna na ako saindo nakakaseguro?
46 Hilnga, ako nagsasabi sa saindo sinda ipinagpaaram sa sakuya sa paagi kan Espiritu Santo nin Diyos. Hilnga, ako nag-ayuno asin nagpangadye nin kadakul na mga aldaw na tanganing ako nanggad makaaram kaining mga bagay sa sakuyang sadire. Asin ngonian ako may pagkaaram sa sakuyang sadire na sinda totoo; nin huli ta an Kagurangnang Diyos iyo an nagtukdo kan mga ini sa sakuya sa paagi kan saiyang Espiritu Santo; asin ini iyo an espiritu nin kapahayagan na yaon sa sakuya.
47 Asin dagdag pa kaini, ako nagsasabi sa saindo na ini kaya ipinahayag sa sakuya, na an mga tataramon na ipinagtataram sa paagi kan satuyang mga ama nanggad totoo, magin pa ini uyon sa espiritu nin propesiya na yaon sa sakuya, na iyo man baya sa paagi ninpagpapaaram kan Espiritu nin Diyos.
48 Ako nagsasabi sa saindo, na ako nakakaaram kan sadire ko na an anuman baya na sakuyang ipagsasabi sa saindo, manungod sa saiya na maabot, nanggad totoo; asin ako nagsasabi sa saindo, na ako nakakaaram na si Cristo Jesus maabot, iyo, an Ake, an Bugtong na Pinipi kan Ama, pano nin grasya, asin pagkaherak, asin katotoohan. Asin hilnga, iyo ini siya na maabot sa paghale kan mga kasalan nin mundo; iyo, an mga kasalanan kan lambang tawo na may pusog na pagtutubod sa saiyang pangaran.
49 Asin ngonian ako nagsasabi sa saindo na iyo ini an orden na tanganing ako pinag-apud, iyo, na tanganing magbalangibog sa sakuyang mga namumutan na mga katugangan, iyo, asin an lambang saro na nag-eerok sa kadagaan; iyo, na tanganing magbalangibog para sa gabos, sa gurang na asin hoben, sa uripon asin libre; iyo, ako nagsasabi sa saindo na mga may edad na, asin man sa may katahawan pa sana an edad, asin sa paabuton pa sanang henerasyon; iyo, na tanganing magkukurahaw sa saindo na sinda kaipuhang magsolsol asin magin bagong mundag giraray.
50 Iyo, kaya nagsabi an Espiritu: Magsolsol, kamo gabos na mga katapusan kan kinaban, nin huli ta an kahadean nin langit harani nang gayo; iyo, an Ake nin Diyos maabot sa saiyang kamurawayan, sa saiyang kakusugan, kamahalan, kapangyarihan, asin pagpapamahala. Iyo, sakuyang namumutan na mga katugangan, ako nagsasabi sa saindo, na an Espiritu nagsabi: Hilnga an kamurawayan kan Hade sa bilog na kinaban; asin man an Hade nin langit na magsisirang sa lalong madaling panahon sa pag-iriba kan gabos na mga kaarakian nin mga tawo.
51 Asin man an Espiritu nagsabi sa sakuya, iyo, nagkukurahaw sa sakuya na may makusog na boses, na nagsasabi: Maglakaw ka asin magsabi sa mga katawohang ini --- Magsolsol, nin huli ta laen lang kun kamo magsosolsol kamo nanggad dae magmamana nin kahadean nin langit.
52 Asin giraray ako nagsasabi sa saindo, an Espiritu nagsabi: Hilnga, an panti-ok naka-amba na sa ugat kan kahoy; kun kaya an lambang kahoy na dae nagbubunga nin marhay na prutas itutumba asin igagatong pasiring sa kalayo, iyo, an kalayo na dae nanggad nauubos, magin ini bakong napaparong na kalayo. Hilnga, asin giromdoma, an Solong Banal iyo an nagtaram kaini.
