<$BlogRSDUrl$>

Friday, September 16, 2005

ALMA TSAPTER 8 

Si Alma nagparabalangibog asin nagparabunyag sa Melek --- Siya isinisikwal sa Ammonihah asin naghale --- Sarong anghel an nagsugo saiya na bumalik ain magkurahaw nin pagsosolsol sa mga katawohan --- Siya pinagresibe ni Amulek, asin sindang duwa an nagparabalangibog sa Ammonihah.

*******

Asin ngonian ini nangyaring naglipas na si Alma nagbalik gikan sa kadagaan nin Gideon, pagkatapos na makapagtukdo sa mga katawohan nin Gideon nin kadakul na mga bagay na dae kayang isurat, na-establisa niya an orden kan simbahan, na uyon sa saiyang pagkagibo sa kadagaan nin Zarahemla, iyo, siya nagbalik sa saiyang sadireng harong sa Zarahemla tanganing magpahingalo sa saiyang sadire gikan sa pagtrabaho na saiyang nakaginibohan.
2 Asin kaya nagtapos an ika-siyam na taon nin pagpapamahala kan mga huwes na nangibabaw sa mga katawohan nin Nephi.
3 Asin ini nangyaring naglipas na sa pagpoon kan ika-sampulong taon nin pagpapamahala kan mga huwes na nangingibabaw sa mga katawohan nin Nephi, na si Alma naghale gikan duman asin naglakaw pasiring sa kadagaan nin Melek, na yaon sa sulnopan nin salog Sidon, sa may sulnopan harani sa mga kasagkoran kan kaparangan.
4 Asin siya nagpoon sa pagtukdo sa mga katawohan na yaon sa kadagaan nin Melek na uyon sa banal na orden nin Diyos, na kun saen siya pinag-apud; asin siya nagpoon na magtukdo sa mga katawohan sa kabilugan kan gabos na kadagaan nin Melek.
5 Asin ini nangyaring naglipas na an mga katawohan nagdurulok saiya na gikan sa kabilugan kan gabos na mga kasagkoran nin kadagaan na yaon sa may parteng kaparangan. Asin sinda pinagburunyagan sa kabilugan kan gabos na kadagaan;
6 Na kun kaya kan siya nagtapos na kan saiyang trabaho sa Melek siya naghale duman, asin nagbiyahe nin tulong aldaw paglakaw pasiring sa may norte kan kadagaan nin Melek; asin siya nakaabot sa sarong siyudad na pinag-apud na Ammonihah.
7 Ngonian ini sarong kustombre kan mga katawohan nin Nephi na pag-apudon an saindang mga kadagaan, asin an saindang mga siyudad, asin an saindang mga baryo, na susog sa pangaran niya na iyo an pinaka-enot na kagsadire kan mga ini; asin kaya iyo iyan sa kadagaan nin Ammonihah.
8 Asin ini nangyaring naglipas na kan si Alma nakaabot sa siyudad nin Ammonihah siya nagpoon na magbalangibog kan tataramon nin Diyos sa sainda.
9 Ngonian si Satanas iyo an makusog na nangangaputan sa mga puso nin mga katawohan sa siyudad nin Ammonihah; kun kaya sinda dae nagdadangog sa mga tataramon ni Alma.
10 Daeng pagkukulang na si Alma nagtrabahong gayo sa espiritu, makipaglapigutan na kaiba an Diyos sa makusugon na pangadyeon, na tanganing saiyang papagbuluson an saiyang Espiritu na mangingibabaw sa mga katawohan na yaraon sa siyudad; na saiyang pagtugutan man na siya puwedeng makapagbunyag sainda pasiring sa pagsosolsol.
