<$BlogRSDUrl$>

Saturday, January 07, 2006

ALMA TSAPTER 33 

Si Zenos nagtukdo na an mga tawo dapat na magpangadye asin magsamba sa gabos na mga lugar, asin na an mga paghuhukom ipinagwaksi nin huli sa Ake--- Si Zenock nagtukdo na an pagkaherak ipinaggagawad nin huli sa Ake--- Si Moises ipinaglangkaw sa kaparangan na siring sa sarong tipo kan Ake nin Diyos.

*******

Ngonian pagkatapos na si Alma nakapagtaram na kaining mga tataramon, sinda nagpaabot sa saiya na may kamawotan na makaaram kun sinda dapat na magtubod sa sarong Diyos, na tanganing saindang maguno ining prutas na saiyang pinagsasabi, o kun paano ninda dapat itanom an pisog, o an tataramon na saiyang pinagsasabi na, na saiyang pinagsabi na kaipuhang itanom sa saindang mga puso; o sa anong manera ninda dapat na poonan na ipag-ehersisyo an saindang pagtubod.
2 Asin si Alma nagsabi sa sainda: Hilnga, kamo nakapagsabi na na kamo dae makakapagsamba sa saindong Diyos nin huli ta kamo pinag-apon paluwas sa saindong mga sinagoga. Pero hilnga, ako nagsasabi sa saindo, kun saindong pinaghuhuna-huna na kamo dae makakapagsamba sa Diyos, kamo napapasalang gayo, asin kamo dapat na maghanap sa mga kasuratan; kun kamo naghuhuna-huna na sinda nakapagtukdo na saindo kaini, kamo dae nakasabot sa mga ini.
3 Kamo daw nakakagiromdom na saindo nang nabasa kun ano baya si Zenos, an propetang luma, na nakapagsabi manungod sa pagpangadye asin pagsamba?
4 Nin huli ta siya nagsabi: Ika pano nin pagkaherak, O Diyos, nin huli ta saimong nadangog an sakuyang pangadyeon, maski ngani ako yaon kaidto sa may kaparangan; iyo, ika nanggad pano nin pagkaherak kan ako maagpangadye manungod sainda na sakuyang mga kaiwal, asin saindo sindang pinagpatunod pasiring sakuya.
5 Iyo, O Diyos, asin ika nanggad pano nin pagkaherak sa sakuya kan ako magkurahaw sa saimo sa sakuyang patanuman; kan ako nagtangis sa saimo sa sakuyang pagpapangadye, asin ika nanggad nakadangog sakuya.
6 Asin giraray, O Diyos, kan ako nagpasiring sa sakuyang harong ika nanggad nakadangog sakuya sa sakuyang pangadyeon.
7 Asin kan ako naglaog sa sakuyang kuwarto, O Kagurangnan, asin nagpangadye sa saimo, ika nanggad nakadangog sakuya.
8 Iyo, ika pano-pano nin pagkaherak sa saimong mga kaakian kan sinda nagtatangis sa saimo, na tanganing madangog mo sinda asin bako kan mga tawo, asin ika nanggad nagdadangog sainda.
9 Iyo, O Diyos, ika nanggad maheherakon sa sakuya, asin nakadangog kan sakuyang mga pagkukurahaw sa tahaw kan saimong mga kongregasyon.
10 Iyo, asin ika nakadangog man sakuya kan ako pinag-apon paluwas asin pinagtutuya-tuya kan sakuyang mga kaiwal; iyo, ika nanggad nadangog an sakuyang mga kinurahaw, asin naanggot sa sakuyang mga kaiwal, asin saimo nanggad sindang binisita sa saimong kaanggutan na may hidaling kapahamakan.
11 Asin saimong nadangog ako nin huli kan sakuyang mga kasakitan asin kan sakuyang sinseridad; asin ini nin huli kan saimong Ake na ika nagin maheherakon sakuya, kun kaya ako magkukurahaw sa saimo sa gabos kong mga kasakitan, nin huli ta sa saimo ako nag-oogma; nin huli ta saimong ipinagharayo an saimong mga paghuhukom sa sakuya, nin huli kan saimong Ake.
12 Asin ngonian si Alma nagsabi sa sainda: Kamo daw nagtutubod kaining mga kasuratan na pinagsurat nindang mga kaggurang?
13 Hilnga, kun kamo maggigibo, kamo dapat na magtubod kun ano an pinagsasabi ni Zenoz; nin huli ta, hilnga siya nagsabi: Saimong ipinagharayo an saimong mga paghuhukom nin huli kan saimong Ake.
14 Ngonian hilnga, sakuyang mga katugangan, ako maghahapot kun kamo baya nagbabasa nin mga kasuratan? Kun iyo, paano baya kamo daeng pagtubod sa Ake nin Diyos?
15 Nin huli ta ini dae nasusurat na si Zenos sana an nagtaram kaining mga bagay, pero si Zenock man baya nagtaram kaining mga bagay---
16 Nin huli ta hilnga, siya nagsabi: Ika nanggad anggot, O Kagurangnan, sa katawohang ini, nin huli ta sinda dae makaka-intende sa saimong mga pagkaherak na saimong ipinaggawad na sa sainda nin huli kan saimong Ake.
17 Asin ngonian, sakuyang mga katugangan, saindong nahihiling an sarong ikaduwang propeta na kaggurang na iyo an nagsaksi kan Ake nin Diyos, asin nin huli ta an mga katawohan habong makasabot sa saiyang mga tataramon sinda pinaggapo siya hanggan magadan.
18 Pero hilnga, bako lang ini gabos; bako lang ini sinda an nagparataram manungod sa Ake nin Diyos.
19 Hilnga, siya pinagtaram ni Moises; iyo, asin hilnga sarong tipo an ipinaglangkaw sa kaparangan, na an siisay man an maghihiling kaini puwedeng mabubuhay. Asin kadakul an naghiriling asin nabuhay.
20 Alagad kadikit an nakaka-intende sa kahulugan kaining mga bagay, asin ini nin huli sa katagasan kan saindang mga puso. Pero igwa nin kadakul na pinatagas talaga na tanganing sinda habong maghihiling, kun kaya sinda nagkaparara. Ngonian an rason kun tadaw ta habo nindang maghiling iyo na nin huli ta sinda habong maniwala na ini dae magbubulong sa sainda.
21 O sakuyang mga katugangan, kun kamo mararahay sa paagi sana sa pagputitok kan saindong mga mata na tanganing kamo mararahay, kamo daw habong maghiling tulos-tulos, o saindo daw baya pagpapatagason an saindong mga puso sa daeng pagtutubod, asin magin hugakon, na tanganing kamo dae ipagputitok an saindong mga mata, na tanganing kamo mapapara?
22 Kun iyo ini, an pagsakit mag-aabot sa saimo; pero kun bako, kaya ipaghiling mo sa palibot an saimong mga mata asin magpoon na magtubod sa Ake nin Diyos, na siya mapadigde sa pagtubos kan saiyang mga katawohan; asin ta siya magtitios asin magagadan sa pagbabayad-sala para sa saindang mga kasalanan; asin ta siya mabubuhay giraray gikan sa mga gadan, na tanganing darahon na mangyari an pagkabuhay-liwat, na tanganing an gabos na mga tawo magtitindog sa atubangan niya, na tanganing paghuhusgaran sa pinakahuri asin aldaw nin paghuhukom, na uyon sa saindang mga nakaginibohan.
23 Asin ngonian, sakuyang mga katugangan, ako nagmamawot na kamo magtanom kaining tataramon sa saindong mga puso, asin habang ini nagpopoon na magdakula magin dapat na pangatamanan ini sa paagi kan saindong pagtubod. Asin hilnga, ini magigin sarong kahoy, na nagtatalubong magdadakula sa laog nindo sa daeng katapusang buhay. Asin sa pagkatapos lugod an Diyos maggagawad sa saindo na tanganing an saindong mga kagabatan puwedeng magigin magi-anon, sa paagi sa kaogmahan kan saiyang Ake. Asin magin an gabos na ini maggigibo nindo kun saindong pagmamawoton. Amen.

