<$BlogRSDUrl$>

Wednesday, July 27, 2005

ALMA TSAPTER 2 

Si Amlici nagmawot na magin hade asin pinaghaboan sa paagi nin boses nin mga katawohan --- An saiyang mga parasunod iyo an naggibo na magin hade siya --- An mga Amlicita nakipaggiyera sa mga Nephita asin dinaraog --- An mga Lamanita asin mga Amlicita nagkasararo an mga puwersa asin dinaraog --- Si Alma iyo an naggadan ki Amlici.

*******

Asin ini nangyaring naglipas sa pagpoon kan ikalimang taon kan saindang pagpapamahala na nagkaigwa nin sarong pag-iiriwal-iwal sa pag-iriba kan mga katawohan; nin huli kan sarong tawo, na pinag-aapud na Amlici, siya bilang sarong napakatusong tawo, iyo, sarong madunong na tawo sa kadunungan kan mundo, siya bilang parasunod sa katukdoan kan tawong naggadan ki Gideon sa paagi nin espada, na hinatulan nin kagadanan uyon sa ley---
2 Ngonian ining Amlici naggibo, sa paagi kan saiyang katusuhan, na mapalawigaw an kadakul na mga katawohan na tanganing magsunod saiya; grabe kadakul na sinda nagpoon na magin grabeng gayo an kapangyarihan; asin sinda nagpoon sa paghingoha na maipamugtak si Amlici na magin sarong hade na mangingibabaw sa mga katawohan.
3 Ngonian ini nakapagpa-alarma sa mga katawohan kan simbahan, asin man sa gabos na dae nagpadarang maparayo sa mga pangangagda ni Amlici; nin huli ta sinda nakakaaram na uyon sa saindang ley na an mga arog kaining mga bagay dapat na ipagpamugtak sa paagi kan boses nin mga katawohan.
4 Kun kaya, kun ini magin posible na si Amlici dapat na ganahon an boses kan mga katawohan, siya, na bistadong sarong maraot na tawo, na puwedeng magkait sainda kan saindang mga karapatan asin mga pribilihiyo kan simbahan; nin huli ta ini kaidto pa an intensiyon niya na destrosohon an simbahan nin Diyos.
5 Asin ini nangyaring naglipas na an mga katawohan nag-asembliya kan saindang mga sadire na magkatiripon-tipon sa gabos na bilog na kadagaan, an lambang tawo sa saiyang sadireng kaisipan, kun sinda uyon o dae ki Amlici, sa separadaong mga kahawakan, na nagkaigwa nin grabeng kontrahan na pag-oorolay-olay asin grabeng makangalason na pag-iiriwal-iwal sa lambang saro sa saro.
6 Asin kaya sinda nanggad nag-asembliya kan saindang mga sadire na tanganing maipahayag an saindang mga boses manungod sa mga bagay-bagay; asin sinda dinara sa atubangan kan mga huwes.
7 Asin ini nangyaring naglipas na an boses kan mga katawohan nagluwas na kontra ki Amlici; na siya dae ginibong hade na mangingibabaw sa mga katawohan.
8 Ngonian ini nakapagkausa nin grabeng kaogmahan sa mga puso ninda na kontra sa saiya; alagad ki Amlici naggibong pukawon sinda na pabor saiya na magka-aranggot sainda na bakong pabor sa saiya.
9 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nagtiripon kan saindang mga sadire na magkasararo, asin kinonsagra si Amlici na magin saindang hade.
10 Ngonian kan si Amlici na naggibo nang hade siya nagsugo sainda na sinda dapat na magkapot nin mga armas kontra sa saindang mga katugangan; asin ini saiyang ginibo na tanganing sakopon niya sinda.
11 Ngonian an mga katawohan ni Amlici pinagbibisto sa paagi nin pangaran ni Amlici, na pinag-apud na mga Amlicita; asin an katadaan pinag-aapud na mga Nephita, o an mga katawohan nin Diyos.
12 Kun kaya an mga katawohan kan mga Nephita nakakaaram na gayo kan intensiyon kan mga Amlicita, asin kun kaya sinda naghanda sa pakikipag-atubang sainda; iyo, sinda nag-armas kan saindang mga sadire nin mga espada, asin mga sibat, asin mga busog, asin mga pana, asin mga gapo, asin mga tirador, asin nin gabos na manera nin mga armas pangiyera, sa lambang klase.
