<$BlogRSDUrl$>

Wednesday, March 15, 2006

HELAMAN TSAPTER 4 

An mga Nephita paribok asin an mga Lamanita nagsaro nin mga puwersa asin sinakop an kadagaan nin Zarahemla--- Ang mga kadaogan kan mga Nephita nangyari nin huli kan saindang mga kadaendatahan--- An Simbahan nagluya asin an mga katawohan nagin maluya arog kan mga Lamanita.

*******

Asin ini nangyaring naglipas na sa ika-singkuwenta asin apat na taon nagkaigwa nin kadakul na mga kariribokan sa laog kan simbahan, asin nagka-igwa man nin arong pag-iiriwal-iwal sa pag-iriba kan mga katawohan, na tanganing nagkaigwa nin grabeng pagbulos nin dugo.
2 Asin an mga nagrerebeldeng parte an nagkagaradan asin pinaralayas sa kadagaan, asin sinda nagparasiriring sa hade kan mga Lamanita.
3 Asin ini nangyaring naglipas na saindang pinaghingoha na pa-angguton an mga Lamanita para makigiyera kontra sa mga Nephita; pero hilnga, an mga Lamanita grabe na gayo an pagkatakot, na tanganing sinda habong magdangog sa mga tataramon kan mga paribok.
4 Pero ini nangyaring naglipas na sa ika-singkuwenta asin anom na taon kan pagpapamahala nin mga huwes, igwa nin mga paribok na nagharale sa mga Nephita asin nakihalo na sa mga Lamanita; asin saindang napatubod an iba na sinda pinapa-aranggot ninda kontra sa mga Nephita; asin sinda nag-andam sa bilog na taon para sa giyera.
5 Asin sa ika-singkuwenta asin pitong taon sinda nag-atake kontra sa mga Nephita sa pakigiyera, asin sinda an nagpoon sa trabaho nin kagadanan; iyo, na tanganing sa ika-singkuwenta asin walong taon kan pagpapamahala nin mga huwes sinda nagin matrayumpo sa pag-agaw kan kadagaan nin Zarahemla; iyo, asin man an bilog na mga kadagaan; magin sagkod sa kadagaan na haranihon sa kadagaan nin Masagana.
6 Asin an mga Nephita asin an mga armada ni Moronihah napa-atras magin sagkod sa kadagaan nin Masagana.
7 Asin duman nagpakusog kontra sa mga Lamanita, gikan sa sulnopang dagat, magin sagkod sa sirangan; ini na sarong aldaw na pagbiyahe para sa sarong Nephita, sa may hangganan na saindang pinakusog asin pinag-estasyon an saindang armada tanganing idepensa an saindang norteng banwaan.
8 Asin kaya idtong mga paribok kan mga Nephita, sa tabang kan kadakulan na numero kan hukbo kan mga Lamanita, nagkakurua an bilog na pagsasadire kan mga Nephita na yaraon sa may timog na parte nin kadagaan. Asin an gabos na ini nangyari sa ika-singkuwenta asin walo asin siyam na mga taon na pagpapamahala kan mga huwes.
9 Asin ini nangyaring naglipas na sa ika-saisentang taon kan pagpapamahala kan mga huwes, si Moronihah nagin matrayumpo kaiba an saiyang mga armada sa pagbawi sa kadakul na mga parte nin kadagaan; iyo, saindang nagkabarawi an kadakul na mga siyudad na nagkahurulog sa mga kamot kan mga Lamanita.
10 Asin ini nangyaring naglipas na sa ika-saisenta asin enot na taon kan pagpapamahala nin mga huwes sinda nagtrayumpo sa pagbabawi magin an kabangaan kan bilog nindang mga pagsasadire.
11 Ngonian ining dakulang kawaraan kan mga Nephita, asin an dakulaon na panggagadanan sa pag-iriba ninda, dae man kuta na nangyari kun bako sa saindang kadaendatahan asin kan saindang abominasyon na yaon sa pag-iriba ninda; iyo, asin ini nangyari sa sainda na nagbabalangibog na kabale sa simbahan nin Diyos.