11 Daeng pagkukulang, sinda nagpatagas kan saindang mga puso, na nagsasabi sa saiya: Hilnga, kami nakakaaram na ika si Alma; asin kami nakakaaram na ika halangkaw na pade nin simbahan na saimong ipinagtugdok sa kadakul na mga parte nin kadagaan, na uyon sa saimong tradisyon; asin kami bakong kabale sa saimong simbahan, asin kami dae nagtutubod sa mga kalokohan na mga tradisyon.
12 Asin ngonian kami nakakaaram na nin huli ta kami bakong kabale sa saimong simbahan kami nakakaaram na ikaw mayong kapangyarihan na mangingibabaw samuya; asin saimong ipinagtao an tukawan nin paghuhukom ki Nephihah; kun kaya ika bakong iyo an pamayong huwes na mangingibabaw samuya.
13 Ngonian kan an mga katawohan nakapagsabi na kaini, asin nakipagkontrahan sa gabos niyang mga tataramon, asin pinagtutuya-tuya na siya, asin pinagdudura-duraan na siya, asin nagkausa na siya dapat na itapok paluwas sa saindang siyudad na pinag-apud na Aaron.
14 Asin ini nangyaring naglipas na habang siya naglalakaw pasiring duman, na nagagabatan nin kamondoan, naglalakaw na grabeng gayo an kakulugan nin boot asin pagtatangis nin kalag, nin huli sa karigsokan nin mga katawohan na yaraon sa siyudad nin Ammonihah, ini nangyaring naglipas habang si Alma nagagabatan pa nin kamondoan, hilnga sarong anghel nin Kagurangnan an nagpahiling sa saiya, na nagsasabi:
15 Paladan ka, Alma; kun kaya, ipaglangkaw mo an saimong payo asin mag-ogma, nin huli ta ikaw nagkaigwa nin dakulang dahilan na mag-ogma; nin huli ta ikaw nagin matinubod-tubod sa pagsusunod kan mga kasugoan nin Diyos magpoon pa sa panahon na saimong naresibe an saiyang pinaka-enot na mensahe gikan saiya. Hilnga, ako iyo an nagtatao kaini sa saimo.
16 Asin hilnga, ako ipinadara na tanganing sugoon ka na ikaw bumalik pasiring sa siyudad nin Ammonihah, asin magbalangibog giraray sa mga katawohan nin siyudad; iyo, magbalangibog ka sa sainda. Iyo, sabihon mo sainda, laen lang kun sinda magsosolsol an Kagurangnang Diyos iyo an magdedestroso sainda.
17 Nin huli ta hilnga, sinda naggigibong mag-adal sa panahon na ini na saindang madestroso an libertad kan saimong mga katawohan, (nin huli ta kaya sinabi nin Kagurangnan) na ini kontra sa mga katugonan, asin mga paghuhukom, asin mga kasugoan na saiyang ipinagtao sa saiyang mga katawohan.
18 Ngonian ini nangyaring naglipas na pagkatapos na si Alma maresibe an saiyang mensahe gikan sa anghel nin Kagurangnan siya nagbalik nin hidale pasiring sa kadagaan nin Ammonihah. Asin siya naglaog sa siyudad sa paagi nin ibang dalan, iyo, sa paagi nin dalan na yaon sa sur kan siyudad nin Ammonihah.
19 Asin habang siya palaog sa siyudad siya nagugutom, asin siya nagsabi sa sarong tawo: Makakapagtao ka daw sa sarong mapagpakumbabang surugoon nin Diyos nin anuman na pagkakan?
20 Asin an tawo nagsabi sa saiya: Ako sarong Nephita, asin ako nakakaaram na ika sarong banal na propeta nin Diyos, nin huli ta ika an tawo na an sarong anghel nagsabi sa sarong bisyon: Saimo siyang padagoson. Kun kaya, madya sa kaiba ko pasiring sa sakuyang harong asin ako magtatao sa saimo kan sakuyang kakakanon; asin ako nakakaaram na ikaw sarong bendisyon sa sakuya asin sa sakuyang harong.