13 Asin kaya sinda nakapaghanda na na atubangon an mga Amlicita sa panahon na sinda mag-atake. Asin nagkaigwa nin mga kapitan, asin halangkaw na mga kapitan, asin mga pamayong kapitan, na uyon kan saindang mga kabilangan.
14 Asin ini nangyaring naglipas na si Amlici nag-armas kan saiyang mga tawo nin gabos na manera nin armas pangiyera sa lambang klase; asin siya man nangngaran nin mga tagapamahala asin mga lider na mangingibabaw sa saiyang mga katawohan, na pangengenotan sinda sa pakigiyera kontra sa saindang mga katugangan.
15 Asin ini nangyaring naglipas na an mga Amlicita nag-arabot sa ibabaw nin burokid-bukid na Amnihu, na yaon sa sirangan kan salog Sidon, na nagdadaloy sa kadagaan nin Zarahemla, asin duman sinda nagpoon sa pakipaggiyera laban sa mga Nephita.
16 Ngonian si Alma, bilang iyo an pamayong huwes asin gobernador kan mga katawohan nin Nephi, kun kaya siya naghanduyog sa saiyang mga katawohan, iyo, sa pag-iriba kan saiyang mga kapitan, asin mga pamayong kapitan, iyo, na yaon sa pamayuhan kan saiyang mga hukbo, laban sa mga Amlicita sa pakipaggiyera.
17 Asin sinda nagpoon sa paggaradan kan mga Amlicita sa may buro-bukid na sirangang parte kan Sidon. Asin an mga Amlicita nakipaglaban na gayo sa mga Nephita na may grabeng kakusugan, na tanganing kadakul sa mga Nephita an nagkaturumba sa atubangan kan mga Amlicita.
18 Daeng pagkukulang na an Kagurangnan an nagpakusog kan kamot nin mga Nephita, na tanganing saindang pinagparagadan an mga Amlicita sa dakulang pagbuno, na tanganing sinda nagpoon na magparadulag sa atubangan ninda.
19 Asin ini nangyaring naglipas na an mga Nephita nagralamag sa mga Amlicita sa bilog kaidtong aldaw, asin pinaggaradan sinda sa dakulang pagbuno, na tanganing nagkaigwa nin mga gadan sa mga Nephita na may bilang na sais mil kinyentos sais siyenta asin duwang mga kalag.
20 Asin ini nangyaring naglipas na kan si Alma dae na makakalamag sa mga Amlicita siya nagkausa na an saiyang mga katawohan dapat na magtugdok kan saindang mga tolda sa bukid nin Gideon, an bukid na pinag-apud sa ngaran ni Gideon na nagadan sa kamot ni Nehor sa paagi nin espada; asin sa bukid na ini an mga Nephita nagtugdok kan saindang mga tolda para sa pagkabanggi.
21 Asibn si Alma nagpadara nin mga espiya na iyo an magsunod sa mga Amlicita, na tanganing siya puwedeng makaaram kan saindang mga plano asin kan saindang mga gigibohon, kun saen siya puwedeng makapagbantay kan saiyang sadire laban sainda, na tanganing saiyang mapagbantayan an saiyang mga katawohan laban sa pagkadestroso.
22 Ngonian sinda na saiyang pinadara tanganing magmasid sa kampo kan mga Amlicita pinag-apud na sinda si Zerem, asin Amnor, asin Manti, asin Limherl iyo ini sinda na iyo an nagpasiring kairiba an saindang mga tawo sa pagmasid sa kampo nin mga Amlicita.
23 Asin ini nangyaring naglipas na kinaagahan sinda nagbaralik sa kampo kan mga Nephita na nasa grabeng kahidalian, na yaon sa dakulang kangangalasan, asin pano-pano nin grabeng pagkatakot, na nagsasabi:
24 Hilnga, samuyang sinundad sa kampo an mga Amlicita, asin sa samuyang dakulang pagkangalas, sa daga nin Minon, sa ibabaw kan daga nin Zarahemla, pasiring sa dalan paduman sa daga nin Nephi, nakahiling kami nin grabe kadakul na bilang na hukbo nin mga Lamanita; asin hilnga, an mga Amlicita nakibale na sainda;