12 Asin ini nin huli sa kapaabaw-abawan kan saindang mga puso, nin huli kan saindang nagsosobrang kayamanan, iyo, ini nin huli kan saindang pagdadaog-daog sa mga pobre, pinagtatago an saindang pagkakan sa mga nagugutom, pinagtatago an saindang mga gubing sa mga huba, asin sinasampaling an saindang mapagpakumbaba na mga katugangan sa saindang mga pisngi, naggigibo nin pagtutuya-tuya sa mga bagay na sagrado, sinisikwal an espiritu nin propesiya asin nin kapahayagan, panggagadan, pandarambong, kaputikan, panghahabon, paggigibo nin adulteryo, pag-alsa para sa dakulaon na pakipag-iwal, asin an pagrayo gikan sa kadagaan nin Nephi, pasiring sa mga Lamanita---
13 Asin nin huli kan saindang dakulaon na kadaendatahan asin kan saindang mga kahambugan kan sadire man sana nindang kusog, sinda pinabayaan sa saindang sadireng kusog; kun kaya sinda dae nag-aasenso, pero pinasakitan asin pinaghampak, asin pinatunod sa atubangan kan mga Lamanita, hanggan nagkawarara an pagsasadire kan haros bilog nindang kadagaan.
14 Pero hilnga, si Moronihah nagparabalangibog nin kadakul na mga bagay sa mga katawohan nin huli kan saindang kadaendatahan, asin man sinda Nephi asin Lehi, na mga akeng lalake ni Helaman, nagbalangibog nin kadakul na bagay sa mga katawohan, iyo, asin nagpropesiya nin kadakul na mga bagay sa sainda manungod sa saindang mga kadaendatahan, asin kun ano baya ang mangyayari sa sainda kun sinda dae magsosolsol kan saindang mga kasalan.
15 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nagsorolsol, asin ta habang sinda nagsosorolsol sinda nagpoon sa pag-aasenso.
16 Nin huli ta kan si Moronihah nakahiling na sinda nagsorolsol siya nangenotan sa pagbiyahe gikan sa sarong lugar pasiring sa iba, asin gikan sa sarong siyudad sagkod sa iba, magin sagkod na saindang nabawi an kabangaan kan saindang propriyedad asin an kabangaan kan bilog nindang kadagaan.
17 Asin kaya nagtapos an ika-saisenta asin enot na taon kan pagpapamahala nin mga huwes.
18 Asin ini nangyaring naglipas na sa ika-saisenta asin duwang taon kan pagpapamahala nin mga huwes, na si Moronihah mayo nang mabawi pang mga pagsasadire sa mga Lamanita.
19 Kun kaya sainda nang pinagpabayaan an saindang plano na bawion an katadaan pa kan saindang mga kadagaan, nin huli ta grabe pang gayo an bilang kan mga Lamanita na tanganing ini nagin impossible na para sa mga Nephita na makakua nin dagdag na kapangyarihan na sakopon sinda; kun kaya si Moronihah nagsugo sa bilog niyang armada na mantinihon na sana an mga parte na saiyang nagkabarawi.
20 Asin ini nangyaring naglipas, nin huli sa kadakulaong gayo an bilang kan mga Lamanita an mga Nephita yaon sa dakulang katarakutan, naghahandal na baka sinda puwedeng magkadaraog, asin pagbarasang-basangon, asin garadanon, asin destrosohon.
21 Iyo, sinda nagpoon na magiromdoman an mga propesiya ni Alma, asin man an mga tataramon ni Mosiah; asin saindang nahiling na sinda nagin matiso an liog na katawohan, asin na saindang binale-wala an mga kasugoan nin Diyos;
22 Asin ta saindang pinagbag-o asin pinagturungtungan sa irarom kan saindang mga bitis an mga ley ni Mosiah, o idtong pinagsugo nin Kagurangnan saiya na ipaabot sa mga katawohan; asin saindang nahiling na an saindang mga ley nagin maraot, asin ta sinda nagin sarong daendatang katawohan, na tanganing sinda nagin madendatahon na arog kan mga Lamanita.