21 Asin ini nangyaring naglipas na an tawo nagresibe saiya pasiring sa harong niya; asin an tawo pinag-aapud na Amulek; asin siya nagdara paluwas nin tinapay asin karne asin ipinagpuwesto sa atubangan ni Alma.
22 Asin ini nangyaring naglipas na si Alma nagkakan nin tinapay asin nabasog; asin siya nagbendisyon ki Amulek asin sa saiyang harong, asin siya nagtao nin pasasalamat sa Diyos.
23 Asin pagkatapos na siya nakapagkakan na asin nabasog siya nagsabi ki Amulek: Ako si Alma, asin ako an halangkaw na pade kan simbahan nin Diyos sa kabilugan nin kadagaan.
24 Asin hilnga, ako pinag-apud na tanganing magbalangibog nin tataramon nin Diyos sa pag-iriba kan gabos na ining mga katawohan, na uyon sa espiritu nin paghahayag asin propesiya; asin ako gikan na sa dagang ini asin sinda habong magresibe sakuya, pero sainda akong itinapok paluwas asin kuta na ipinamugtak ko an sakuyang likod paharayo sa dang ini sagkod pa man.
25 Alagad hilnga, ako pinagsugo na ako dapat na magbalik giraray asin magpropesiya sa mga katawohang ini, iyo, asin magpatotoo laban sainda manungod kan saindang mga kadaendatahan.
26 Asin ngonian, Amulek, nin huli ta ika iyo an nagpakakan sakuya asin nagpadagos sakuya, ika paladan; nin huli ta ako sarong nagugutom, nin huli ta ako nag-ayuno nin kadakul na mga aldaw.
27 Asin si Alma naki-erok sa kadakul na mga aldaw kaiba ni Amulek bago pa man siya nagpoon sa pagbalangibog sa mga katawohan.
28 Asin ini nangyaring naglipas na an mga katawohan mas lalong nagin malala sa saindang mga kadaendatahan.
29 Asin an tataramon nag-abot ki Alma, na nagsasabi: Lakaw; asin man magsabi ka sa sakuyang surugoon na si Amulek, mag-iba ka asin magpropesiya sa mga katawohang ini, sabihon mo--- Magsolsol kamo, nin huli ta iyo ini an sabi nin Kagurangnan, laen lang na kun kamo magsosolsol ako magbibisita sa mga katawohang ini sa sakuyang kaanggotan; iyo, asin dae ko palilipason an sakuyang makuring kaanggutan.
30 Asin si Alma naglakaw, asin man si Amulek, pasiring sa mga katawohan, na tanganing magpahayag kan mga tataramon nin Diyos sa sainda; asin sinda napano nin Espiritu Santo.
31 Asin sinda nagkaigwa nin kapangyarihan na ipinagtao sa sainda, na tanganing sinda dae maikunkon sa mga kulungan; ni posible na an siisay na tawo puwedeng iyo an manggadanan sainda; daeng pagkukulang dae ninda ginamit an saindang kapangyarihan hanggan pinaggapos nin mga lubid asin ipinagkunkon sa prisohan. Ngonian, ini ipinagpangyari na tanganing ipahiling nin Kagurangnan an saiyang kapangyarihan sa paagi ninda.
32 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nakaluwas asin nagpoon sa pagbabalangibog asin sa pagpropesiya sa mga katawohan, na uyon sa espiritu asin kapangyarihan na an Kagurangnan iyo an nagtao sainda.