25 Asin pinag-ambahan na lusubon an satuyang mga katugangan na yaraon sa dagang idto; asin sinda nagdudurulag sa atubangan ninda na kairiba an saindang mga kakarnerohan, asin saindang mga agom, asin saindang mga kaarakian, pasiriring sa satuyang siyudad; asin laen lang kun kita maghihidali baka mapapasainda an satuyang siyudad, asin an satuyang mga ama, asin an satuyang mga agom, asin an satuyang mga kaarakian gagaradanon.
26 Asin ini nangyaring naglipas na an mga katawohan nin Nephi pinagsararay an saindang mga tolda, asin nagharale sa bukid nin Gideon pasiring sa saindang siyudad, na iyo an siyudad nin Zarahemla.
27 Asin hilnga, habang sinda nagbabalyo sa salog nin Sidon, an mga Lamanita asin mga Amlicita, na grabeng gayo kadakul an bilang, na arog kaidto pa, na siring sa mga buhangin nin kadagatan, nag-aratake sainda na tanganing destrosohon sinda.
28 Daengpagkukulang, ang mga Nephita na pinakusog kan kamot nin Kagurangnan, na nagparangadye nin may kakusugan sa saiya na saiyang ililigtas sinda paluwas sa mga kamot kan saindang mga kalaban, kun kaya an Kagurangnan nadangog an saindang mga kinurahaw, asin nanggad pinakusog sinda, asin an mga Lamanita asin an mga Amlicita nagkaturumba sa atubangan ninda.
29 Asin ini nangyaring naglipas na si Alma nakipaglaban ki Amlicita sa espada, lalawgon sa lalawgon; asin sinda nanggad nagralabanan nin may kakusugan, an saro laban sa saro.
30 Asin ini nangyaring naglipas na si Alma, bilang sarong tawo nin Diyos, na nakapaghimo nin may grabeng pagtubod, nagkurahaw, na nagsasabi: O Kagurangnan, kaheraki asin iligtas an sakuyang buhay, na tanganing ako an magin instrumento kan saimong mga kamot sa pagligtas asin mai-preserba ining mga katawohan.
31 Ngonian kan si Alma nakapagsabi na kaining mga tataramon siya nakipaglaban giraray ki Amlici; asin siya pinakusog, na tanganing saiya mismong nagadan si Amlici kan saiyang espada.
32 Asin siya nakipaglaban man sa hade kan mga Lamanita; pero an hade kan mga Lamanita nagdulag paharayo ki Alma asin isinubol an saiyang mga guwardiya na iyo an makilaban ki Alma.
33 Alagad si Alma, kairiba an saiyang mga guwardiya, nakipaglaban sa mga guwardiya kan hade nin mga Lamanita hanggan saiyang magadan asin maitulak sinda pabalik.
34 Asin kaya saiyang pinagrilininig an lugar, o an tampi, na yaon sa sulnopan kan salog nin Sidon, pinag-arapon an mga hawak nin mga Lamanita na nagkagaradan pasiring sa mga tubig nin Sidon, na tanganing an saiyang mga katawohan magka-igwa nin lugar na mabalyuhan asin makipaglaban sa mga Lamanita asin mga Amlicita na yaraon sa sulnopang parte kan salog Sidon.
35 Asin ini nangyaring naglipas na kan sinda nakabalyo na gabos sa salog Sidon na an mga Lamanita asin mga Amlicita nagporoon sa pagdurulag paharayo sainda, na maski na ngani na sinda grabe pang gayo an numero na sinda ngani dae pa kayang bilangon.
36 Asin sinda nagdurulag sa atubangan kan mga Nephita pasiriring sa kadawagan na yaon sa may sulnopan asin norte, paharayo lampas sa mga kasagkoran nin kadagaan; asin an mga Nephita nagralamag sainda na may grabe sindang kakusugan, asin sinda nanggad pinaggaradan.
37 Iyo, sinda nagkanaragboan kan lambang kamot, asin ginaradan asin nagdurulagan, hanggan sinda nagkawaratak-watak sa may sulnopan, asin sa may norte hanggan sinda nagka-arabot sa may kaparangan, na pinag-aarapud na Hermounts; asin iyo ini an parte kan kaparangan na pinamumuhayan kan mga layas asin masibang mga hayop.
38 Asin ini nangyaring naglipas na kadakul an nagkagaradan sa may kaparangan kan saindang mga lugad, asin pinagkarakan kaidtong mga hayop asin man kan mga buwitre nin hangin; asin an saindang mga tulang nagkanaragboan, asin pinagtiripon-tipon sa ibabaw nin daga.

