<$BlogRSDUrl$>

Wednesday, December 21, 2005

ALMA TSAPTER 26 

Si Ammon nagpamuraway sa Kagurangnan --- An mga pano nin pagtubod pinakusog nin Kagurangnan asin pinagtawanan nin pagkaaram --- Sa paagi nin pagtubod an mga tawo makakapagdara nin rinibong mga kalag pasiring sa pagsosolsol --- An Diyos igwa nin bilog na kapangyarihan asin nakakasabot sa gabos na mga bagay.

********

Asin ngonian, iyo ini an mga tataramon ni Ammon para sa saiyang mga katugangan, na iyo ini an sinasabi: Sa mga tugang kong mga lalake asin sa sakuyang mga katugangan, hilnga ako nagsasabi sa saindo, gurano daw kadakula an dahilan na igwa kita para mag-ogma; nin huli ta satuya daw kayang paghuna-hunaon na kan kita nagpoon gikan sa kadagaan nin Zarahemla na an Diyos iyo an naggawad sa satuya kaining dakulaon na gayong mga biyaya?
2 Asin ngonian, ako mahapot, ano kadakula an mga biyaya na saiyang ipinagbariwas sa satuya? Makakasabi daw kamo?
3 Hilnga, ako an masimbag para saindo; para sa satuyang mga katugangan, an mga Lamanita, na yaraon kaidto sa kadikloman, iyo, magin yaon sa pinaka-irarom nin karurukan nin pagkadiklom, pero hilnga, gurano kadakul sainda an nagkadarara na tanganing makahiling sa mapangyayaring liwanag nin Diyos! Asin iyo ini an biyaya na kaidto pa ipinagtao sa satuya, na kita hinimong magin mga instrumento kan mga kamot nin Diyos na tanganing magdara manungod kaining mabanalong gibo.
4 Hilnga, rinibo-ribo sainda an nagka-orogma, asin ipinagdarara pasiring sa pangangataman nin Diyos.
5 Hilnga, an omahan hinog na, asin paladan kamo, nin huli ta kamo naggapas nin pangapos, asin nag-ani sa bilog mong kusog, iyo, sa bilog na aldaw kamo nagtrabaho; asin hilnga an numero kan saimong mga tambak! Asin an mga ini pagtitiriponon pasiring sa mga kamalig, na tanganing sinda dae magkakasarayang.
6 Iyo, sinda dae paghahampakon sa paagi nin bagyo sa huring aldaw; iyo, ni sinda pagbibiritbiton paitaas kan mga ipo-ipo; pero sa panahon na mag-abot an bagyo sinda pagtitiriponon na magkasararo sa saindang lugar, na tanganing an bagyo dae makakalaog pasiring sainda; iyo, ni sinda papadpadon nin makusugon na paros maski saen na an kaiwal naglista sa pagdara sainda.
7 Alagad hilnga, sinda yaraon sa mga kamot nin Kagurangnan nin pag-ani, asin sinda saiya; asin saiya sindang pabubuhaton sa huring aldaw.
8 Bendisyunan lugod an pangaran nin satuyang Diyos; magkaranta kita para sa saiyang kaomawan, iyo, magtao kita nin mga pasasalamat sa saiyang banal na pangaran, nin huli ta siya naggigibo nin pagkamatanos, sagkod pa man.
9 Nin huli ta kun kita dae nagharale paluwas sa kadagaan nin Zarahemla, an mga ini na satuyang mga mahalon na namumutan na mga katugangan, na iyo man na mahalon na nagmumuot satuya, na maski kuta na nagkukuno na may kaanggutan laban satuya, iyo, asin sinda kuta na mga estranghero man sa Diyos.
10 Asin ini nangyaring naglipas na kan si Ammon nakapagtaram na kaining mga tataramon, an saiyang tugang na si Aaron nagsagwi saiya, na nagsasabi: Ammon, ako natatakot na sa saimong kaogmahan iyo an magdadara saimo pasiring sa kahambugan.
