<$BlogRSDUrl$>

Wednesday, July 27, 2005

ALMA TSAPTER 2 

Si Amlici nagmawot na magin hade asin pinaghaboan sa paagi nin boses nin mga katawohan --- An saiyang mga parasunod iyo an naggibo na magin hade siya --- An mga Amlicita nakipaggiyera sa mga Nephita asin dinaraog --- An mga Lamanita asin mga Amlicita nagkasararo an mga puwersa asin dinaraog --- Si Alma iyo an naggadan ki Amlici.

*******

Asin ini nangyaring naglipas sa pagpoon kan ikalimang taon kan saindang pagpapamahala na nagkaigwa nin sarong pag-iiriwal-iwal sa pag-iriba kan mga katawohan; nin huli kan sarong tawo, na pinag-aapud na Amlici, siya bilang sarong napakatusong tawo, iyo, sarong madunong na tawo sa kadunungan kan mundo, siya bilang parasunod sa katukdoan kan tawong naggadan ki Gideon sa paagi nin espada, na hinatulan nin kagadanan uyon sa ley---
2 Ngonian ining Amlici naggibo, sa paagi kan saiyang katusuhan, na mapalawigaw an kadakul na mga katawohan na tanganing magsunod saiya; grabe kadakul na sinda nagpoon na magin grabeng gayo an kapangyarihan; asin sinda nagpoon sa paghingoha na maipamugtak si Amlici na magin sarong hade na mangingibabaw sa mga katawohan.
3 Ngonian ini nakapagpa-alarma sa mga katawohan kan simbahan, asin man sa gabos na dae nagpadarang maparayo sa mga pangangagda ni Amlici; nin huli ta sinda nakakaaram na uyon sa saindang ley na an mga arog kaining mga bagay dapat na ipagpamugtak sa paagi kan boses nin mga katawohan.
4 Kun kaya, kun ini magin posible na si Amlici dapat na ganahon an boses kan mga katawohan, siya, na bistadong sarong maraot na tawo, na puwedeng magkait sainda kan saindang mga karapatan asin mga pribilihiyo kan simbahan; nin huli ta ini kaidto pa an intensiyon niya na destrosohon an simbahan nin Diyos.
5 Asin ini nangyaring naglipas na an mga katawohan nag-asembliya kan saindang mga sadire na magkatiripon-tipon sa gabos na bilog na kadagaan, an lambang tawo sa saiyang sadireng kaisipan, kun sinda uyon o dae ki Amlici, sa separadaong mga kahawakan, na nagkaigwa nin grabeng kontrahan na pag-oorolay-olay asin grabeng makangalason na pag-iiriwal-iwal sa lambang saro sa saro.
6 Asin kaya sinda nanggad nag-asembliya kan saindang mga sadire na tanganing maipahayag an saindang mga boses manungod sa mga bagay-bagay; asin sinda dinara sa atubangan kan mga huwes.
7 Asin ini nangyaring naglipas na an boses kan mga katawohan nagluwas na kontra ki Amlici; na siya dae ginibong hade na mangingibabaw sa mga katawohan.
8 Ngonian ini nakapagkausa nin grabeng kaogmahan sa mga puso ninda na kontra sa saiya; alagad ki Amlici naggibong pukawon sinda na pabor saiya na magka-aranggot sainda na bakong pabor sa saiya.
9 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nagtiripon kan saindang mga sadire na magkasararo, asin kinonsagra si Amlici na magin saindang hade.
10 Ngonian kan si Amlici na naggibo nang hade siya nagsugo sainda na sinda dapat na magkapot nin mga armas kontra sa saindang mga katugangan; asin ini saiyang ginibo na tanganing sakopon niya sinda.
11 Ngonian an mga katawohan ni Amlici pinagbibisto sa paagi nin pangaran ni Amlici, na pinag-apud na mga Amlicita; asin an katadaan pinag-aapud na mga Nephita, o an mga katawohan nin Diyos.
12 Kun kaya an mga katawohan kan mga Nephita nakakaaram na gayo kan intensiyon kan mga Amlicita, asin kun kaya sinda naghanda sa pakikipag-atubang sainda; iyo, sinda nag-armas kan saindang mga sadire nin mga espada, asin mga sibat, asin mga busog, asin mga pana, asin mga gapo, asin mga tirador, asin nin gabos na manera nin mga armas pangiyera, sa lambang klase.