AN LIBRO NI ALMA 

Ang Akeng Lalake ni Alma

An kasaysayan ni Alma, na iyo an akeng lalake ni Alma, an enot asin pamayong huwes na nangingibabaw sa mga katawohan ni Nephi, asin man iyo an halangkaw na pade kan Simbahan. Sarong kasaysayan kan pagpapahamak nin mga huwes, asin mga giyera asin pag-iiriwal-iwal kan mga katawohan. Asin man sarong kasaysayan nin sarong giyera sa pag-ultanan nin mga Nephita asin mga Lamanita, uyon sa rekord ni Alma, an enot asin pamayong huwes.

*******

TSAPTER 1

Si Nehor nagparatukdo nin mga palsong doktrina, nagtugdok nin sarong simbahan, nagpoon nin palsong pagkasaserdote, asin ginadan si Gideon --- Binitay siya nin huli kan saiyang mga krimen --- An palsong pagkasaserdote asin an mga pagpersige naglakop sa pag-iriba nin mga katawohan --- An mga pade nagsuporta kan saindang mga sadire, an mga katawohan nagmato para sa mga pobre, asin an Simbahan nagdakula.

*******

Ngonian ini nangyaring naglipas na sa enot na taon nin pagpapamahala nin mga huwes na nangibabaw sa mga katawohan nin Nephi, nagpoon ngonian na taon asin paabante, si hadeng Mosiah na nag-agi na sa dalan kan bilog na kinaban, na nakipaggiyera na nin sarong marhay na pakikipaggiyera, na naglalakaw na matanos sa atubangan nin Diyos, dae nagwalat na tanganing iyo an karibay niya; daeng pagkukulang siya nakapag-establisa nin mga ley, asin an mga ini minimidbid kan mga tawo; kun kaya sinda na-obliga na magsunod sa paagi nin mga ley na saiyang pinaggiribo.
2 Asin ini nangyaring naglipas na sa enot na taon kan pagpapamahala ni Alma sa tukawan nin paghuhukom, igwa nin sarong tawo na pinagdara sa saiyang atubangan na tanganing paghusgaran, sarong tawo na dakulaon, asin bantog kan saiyang grabeng kusog.
3 Asin siya nagparalakaw sa palibot na kairibahan nin mga katawohan, nagbabalangibog sainda na sa sabi niya tataramon nin Diyos, na nanhihimutik laban sa simbahan; nagdedeklara sa mga katawohan na an lambang pade asin paratukdo kaipuhan na magin popular; asin na sinda dae na kaipuhan na magtrabaho na gamit an saindang mga kamot, pero kaipuhan na suportaran sinda kan mga katawohan.
4 Asin siya man nagtestigo sa mga katawohan na an gabos na sangkatawohan dapat na magin ligtas sa huring aldaw, asin ta sinda dae dapat matakot ni mangubog-kubog, alagad kaipuhang gayo na ipaglangkaw an saindang mga payo asin mag-orogma; nin huli ta an Kagurangnan iyo an naglalang kan gabos na mga tawo, asin iyo man an nagtubos kan gabos na mga tawo; asin, sa katapos-tapusi, an gabos na mga katawohan dapat na magkaigwa nin buhay na daeng kasagkoran.
5 Asin ini nangyaring naglipas na siya nanggad nagtukdo kaining mga bagay nin maigot na tanganing kadakul an nagturubod sa saiyang mga tataramon, nagin grabe kadakul na sinda nagpoon sa pagsuporta saiya asin nagtatao saiya nin kuwarta.