11 Pero si Ammon nagsabi sa saiya: Ako dae makapaghahambog sa sadire kong kusong, ni sa sakuyang sadireng kadunungan; alagad hilnga, an sakuyang kaogmahan pano, iyo, an sakuyang puso nasasagkodan nin may kaogmahan, asin ako mag-oogma sa sakuyang Diyos.
12 Iyo, ako nakakaaram na ako mayong-mayo; susog sa sakuyang kusog ako maluya; kun kaya ako dae makapaghambog sa sakuyang sadire, pero ako maghahambog para sa sakuyang Diyos, nin huli ta sa saiyang kusog ako makakagibo nin gabos na mga bagay; iyo, hilnga, kadakul na darakulang mga milagro na satuyang nakaginibohan sa kadagaang ini, nin huli kaini kita mag-oomaw sa saiyang pangaran sagkod pa man.
13 Hilnga, gurano kadakul na rinibo-ribo sa satuyang mga katugangan na saiyang pinagbuhian gikan sa mga kakulugan nin impiyerno; asin sinda pinagdara na magkaranta nin pantubos na pagkamuot, asin ini nin huli kan kapangyarihan nin saiyang tataramon na yaon satuya, kun kaya bako daw na igwa kita nin dakulang dahilan na mag-oogma?
14 Iyo, kita igwa nin dahilan tanganing mag-omaw saiya sagkod pa man, nin huli ta siya iyo an Mas Halangkaw na Diyos, asin iyo an nagbuhi sa satuyang mga katugangan gikan sa mga kadena nin impiyerno.
15 Iyo, sinda kaidto napapalibutan nin daeng kasagkoran na kadikloman asin kapahamakan; pero hilnga, saiya sindang dinarara pasiring sa saiyang daeng kasagkoran na liwanag, iyo, pasiring sa daeng kasagkoran na kaligtasan; asin sinda napalibutan nin may daeng katampad na kasaganaan kan saiyang pagkamoot; iyo, asin kita an nagin mga instrumento kan saiyang mga kamot nin paggigibo kaining dakulaon asin makahangaon na gibo.
16 Kun kaya, magmamuraway kita, iyo, kita magpamuraway sa Kagurangnan; iyo, kita mag-orogma, nin huli ta an satuyang pagka-ogma pano; iyo, kita mag-oomaw sa satuyang Diyos sagkod pa man. Hilnga, siisay baya an makapagpamuraway nin sobra para sa Kagurangnan? Iyo, siisay baya an makakapagsabi nin sobra kan saiyang dakulang kapangyarihan, asin kan saiyang pagkaherak, asin kan saiyang halawig-na-pagtitios para sa kaarakian nin mga tawo? Hilnga, ako nagsasabi sa saindo, ako dae makakapagsabi kan pinakasadit na parte na sakong namamatean.
17 Siisay baya nakakapaghuna na an satuyang Diyos nagin grabeng gayo an pagkaherak na iyo an nakapag-agaw satuya gikan sa satuyang makangorongirhat, pano nin kasalanan, asin maating kamugtakana?
18 Hilnga, kita nagpaduman magin sa kaanggutan, na may dakulang pagkatakot na destrosohon an saiyang simbahan.
19 Oh kaya man, tadaw ta dae niya kita ipinagbulid pasiring sa sarong makangorongirhat na kapahamakan, iyo, tadaw dae niya pinagtugutan an espada kan saiyang hustisya na bumagsak satuya, asin ipaubaya kita pasiring sa daeng kasagkoran na pagkamundo?
20 Oh, sakuyang kalag, haros pareho man kaidto, na nagdudulag sa mga paghuhuna. Hilnga, siya dae makapag-ehersisyo kan saiyang hustisya sa satuya, pero sa saiyang dakulang pagkaherak na nagdara satuya sa ibabaw kaining daeng kasagkoran na gulpo nin kagadanan asin pagkamundo, magin hanggan sa kaligtasan nin satuyang mga kalag.