13 Asin kaya sinda nakapaghanda na na atubangon an mga Amlicita sa panahon na sinda mag-atake. Asin nagkaigwa nin mga kapitan, asin halangkaw na mga kapitan, asin mga pamayong kapitan, na uyon kan saindang mga kabilangan.
14 Asin ini nangyaring naglipas na si Amlici nag-armas kan saiyang mga tawo nin gabos na manera nin armas pangiyera sa lambang klase; asin siya man nangngaran nin mga tagapamahala asin mga lider na mangingibabaw sa saiyang mga katawohan, na pangengenotan sinda sa pakigiyera kontra sa saindang mga katugangan.
15 Asin ini nangyaring naglipas na an mga Amlicita nag-arabot sa ibabaw nin burokid-bukid na Amnihu, na yaon sa sirangan kan salog Sidon, na nagdadaloy sa kadagaan nin Zarahemla, asin duman sinda nagpoon sa pakipaggiyera laban sa mga Nephita.
16 Ngonian si Alma, bilang iyo an pamayong huwes asin gobernador kan mga katawohan nin Nephi, kun kaya siya naghanduyog sa saiyang mga katawohan, iyo, sa pag-iriba kan saiyang mga kapitan, asin mga pamayong kapitan, iyo, na yaon sa pamayuhan kan saiyang mga hukbo, laban sa mga Amlicita sa pakipaggiyera.
17 Asin sinda nagpoon sa paggaradan kan mga Amlicita sa may buro-bukid na sirangang parte kan Sidon. Asin an mga Amlicita nakipaglaban na gayo sa mga Nephita na may grabeng kakusugan, na tanganing kadakul sa mga Nephita an nagkaturumba sa atubangan kan mga Amlicita.
18 Daeng pagkukulang na an Kagurangnan an nagpakusog kan kamot nin mga Nephita, na tanganing saindang pinagparagadan an mga Amlicita sa dakulang pagbuno, na tanganing sinda nagpoon na magparadulag sa atubangan ninda.
19 Asin ini nangyaring naglipas na an mga Nephita nagralamag sa mga Amlicita sa bilog kaidtong aldaw, asin pinaggaradan sinda sa dakulang pagbuno, na tanganing nagkaigwa nin mga gadan sa mga Nephita na may bilang na sais mil kinyentos sais siyenta asin duwang mga kalag.
20 Asin ini nangyaring naglipas na kan si Alma dae na makakalamag sa mga Amlicita siya nagkausa na an saiyang mga katawohan dapat na magtugdok kan saindang mga tolda sa bukid nin Gideon, an bukid na pinag-apud sa ngaran ni Gideon na nagadan sa kamot ni Nehor sa paagi nin espada; asin sa bukid na ini an mga Nephita nagtugdok kan saindang mga tolda para sa pagkabanggi.
21 Asibn si Alma nagpadara nin mga espiya na iyo an magsunod sa mga Amlicita, na tanganing siya puwedeng makaaram kan saindang mga plano asin kan saindang mga gigibohon, kun saen siya puwedeng makapagbantay kan saiyang sadire laban sainda, na tanganing saiyang mapagbantayan an saiyang mga katawohan laban sa pagkadestroso.
22 Ngonian sinda na saiyang pinadara tanganing magmasid sa kampo kan mga Amlicita pinag-apud na sinda si Zerem, asin Amnor, asin Manti, asin Limherl iyo ini sinda na iyo an nagpasiring kairiba an saindang mga tawo sa pagmasid sa kampo nin mga Amlicita.
23 Asin ini nangyaring naglipas na kinaagahan sinda nagbaralik sa kampo kan mga Nephita na nasa grabeng kahidalian, na yaon sa dakulang kangangalasan, asin pano-pano nin grabeng pagkatakot, na nagsasabi:
24 Hilnga, samuyang sinundad sa kampo an mga Amlicita, asin sa samuyang dakulang pagkangalas, sa daga nin Minon, sa ibabaw kan daga nin Zarahemla, pasiring sa dalan paduman sa daga nin Nephi, nakahiling kami nin grabe kadakul na bilang na hukbo nin mga Lamanita; asin hilnga, an mga Amlicita nakibale na sainda;