ALMA TSAPTER 32 

Si Alma nagparatukdo sa mga pobre na an mga kasakitan iyo an nagpakumbaba sainda--- An pagtubod iyo an sarong paglaom sa bagay na dae nahihiling alagad totoo--- Si Alma nagpatotoo na an mga anghel nagtutukdo sa mga kalalakehan, kababaehan, asin mga kaakian--- Si Alma ikinumpara an tataramon sa sarong pisog--- Ini dapat na ipagtanom asin pangatamanan--- Pagkatapos ini minatalubo na magin sarong kahoy kun saen an prutas nin daeng kasagkorang buhay makukua.

*******

Asin ini nangyaring naglipas na sinda nagralakaw, asin nagpoon na magbalangibog nin tataramon nin Diyos sa mga katawohan, nagraralaog pasiring sa saindang mga sinagoga, asin sa saindang mga kaharongan; iyo, asin sinda nagparabalangibog nin tataramon magin sa saindang mga katinampuhan.
2 Asin ini nangyaring naglipas na pagkatapos nin grabeng pagtrabaho sa kairibahan ninda, sinda nagpoon na magkaigwa nin trayumpo sa kairibahan nin mga pobreng klase na mga katawohan; nin huli ta hilnga, sinda ipinagpahale paluwas kan mga sinagoga nin huli kan kaharaphapan kan saindang mga bado---
3 Kun kaya sinda dae pinagtutugutan na maglaog pasiring sa saindang mga sinagoga na tanganing makapagsamba sa Diyos, bilang pinaghiling na maaati; kun kaya sinda mga pobre; iyo, sinda pinaghiling kan saindang mga katugangan bilang drosa; kun kaya sinda mga pobre sa mga bagay nin mundo; asin man sinda mga pobre sa puso.
4 Nognian, habang si Alma nagtutukdo asin nagtataram sa mga katawohan sa ibabaw nin buro-bukid na an apud Onidah, igwang nag-arabot nin sarong dakulaon na numero nin tawo sa saiya, na iyo idto sinda na samuyang pinagsasabi, na iyo sinda na mga pobre an puso, nin huli kan saindang kadaehon sa mga bagay nin mundo.
5 Asin sinda nagdurulok ki Alma; asin an saro na iyo an nangengenot sainda nagsabi saiya: Hilnga, ano baya an gigibohon kaining sakuyang mga katugangan, nin huli ta sinda kinakauyaman kan gabos na mga tawo nin huli kan saindang katiosan, iyo, asin mas lalo na kan samuyang mga kapadean; nin huli sainda kaming pinapagpahale paluwas sa samuyang mga sinagoga na samuyang pinaglapigotang gayo na itugdok sa paagi kan samuyang mga kamot; asin sainda kaming pinagpahale paluwas nin huli kan samuyang grabeng katiosan; asin kami mayo nang lugar na magsamba sa samuyang Diyos; asin hilnga, ano baya an samuyang gigibohon?
6 Asin ngonian kan si Alma makadangog kaini, siya nag-ikot paatubang saiya, an saiyang lalawgon tulos-tulos naka-atubang saiya, asin saiyang nahihiling na may dakulang kaogmahan; nin huli ta saiyang napagmasdan na an saindang mga kasakitan iyo an tunay na nakapakumbaba sainda, asin na sinda yaon sa preparasyon na magdangog nin tataramon.
7 Kun kaya siya dae na nagsabi pa sa ibang kadakul na tawo; alagad saiyang pinag-unat an saiyang kamot, asin nagkurahaw sa sainda na saiyang nahiling na tunay na gayong penitensiyado, asin nagsabi sa sainda:
8 Nahihiling ko na kamo yaon sa kaluyahan nin puso; asin kun iyo ini nanggad, paladan kamo.
9 Hilnga an saindong tugang na lalake nagsabi, Ano baya an samuyang gigibohon?--- nin huli baya ta kami pinagpahale paluwas sa samuyang mga sinagoga, na tanganing kami dae makakapagsamba sa samuyang Diyos.
10 Hilnga ako nagsasabi sa saindo, pinaghuhuna nindo na kamo dae makakapagsamba sa Diyos kun bako ini sa laog kan saindong mga sinagoga lang?
11 Asin sa kadagdagan pa, ako maghahapot, pinaghuhuna nindo na kamo bako lang magsasamba sa Diyos ninsarong beses sa sarong semana?
12 Ako nagsasabi sa saindo, ini marahay na kamo pinagpapaluwas sa saindong mga sinagoga, na tanganing kamo magin mapagpakumbaba, asin na kamo makanuod nin kadunungan; nin huli ta ini kinakaipuhan na tanganing kamo dapat makanuod nin kadunungan; nin huli baya kaini na kamo pinagpaluwas, na tanganing kamo kinakauyaman kan saindong mga katugangan nin huli kan saindong grabeng katiosan, na tanganing kamo pinagdara sa sarong kababaan nin puso; nin huli ta kamo kinakaipong gayon na darahon na magin mapagpakumbaba.
13 Asing ngonian, nin huli ta kamo napiritan na magpakumbaba paladan kamo; nin huli ta an sarong tawo minsan, kun siya napipiritan na magin magpakumbaba, naghahanap nin paagi nin pagsosolsol; asin ngonian may kaseguruhan, an siisay man na nagsosolsol makakanagbo nin pagkaherak; asin siya na nakasumpong nin pagkaherak asin nagpapakatatag hanggan sa katapusan iyo man sana an makakaligtas.
14 Asin ngonian, habang ako nagsasabi sa saindo, na nin huli ta kamo napiritan na magpakumbaba kamo pinagbendisyunan, dae dae nin mahuna-huna na sinda mas paladan kun tunay na nagpakumbaba sa saindang mga sadire nin huli kan tataramon?
15 Iyo, siya na tunay na nagpakumbaba sa saiyang sadire, asin nagsosolsol kan saiyang mga kasalanan, asin nagpakatatag hanggan sa katapusan, iyo man sana an magin mapalad--- iyo, mas grabe an kapaladan kesa sainda na napiritan sana na magin mapagpakumbaba nin huli kan saindang makuniot na katiosan.
16 Kun kaya, paladan sinda na nagpakumbaba kan saindang mga sadire na dae pinagpirit na magin mapakumbaba; o baya sa ibang mga tataramon, paladan siya na nagtutubod na gayo sa tataramon nin Diyos, asin pinagbubunyagan na mayong kasumbikalan sa puso, iyo, na dae na ngani pinagdara na tanganing makaaram nin tataramon, o magin napiritan na tanganing makaaram, bago pa man sinda makakapagtubod.
17 Iyo, igwa nin kadakul na nagsasabi: Kun ika makapagpapahiling sa samuya nin sarong tanda gikan sa langit; baka kami makakaaram na may sarong kaseguruhan; saka pa kami makakapagtubod.
18 Ngonian ako mahapot, iyo daw ini an pagtubod? Hilnga, ako nagsasabi sa saindo, Dae; nin huli ta kun an sarong tawo nakakaaram na gayo nin sarong bagay siya mayong dahilan na magtubod, nin huli ta siya nakakaaram na kaini.
19 Asin ngonian, gurano daw mas kagrabe an sumpa saiya na nakakaaram na sa kagustuhan nin Diyos asin ini dae ginigibo, kesa sa saiya na nagtutubod sana, o baya nakausang magtubod sana, asin nahulog pasiring sa kalapasan?
20 Ngonian sa bagay na ini kamo an maghuhusga. Hilnga, ako nagsasabi sa saindo, na ini yaon sa sarong kamot magin siring ini yaon man sa balyo; asin ini mapapaduman sa lambang tawo na uyon sa saiyang gibo.
21 Asin ngonian habang ako nagsasabi manungod sa pagtubod--- an pagtubod bako idtong igwa ka nin sarong perpektong kaaraman sa mga bagay; kun kaya kun ika igwa nin pagtubod ika naglalaom para sa mga bagay na dae nahihiling, alagad totoo.
22 Asin ngonian, hilnga, ako nagsasabi sa saindo, asin ako maghihimo na kamo dapat na makakagiromdom, na an Diyos pano nin pagkaherak sa gabos na naniniwala sa saiyang pangaran; kun kaya siya nagmamawot na gayo, sa enot na lugar, na kamo dapat na maniwala, iyo, magin sa saiyang tataramon.