23 Asin nin huli kan saindang kadaendatahan an simbahan nagpoon na magdikit; asin sinda nagpoon na dae magtubod sa espiritu nin propesiya asin sa espiritu nin kapahayagan; asin an mga paghuhukom nin Diyos iyo an nagmamasid sainda sa lalawgon.
24 Asin saindang nahiling na sinda nagigin maruluya, na arog sa saindang mga katugangan, an mga Lamanita, asin ta an Espiritu nin Kagurangnan dae na nagpreserba sainda; iyo, ini nagrayo na sainda nin huli ta an Espiritu nin Kagurangnan dae nag-eerok sa bakong banal na mga templo---
25 Kun kaya an Kagurangnan nag-untok sa pagpreserba sainda sa paagi kan saiyang milagroso asin daeng katampad na kapangyarihan, nin huli ta sinda nagkahurulog na sa sarong kamugtakan na mayong pagtubod asin napapano nin karigsokan; asin saindang nahihiling na an mga Lamanita grabeng gayo an bilang kesa sainda, asin laen lang na sinda mangaputan pabalik sa Kagurangnan nindang Diyos sinda nanggad dae malilikayan na magkaparara.
26 Nin huli ta hilnga, saindang nahihiling na an kusog kan mga Lamanita haros kapareho kan saindang mga kusog, magin tawo sa tawo. Asin kaya sinda nagkahurulog pasiring sa dakulang kalapasan; iyo, kaya sinda nagin maruluya, nin huli kan saindang kalapasan, sa laog nin dae pa kadakul na mga taon.

HELAMAN TSAPTER 3 

Kadakul na mga Nephita an nagharale pasiring sa kadagaan sa may norteng parte--- Sinda nagturugdok nin mga sementadong mga harong asin nagsasaray nin kadakul na mga talaan--- Manampulong mga rinibo an nagkabarag-o asin nagkaburunyagan--- An tataramon nin Diyos nag-aantabay sa mga tawo pasiring sa kaligtasan--- Si Nephi na ake ni Helaman iyo an nagtukaw sa tukawan nin paghuhukom.

*******

Asin ngonian ini nangyaring naglipas na sa ika-kuwarenta asin tulong taon kan pagpapamahala nin mga huwes, dae nagkaigwa nin pag-iiriwal-iwal sa pag-iriba nin mga katawohan kan Nephi laen lang ining sarong dikit na kapaabaw-abawan na yaon sa laog kan simbahan, na iyo an nagkausa nin dikit na pagkakabaranga sa pag-iriba nin mga tawo, na an mga pangyayaring ini nahusay sa katapos-tapusi kan ika-kuwarenta asin tulong taon.
2 Asin dae nagkaigwa nin pag-iiriwal-iwal sa pag-iriba nin mga katawohan sa ika-kuwarenta asin apat na taon; ni nagkaigwa man n in grabeng pag-iiriwal-iwal sa ika-kuwarenta asin limang taon.
3 Asin ini nangyaring naglipas na sa ika-kuwarenta asin ano, iyo, nagkaigwa nin grabeng pag-iiriwal-iwal asin kadakul na pagkakabaranga-banga; kun kaya nagkaigwa nin grabe kadakulon na nagharale paluwas sa kadagaan nin Zarahemla, asin nagpasiring sa norteng parte nin kadagaan tanganing manahon an kadagaan.
4 Asin sinda naglakbay pasiring sa grabe kaharayoon na distansiya, na tanganing baya sinda nakaabot sa lugar nin kadakulaon na mga hawak nin tubig asin kadakul na mga salog.