ALMA TSAPTER 7 

An mga tataramon ni Alma na saiyang pinagbalangibog sa mga katawohan nin Gideon, na uyon sa saiyang sadireng talaan.

Si Cristo imumundag ni Maria--- Saiyang palulu-agon an mga gapos nin kagadanan asin darahon an mga kasalanan kan saiyang mga katawohan --- Sinda na nagsolsol, binunyagan, asin magsusunod sa mga kasugoan magkakaigwa nin daeng kasagkorang buhay --- An kaatian dae makakamana nin kahadean nin Diyos --- Kapakumbabaan, pagtubod, paglaom, asin pagkamoot iyo an mga kaipo.

*******

Hilnga sakuyang namumutan na mga katugangan, nahihiling nindo na ako pinagtugutan na magpadigde sa saindo, kun kaya ako naghingoha na makipag-olay sa saindo sa sakuyang lengguwahe; iyo, sa paagi kan sakuyang sadireng nguso, nahihiling na iyo ini an pinaka-enot na pangyayari na ako makapagtaram sa saindo sa paagi kan mga tataramon nin sakuyang nguso, ako na sa kabilugan yaon sana sa tukawan nin paghuhukom, na grabeng gayo an mga pinagigibo na tanganing ako mayo nang panahon na makapagdulok sa saindo.
2 Asin kuta na dae ako makapagpadigde sa panahon na ini kun bako na sakuyang ipinagtao an tukawan nin paghuhukom sa iba, na iyo an magtagapamahala bilang karibay ko; asin an Kagurangnan sa sobrang pagkaherak nagtugot na ako dapat na gayong magpadigde sa saindo.
3 Asin hilnga, ako nakapagpadigde na igwa nin dakulang mga paglaom asin grabeng pagmamawot na ako makanagbo na kamo nakapagpakumbaba kan saindong mga sadire sa atubangan nin Diyos, asin na kamo nagpapadagos sa paghahagad kan saiyang grasya, na managboan ko kamo na mayong kakundian sa atubangan niya, na ako makanagbo na kamo mayo sa makangorongirhat na kamugtakan na arog sa satuyang mga katugangan na yaon sa Zarahemla.
4 Alagad mabendisyunan lugod an pangaran nin Diyos, na saiyang ipinagtao sakuya na makaaram, iyo, ipinagtao sakuya an grabe kasobrang kaogmahan sa kaaraman na sinda na na-establisa giraray sa dalan kan saiyang pagkamatanos.
5 Asin ako nagtitiwala, uyon sa Espiritu nin Diyos na yaon sakuya, na ako magkaigwa man nin kaogmahan gikan saindo; daeng pagkukulag na ako mayong kamawotan na an sakuyang kaogmahan sa saindo dapat na maggikan sa grabeng mga kasakitan asin kamondoan na sakuyang namatean para sa mga katugangan na yaon sa Zarahemla, nin huli ta hilnga, an sakuyang kaogmahan nag-abot na nangibabaw para sainda pagkatapos na makapaglinig na gayo nin grabeng kasakitan asin kamondoan.
6 Pero hilnga, ako nagtitiwala na kamo bako man na yaon sa kamugtakan nin sobrang daeng pagtubod na arog kan saindong mga katugangan; ako nagtitiwala na kamo dae man ipinagpalangkaw nin kapa-abaw-abawan kan saindong mga puso; iyo, ako nagtitiwala na kamo dae ipinagpamugtak an saindong mga puso sa mga kayamanan asin sa mga daeng kamugtakang mga bagay nin kinaban; iyo, ako nagtitiwala na kamo dae nagsasamba sa mga idolo, pero na kamo naggigibong magsamba sa tunay asin nabubuhay na Diyos, asin na kamo naglalaom para sa kapatawaran kan saindong mga kasalanan, na igwa nin daeng katapusang pagtubod, sa saiya na maabot.
7 Nin huli ta hilnga, ako nagsasabi sa saindo na magkakaigwa nin kadakul na mga bagay an maabot; asin hilnga, igwa nin sarong bagay na iyo an mas na may importansiya kesa sa sainda gabos --- nin huli ta hilnga, an panahon dae nang gayo harayo an distansiya na an Paratubos mamumuhay asin magdudulok sa pag-iriba kan saiyang mga katawohan.
8 Hilnga, ako dae nagsasabi na siya magdudulok sa pag-iriba niyato sa panahon kan saiyang pag-eerok sa laog kan saiyang mortal na hawak; nin huli ta, an Espiritu dae nakapagsabi kaini sakuya na arog kaini an magin kaso. Ngonian arog sa bagay na ini ako daeng pagkaaram; pero iyo ini an may grabe akong pagkaaram, na an Kagurangnang Diyos may kapangyarihan na gigibohon an gabos na mga bagay na uyon sa saiyang tataramon.