23 Asin ngonian, saiyang ipinaghihiras an tataramon niya sa paagi kan mga anghel para sa mga tawo, iyo, bako lang s mga kalalakehan kundi sa mga kababaehan man. Ngonian bako lang ini gabos; an mga saradit na kaakian nagkaigwa nin mga tataramon na ipinagtao sa sainda sa kadakul na panahon, na iyo an nakapagparibong sa madudunong asin kan may pinag-adalan.
24 Asin ngonian, sakuyang namumutan na mga katugangan, na habang kamo igwa nin pagmamawot na makaaram sakuya kun ano an saindong gigibohon nin huli ta kamo nasasakitan asin pinag-apon sa luwas--- ngonian ako dae nagmamawot na kamo dapat na maghuna na an boot kong ipasabot na maghusga kamo sana uyon sa bagay na totoo---
25 Nin huli ta dae ko boot sabihon na kamo gabos pinagpiritan na magpakumbaba sa saindong mga sadire; nin huli ta ako katotoohan na nagtutubod na igwang nagkapira saindo na magpapakumbaba sa saindong mga sadire, tuguti sinda na mangyaring sa anuman na mga sirkumstansiya na yaon sainda.
26 Ngonian, habang ako nagsasabi manungod sa pagtubod--- na bako ining sarong perpektong kaaraman--- maski na ngani kaini yaon sa sakuyang mga tataramon. Kamo dae nakakaaram kan saindang kaseguruhan sa enot pa, pasiring sa perpeksiyon, an anuman na mas pa kesa sa pagtubod iyo an sarong perpektong kaaraman.
27 Pero hilnga, kun kamo magmumuklat asin pupukawon an saindong mga kaisipan, magin sa pag-eksperimento kan sakuyang mga tataramon, asin gumamit nin kadikit na pagtudo, iyo, magin kun kamo dae nagkaigwa nin pagmawot na magtubod, tuguti na ining kamawotan magtrabaho sa laog nindo, magin hanggan sa kamo magtubod sa sarong manera na kamo makapagtao nin lugar para sa sarong porsiyon kan sakuyang mga tataramon.
28 Ngonian, satuyang ikumpara an tataramon sa sarong pisog. Ngonian, kun ika matao nin lugar, na tanganing an sarong pisog puwedeng maitanom sa saindong puso, hilnga, kun ini tunay na pisog, o sarong marhay na pisog, kun dae nindo ipag-apon ini paluwas sa paagi kan saindong daeng pagtubod, na kamo makikontrahan sa Espiritu nin Kagurangnan, hilnga, ini magpopoon na magtatalubo sa laog kan saindong mga daghan; asin sa saindong paghimate kaining pagtatalubong mga paghiro, kamo magpopoon na magtataram sa laog kan saindong mga sadire--- Ini kinakaipuhan gayong mangyari na ini sarong marhay na pisog, o na an tataramon marhay, nin huli ta ini nagpoon na magdakula sa sakuyang kalag; iyo, ini nagpopoon na magliwanag sa sakuyang pagka-intende, iyo, ini nagpopoon na magin manamiton sa sakuya.
29 Ngonian hilnga, bako daw na iyo ini an nagpapadagdag sa saindong pagtubod? Ako nagsasabi sa saindo, Iyo; daeng pagkukulang na ini nagtalubo na magin sarong perpektong kaaraman.
30 Pero hilnga, habang an pisog nagdadakula asin namumukadkad, asin nagpopoon na magtalubo, kaya kamo kaipuhang gayo na an pisog marhay; nin huli ta hilnga ini nagdadakula, asin namumukadkad, asin nagpopoon na magtalubo. Asin ngonian, hilnga, bako daw na ini an nagpapakusog kan saindong pagtubod? Iyo, ini makakapagpapakusog kan saindong pagtubod: nin huli ta kamo magsasabi ako nakakaaram na ini sarong marhay na pisog; nin huli ta hilnga ini namumukadkad asin nagpopoon na magtatalubo.
31 Asin ngonian, hilnga, kamo daw nakakaseguro na ini saroang marhay na pisog? Ako nagsasabi sa saindo, Iyo; nin huli ta sa lambang pisog nagbubunga kan saiya man sanang sadireng kaagid.
32 Kun kaya, kun an sarong pisog minatalubo ini marhay, pero kun ini dae nagtatalubo, hilnga ini bakong marhay, kun kaya ini ipinag-aapon paharayo.
33 Asin ngonian, hilnga, nin huli ta kamo nagsubok na mag-eksperimento, asin pinagtanom an pisog, asin ini nagdadakula asin namumukadkad, asin nagpopoon na magtalubo, kamo kinakaipong gayo na makaaram na an pisog marahayon.
34 Asin ngonian, hilnga, bako daw na an saindong kaaraman perpekto? Iyo, an saindong kaaraman perpekto kaining bagay, asin an saindong pagtubod daeng pagtalubo; asin ini nin huli ta kamo nakakaaram, nin huli ta kamo nakakaaram na an tataramon nagpapatalubo kan saindong mga kalag, asin kamo man nakakaaram na ini namumukadkad, na tanganing an saindong pagkasabot mahimong magpoon na magin tagapagpaliwanag, asin an saindong kaisipan mahimong magpoon na maglawig.
35 O sa pagkatapos, bako daw na ini tunay? Ako nagsasabi sa saindo, Iyo, nin huli ta ini liwanag; asin an anuman na liwanag, marahayon, nin huli ta ini nagagamiaw, kun kaya kamo nakakaaram na gayo na ini marahayon; asin ngonian hilnga, pagkatapos nindong manamitan ining liwanag bako daw na an saindong kaaraman perpekto?
36 Hilnga ako nagsasabi sa saindo, Dae; ni kaipo nindong ipagbalewala an saindong pagtubod, nin huli ta saindo sanang pinag-ehersisyo an saindong pagtubod na magtanom nin pisog na tanganing kamo puwedeng magsubok na mag-eksperimento na tanganing makaaram kun an pisog nanggad marahayon.
37 Asin hilnga, habang an kahoy nagpopoon na magtatalubo, kamo magsasabi: Tugutan nyatong atamanon ini na may dakulang pag-iingat, na tanganing ini puwedeng magka-ugat, na tanganing ini puwedeng magtalubo na magdakula, asin magbunga nin prutas para satuya. Asin ngonian hilnga, kun saindo ining atamanon nin may sobrang pag-iingat ini nanggad magkaka-ugat, asin magtatalubong magdakula, asin mamunga nin prutas.
38 Alagad kun saindong pababayaan an kahoy, asin dae nag-iisip para sa pag-aalaga kaini, hilnga ini dae nin anuman na magkaka-ugat, asin sa pag-abot kan init nin saldang asin tututungon ini, nin huli ta ini daeng ugat ini magluluyos, asin saiando ining pagbubunuton asin ini ipag-aapon.
39 Ngonian, ini bako man nin huli ta an pisog bakong marahayon, ni ini nin huli kan prutas kaini bakong magigin kamawot-mawot; pero ini iyo nin huli kan saindong tanuman madagangon, asin kamo habong mangangataman kan kahoy, kun kaya kamo dae magkakaigwa nin prutas kaini.
40 Asin kaya, kun dae nindo pinapangatamanan an tataramon, naglalaom na may mata nin pagtubod sa prutas kaini, kamo dae nanggad makakaguno nin prutas sa kahoy nin buhay.
41 Alagad kun saindong pangangatamanan an tataramon, iyo, pinapangatamanan an kahoy na tanganing ini magpopoon na magtatalubo, sa paagi kan saindong pagtubod na may dakulang kaigotan, asin may pasensiya, naglalaom sa prutas kaini, ini magkaka-ugat; asin hilnga ini magigin sarong kayoy na mamumunga hanggan sa daeng katapusang buhay.
42 Asin nin huli kan saindong kaigotan asin kan saindong pagtubod asin kan saindong pasensiya na may tataramon sa pagpangataman kaini, na tanganing ini magkaka-ugat sa laog nindo, hilnga, sa dae mahaloy kamo magguguno nin prutas kaini, na mas pa kapresyosa, na mahamison labaw pa sa gabos na mahahamis, asin na ini mapution labaw pa sa gabos na mapuputi, iyo, asin puro labaw pa sa gabos na puro; asin kamo magpipista sa prutas kaini magin hanggan sa kamo mapano, na tanganing kamo dae na magugutom, ni kamo mapapaha.
43 Pagkatapos, sakuyang mga katugangan, kamo mag-aani kan mga pabuya kan saindong pagtubod, asin kan saindong kaigotan, asin pasensiya, asin halawig na pagtitios, naghahalat sa kahoy na mamunga nin prutas sa saindo.