5 Iyo, asin magin sinda nagkaralat sa haros gabos na mga parte nin kadagaan, hanggan duman sa mga parte na nagkapabarayaan na asin mayo na nin mga kahoy, nin huli sa kadakulon na mga katawohan na kaidto naka-erestar sa lugar.
6 Asin ngonian mayong parte nin kadagaan an napabayaan, laen lang ining may kakahuyan; pero nin huli sa kadakulaan kan pagkadestroso nin mga katawohan na kaidto naka-estar sa kadagaan kaya ini inapud na “kalipungawan.”
7 Asin ta igwa sanang kadikiton na kahoy sa lalawgon nin kadagaan, daeng pagkukulang na an mga katawohan na nagka-erenot nagin ekspertong gayo sa paggigibo nin semento; kun kaya sinda nagtugdok nin mga kaharongan na semento, kun saen sinda nag-estar.
8 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nagdakul asin nagkaralot, asin nakaabot gikan sa katimogang parte pasiring sa norteng parte nin kadagaan, asin nagkaralat na tanganing baya sinda nagpoon sa pagkunop sa lalawgon kan bilog na kadagaan, gikan sa kadagatan nin timog hanggan sa kadagatan nin norte, gikan sa kadagatan nin sulnupan hanggan sa kadagatan nin sirangan.
9 Asin an mga katawohan na yaon sa kadagaan panorte nag-estar sa mga tolda, asin sa mga harong na semento, asin sinda nagtugot kan anuman na kahoy na magtubo sa lalawgon nin daga na ini dapat na magtalubo, na pag-abot nin panahon sinda magkaigwa nin mga kahoy sa pagtugdok kan saindang mga harong, iyo, kan saindang mga siyudad, asin kan saindang mga templo, asin kan saindang mga sinagoga, asin kan saindang mga sanktuwaryo, asin kan gabos na manera kan saindang mga pagharongon.
10 Asin ini nangyaring naglipas habang an mga kahoy grabeng gayo an kakulangan sa kadagaan panorte, sinda nagpaduman sa paagi nin paghakot.
11 Asin kaya saindang natabangan an mga katawohan na yaon sa kadagaan panorte na sinda makatugdok nin kadakul na mga siyudad, na parehong gibo sa kahoy asin kan semento.
12 Asin ini nangyaring naglipas na igwa nin kadakul na mga katawohan nin Ammon, na dating mga Lamanita sa pagkamundag, na nagpasiring man sa kadagaan na ini.
13 Asin ngonian igwa nin kadakul na mga talaan na pinagtao kan mga pangyayari kaining mga katawohan, sa paagi nin kadaklan kaining mga katawohan, na mga partikular asin masyadong dakulaon, na mapanungod sainda.
14 Pero hilnga, an ika-sanggaots na parte kan mga pangyayari kaining mga katawohan, iyo, estorya kan mga Lamanita asin kan mga Nephita, asin an saindang mga giyera, asin mga pagralaban-laban, asin mga kariribokan, asin an saindang pagbabalangibog, asin an saindang mga propesiya, asin an saindang paglalayag asin an saindang paggigibo nin mga barko, asin an saindang pagtutugdok nin mga templo, asin kan mga sinagoga asin an saindang mga sanktuwaryo, asin an saindang pagkamatanos, asin an saindang mga kadaendatahan, asin an saindang mga panggagadan, asin an saindang mga panghahabon, asin an saindang pananalakat, asin an gabos na manera nin mga karigsokan asin mga pakiki-apid, na dae puwedeng maipalaman sa trabahong ini.
15 Pero hilnga, igwa nin kadakul na mga libro asin kadakul na mga talaan kan lambang klase, asin an mga ini maingat na pinagtatago kan mga Nephita.