6 Asin siya nagpoon na maipaglangkaw sa kapa-abaw-abawan kan saiyang puso, asin nagsusul-ot nin grabe kamahal na pagbabado, iyo, asin maski ngani nagpoon na magtugdok nin sarong simbahan na uyon sa manera kan saiyang pagbabalangibog.
7 Asin ini nangyaring naglipas na habang siya naggigibo kaini, na magbalangibog sa sainda na nagtutubod kan saiyang tataramon, siya nakanagbo nin sarong tawo na miyembro kan simbahan nin Diyos, iyo, saro ngani kan saindang mga paratukdo; asin siya nagpoon na makipagbingkilan nin matarom sa saiya, na tanganing saiyang maiparayo an mga katawohan sa simbahan; alagad an tawong ini nakibingkilan saiya, na nagpapagiromdom saiya nin mga tataramon nin Diyos.
8 Ngonian an pangaran kan tawong ini iyo si Gideon; asin iyo ini siya na nagin instrumento kan mga kamot nin Diyos sa pagligtas kan mga katawohan ni Limhi paluwas sa pagka-uripon.
9 Ngonian, nin huli ta si Gideon nakipagbingkilan saiya kan mga tataramon nin Diyos siya naanggot ki Gideon, asin nagbunot kan saiyang espada asin nagpoon na taga-on siya. Ngonian si Gideon dara kan kagurangon nin kadakul na mga taon, kun kaya siya dae nakayanan an saiyang mga pagtaga, kun kaya siya ginadan sa paagi nin espada.
10 Asin an tawong iyo an nanggadan saiya dinakop kan mga katawohan nin simbahan, asin dinara sa atubangan ni Alma, na tanganing paghuhusgaran na uyon sa mga krimen na saiyang nagkaginibohan.
11 Asin ini nangyaring naglipas na siya nagtindog sa atubangan ni Alma asin nanindugan para sa saiyang sadire na may grabeng kapusogan.
12 Pero si Alma nagsabi sa saiya: Hilnga, iyo ini an pinaka-enot na pagkakataon na an palsong pagkasacerdote ipinahayag sa atubangan kaining mga katawohan. Asin hilnga, bako ka sanang nagkasala sa pagigin huwad na pagkasaserdote, alagad naghingohang ipautob ini sa paagi kan espada; asin kun an palsong pagkasaserdote iyo an ipapasunod sa pag-iribahan kaining mga katawohan iyo man sana ini an magpapatunay kan saindang bilog na pagkapahamakan.
13 Asin ika nakapagpabulos nin dugo kan sarong matanos na tawo, iyo, sarong tawo na nakagibo nin grabeng karahayan sa pag-iriba kaining mga katawohan; asin kun ika samuyang pababayaan an saiyang dugo mapapasamuya para sa kabalusan.
14 Kun kaya ika kinondenang gadanon, na uyon sa ley na ipinagtao samuya ni Mosiah, an satuyang huring hade; asin ini iyo an ipinapasunod sa paagi kaining mga katawohan; kun kaya an mga katawohang ini kaipuhang gayo na magsusunod sa paagi kan ley.
15 Asin ini nangyaring naglipas na saindang kinurua siya; asin an saiyang pangaran iyo si Nehor; asin sainda siyang dinarara sa ibabaw kan burol Manti, asin duman siya pinagkausa, o ipinagpaamin, sa mga katahawan nin mga langit asin kinaban, na kun ano an saiyang ipinagtukdo sa mga katawohan ini kontra sa tataramon nin Diyos; asin duman siya nagsapo nin sarong makasupog-supog na kagadanon.