ALMA TSAPTER 31 

Si Alma nagpamayo sa sarong misyon na tanganing bawion an mga Zoramita na nagtalikod sa katotoohan--- An mga Zoramita nagsikwal ki Cristo, naniwala sa sarong palsong konsepto nin pagpipili, asin an pagsamba na may nakatakda nang mga pangadyeon--- An mga misyonero napano nin Banal na Espiritu--- An saindang mga pagpapakasakit hinalon nin kaogmahan ki Cristo.

*******

Ngonian ini nangyaring naglipas na pagkatapos nin kagadanan ni Korihor, si Alma na nakaresibe nin mga bareta na an mga Zoramita pinagpapalawigaw an mga dalan nin Kagurangnan, asin ta si Zoram, na iyo an saindang lider, iyo an nangengenotan sa mga puso nin mga katawohan na magduko sa mga bungog na mga diyos-diyusan, an saiyang puso giraray nagpoon na makulugan nin huli kan kadaendatahan nin mga katawohan.
2 Nin huli ta ini iyo an nagkausa nin dakulang kamondoan ki Alma na maaraman an daendatahan sa pag-iriba kan saiyang mga katawohan; kun kaya an saiyang puso grabeng gayo an pagkamondo nin huli sa pagpalaen kan mga Zoramita sa mga Nephita.
3 Ngonian an mga Zoramita nagkatiripon kan saindang mga sadire na magkasararo sa sarong kadagaan na saindang pinag-apud na Antionum, na yaon sa may sirangan nin kadagaan kan Zarahemla, na yaon sa may haraning parte sa may kasagkoran nin baybayon, na yaon sa may timog nin kadagaan kan Jershon, na iyo man an nagsasagkod sa may timog na parte nin kaparangan, na an kaparangan na ini pano-pano nin mga Lamanita.
4 Ngonian an mga Nephita dakula an pagkatakot na an mga Zoramita puwedeng lumalaog sa sarong kasundoan sa mga Lamanita, asin na ini an magigin sarong paagi nin dakulang pagkawara sa parte kan mga Nephita.
5 Asin ngonian, habang an pagbabalangibog nin tataramon nagkaigwa nin sarong dakulang pagkakataon na makapag-akay sa mga katawohan na gumibo nin bagay na husto--- iyo, ini nagkaigwa nin mas grabeng makapangyarihan na epekto sa mga isip nin mga katawohan kesa sa espada, o ano pa mang bagay, na nangyari na sa sainda--- kun kaya si Alma naka-isip na ini kapakinabangan na sinda dapat na subukon an birtud kan tataramon nin Diyos.
6 Kun kaya saiyang piang-iba si Ammon, asin si Aaron, asin si Omner; asin si Himni an saiyang ipinawalat sa simbahan sa Zarahemla; pero an tulo iyo an pinag-iba niya, asin man si Amulek asin Zeezrom, na kaidto yaon sa Melek; asin saiya man pinag-iba an duwa niyang akeng lalake.
7 Ngonian an pinakamatua kan saiyang akeng lalake an dae niya pinag-iba, asin an saiyang pangaran iyo si Helaman; alagad an pangaran ninda na saiyang pinag-iba iyo sinda Shiblon asin Corianton; asin iyo ini an mga pangaran ninda na nag-iriba saiya pasiring sa mga Zoramita, na tanganing magbalangibog sa sainda nin tataramon.
8 Ngonian an mga Zoramita iyo an mga paratiwalag gikan sa mga Nephita; kun kaya sinda nagkaigwa nin tataramon nin Diyos na ipinagtukdo sa sainda.
9 Pero sinda nagkahurulog pasiring sa darakulang mga kasuwailan, nin huli ta sinda habong mag-obserba na magsunod sa mga kasugoan nin Diyos, asin kan saiyang mga patakaran, na uyon sa ley ni Moises.
10 Ni magustong mag-obserba na gumibo kan mga gigibohon sa simbahan, na magpadagos sa pagpapangadye asin paghahagad sa Diyos sa aro-aldaw, na tanganing sinda dae puwedeng makalaog pasiring sa tentasyon.
11 Iyo, sa halipot na tataramon, saindang pinaglawigaw an mga dalan nin Kagurangnan sa grabe kadakul na mga pagkakataon; kun kaya, sa kadahilanang ini, si Alma asin an saiyang mga katugangan nagpasiring duman sa kadagaan na tanganing magbalangibog nin tataramon sa sainda.
12 Ngonian, kan sinda nakaabot na sa kadagaan, hilnga, sa saindang kangangalasan nanagboan ninda na an mga Zoramita nagturugdok nin mga sinagoga, asin na sinda nagtitiripon-tipon kan saindang mga sadire na magkasararo sa sarong aldaw nin semana, na an aldaw na idto saindang pinag-apud na aldaw nin Kagurangnan; asin sinda nanggad nagsasamba susog sa sarong manera na si Alma asin an saiyang mga katugangan dae pa nakahiling;
13 Nin huli ta sinda nagkaigwa nin sarong lugar na ipinagtugdok sa tahaw kan saindang sinagoga, sarong lugar para sa pagtitindog, na halangkaw sa kaibabawan nin payo; asin an itaas kaini makapagpalaog sana nin sarong persona.
14 Kun kaya, an siisay man an nagmawot na magsamba kaipuhan na maglaog asin magtindog sa itaas kaini, asin ipag-unat an saiyang mga kamot pasiring sa kalangitan, asin magkukurahaw na may makusog na boses, na nagsasabi:
15 Banal, banal na Diyos, kami nagtutubod na ika Diyos, asin kami nagtutubod na ika banal, asin na ika dating sarong espiritu, asin na ika nanggad sarong espiritu, asin na ikaw magigin sarong espiritu sagkod pa man.
16 Banal na Diyos, kami nagtutubod na saimo kaming pinalaen sa samuyang mga katugangan; asin kami daeng pagtubod sa tradisyon kan samuyang mga katugangan, na ipinagpamana sainda sa paagi nin kaisipang pan-ake kan saindang mga ama; alagad kami nagtutubod na ika an nagpili samuya na magin saimong banal na kaakian; asin man saimong hinimo na ini mapabantog sa samuya na dae nanggad magkaigwa nin Cristo.
17 Alagad iyo man sana kasuodma, ngonian, asin sagkod pa man; asin saimo kaming pinili na tanganing kami makakaligtas, habang an gabos na nakapalibot samuya iyo an mga pinili na magsapo nin saimong kaanggutan pababa pasiring sa impiyerno; nin huli kaiming kabanalan, O Diyos, kami nagpapasalamat saimo; asin kami man nagpapasalamat saimo na saimo kaming pinili, na tanganing kami dae puwedeng pangenotan paharayo susog sa kalokohang mga tradisyon kan samuyang mga katugangan, na iyo an nakapaggapos sainda pasiring sa sarong pagtubod ki Cristo, na iyo an nangengenot sa saindang mga puso na malagalag paharayo saimo na samuyang Diyos.
18 Asin giraray kami nagpapasalamat, O Diyos, na kami sarong pinili asin sarong banal na katawohan. Amen.
19 Ngonian ini nangyaring naglipas na pagkatapos na si Alma asin an saiyang mga katugangan asin an saiyang mga akeng lalake nakadangog kaining mga pangadyeon, sinda napagngalas na gayo na mayong kasukulan.