16 Asin an mga ini pinagpamana gikan sa sarong henerasyon hanggan sa iba man na henerasyon kan mga Nephita, magin sagkod na sinda nagkahurulog pasiring sa kalapasan asin pinaggaradan, pinagsalakat, asin pinaghahanap, asin pinagpaharale, asin ginagadan, asin pinagkaralat sa lalawgon kaining kinaban, asin nakahalo sa mga Lamanita hanggan sa sinda dae na pinag-apud na mga Nephita, nagin marigsok, asin pakawala, asin mabangison, iyo, nagin mga Lamanita.
17 Asin ngonian ako mabalik giraray sa sadire kong estorya; kun kaya, ano man an sakong nasabi nakaagi na pagkatapos na nagka-igwa nin sarong dakulang pagralaban-laban, asin mga pandedestroso, asin mga giyera, asin mga kariribokan, sa pag-iriba nin mga katawohan nin Nephi.
18 An ika-kuwarenta asin anom na taon kan pagpapamahala nin mga huwes natapos na;
19 Asin ini nangyaring naglipas na nagka-igwa pa man nin dakulaon na pagraralaban-laban sa kadagaan, iyo, magin sagkod sa ika-kuwarenta asin pitong taon, asin man sa ika-kuwarenta asin walong taon.
20 Daeng pagkukulang na si Helaman iyo an nagtukaw sa tukawan nin paghuhukom na igwa nin hustisya asin paninindugan; iyo, saiyang pinag-uutob an mga katugonan, asin an mga paghuhukom, asin an mga kasugoan nin Diyos; asin saiya ining padagos na ginigibo an tama sa paghilingon nin Diyos; asin siya naglakaw sa mga dalan kan saiyang ama, na tanganing siya nag-asenso sa kadagaan;
21 Asin ini nangyaring naglipas na siya nagkaigwa nin duwang akeng lalake. Saiyang pinagta-o sa pinakapanganay an ngaran na Nephi, asin sa pinakbunso, an ngaran na Lehi. Asin sinda nagpoon na magdakula na yaon sa Kagurangnan.
22 Asin ini nangyaring naglipas na an mga giyera asin pagralaban-laban nagpoon na sa pag-untok, sa sarong kadikit na kamugtakan, sa pag-iriba nin mga katawohan kan mga Nephita, sa huring parte kan ika-kuwarenta asin walong taon nin pagpapamahala nin mga huwes sa mga katawohan nin Nephi.
23 Asin ini nangyaring naglipas sa ika-kuwarenta asin siyam na taon nin pagpapamahala kan mga huwes, igwa nin padagos na katuninongan na na-establisa sa kadagaan, gabos laen lang digde iyo an mga sikretong kumbinasyon na si Gadianton na parahabon an nakapag-establisa sa sarong pinakaligtas na parte nin kadagaan, na sa panahong idto dae pa aram kan mga tawo na yaon sa pamamayo kan gobyerno; kun kaya sinda dae nagkagaradan na mapara sa kadagaan.
24 Asin ini nangyaring naglipas na sa kaparehong taon nagkaigwa nin grabe na gayong pag-asenso sa laog nin simbahan, dahilan tanganing nagkaigwa nin mga rinibo na naki-ayon kan saindang mga sadire sa simbahan asin pinagbunyagan pasiring sa pagsosolsol.
25 Asin grabeng gayo an pag-asenso kan simbahan, asin grabe kadakul an biyaya na pinabulos sa mga katawohan, na maski ngani an mga haralangkaw na mga kapadean asin mga paratukdo nagngaralas na gayo sa saindang mga sadire na mayong sukol.
26 Asin ini nangyaring naglipas na an gibo nin Kagurangnan nag-asenso sagkod sa pagbubunyag asin pagkakasararo sa laog kan simbahan nin Diyos, kadakul na mga kalag, iyo, magin manampulo nin mga rinibo.
27 Kaya satuyang nahihiling na an Kagurangnan pano nin pagkaherak sa gabos ninda, na igwa nin sensiridad sa saindang mga puso, na mag-aapud sa saiyang banal na pangaran.