16 Daeng pagkukulang, na ini dae nakapagbugtak nin sarong katapusan para sa padagos na paglakop nin palsong pagkasaserdote sa bilog na kadagaan; nin huli ta igwa nin kadakul na nagmumuot sa mga daendatang mga bagay kan mundo, asin sinda nagpadagos na magparabalangibog nin mga palsong doktrina; asin ini saindang ginigibo nin huli sa mga kayamanan asin kapa-abaw-abawan.
17 Daeng pagkukulang, sinda dae nangahas na magputik, kun ini maaaraman, nin huli sa katakutan sa ley, dahil sa an mga putikon pinapadusahan; kun kaya sinda nagsasagin-sagin na nagbabalangibog na uyon sa saindang mga paniniwala; asin ngonian an ley puwedeng dae magkaigwa nin kapangyarihan sa kiisay man na tawo para sa saiyang sadireng paniniwala.
18 Asin sinda dae nangahas na maghabon, dahil sa katakutan sa ley, nin huli ta ini pinapadusahan; ni mangahas sindang manalakat, ni manggadan, nin huli ta siya na nanggagadan pinapadusahan nin kagadanan.
19 Pero ini nangyaring naglipas na an siisay man na bakong kabale sa simbahan nin Diyos nagpoon sa pagpersige sa sainda na kabale sa simbahan nin Diyos, asin dinadara ninda an pangaran ni Cristo.
20 Iyo, saindang pinirsige sinda, asin pinapakulgan sinda nin gabos na manera nin mga tataramon, asin ini nin huli kan saindang kapakumbabaan; nin huli ta sinda bakong mapagpalangkaw sa sadire nindang mga mata, asin nin huli ta sinda nagheheras nin tataramon nin Diyos, saro sa lambang saro, nin mayong kuwarta asin mayong presyo.
21 Ngonian nagkaigwa nin sarong estriktong ley sa pag-iriba kan mga katawohan nin simbahan, na dapat mayo nin siisay na tawo, na kabale kan simbahan, na mag-alsa asin persigiron sinda na bakong kabale sa simbahan, asin ta dapat na mayong persekusyon sa pag-iriba kan saindang mga sadire.
22 Daeng pagkukulang, nagkaigwa nin kadakul sa pag-iriba ninda na nagpoon na magin mapagpalangkaw asin nagpoon na makipag-iwal nin mainitan sa saindang mga kalaban, magin hanggan sa mga pakipagkulugan; iyo, sinda nakikipagkulugan sa lambang saro sa paagi kan saindang mga kamao.
23 Ngonian ini nangyari sa ikaduwang taon na pagpapamahala ni Alma, asin ini nagkausa nin grabeng kakulganan sa simbahan; iyo, ini iyo an nagkausa nin grabeng pagsubok sa simbahan.
24 Nin huli ta an mga puso nin kadakul nagin matagason, asin an saindang mga pangaran pinara na, na tanganing sinda dae na paggigiromdomon na pag-iriba pa nin mga katawohan nin Diyos. Asin man kadakul nang naglilikay kan saindang mga sadire gikan sa pag-iriba ninda.
25 Ngonian ini an sarong pagsubok sa sainda na nagin mapusog sa pagtubod; daeng pagkukulang, sinda nagin mapusog asin dae nababago sa pagsunod kan mga kasugoan nin Diyos, asin saindang pinaninindugan na may pasensiya an mga persekusyon na ipinagputong sa sainda.