20 Nin huli ta hilnga, an lambang tawo nanggad minapaduman asin nagdudulot paitaas kaining kaparehong mga pangadyeon.
21 Ngonian an lugar pinag-apud ninda na Rameumpton, na kun interpretaron, iyo an banal na pagtindog.
22 Ngonian, gikan kaining pagtindog sinda nanggad nagdudulot paitaas, an lambang tawo, sa kaparehong pangadyeon sa Diyos, pinapasalamatan an saindang Diyos na sinda pinagpili niya, asin na siya dae nagtugot na pangenotan sinda paharayo susog sa tradisyon kan saindang mga katugangan, asin na an saindang mga puso dae nahabon paharayo na magtubod sa mga bagay na paabuton pa sana, na sinda dae ngani nakakaaram kun ano.
23 Ngonian, pagkatapos na an mga katawohan gabos nang nakapagdulot paitaas nin mga pasasalamat sa arog kaining manera, sinda nagbaralik sa saindang mga harong, na dae nagtataram pa manungod sa saindang Diyos hanggan sa sinda mag-asembliya kan saindang mga sadire na magkasararo giraray sa atubangan nin banal na pagtindog, na tanganing magdulot paitaas nin mga pasasalamat sa arog kan saindang manera.
24 Ngonian kan si Alma nakamasid kaini an saiyang puso nakukulugan; nin huli ta saiyang nahiling na sinda sarong maririgsok asin sarong nalawigaw na mga katawohan; iyo, saiyang nahihiling na an saindang mga puso nakapamugtak sa bulawan, asin sa plata, asin sa gabos na manera nin magagayon na mga bagay.
25 Iyo, asin saiya man napagmasdan na an saindang mga puso naipagpalangkaw pasiring sa grabeng paghahambog, sa saindang kapa-abaw-abawan.
26 Asin siya nagpalangkaw kan saiyang boses pasiring sa kalangitan, asin nagkurahaw, na nagsasabi: O, gurano daw kalawig, O Kagurangnan, na ikaw magtutugot na an saimong mga surugoon mag-eerok digde sa ibaba na yaon sa laman, na tanganing mahiling ining grabeng karigsokan sa pag-iriba nin kaarakian nin mga tawo?
27 Hilnga, O Diyos, sinda nagngangayo-ngayo sa saimo, alagad an saindang mga puso hinalon na kan saindang kapa-abaw-abawan. Hilnga, O Diyos, sinda nagngangayo-ngayo saimo kan saindang mga nguso, habang sinda mapagpalangkaw, magin hanggan sa kasobrahan, sa daeng kamugtakan na mga bagay nin mundo.
28 Hilnga, O sakuyang Diyos, an saindang mga mamahalon na bado, asin an saindang mga kasingsingan, asin an saindang mga kapulserasan, asin an saindang mga ornamentong bulawan, asin an gabos nindang mamahalon na mga bagay na sinda ornamentadong nagugubingan; asin hilnga, an saindang mga puso na naipamugtak na sa mga ini, asin alagad sinda nagngangayo-ngayo sa saimo asin nagsasabi--- kami nagpapasalamat saimo, O Diyos, nin huli ta kami sarong pinling katawohan sa saimo, habang an iba mapapahamak.
29 Iyo, asin sinda nagsasabi na ika mismo an naghimong maipabantog sa sainda na dae nanggad magkakaigwa nin Cristo.
30 O Kagurangnang Diyos, gurano daw kahaloy na ika magtutugot sa arog kaining karumputan asin kapasaluiban na iyo an yaon kaining mga katawohan? O Kagurangnan, itao mo sakuya an kusog, na ako puwedeng makatagal sa sakuyang mga kaluyahan. Nin huli ta ako maluya, asin an arog kaining karumputan sa pag-iriba kaining mga katawohan iyo an nakapagpapakulog kan sakuyang kalag.
31 O Kagurangnan, an sakuyang puso grabeng gayo an kamondoan; lingaon mo an sakuyang kalag ki Cristo. O Kagurangnan, igawad mo sakuya na ako magkaigwa nin kusog, na ako puwedeng magtios na may pagpasensiya kaining mga kasakitan na mag-aabot sa sakuya, nin huli sa kadaendatahan kaining mga katawohan.
32 O Kagurangnan, lingaon mo an sakuyang kalag, asin tawan ao nin trayumpo, asin man an sakuyang mga pag-iribang mga trabahador na kairiba ko--- iyo, si Ammon, asin si Aaron, asin si Omner, asin man si Amulek asin Zeezrom, asin man an sakuyang akeng lalake--- iyo, magin sindga gabos saimong paglingaon, O Kagurangnan. Iyo, lingaon mo an saindang mga kalag ki Cristo.
33 Itao mo sa sainda na tanganing sinda magkaigwa nin kusog, na saindang mapasan an saindang mga kasakitan na mag-aabot sa sainda nin huli sa mga kadaendatahan kaining mga katawohan.
34 O Kagurangnan, igawad mo sainda na kami magkaigwa nin trayumpo sa pagdadara sainda giraray pabalik saimo sa paagi ki Cristo.
35 Hilnga, O Kagurangnan, an saindang mga kalag mahalagahon, asin kadakul sainda na samuyang mga katugangan; kun kaya, itao mo samuya, O Kagurangnan, an kapangyarihan asin an kadunungan na tanganing samuyang madara an mga ini, an samuyang mga katugangan, giraray pasiring saimo.
36 Ngonian ini nangyaring nagipas na kan si Alma nakapagtaram na kaining mga tataramon, na siya nagpalakpak kan saiyang mga kamot sa gabos ninda na pag-iriba niya. Asin hilnga, habang siya nagpapalakpak kan saiyang mga kamot sa sainda, sinda napano nin Banal na Espiritu.
37 Asin pagkatapos kaiyan sinda nagralaen-laen na kan saindang mga sadire sa lambang saro, na mayong kaisipan para sa sadire kun ano an saindang pagkakanon, o kun ano an pag-iinumon, o kun ano an saindang paggugubingon.
38 Asin an Kagurangnan iyo an nagtatao para sainda na tanganing sinda dae magkakagurutom, ni sinda magkakaparaha; iyo, asin Siya man nagtao sainda nin kusog, na tanganing sinda dae makakamate nin anuman na manera nin mga kasakitan, laen lang na ini pinaghalon na sa kaogmahan ki Cristo. Ngonian ini uyon sa pagpapangadye ni Alma; asin ini nin huli ta siya nagpangadye na may pagtubod.

Monday, January 02, 2006

ALMA TSAPTER 30 

Si Korihor, an anti-Cristo, pinagbasang-basang si Cristo, an pagbabayad-sala, asin an espiritu nin propesiya--- Siya nagtutukdo na mayong Diyos, mayong pagkahulog nin tawo, mayong kabayadan an kasalanan, asin mayong Cristo--- Si Alma nagpatotoo na si Cristo maabot asin an gabos na mga bagay nagpapatunay na igwa nin sarong Diyos--- Si Korihor naghagad nin senyal asin nagin pola--- An diyablo nagpahiling ki Korihor bilang sarong anghel asin tinukdoan siya kun ano an mga sasabihon--- Siya pinagturungtungan asin nagadan.