53 Asin ngonian sakuyang namumutan na mga katugangan, ako nagsasabi sa saindo, kamo daw kayang makakatagal kaining mga kasabihan; iyo, kamo daw kayang ipaggilid an mga bagay na ini, asin turutungan an Solong Banal sa irarom kan saindong mga bitis; iyo, kamo daw kayang magpalangkaw sa kapaabaw-abawan kan saindong mga puso; iyo, kamo daw padagos pa man giraray sa pagsusul-ot nin mga mamahalon na bado asin ipagpamugtak an saindong mga puso sa mga daeng kamugtakan na mga bagay kan mundo, kan saindong mga kayamanan?
54 Iyo, kamo daw magpapadagos sa paghuhuna na kamo mas marhay kesa sa iba; iyo, kamo daw magpapadagos sa pagpepersiger kan saindong mga katugangan, na iyo an nagpakumbaba kan saindang mga sadire asin naggibong maglakaw sa pagsunod kan banal na orden nin Diyos, na kun saen sinda pinagdara pasiring kaining simbahan, na ipinagpabanal sa paagi kan Espiritu Santo, asin sinda nakapaghimong gumibo nin mga gibong uyon para sa pagsosolsol---
55 Iyo, asin kamo daw magpapadagos sa pagtalikod kan saindong mga likod sa kapobrehan, asin sa mga nangangaipo, asin sa pagtatago kan saindong mga kabuhayan sa sainda?
56 Asin sa panghuri, kamo gabos na nagpapadagos kan saindong mga karigsokan, ako nagsasabi sa saindo na an mga ini iyo an mga itutumba asin igagatong pasiring sa kalayo laen lang kun sinda hidaleng magsosolsol.
57 Asin ngonian ako nagsasabi sa saindo, kamo gabos na nagmamawot na magsunod sa boses nin marhay na pastor, magdulok kamo paluwas gikan sa saindong karigsokan, asin magin kamo separado, asin dae kamo magdutdot kan saindang bakong malinig na mga bagay; asin hilnga, an saindang mga pangaran pupuraon, na tanganing an mga pangaran kan mga mararaot dae maibibilang sa mga pangaran kan mga matatanos, na tanganing an tataramon nin Diyos mapupuwedeng mautob, na nagsasabi: An mga pangaran nin mga mararaot dae maihalo sa mga pangaran kan sakuyang mga katawohan;
58 Nin huli ta an mga pangaran kan mga matatanos isusurat sa libro nin buhay, asin sa sainda ako magtatao nin pamana sa sakong tuong kamot. Asin ngonian, sakuyang mga katugangan, ano daw an saindong maisasabi laban kaini? Ako nagsasabi sa saindo, kun kamo magtataram laban kaini, ini daeng halaga, nin huli ta an tataramon nin Diyos kaipuhang mautob.
59 Nin huli ta ano bayang pastor an yaon sa saindo na igwa nin kadakul na karnero na habong magbantay sa sainda, na tanganing an mga lobo dae makalaog asin karakanon an saiyang kawan? Asin hilnga, kun an sarong lobo nakalaog sa kawan bako daw na saiyang bubugawon ini paluwas? Iyo, asin sa huri, kun kaya niya, saiyang gagadanon ini.
60 Asin ngonian ao nagsasabi sa saindo na an marhay na pastor nag-aapud sa saindo; asin kun kamo makakadangog sa saiyang boses saiya kamong dadarahon palaog sa saiyang kawan, asin kamo magigin karnero niya; asin siya magsusugo saindo na kamo dae magtugot na makalaog an marumpot na lobo sa pag-iriba nindo, na tanganing kamo dae mapahamak.
61 Asin ngonian ako, si Alma, naghimong magsugo saindo sa lenguwahe niya na iyo an nagsugo sakuya, na kamo mag-obserbang gibohon an mga tataramon na sakuyang ipinagsasabi sa saindo.
62 Ako nagtataram sa paagi nin pagsugo sa saindo na kabale nin simbahan; asin sa iba na bakong kabale sa simbahan ako nagtataram sa paagi nin imbitasyon, na nagsasabi: Madya asin magpabunyag pasiring sa pagsosolsol, na tanganing kamo man magin kaparte kan prutas nin kahoy nin buhay.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?