26 Asin kun an mga kapadean binabayaan an saindang mga trabaho na tanganing makapagheras kan tataramon nin Diyos sa mga katawohan, an mga katawohan man binabayaan an saindang mga trabaho sa pagdangog kan tataramon nin Diyos. Asin kun an pade nakapagheras na sa sainda kan tataramon nin Diyos sinda gabos minabaralik tulos na may kaigotan sa saindang mga trabaho; asin an pade, dae ipinapamugtak an sadire na halangkaw sa saiyang mga paradangog; nin huli ta an parabalangibog bakong marhay labase kesa sa paradangog, ni an paratukdo mas marhay kesa sa estudyante; asin kaya sinda gabos pantay-pantay, asin sinda naggibo nin gabos na trabaho, an lambang tawo na uyon sa saiyang kusog.
27 Asin saindang ipinagheheras an saindang mga kabuhayan, an lambang tawo uyon sa saiyang pagsadire, sa pobre, asin sa nangangaipo, sa may helang, asin sa nakulgan; asin sinda dae nagsusul-ot nin grabe kamahal na mga bado, alagad sinda malinigon asin kaakit-akit.
28 Asin kaya sinda nagpamugtak kan mga gibohon kan simbahan; asin kaya sinda nagkaigwa nin padagos na katuninongan giraray, maski na ngani sa gabos nindang mga persekusyon,
29 Asin ngonian, nin huli sa katatagan nin simbahan sinda nagpoon na magin mayamanon na marhay, igwa nin abunda sa gabos na mga bagay na anuman na saindang pangangaipo --- abunda nin mga kakarnerohan asin kabakahan, asin mga patabaon na mga hayop sa lambang klase, asin man abunda sa butil, asin kan bulawan, asin kan plata, asin kan mamahalon na mga bagay, asin abunda nin sutla asin marhay na hinabing lino, asin nin gabos na manera nin marhay na panharong na pagbabado.
30 Asin kaya sa saindang ma-asensong kamugtakan, sinda dae nagtataboy nin siisay man na huba, o kaya sinda gutom, o kaya napapaha, o na sinda may kamatean, o idtong dae napapangataman; asin sinda dae ninda ipinapamugtak an saindang mga puso sa mga kayamanan; kun kaya sinda nagin matinao-tao sa gabos, gurang man o hoben, uripon man o malaya, lalake man o babae, magin sa luwas man nin simbahan o sa laog nin simbahan, mayong pinipiling mga tawo lalo na sa sainda na mga nangangaipo.
31 Asin kaya sinda nag-asenso asin nagin mga mayamanon labi kesa sa sainda na bakong kabale kan saindang simbahan.
32 Nin huli ta sinda na bakong kabale sa saindang simbahan pinalayaw an saindang mga sadire sa mga pagkakaraw, asin sa idolatriya o kahugakan, asin sa mga pagpapakaraot, asin sa mga pang-uuri asin pakikipag-iwalan; nagsusul-ot nin mga mamahalon na pagbabado; nadara paitaas kan kapa-abaw-abawan kan saindang mga sadireng mga mata; nagpepersige, nagpuputik, naghahabon, nananalakat, naggigibo nin mga pamumuta, asin nanggagaradan, asin gabos na manera nin karumputan; daeng pagkukulang, an ley maigot na ipinapasunod para sa sainda gabos na naggigibo nin kalapasan kaini, habang ini posible pa.
33 Asin ini nangyaring naglipas na kaya sa paagi kan pagpapasunod kan ley sa sainda, an lambang tawo nagdudusa uyon sa saindang nagkaginibohan, sinda nagin matuninong na marhay, asin dae gayo nakakagibo nin anuman na karumputan kun ini napapabantog; kun kaya, nagkaigwa nin grabeng katuninongan sa pag-iriba nin mga katawohan ni Nephi hanggan sa ikalimang taon na pagpapamahala nin mga huwes.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?