28 Iyo, kaya satuyang nahihiling na an pintuan nin kalangitan binuksan sa sainda gabos, magin sa sainda na nagtutubod sana sa ngaran ni JesuCristo, na iyo an Ake nin Diyos.
29 Iyo, satuyang nahihiling na an siisay man an nangangaputan sa tataramon nin Diyos, na buhay asin pano nin kapangyarihan, na iyo an magbabaranga sa gabos na katusuhan asin mga lit-ag asin mga padaya kan diyablo, asin mangagda sa mga tawo ni Cristo pasiring sa hayakpit asin pikiting dalan pasiring sa daeng katapusan na gulpo nin kasakitan na pinag-andam para lamonon an mga mararaot.
30 Asin ihulog an saindang mga kalag, iyo, an saindang daeng kagadanan na mga kalag, sa may toong kamot nin Diyos sa kahadean nin langit, na makikitukaw kaiba si Abraham, asin Isaac, asin kaiba si Jacob, asin kaiba an gabos nyatong mga banal na ama, na tanganing dae na nanggad magluwas pa.
31 Asin sa taon na ini nagkaigwa nin danay na kaogmahan sa kadagaan nin Zarahemla, asin sa bilog na rehiyon sa palibot, magin sa bilog na kadagaan na pagsasadire kan mga Nephita.
32 Asin ini nangyaring naglipas na nagkaigwa nin katuninongan asin grabe na gayong kaogmahan sa katadaang parte kan ika-kuwarenta asin siyam na taon; iyo, asin man nagkaigwa nin danay na katuninongan asin dakulang kaogmahan sa ika-singkuwentang taon kan pagpapamahala nin mga huwes.
33 Asin sa ika-singkuwenta asin enot na taon kan pagpapamahala nin mga huwes nagkaigwa man nin katuninongan, laen lang sa kapa-abaw-abawan na nagpoon sa paglaog sa simbahan--- bako sa palaog kan simbahan nin Diyos, pero pasiring sa laog kan mga puso nin mga katawohan na nagpapabantog na kabale sa simbahan nin Diyos---
34 Asin sinda nagpapalangkaw sa kapa-abaw-abawan, magin sagkod sa persekusyon kan kadakul nindang mga katugangan. Ngonian iyo ini an dakulang karaotan, na nagkausa sa kadakul na mapagpakumbabang mga katawohan na magsapo nin dakulang mga persekusyon, asin ta nagtios nin grabeng kasakitan.
35 Daeng pagkukulang sinda nag-aayuno asin nagpapangadye pirme, asin nagkukusog na nagkukusog sa saindang kapakumbabaan, asin patatag nin patatag sa pagtubod ki Cristo, sagkod sa kapanoan kan saindang mga kalag na may kaogmahan asin konsolasyon, iyo, magin sagkod sa paglilinig asin pagpapakabanal kan saindang mga puso, na an pagpapakabanal mapasainda nin huli kan pagdudulot kan saindang mga puso sa Diyos.
36 Asin ini nangyaring naglipas na an ika-singkuwenta asin duwang taon nagtapos man sa katuninongan, laen lang sa grabe na gayong kadakulaan kan kapa-abaw-abawan na nakapalaog sa mga puso nin mga tawo; asin ini nangyari nin huli kan saindang dakulang na gayong mga kayamanan asin kan saindang mga ka-asensohan sa kadagaan; asin ini nanggad nagtatalubo sa sainda gikan sa aro-aldaw.
37 Asin ini nangyaring naglipas na sa ika-singkuwenta asin tulong taon kan pagpapamahala kan mga huwes, si Helaman nagadan, asin an saiyang panganay na akeng lalake na si Nephi nagpoon sa pagpapamahala karibay niya. Asin ini nangyaring naglipas na siya an nagtukaw sa tukawan nin paghuhukom na may hustisya asin pagkapantay-pantay; iyo, siya nagsusunod sa mga kasugoan nin Diyos, asin naglakaw sa mga dalan kan saiyang ama.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?