21 Asin ngonian hilnga, sakuyang mga katugangan, ano baya an natural na tawo na igwa nin kaaraman kaining mga bagay? Ako nagsasabi sa saindo, mayo sa nakakaaram kaining mga bagay, laen lang kun ini nagpenitensiya.
22 Iyo, siya na nagsosolsol asin nag-ehersisyo nin pagtubod, asin nagdara nin marahay na mga gibo, asin nagpapangadye nin padagos na daeng pag-untok--- sa mga arog kaini ipinagtao na tanganing maaraman an mga misteryo nin Diyos; iyo, sa arog kaini ini ipinagtatao na tanganing maipahayag an mga bagay na dae pa kaidto naipahayag; iyo, asin ini ipinagtatao sa arog kaini na tanganing darahon an mga rinibo-ribong mga kalag pasiring sa pagsosolsol, magin arog kaidtong ipinagtao sa satuya na tanganing darahon ining satuyang mga katugangan pasiring sa pagsosolsol.
23 Ngonian saindo dae magiromdoman, sakuyang mga katugangan, na satuyang sinabi sa satuyang mga katugangan sa kadagaan nin Zarahemla, kita nagpaduman sa kadagaan nin Nephi, na tanganing magbalangibog sa satuyang mga katugangan, an mga Lamanita, asin sinda nagngirit satuya sa pangungutya?
24 Nin huli ta sinda nagsasabi satuya: Kamo daw naghuhuna na saindong madadara an mga Lamanita pasiring sa kaaraman nin katotohanan? Kamo daw naghuhuna n saindong makukumbinse an mga Lamanita kan bakong matanos na mga tradisyon kan saindang mga ama, bilang tiso an liog na mga katawohan na arog saind; na an mga puso naoogma sa pagpapabulos nin dugo; na an mga aldaw ipinaggastos sa pinakagrabeng kadaendatahan; na an mga dalan iyo an mga dalan nin sarong paralapas gikan pa sa kapinunan? Ngonian sakuyang mga katugangan, kamo nakakagiromdom na iyo ini an dati nindong lengguwahe.
25 Asin sa kadagdagan sinda nagsasabi: Bitbiton ta an satuyang mga armas laban sainda, na tanganing satuyang destrosohon sinda asin an saindang kadaendatahan paluwas nin kadagaan, baka sainda kitang pagdaogon asin saindang destrosohon.
26 Pero hilnga, sakuyang namumutan na mga katugangan, kita nagpadigde sa kaparangan bako na may intensiyon kitang destrosohon an satuyang mga katugangan, pero may katuyuhan na baka laman satuyang mailigtas an kadikit na saindang mga kalag.
27 Ngonian kan an satuyang mga puso nagmundo, asin kita mabaralik na kuta na, hilnga, an Kagurangnan iyo an naglinga satuya, asin nagsabi: Lakaw sa mga kairibahan nin saindong mga katugangan, an mga Lamanita, asin darahon na may pasensiya an saindong mga kasakitan, asin ako an magtatao saindo nin trayumpo.
28 Asin ngonian hilnga, kita nakapagduman, asin naka-ibahan ninda; asin kita nagin mapagpasensiya sa satuyang mga kasakitan, asin kita nagsapo nin lambang pan-aabuso; iyo, kita nakapaglibot gikan sa sarong harong hanggan sa sarong harong, nagtitiwala sa mga pagkaherak nin mundo--- bako sanang sa mga pagkaherak nin mundo kundi sa mga pagkaherak nin Diyos.
29 Asin kita nakaralaog sa saindang mga harong asin nagtukdo sainda, asin kita nakapagtukdo sainda sa saindang mga katinampuhan; iyo, asin kita nakapagtukdo sainda sa saindang mga kabukid-bukidan; asin kita man nakapaglaog sa saindang mga templo asin sa saindang mga sinagoga asin nagtukdo sainda; asin kita pinagparalayas paluwas, asin pinagtuya-tuya, asin pinagrulutaban, asin pinagsampaling sa satuyang mga pisngi; asin kita pinaggarapo, asin dinarakop asin pinaggapos nin makusugon na mga lubid, asin pinagkunkon sa prisohan; asin sa paagi nin kapangyarihan asin kadunungan nin Diyos kita nagkariligtas giraray.