9 Alagad hilnga, an Espiritu nakapagsabing gayo kaini sa sakuya, na nagsasabi: Magkurahaw ka sa mga katawohang ini, na nagsasabi--- Magsolsol kamo, asin andamon an dalan nin Kagurangnan, asin maglakaw sa saiyang mga dalan, na matanos; nin huli ta hilnga, an kahadean nin langit harani na, asin an Ake nin Diyos maabot sa ibabaw nin lalawgon kan kinaban.
10 Asin hilnga, siya imumundag ki Maria, sa Jerusalem na iyo an daga kan satuyang mga ninuno, siya na sarong birhen, an presiyosa asin piniling erokan, siya na malilindongan asin maglilihi sa paagi kan kapangyarihan nin Banal na Espiritu, asin mangangaki nin sarong akeng lalake, iyo, na iyo na ngani an Ake nin Diyos.
11 Asin siya maglalakaw, magtitios nin mga kulog asin mga kasakitan asin mga tentasyon nin lambang klase; asin iyo na tanganing an tataramon puwedeng mautob na nagsasabi na siya an magdadara sa sadire niya kan mga kulog asin mga kahelangan kan saiyang mga katawohan.
12 Asin siya magsasapo sa sadire niya nin kagadanan, na tanganing saiyang mahubad an mga gapos nin kagadanan na iyo an nakakagapos kan saiyang mga katawohan; asin siya an magdadara sa sadire niya kan saindang mga kaluyahan, na tanganing an saiyang hinangos mapapano nin pagkaherak, uyon sa laman, na tanganing saiyang maaaraman uyon sa laman kun paano matatabangan an saiyang mga katawohan na uyon sa sainda mismong mga kaluyahan.
13 Ngonian an Espiritu iyo an nakakaaram sa gabos na mga bagay; daeng pagkukulang na an Ake nin Diyos magtitios uyon sa laman na tanganing mapupuwede niyang darahon sa sadire an mga kasalanan kan saiyang mga katawohan, na tanganing mapupuwede niyang paraon an saindang mga kalapaan uyon sa kapangyarihan kan saiyang pagliligtas; asin ngonian hilnga, iyo ini an patotoo na yaon sa sakuya.
14 Ngonian ako nagsasabi sa saindo na kamo kaipuhan na magsolsol, asin magin bagong mundag giraray; nin huli ta an Espiritu nagsasabi na kun kamo bakong minundag giraray dae kamo makakapagmana nin kahadean nin langit; kun kaya madya asin magpabunyag pasiring sa pagsosolsol, na tanganing kamo mapupuwedeng mahugasan gikan sa saindong mga kasalanan, na tanganing kamo mapupuwedeng magkaigwa nin pagtubod sa Kordero nin Diyos, na iyo an naghahale kan mga kasalanan nin mundo, na iyo an makapangyarihan sa pagliligtas asin paghuhugas gikan sa gabos na daeng pagkamatanos.
15 Iyo, ako nagsasabi sa saindo madya asin dae matakot, asin iwalat an lambang kasalanan, na iyo an yanong nagpapasakit sa saindo, na iyo an naggagapos saindo sa kapahamakan, iyo, madya asin magpaduman, asin ipahiling sa saindong Diyos na kamo may bolanos na pagsosolsol kan saindong mga kasalanan asin maglaog pasiring sa sarong tipan na kaiba niya na magsusunod sa saiyang mga kasugoan, asin iyan patutunayan mo saiya sa paagi nin mga tubig nin pagbubunyag.
16 Asin an siirisay man an naggigibo kaini, asin magsusunod sa mga kasugoan nin Diyos magpoon ngonian asin sa maabot pa, iyo man sana an makakagiromdom na ako nagsasabi sa saiya, iyo, siya makakagiromdom na ako nagsabi sa saiya, na siya magkakaigwa nin buhay na daeng kasagkoran, uyon sa patotoo kan Espiritu Santo, na iyo an nagpapatotoo sa daghan ko.
17 Asin ngonian sakuyang namumutan na mga katugangan, kamo daw nagtutubod kaining mga bagay? Hilnga, ako nagsasabi sa saindo, iyo, ako nakakaaram na kamo nagtutubod kaini; asin an paagi na ako makaaram na kamo nagtutubod kaini iyo sa paagi kan manipestasyon kan Espiritu na yaon sa sakuya. Asin ngonian nin huli ta an saindong pagtubod makusog manungod kaini, iyo, manungod sa mga bagay na sakong naisabi na, dakulang gayo an sakuyang kaogmahan.