*******
Hilnga, ngonian ini nangyaring naglipas na pagkatapos na an mga katawohan ni Ammon naipamugtak na sa kadagaan nin Jershon, iyo, asin man pagkatapos na an mga Lamanita napadulag na paluwas sa kadagaan, asin an saindang mga gadan pinagrulubong na kan mga katawohan nin kadagaan---
2 Ngonian an saindang mga gadan dae mabilang nin huli sa kagulpihan kan saindang mga numero; ni an mga gadan na Nephita binilang--- pero ini nangyaring naglipas pagkatapos na saindang pinaglubong na an saindang mga gadan, asin man sa pagkatapos kan mga aldaw nin pag-aayuno, asin pagmumundo, asin pagpapangadye, (asin idto nangyari kan ika-desisais na taon kan pagpapamahala kan mga huwes sa mga katawohan nin Nephi) na nagpoon na magkaigwa nin katuninongan sa kabilugan kan gabos na kadagaan.
3 Iyo, asin an mga katawohan nag-obserba na pagsunudon an mga kasugoan nin Kagurangnan; asin sinda nagin estriktong gayo sa pag-utob kan mga ordinansa nin Diyos, na uyon sa ley ni Moises; nin huli ta sinda pinagtukdoan na magsunod sa ley ni Moises hanggan sa ini mangyaring mautob.
4 Asin kaya an mga katawohan dae nagkaigwa nin kariribokan sa kabilugan nin ika-desisais na taon nin pagpapamahala kan mga huwes sa mga katawohan nin Nephi.
5 Asin ini nangyaring naglipas na sa pagpoon kan ikaw desisiyeteng taon nin pagpapamahala kan mga huwes, nagkaigwa nin padagos na katuninongan.
6 Pero ini nangyaring naglipas na sa pinakahuring parte kan ika-desisiyeteng taon, igwa nin sarong tawo na nag-abot sa kadagaan nin Zarahemla, asin siya iyo an Anti-Cristo, nin huli ta siya nagpoon na magbalangibog sa mga katawohan kontra sa mga propesiya na ipinagtararam kan mga propeta, manungod sa pag-abot ni Cristo.
7 Ngonian mayo nin sarong ley na nagbabawal sa sarong paniniwala nin tawo; nin huli ta ini estriktong kontra sa mga kasugoan nin Diyos na magkaigwa nin sarong ley na magdadara sa mga tawo pasiring sa bakong pantay na mga kamugtakan.
8 Nin huli ta kaya nagsabi an kasuratan: Magpili kamo ngonian na aldaw, kun kiisay kamo gustong magsirbe.
9 Ngonian kun an sarong tawo nagmamawot na magsirbe sa Diyos, ini iyo an saiyang pribilihiyo; o kun baya, kun siya nagtutubod sa Diyos ini iyo an saiyang pribilihiyo na magsirbe saiya; pero kun siya daeng paniniwala sa saiya mayong ley na magpapadusa saiya.
10 Pero kun siya manggagadan siya padudusahan nin kagadanan; asin kun siya mananalakat siya man padudusahan; asin kun siya manhabon siya man padudusahan; asin kun siya nakagibo nin adulteryo siya man padudusahan; iyo, nin huli kan gabos na ining kadaendatahan sinda pinagpapadusahan.
11 Nin huli ta igwa nin sarong ley na an mga tawo dapat na paghukuman na uyon sa saiyang mga krimen. Daeng pagkukulang, mayong ley kontra sa pagtubod nin sarong tawo; kun kaya, an sarong tawo pinagpapadusahan sana nin huli kan mga krimen na saiyang nakaginibohan; kun kaya an gabos na mga tawo may pantay na kamugtakan.
12 Asin ining Anti-Cristo, na an pangaran iyo si Korihor, (asin an ley mayong kakusganan sa saiya) nagpoon na magbalangibog sa mga katawohan na dae magkakaigwa nin Cristo. Asin sa arog kaining manera siya nagbabalangibog na nagsasabi:
13 O kamo na nagkagapos sa irarom nin sarong kalokohan asin sarong daeng kamugtakan na paglaom, tadaw ta pinapagabatan nindo an saindong mga sadire nin arog kaining kalokohang mga bagay? Tadaw ta kamo naghahanap nin sarong Cristo? Nin huli ta mayong tawo an nakakaaram nin anuman na bagay na paabuton pa sana.
14 Hilnga, ining mga bagay na saindang pinag-aapud na mga propesiya, na saindong pinagsasabi na ipinagpasa-pasa sa paagi nin banal na mga propeta, hilnga, sinda mga kalokohang mga tradisyon kan saindong mga ama.
15 Paano daw nindo maaaraman an saindang katotoohan? Hilnga, kamo dae makakaaram nin mga bagay na dae nindo nahihiling; kun kaya kamo dae makakaaram na magkakaigwa nin sarong Cristo.
16 Kamo naghiling na naglalaom asin nagsasabi na kamo makakahiling nin sarong kapatawaran kan saindong mga kasalanan. Pero hilnga, ini sarong epekto nin sarong napupurisaw na kaisipan; asin ining karibongan kan saindong mga isip nangyari nin huli kan mga tradisyon nin saindong mga ama, na iyo an nagdadara saindo paharayo pasiring sa sarong paniniwala kan mga bagay na bako man dapat.
17 Asin kadakul pang gayong mga bagay na saiyang sinabi sa sainda, nagsasabe sainda na dae puwedeng magkakaigwa nin sarong pagbabayad-sala na gigibohon para sa mga kasalanan nin mga tawo, pero an lambang tawo namumuhay sa buhay na ini na uyon sa pagmamaneho kan pinaglalang; kun kaya an lambang tawo mina-asenso na uyon sa saiyang kahenyuhan, asin ta an lambang tawo nadadaog na uyon sa saiyang kusog; asin an anuman na ginigibo nin sarong tawo bakong krimen.
18 Asin kaya siya nagbabalangibog sa sainda, pinagpapangenotan na mairayo an mga puso nin kadaklan, na nagkakausa sainda na magpapalangkaw kan saindang mga payo sa saindang kadaendatahan, iyo, pinagpapangenotan na mairayo an kadakul na mga babae, asin man kalalakihan, na gumibo nin mga karumputan--- sinasabi sainda na kun an sarong tawo gadan na, iyo na an katapusan niya.
19 Ngonian an tawong ini nagpasiring man sa kadagaan nin Jershon, na tanganing ipagbalangibog an mga bagay na ini sa kairibahan kan mga katawohan ni Ammon, na kaidto nagin mga katawohan kan mga Lamanita.
20 Pero hilnga sinda mas madunong pa kesa sa kadakul na mga Nephita; nin huli ta sainda siyang dinakop, asin ginarapos siya, asin pinagdara siya sa atubangan ni Ammon, na sarong halangkaw na pade kaining mga katawohan.
21 Asin ini nangyaring naglipas na siya nagkausa na siya dapat na darahon paluwas nin kadagaan. Asin siya nagpasiring sa kadagaan nin Gideon, asin nagpoon na magbalangibog man sa sainda; asin digde dae siyang gayo nagin matrayumpo, nin huli ta siya dinarakop asin ginarapos asin dinara sa atubangan nin halangkaw na pade, asin man sa pinakapamayong huwes nin kadagaan.
22 Asin ini nangyaring naglipas na an halangkaw na pade nagsabi sa saiya: Tadaw baya ta ika nagparalibot sa paglalawgaw kan mga dalan nin Kagurangnan? Tadaw baya ta ikaw nagtutukdo kaining mga katawohan na dae magkakaigwa nin Cristo, na tanganing risgohon an saindang mga pag-oorogma? Tadaw baya ta ikaw nagtataram nin kontra sa gabos na mga propesiya kan banal na mga propeta?
