<$BlogRSDUrl$>

Wednesday, March 15, 2006

HELAMAN TSAPTER 4 

An mga Nephita paribok asin an mga Lamanita nagsaro nin mga puwersa asin sinakop an kadagaan nin Zarahemla--- Ang mga kadaogan kan mga Nephita nangyari nin huli kan saindang mga kadaendatahan--- An Simbahan nagluya asin an mga katawohan nagin maluya arog kan mga Lamanita.

*******

Asin ini nangyaring naglipas na sa ika-singkuwenta asin apat na taon nagkaigwa nin kadakul na mga kariribokan sa laog kan simbahan, asin nagka-igwa man nin arong pag-iiriwal-iwal sa pag-iriba kan mga katawohan, na tanganing nagkaigwa nin grabeng pagbulos nin dugo.
2 Asin an mga nagrerebeldeng parte an nagkagaradan asin pinaralayas sa kadagaan, asin sinda nagparasiriring sa hade kan mga Lamanita.
3 Asin ini nangyaring naglipas na saindang pinaghingoha na pa-angguton an mga Lamanita para makigiyera kontra sa mga Nephita; pero hilnga, an mga Lamanita grabe na gayo an pagkatakot, na tanganing sinda habong magdangog sa mga tataramon kan mga paribok.
4 Pero ini nangyaring naglipas na sa ika-singkuwenta asin anom na taon kan pagpapamahala nin mga huwes, igwa nin mga paribok na nagharale sa mga Nephita asin nakihalo na sa mga Lamanita; asin saindang napatubod an iba na sinda pinapa-aranggot ninda kontra sa mga Nephita; asin sinda nag-andam sa bilog na taon para sa giyera.
5 Asin sa ika-singkuwenta asin pitong taon sinda nag-atake kontra sa mga Nephita sa pakigiyera, asin sinda an nagpoon sa trabaho nin kagadanan; iyo, na tanganing sa ika-singkuwenta asin walong taon kan pagpapamahala nin mga huwes sinda nagin matrayumpo sa pag-agaw kan kadagaan nin Zarahemla; iyo, asin man an bilog na mga kadagaan; magin sagkod sa kadagaan na haranihon sa kadagaan nin Masagana.
6 Asin an mga Nephita asin an mga armada ni Moronihah napa-atras magin sagkod sa kadagaan nin Masagana.
7 Asin duman nagpakusog kontra sa mga Lamanita, gikan sa sulnopang dagat, magin sagkod sa sirangan; ini na sarong aldaw na pagbiyahe para sa sarong Nephita, sa may hangganan na saindang pinakusog asin pinag-estasyon an saindang armada tanganing idepensa an saindang norteng banwaan.
8 Asin kaya idtong mga paribok kan mga Nephita, sa tabang kan kadakulan na numero kan hukbo kan mga Lamanita, nagkakurua an bilog na pagsasadire kan mga Nephita na yaraon sa may timog na parte nin kadagaan. Asin an gabos na ini nangyari sa ika-singkuwenta asin walo asin siyam na mga taon na pagpapamahala kan mga huwes.
9 Asin ini nangyaring naglipas na sa ika-saisentang taon kan pagpapamahala kan mga huwes, si Moronihah nagin matrayumpo kaiba an saiyang mga armada sa pagbawi sa kadakul na mga parte nin kadagaan; iyo, saindang nagkabarawi an kadakul na mga siyudad na nagkahurulog sa mga kamot kan mga Lamanita.
10 Asin ini nangyaring naglipas na sa ika-saisenta asin enot na taon kan pagpapamahala nin mga huwes sinda nagtrayumpo sa pagbabawi magin an kabangaan kan bilog nindang mga pagsasadire.
11 Ngonian ining dakulang kawaraan kan mga Nephita, asin an dakulaon na panggagadanan sa pag-iriba ninda, dae man kuta na nangyari kun bako sa saindang kadaendatahan asin kan saindang abominasyon na yaon sa pag-iriba ninda; iyo, asin ini nangyari sa sainda na nagbabalangibog na kabale sa simbahan nin Diyos.
12 Asin ini nin huli sa kapaabaw-abawan kan saindang mga puso, nin huli kan saindang nagsosobrang kayamanan, iyo, ini nin huli kan saindang pagdadaog-daog sa mga pobre, pinagtatago an saindang pagkakan sa mga nagugutom, pinagtatago an saindang mga gubing sa mga huba, asin sinasampaling an saindang mapagpakumbaba na mga katugangan sa saindang mga pisngi, naggigibo nin pagtutuya-tuya sa mga bagay na sagrado, sinisikwal an espiritu nin propesiya asin nin kapahayagan, panggagadan, pandarambong, kaputikan, panghahabon, paggigibo nin adulteryo, pag-alsa para sa dakulaon na pakipag-iwal, asin an pagrayo gikan sa kadagaan nin Nephi, pasiring sa mga Lamanita---