18 Nin huli ta arog kan naisabi ko na saindo magpoon sa kapinunan, na ako nagkaigwa nin grabeng pagmamawot na kamo dae man lugod yaon sa estado nin kasakitan na arog kan saindong mga katugangan, sa arog kaini nanagboan ko na an sakuyang mga kamawotan lugod iyo an naipagpasalamat ko.
19 Nin huli ta sakong napag-isip-isip na kamo yaon sa mga dalan nin pagkamatanos; sakong napag-isip-isip na kamo yaon sa dalan na mangengenotan saindo pasiring sa kahadean nin Diyos; iyo, sakong napag-isip-isip na saindong ginigibo na an saiyang mga dalan matanos.
20 Sakong napag-isip-isip na ini ipinagpaaram na sa saindo, sa paagi kan testimonya kan saiyang tataramon, na siya dae makapaglakaw sa malikoon na mga dalan; ni gumibo siyang magbago gikan sa saiya mismong ipinagsabi; ni magkaigwa siya nin sarong anino na magliliko gikan sa too pasiring sa wala, o gikan sa bagay na iyo an katanosan pasiring sa bagay na iyo an kasalaan; kun kaya, an saiyang padumanan iyo an sarong daeng kasagkorang pag-ikot.
21 Asin ginigibo niyang dae mag-eerok sa bakong banal na mga templo; ni an kaatian o an anuman na bagay na bakong malinigon aakoon pasiring sa kahadena nin Diyos; kun kaya ako nagsasabi sa saindo na maabot an panahon, iyo, asin ini mangyayari sa huring aldaw, na siya na maation yaon man giraray sa saiyang kaatian.
22 Asin ngonian sakuyang namumutan na katugangan, ako nakapagsasabi kaining mga bagay sa saindo na tanganing mapukawan ko kamo pasiring sa sarong pagpapahalaga kan saindong katungdan sa Diyos, na tanganing kamo mapupuwedeng maglalakaw na mayong kakundian sa atubangan niya, na tanganing kamo mapupuwedeng maglalakaw na uyon sa banal na orden nin Diyos, na sa arog kaini kamo pinagresibe.
23 Asin ngonian ako nagmamawot na kamo dapat magin mapagkumbaba, asin magin masinunod-sunod asin mahuyo; madalion paki-olayan; pano nin pagpasensiya asin halawig na matinios; magin mahinahon sa gabos na mga bagay; magin mahingohaon sa pagsunod sa mga kasugoan nin Diyos sa gabos na panahon; naghahagad nin anuman na mga bagay na saindong kinakaipo, pareho sa espirituwal asin temporal; pirmeng ibinabalik an mga pasasalamat sa Diyos sa anuman na mga bagay na saindong naresibe.
24 Asin hilingon nindo na igwa kamong pagtubod, paglaom, asin pagkamoot, asin pagkatapos kamo pirme sanang pano nin pag-andam sa marhay na mga gibo.
25 Asin lugod an Kagurangnan magbendisyon saindo, asin ingatan an saindong mga bado na mayong dugta, na tanganing kamo mapupuwedeng darahon sa katapos-tapusi na makipagtukaw na kaiba si Abraham, Isaac, asin Jacob, asin an mga banal na propeta na iyo na ngani magpoon pa na an mundo nagpoon, sa paghingoha na an saindong mga bado mayo nin dugta siring na an saindang mga bado mayo nin kadugtaan, pasiring sa kahadean nin langit asin dae na magluluwas.
26 Asin ngonian sakuyang namumutan na mga katugangan, ako nakapagtaram kaining mga tataramon sa saindo na uyon sa Espiritu na iyo an nagpatotoo sa laog ko; asin an sakuyang kalag naggibong magin maogmahon na gayo, nin huli kan nagsosobrang paghingoha asin pagdangog na saindong ipinagtao sa sakuyang tataramon.
27 Asin ngonian, lugod an katuninongan nin Diyos mapapasaindo, asin sa saindong mga harong asin mga kadagaan, asin sa saindong mga kakarnerohan asin mga kabakahan, asin sa gabos nindong pagrugaring, sa saindong mga kababaehan asin sa saindong mga kaarakian, na uyon sa saindong pagtubod asin marhay na mga gibo, magpoon ngonian na panahon asin sa maabot pa asin sa daeng kasagkoran. Asin kaya ako nakapagtaram na. Amen.