23 Ngonian an halangkaw na pade may pangaran na Giddonah. Asin si Korihor nagsabi sa saiya: Nin huli ta ako dae nagtutukdo kan mga kalokohang tradisyon nin saindong mga ama, asin nin huli ta ako dae nagtutukdo kaining mga katawohan na igapos an saindang mga sadire sa irarom nin kalokohan na mga ordinansa asin mga paggigibo na ipinagtaong pamana kan suanoy na mga kapadean, na tanganing magkaramkam nin kapangyarihan asin awtoridad na mangingibabaw sainda, na tanganing sinda yaon sana sa pagin-ignorante, na sinda puwedeng dae magpalangkaw kan saindang mga payo, pero dadarahon pababa na uyon sa saimong mga tataramon.
24 Ika nagsasabi na ining mga katawohan sarong libreng mga katawohan. Hilnga, ako nagsasabi na sinda yaon sa pagka-uripon. Ika nagsasabi na ining suanoy na mga propesiya totoo. Hilnga, ako nagsasabi na ikaw mismo dae nakakaaram na an mga ini totoo.
25 Ika nagsasabi na ining mga katawohan sarong nagkasala asin sarong nahulog na mga katawohan, nin huli kan kalapasan nin sarong magurang. Hilnga, ako nagsasabi na an sarong ake bakong nagkasala nin huli kaining mga magurang.
26 Asin ika man nagsasabi na si Cristo maabot. Pero hilnga, ako nagsasabi na ika dae nakakaaram na magkakaigwa nin sarong Cristo. Asin ikaw nagsasabi man na siya gagadanon nin huli kan mga kasalanan nin mundo---
27 Asin kaya ikaw nangengenotan na iharayo ining mga katawohan susog sa kalokohang mga tradisyon nin saindong mga ama, asin uyon sa saimong sadireng mga kawamotan; asin saimo sindang pinupugulan pababa, na arog baga na ini yaon sa pagka-uripon, na ikaw puwedeng magpabundat kan saindong mga sadire kan mga pinagpagalan kan saindong mga kamot, na sinda dae makapaghiling paitaas na may kaisogan, asin na sinda dae magtatamasa kan saindang mga karapatan asin mga pribilihiyo.
28 Iyo, sinda dae naggibong magamit an saindang mga pagsadire na baka na saindang mapakulgan boot an saindang mga kapadean, na iyo an naggibong pagpagabat sainda na uyon sa saindang mga kamawotan, asin nagdara sainda na maniwala, sa paagi kan saindang mga tradisyon asin kan saindang mga pangiturugan asin kan saindang mga kagustuhan asin kan saindang mga bisyon asin kan saindang sagin-sagin na mga misteryo, na sinda dapat, kun sinda dae naggibo na uyon sa saindang mga tataramon, makapagpakulog bot kan iba na bakong bantog na nilalang, na saindang pinagsasabi na iyo an Diyos--- sarong nilalang na dae pa lamang nahiling o namidbidan, na iyo an bako na maski noarin dae magigin iyo.
29 Ngonian kan an mga halangkaw na pade asin an pamayong huwes nahiling an katagasan kan saiyang puso, iyo, kan saindang mahiling na siya nagbabasang-basang na magin kontra sa Diyos, sinda habong humimong magsimbag nin anuman sa saiyang mga tataramon; pero sinda nagkausa na siya dapat na gapuson; asin sainda siyang ipinagtao pasiring sa mga kamot kan mga opisyal, asin ipinadara siya pasiring sa kadagaan nin Zarahemla, na tanganing siya puwedeng madara sa atubangan ni Alma, asin an pamayong huwes iyo an gobernador sa bilog na kadagaan.
30 Asin ini nangyaring naglipas na kan siya pinagdara sa atubangan ni Alma asin sa pamayong huwes, siya nanggad naghimo sa kaparehong manera na arog kan saiyang ginibo sa kadagaan nin Gideon; iyo, siya naggigo nin kabasangan.
31 Asin siya nagtindog na may dakulang kalangkawan na mga tataramon sa atubangan ni Alma, asin nagtuya-tuya laban sa mga kapadean asin mga paratukdo, inaakusaran sinda na pinagdadara paharayo an mga katawohan sa mga kalokohang tradisyon kan saindang mga ama, para lamang sa pagpakabasog gikan sa mga kapagalan nin mga katawohan.
32 Ngonian si Alma nagsabi sa saiya: Ika mismo nakakaaram na dae kami nagpapakabasog kan samuyang mga sadire gikan sa mga kapagalan kaining mga katawohan; nin huli ta hilnga ako nagtatrabaho magin magpoon pa kan pagpoon nin pagpapamahala nin mga huwes hanggan ngonian, na gamit an sadireng mga kamot para sa sakuyang suporta, na maski na ngani ako nagbibiyahe nin kadakul na beses sa palibot kaining kadagaan na tanganing ideklara an tataramon nin Diyos sa sakuyang mga katawohan.
33 Asin maski na ngani sa kadakul na pagpapagal na sakuyang pinaggibo sa laog nin simbahan, ako dae lamang nakaresibe nin grabe nin sarong senine para sa sakuyang kapagalan; ni sa kiisay na sakuyang mga katugangan, laen lang idtong itinao sa tukawan nin paghuhukom; asin pagkatapos kami nakaresibe lamang idtong uyon sa ley para sa samuyang panahon.
34 Asin ngonian, kun kami dae magresibe nin anuman na bagay para sa samuyang pagpapagal sa simbahan, ano man baya an kapakinabangan samuya na tanganing magtrabaho sa laog kan simbahan kundi an pagdeklara nin katotoohan, na bayga kami magkakaigwa nin mga kaogmahan sa kaogmahan kan samuyang mga katugangan?
35 Pagkatapos ngonian tadaw ta nagsasabi ka na kami nagparabalangibog sa mga katawohang ini na tanganing kami mahinggianan, na kun baya ika, sa saimong saidre mismo, nakakaaram na gayo na kami dae nakakaresibe nin ganada? Asin ngonian, nagtutubod kang gayo na kami an nandadaya kaining mga katawohan, na iyo an nagkausa nin kaogmahang gayo sa saindang mga puso?
36 Asin si Korihor nagsimba saiya, Iyo.
37 Asin pagkatapos si Alma nagsabi sa saiya: Nagtutubod ka daw nin gayo na igwa nin sarong Diyos?
38 Asin siya nagsimbag, Dae.
39 Ngonian si Alma nagsabi sa saiya: Magsumbikal ka man giraray na igwa nin sarong Diyos, asin man magsikwal ki Cristo? Nin huli ta hilnga, ako nagsasabi sa saimo, ako nakakaaram na igwa nin sarong Diyos, asin man na si Cristo maabot.
40 Asin ngonian ano bayang ebidensiya na igwa ka na mayong Diyos, o na si Cristo dae maabot? Ako nagsasabi sa saimo na mayo ka, laen lang na ini saimo sanang tataramon.
41 Pero hilnga, ako igwa nin gabos na mga bagay bilang sarong patotoo na an mga bagay na ini katotohanan; asin ikaw man igwa nin gabos na mga bagay bilang sarong patotoo sa saimo na an mg aini katotoohan; asin ikaw magsisikwal kan mga ini?
42 Hilnga, ako nakakaaram na ikaw nagtutubod na gayo, pero ika nasasaniban nin sarong nagpuputik na espiritu, asin saimong pinabayaan an Espiritu nin Diyos na tanganing ini mayong kamumugtakan sa sadire mo; alagad an diyablo igwa nin kapangyarihan na mangingibabaw saimo, asin siya an nagdadara sa saimo sa paglibot, naggigibo nin mga kagamitan na tanganing saiyang madedestroso an mga kaakian nin Diyos.