25 Asin pinag-ambahan na lusubon an satuyang mga katugangan na yaraon sa dagang idto; asin sinda nagdudurulag sa atubangan ninda na kairiba an saindang mga kakarnerohan, asin saindang mga agom, asin saindang mga kaarakian, pasiriring sa satuyang siyudad; asin laen lang kun kita maghihidali baka mapapasainda an satuyang siyudad, asin an satuyang mga ama, asin an satuyang mga agom, asin an satuyang mga kaarakian gagaradanon.
26 Asin ini nangyaring naglipas na an mga katawohan nin Nephi pinagsararay an saindang mga tolda, asin nagharale sa bukid nin Gideon pasiring sa saindang siyudad, na iyo an siyudad nin Zarahemla.
27 Asin hilnga, habang sinda nagbabalyo sa salog nin Sidon, an mga Lamanita asin mga Amlicita, na grabeng gayo kadakul an bilang, na arog kaidto pa, na siring sa mga buhangin nin kadagatan, nag-aratake sainda na tanganing destrosohon sinda.
28 Daengpagkukulang, ang mga Nephita na pinakusog kan kamot nin Kagurangnan, na nagparangadye nin may kakusugan sa saiya na saiyang ililigtas sinda paluwas sa mga kamot kan saindang mga kalaban, kun kaya an Kagurangnan nadangog an saindang mga kinurahaw, asin nanggad pinakusog sinda, asin an mga Lamanita asin an mga Amlicita nagkaturumba sa atubangan ninda.
29 Asin ini nangyaring naglipas na si Alma nakipaglaban ki Amlicita sa espada, lalawgon sa lalawgon; asin sinda nanggad nagralabanan nin may kakusugan, an saro laban sa saro.
30 Asin ini nangyaring naglipas na si Alma, bilang sarong tawo nin Diyos, na nakapaghimo nin may grabeng pagtubod, nagkurahaw, na nagsasabi: O Kagurangnan, kaheraki asin iligtas an sakuyang buhay, na tanganing ako an magin instrumento kan saimong mga kamot sa pagligtas asin mai-preserba ining mga katawohan.
31 Ngonian kan si Alma nakapagsabi na kaining mga tataramon siya nakipaglaban giraray ki Amlici; asin siya pinakusog, na tanganing saiya mismong nagadan si Amlici kan saiyang espada.
32 Asin siya nakipaglaban man sa hade kan mga Lamanita; pero an hade kan mga Lamanita nagdulag paharayo ki Alma asin isinubol an saiyang mga guwardiya na iyo an makilaban ki Alma.
33 Alagad si Alma, kairiba an saiyang mga guwardiya, nakipaglaban sa mga guwardiya kan hade nin mga Lamanita hanggan saiyang magadan asin maitulak sinda pabalik.
34 Asin kaya saiyang pinagrilininig an lugar, o an tampi, na yaon sa sulnopan kan salog nin Sidon, pinag-arapon an mga hawak nin mga Lamanita na nagkagaradan pasiring sa mga tubig nin Sidon, na tanganing an saiyang mga katawohan magka-igwa nin lugar na mabalyuhan asin makipaglaban sa mga Lamanita asin mga Amlicita na yaraon sa sulnopang parte kan salog Sidon.
35 Asin ini nangyaring naglipas na kan sinda nakabalyo na gabos sa salog Sidon na an mga Lamanita asin mga Amlicita nagporoon sa pagdurulag paharayo sainda, na maski na ngani na sinda grabe pang gayo an numero na sinda ngani dae pa kayang bilangon.
36 Asin sinda nagdurulag sa atubangan kan mga Nephita pasiriring sa kadawagan na yaon sa may sulnopan asin norte, paharayo lampas sa mga kasagkoran nin kadagaan; asin an mga Nephita nagralamag sainda na may grabe sindang kakusugan, asin sinda nanggad pinaggaradan.
37 Iyo, sinda nagkanaragboan kan lambang kamot, asin ginaradan asin nagdurulagan, hanggan sinda nagkawaratak-watak sa may sulnopan, asin sa may norte hanggan sinda nagka-arabot sa may kaparangan, na pinag-aarapud na Hermounts; asin iyo ini an parte kan kaparangan na pinamumuhayan kan mga layas asin masibang mga hayop.
38 Asin ini nangyaring naglipas na kadakul an nagkagaradan sa may kaparangan kan saindang mga lugad, asin pinagkarakan kaidtong mga hayop asin man kan mga buwitre nin hangin; asin an saindang mga tulang nagkanaragboan, asin pinagtiripon-tipon sa ibabaw nin daga.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?