Wednesday, September 14, 2005

ALMA TSAPTER 6 

An Simbahan sa Zarahemla nalinigan asin naipamugtak sa karahayan --- Si Alma nagpaduman sa Gideon na tanganing magbalangibog.

*******

Asin ngonian ini nangyaring naglipas na pagkatapos na si Alma nahimong matapos na sa pagtataram sa mga katawohan nin Simbahan, na pinag-establisa sa siyudad nin Zarahemla, siya nag-ordina nin mga kapadean asin mga elders, sa paagi nin pagpatong nin mga kamot sa uyon sa orden nin Diyos, na tanganing iyo an mamamahala asin an magbabantay kan simbahan.
2 Asin ini nangyaring naglipas na an siirisay man na bakong kabale kan simbahan na nagsosolsol kan saiyang mga kasalanan nabunyagan pasiring sa pagsolsol, asin pinagresibe sa laog nin simbahan.
3 Asin ini nangyaring naglipas na an siirisay na nagin kabale nin simbahan na dae nagsosolsol kan saindang mga karigsokan asin magpakumbaba kan saindang mga sadire sa atubangan nin Diyos --- An boot kong sabihon idtong nagpalangkaw sa kapa-abaw-abawan kan saindang mga puso --- sinda man pinagsayumahan, asin an saindang mga pangaran pinagpura, na tanganing an saindang mga pangaran dae na maibilang sa pag-iriba kaidtong mga matatanos.
4 Asin kaya sinda nagpoon na mag-establisa nin orden kan simbahan na yaon sa siyudad nin Zarahemla.
5 Ngonian ako nagmamawot na kamo gayud makasabot na an tataramon nin Diyos haluwag para sa gabos, na mayong pinagpupugolan an pribilihiyo na magtiripon-tipon kan saindang mga sadire na magkasararo na tanganing magdangog sa tataramon nin Diyos.
6 Daeng pagkukulang na an mga kaakian nin Diyos pinagsugo na sinda dapat magkatiripon-tipon an saindang mga sadire na magkasararo pirme, asin makibale sa pag-aayuno asin sa makusog na pagpapangadye para sa marhay na kamugtakan nin mga kalag ninda na dae pa nakakaaram sa Diyos.
7 Asin ngonian ini nangyaring naglipas na kan si Alma nakagibo na kaining mga regulasyon siya naghale gikan sainda, iyo, gikan sa simbahan na yaon sa siyudad nin Zarahemla, asin nagpaduman pasiring sa sirangan kan salog Sidon, pasiring sa bukid nin Gideon, duman na nagkaigwa nin pagtugdok nin siyudad, na pinag-apud na siyudad na Gideon, na yaon sa bukid na inapud na Gideon, na pinag-apud sa ngaran nin tawong iyo an ginadan sa paagi kan kamot ni Nehor na igwa nin espada.
8 Asin si Alma nagpaduman asin nagpoon sa pagdeklara nin tataramon nin Diyos sa simbahan na pinag-establisa sa bukid nin Gideon, na uyon sa paghahayag nin katotoohan kan tataramon na ipinagtaram na sa paagi kan saindang mga ama, asin uyon sa espiritu nin propesiya na yaon saiya, uyon sa patotoo ni Cristo Jesus, an Ake nin Diyos, na iyo dapat an magsabot sa pagtubos kan saiyang mga katawohan gikan sa saindang mga kasalanan, asin sa banal na orden na kun saen siya pinag-apud. Asin kaya ini isinurat. Amen.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?