13 Asin nin huli kan saindang dakulaon na kadaendatahan asin kan saindang mga kahambugan kan sadire man sana nindang kusog, sinda pinabayaan sa saindang sadireng kusog; kun kaya sinda dae nag-aasenso, pero pinasakitan asin pinaghampak, asin pinatunod sa atubangan kan mga Lamanita, hanggan nagkawarara an pagsasadire kan haros bilog nindang kadagaan.
14 Pero hilnga, si Moronihah nagparabalangibog nin kadakul na mga bagay sa mga katawohan nin huli kan saindang kadaendatahan, asin man sinda Nephi asin Lehi, na mga akeng lalake ni Helaman, nagbalangibog nin kadakul na bagay sa mga katawohan, iyo, asin nagpropesiya nin kadakul na mga bagay sa sainda manungod sa saindang mga kadaendatahan, asin kun ano baya ang mangyayari sa sainda kun sinda dae magsosolsol kan saindang mga kasalan.
15 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nagsorolsol, asin ta habang sinda nagsosorolsol sinda nagpoon sa pag-aasenso.
16 Nin huli ta kan si Moronihah nakahiling na sinda nagsorolsol siya nangenotan sa pagbiyahe gikan sa sarong lugar pasiring sa iba, asin gikan sa sarong siyudad sagkod sa iba, magin sagkod na saindang nabawi an kabangaan kan saindang propriyedad asin an kabangaan kan bilog nindang kadagaan.
17 Asin kaya nagtapos an ika-saisenta asin enot na taon kan pagpapamahala nin mga huwes.
18 Asin ini nangyaring naglipas na sa ika-saisenta asin duwang taon kan pagpapamahala nin mga huwes, na si Moronihah mayo nang mabawi pang mga pagsasadire sa mga Lamanita.
19 Kun kaya sainda nang pinagpabayaan an saindang plano na bawion an katadaan pa kan saindang mga kadagaan, nin huli ta grabe pang gayo an bilang kan mga Lamanita na tanganing ini nagin impossible na para sa mga Nephita na makakua nin dagdag na kapangyarihan na sakopon sinda; kun kaya si Moronihah nagsugo sa bilog niyang armada na mantinihon na sana an mga parte na saiyang nagkabarawi.
20 Asin ini nangyaring naglipas, nin huli sa kadakulaong gayo an bilang kan mga Lamanita an mga Nephita yaon sa dakulang katarakutan, naghahandal na baka sinda puwedeng magkadaraog, asin pagbarasang-basangon, asin garadanon, asin destrosohon.
21 Iyo, sinda nagpoon na magiromdoman an mga propesiya ni Alma, asin man an mga tataramon ni Mosiah; asin saindang nahiling na sinda nagin matiso an liog na katawohan, asin na saindang binale-wala an mga kasugoan nin Diyos;
22 Asin ta saindang pinagbag-o asin pinagturungtungan sa irarom kan saindang mga bitis an mga ley ni Mosiah, o idtong pinagsugo nin Kagurangnan saiya na ipaabot sa mga katawohan; asin saindang nahiling na an saindang mga ley nagin maraot, asin ta sinda nagin sarong daendatang katawohan, na tanganing sinda nagin madendatahon na arog kan mga Lamanita.
23 Asin nin huli kan saindang kadaendatahan an simbahan nagpoon na magdikit; asin sinda nagpoon na dae magtubod sa espiritu nin propesiya asin sa espiritu nin kapahayagan; asin an mga paghuhukom nin Diyos iyo an nagmamasid sainda sa lalawgon.
24 Asin saindang nahiling na sinda nagigin maruluya, na arog sa saindang mga katugangan, an mga Lamanita, asin ta an Espiritu nin Kagurangnan dae na nagpreserba sainda; iyo, ini nagrayo na sainda nin huli ta an Espiritu nin Kagurangnan dae nag-eerok sa bakong banal na mga templo---
25 Kun kaya an Kagurangnan nag-untok sa pagpreserba sainda sa paagi kan saiyang milagroso asin daeng katampad na kapangyarihan, nin huli ta sinda nagkahurulog na sa sarong kamugtakan na mayong pagtubod asin napapano nin karigsokan; asin saindang nahihiling na an mga Lamanita grabeng gayo an bilang kesa sainda, asin laen lang na sinda mangaputan pabalik sa Kagurangnan nindang Diyos sinda nanggad dae malilikayan na magkaparara.
26 Nin huli ta hilnga, saindang nahihiling na an kusog kan mga Lamanita haros kapareho kan saindang mga kusog, magin tawo sa tawo. Asin kaya sinda nagkahurulog pasiring sa dakulang kalapasan; iyo, kaya sinda nagin maruluya, nin huli kan saindang kalapasan, sa laog nin dae pa kadakul na mga taon.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?