30 Asin kita nagsapo nin gabos na manera nin mga kasakitan, asin an gabos na ini, na baka laman kita an magigin mga dahilan sa pagliligtas nin nagkapirang kalag; asin kita naghuhuna na an satuyang kaogmahan magigin pano kun baga kita an magigin mga dahilan kan pagliligtas nin nagkapira sana.
31 Ngonian hilnga, kita makakapaghiling pabalik asin hilingon an mga prutas kan satuyang mga kapagalan; asin bako da na kadikit sana? Ako nagsasabi sa saindo, Dae, sinda kadakulon; iyo, asin kita an makakapagtestigo kan saindang sinseridad, nin huli kan saindang pagkamoot sa saindang mga katugangan asin man sa satuya.
32 Nin huli ta hilnga, saindang ipinagsakripisyo an saindang mga buhay kesa pagkuahon an buhan kan saindang kalaban; asin saindang pinaglubong an saindang mga armas panggiyera sa irarom nin daga, nin huli sa saindang pagkamoot sa saindang mga katugangan.
33 Asin ngonian hilnga ako nagsasabi sa saindo, nagkaigwa na daw nin grabe kadakulang pagkamoot sa bilog na daga? Hilnga, ako nagsasabi sa saindo, Dae pa, dae nanggad nagkaigwa, magin sa pag-iriba kan mga Nephita.
34 Nin huli ta hilnga, sinda minakurua nin mga armas sa pakipaglaban sa saindang mga katugangan; sinda dae nanggad minatugot na magsapo kan saindang mga sadire na paggagaradanon. Pero hilnga gurano daw kadakul sa mga ini an nagmakimangadan kan saindang mga buhay; asin kita nakakaaram na sinda minadulok sa saindang Diyos, nin huli sa saindang pagkamoot asin kan saindang kaanggutan sa kasalanan.
35 Ngonian dae daw kita magkaigwa nin rason para mag-orogma? Iyo, ako nagsasabi sa saindo, dae nagkaigwa nin mga tawo na may kadakulaon na rason para mag-ogma na arog ta, poon pa sa kapinunan nin mundo; iyo, asin an sakuyang pagkaogma nadara paharayo, magin hanggan sa paghahambog para sa sakuyang Diyos; nin huli ta siya an may bilog na kapangyarihan, bilog na kadunungan, asin bilog na pagkakasabot; siya nakakasabot sa gabos na mga bagay, asin siya sarong maherakon na Nilalang, magin hanggan sa kaligtasan, para sa sainda na nagsosolsol asin naniniwala sa saiyang pangaran.
36 Ngonian kun ini panhahambog, maski kaini ako mahambog; nin huli ta iyo ini an sakuyang buhay asin an sakuyang liwanag, an sakuyang kaogmahan asin an sakuyang kaligtasan, asin an sakuyang katubusan gikan sa daeng kasagkoran na kapighatian. Iyo, bendisyunan lugod an pangaran nin sakuyang Diyos, na mapagmato kaining mga katawohan, na iyo an sarong sanga kan kahoy nin Israel, asin nagkawarara gikan kaining kahawakan nin sarong estrangherong kadagaan; iyo, ako masabi, bendisyunan lugad an pangaran kan sakuyang Diyos, na iyo an nagmato satuya, mga lagalag sa sarong estrangherong kadagaan.
37 Ngonian sakuyang mga katugangan, satuyang napagmasdan na an Diyos pano nin pagmamato sa lambang mga katawohan, maski sa arin man na kadagaan na sinda nag-eerok; iyo, saiyang pinagbibilang an saiyang mga katawohan, asin an saiyang mga kaaganan nin pagkaherak yaon sa bilog na kinaban. Ngonian iyo ini an sakuyang kaogmahan, asin an sakuyang dakulang pasasalamat; iyo, asin ako magtatao nin pasasalamat sa sakuyang Diyos sagkod pa man. Amen.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?