43 Asin ngonian si Korihor nagsabi ki Alma: Kun ika makapaghiling sakuya nin sarong tanda, na tanganing ako puwedeng makumbinse na igwa nin sarong Diyos, iyo, ipagpahiling mo sakuya na siya may kapangyarihan, asin pagkatapos ako mangyaring makukumbinse kan katotoohan kan saimong mga tataramon.
44 Alagad si Alma nagsabi sa saiya: Ika nagkaigwa nang gayo nin mga senyales; saimo pang tetentaran an saimong Diyos? Ta ika nagsasabi, magpahiling sa saimo nin sarong tanda, na ika ngani igwa nin patotoo kan bilog kaini na saimong mga katugangan, asin man kan gabos na banal na mga propeta? An mga kasuratan nakalatag na sa atubangan mo, iyo, asin an gabos na mga bagay nagpapatunay na igwa nin sarong Diyos; iyo, magin an kinaban, asin an gabos na mga bagay na yaraon sa lalawgon kaini, iyo, asin an paghiro kaini, iyo, asin man an gabos na mga planeta na naghihiro sa saindang regular na porma naggibong magtestigo na igwa nin sarong Supremong Kaglalang.
45 Asin alagad ika naglakaw sa paglibot, pinagdadaya an mga puso kaining mga katawohan, nagtetestimonya sa sainda na mayong Diyos? Asin alagad ika mismo magsisikwal laban sa gabos na ining mga testigo? Asin siya nagsabi: Iyo, ako magsisikwal, laen lang kun ika makapagpahiling sakuya nin sarong tanda.
46 Asin ngonian ini nangyaring naglipas na si Alma nagsabi sa saiya: Hilnga, ako nakukulgan nin huli kan katagasan nin saimong puso, iyo, na ikaw giraray makipagkontrahan sa espiritu nin katotoohan, na tanganing an saimong kalag puwedeng madestroso.
47 Pero hilnga, ini marhay na an saimong kalag dapat na mawara kesa na ika an magigin paagi na pagdarahon an kadakul na mga kalag pababa sa kapahamakan, sa paagi kan saimong pagpuputik asin sa paagi kan saimong pambobolang mga tataramon; kun kaya kun saimong ipagsikwal giraray, hilnga an Diyos maghahampak saimo, na tanganing ika magin pola, na tanganing ika dae na makapagbukaw pa kan saimong nguso, na tanganing ika dae na makapagdaya pa kaining mga katawohan.
48 Ngonian si Korihor nagsabi sa saiya: Ako dae nagsisikwal sa pagkakaigwa nin sarong Diyos, pero ako dae naniniwala na igwa nin sarong Diyos; asin ako nagsasabi man, na ika dae nakakaaram na igwa nin sarong Diyos; asin laen lang kun ika makapagpapahiling sakuya nin sarong tanda, ako dae maniniwala.
49 Ngonian si Alma nagsabi sa saiya: Iyo ini ako magtatao sa saimo para magin sarong tanda, na ika hahampakon na magin pola, na uyon sa sakuyang mga tataramon; asin ako nagsasabi, na sa pangaran nin Diyos, ika hahampakon na magin pola, na tanganing ika dae na makapagtaram pa.
50 Ngonian kan si Alma makapagsabi na kaining mga tataramon, si Korihor hinampak na magin pola, na siya dae makapagtaram na, uyon sa mga tataramon ni Alma.
51 Asin ngonian kan an pamayong huwes nahiling ini, saiyang ginamit an kamot niya asin nagsurat ki Korihor, na nagsasabi: Kumbinsido ka na sa kapangyarihan nin Diyos? Sa paagi niya ika nagmawot na si Alma makapagpahiling kan saiyang tanda? Makapaghuna ka daw na siya makapagpasakit sa iba man, na tanganing maipahiling saimo nin sarong tanda; asin ngonian makapagkontra ka pa daw nin iba?
52 Asi si Korihor ginamit an saiyang kamot asin nagsurat, na nagsasabi: Ako nakakaaram na ako pola, nin huli ta ako dae na makakapagtaram; asin ako nakakaaram na mayo nang iba kundi bakong sa kapangyarihan nin Diyos na madara ini sa atubangan ko; iyo, asin ako pirmeng nakakaaram na igwa nin sarong Diyos.
53 Pero hilnga, an diyablo an nagdaya sakuya; nin huli ta siya nagpahiling sa sakuya sa porma nin sarong anghel, asin nagsabi sa sakuya: Lakaw asin bawia ining mga katawohan, nin huli ta sinda gabos nagkaralawigaw sa pagsunod nin sarong dae nabibistong Diyos. Asin siya nagsabi sa sakuya: Mayong Diyos; iyo, asin siya an nagtukdo sakuya kaidtong sakuyang ipinagsabi na. Asin ako nakapagtukdo kan saiyang mga tataramon; asin ako nakapagtukdo kan mga ini nin huli ta an mga ini marahay-rahay sa karnal na isip; asin ako nakapagtukdo kan mga ini, magin hanggan sa ako nagkaigwa nin gulping trayumpo, na grabeng gayo sa pagtubod ko na sinda katotoohan; asin nin huli kaining dahilan ako nanindugan sa katotoohan, magin hanggan sa sakuyang nadara ining dakulang sumpa sa sakuya.
54 Ngonian kan saiyang naisabi ini, siya nakiolay na si Alma magpangadye sa Diyos, na tanganing an sumpa puwedeng mawara gikan saiya.
55 Pero si Alma nagsabi sa saiya: Kun ining sumpa dapat na haleon gikan saimo ika puwede man giraray na makapagdara paharayo kan mga puso kaining mga katawohan; kun kaya, ini mapapasaimo magin hanggan sa an Kagurangnan magusto pa.
56 Asin ini nangyaring naglipas na an sumpa dae nanggad hinale ki Korihor; pero siya pinagpahale, asin nagpaduman sa palibot gikan sa harong pasiring sa sarong harong na nagpapalimos para sa saiyang kakanon.
57 Ngonian an pagkaaram na kun ano an nangyari ki Korihor tulos na ipinagpabantog sa kabilugan nin gabos na kadagaan; iyo, an proklamasyon ipinadara sa paagi kan pamayong huwes pasiring sa gabos na mga katawohan nin kadagaan, nagpapahayag sa sainda na nakapagtubod sa mga tataramon ni Korihor na sinda kaipuhang gayo na hidaling magsosolsol, na baka kaparehong kahukuman an mag-abot sa sainda.
58 Asin ini nangyaring naglipas na sinda gabos nakumbinse sa kadaendatahan ni Korihor; kun kaya sinda gabos nagkabarag-o giraray para sa Kagurangnan; asin ini an nakapagpa-untok sa pandadaya na susog sa manera ni Korihor. Asin si Korihor naglakaw sa palibot gikan sa sarong harong pasiring sa sarong harong, nagpapakilimos nin kakanon para sa saiyang suporta.
59 Asin ini nangyaring naglipas na habang siya nagpaparapakilimos sa mga katawohan, iyo, sa pag-iriba nin sarong katawohan na naglaen kan saindang mga sadire sa mga Nephita asin pinag-apud an saindang mga sadire na mga Zoramita, bilang pinapamayuhan ni sarong tawo na an pangaran iyo si Zoram--- asin habang siya nakikipag-ibahan sa sainda, hilnga, siya nasagasaan asin nagkaturong-tungan, magin hanggan siya nagadan.
60 Asin kaya satuyang nahiling an katapusan niya na nagpapalawigaw kan mga dalan nin Kagurangnan; asin kaya satuyang nahiling na an diyablo dae nagsusuporta kan saiyang kaakian sa huring aldaw, alagad hidaling gibohon na kalakkadon sinda pababa pasiring sa impiyerno.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?