<$BlogRSDUrl$>

Friday, September 16, 2005

ALMA TSAPTER 8 

Si Alma nagparabalangibog asin nagparabunyag sa Melek --- Siya isinisikwal sa Ammonihah asin naghale --- Sarong anghel an nagsugo saiya na bumalik ain magkurahaw nin pagsosolsol sa mga katawohan --- Siya pinagresibe ni Amulek, asin sindang duwa an nagparabalangibog sa Ammonihah.

*******

Asin ngonian ini nangyaring naglipas na si Alma nagbalik gikan sa kadagaan nin Gideon, pagkatapos na makapagtukdo sa mga katawohan nin Gideon nin kadakul na mga bagay na dae kayang isurat, na-establisa niya an orden kan simbahan, na uyon sa saiyang pagkagibo sa kadagaan nin Zarahemla, iyo, siya nagbalik sa saiyang sadireng harong sa Zarahemla tanganing magpahingalo sa saiyang sadire gikan sa pagtrabaho na saiyang nakaginibohan.
2 Asin kaya nagtapos an ika-siyam na taon nin pagpapamahala kan mga huwes na nangibabaw sa mga katawohan nin Nephi.
3 Asin ini nangyaring naglipas na sa pagpoon kan ika-sampulong taon nin pagpapamahala kan mga huwes na nangingibabaw sa mga katawohan nin Nephi, na si Alma naghale gikan duman asin naglakaw pasiring sa kadagaan nin Melek, na yaon sa sulnopan nin salog Sidon, sa may sulnopan harani sa mga kasagkoran kan kaparangan.
4 Asin siya nagpoon sa pagtukdo sa mga katawohan na yaon sa kadagaan nin Melek na uyon sa banal na orden nin Diyos, na kun saen siya pinag-apud; asin siya nagpoon na magtukdo sa mga katawohan sa kabilugan kan gabos na kadagaan nin Melek.
5 Asin ini nangyaring naglipas na an mga katawohan nagdurulok saiya na gikan sa kabilugan kan gabos na mga kasagkoran nin kadagaan na yaon sa may parteng kaparangan. Asin sinda pinagburunyagan sa kabilugan kan gabos na kadagaan;
6 Na kun kaya kan siya nagtapos na kan saiyang trabaho sa Melek siya naghale duman, asin nagbiyahe nin tulong aldaw paglakaw pasiring sa may norte kan kadagaan nin Melek; asin siya nakaabot sa sarong siyudad na pinag-apud na Ammonihah.
7 Ngonian ini sarong kustombre kan mga katawohan nin Nephi na pag-apudon an saindang mga kadagaan, asin an saindang mga siyudad, asin an saindang mga baryo, na susog sa pangaran niya na iyo an pinaka-enot na kagsadire kan mga ini; asin kaya iyo iyan sa kadagaan nin Ammonihah.
8 Asin ini nangyaring naglipas na kan si Alma nakaabot sa siyudad nin Ammonihah siya nagpoon na magbalangibog kan tataramon nin Diyos sa sainda.
9 Ngonian si Satanas iyo an makusog na nangangaputan sa mga puso nin mga katawohan sa siyudad nin Ammonihah; kun kaya sinda dae nagdadangog sa mga tataramon ni Alma.
10 Daeng pagkukulang na si Alma nagtrabahong gayo sa espiritu, makipaglapigutan na kaiba an Diyos sa makusugon na pangadyeon, na tanganing saiyang papagbuluson an saiyang Espiritu na mangingibabaw sa mga katawohan na yaraon sa siyudad; na saiyang pagtugutan man na siya puwedeng makapagbunyag sainda pasiring sa pagsosolsol.
11 Daeng pagkukulang, sinda nagpatagas kan saindang mga puso, na nagsasabi sa saiya: Hilnga, kami nakakaaram na ika si Alma; asin kami nakakaaram na ika halangkaw na pade nin simbahan na saimong ipinagtugdok sa kadakul na mga parte nin kadagaan, na uyon sa saimong tradisyon; asin kami bakong kabale sa saimong simbahan, asin kami dae nagtutubod sa mga kalokohan na mga tradisyon.
12 Asin ngonian kami nakakaaram na nin huli ta kami bakong kabale sa saimong simbahan kami nakakaaram na ikaw mayong kapangyarihan na mangingibabaw samuya; asin saimong ipinagtao an tukawan nin paghuhukom ki Nephihah; kun kaya ika bakong iyo an pamayong huwes na mangingibabaw samuya.
13 Ngonian kan an mga katawohan nakapagsabi na kaini, asin nakipagkontrahan sa gabos niyang mga tataramon, asin pinagtutuya-tuya na siya, asin pinagdudura-duraan na siya, asin nagkausa na siya dapat na itapok paluwas sa saindang siyudad na pinag-apud na Aaron.
14 Asin ini nangyaring naglipas na habang siya naglalakaw pasiring duman, na nagagabatan nin kamondoan, naglalakaw na grabeng gayo an kakulugan nin boot asin pagtatangis nin kalag, nin huli sa karigsokan nin mga katawohan na yaraon sa siyudad nin Ammonihah, ini nangyaring naglipas habang si Alma nagagabatan pa nin kamondoan, hilnga sarong anghel nin Kagurangnan an nagpahiling sa saiya, na nagsasabi:
15 Paladan ka, Alma; kun kaya, ipaglangkaw mo an saimong payo asin mag-ogma, nin huli ta ikaw nagkaigwa nin dakulang dahilan na mag-ogma; nin huli ta ikaw nagin matinubod-tubod sa pagsusunod kan mga kasugoan nin Diyos magpoon pa sa panahon na saimong naresibe an saiyang pinaka-enot na mensahe gikan saiya. Hilnga, ako iyo an nagtatao kaini sa saimo.
16 Asin hilnga, ako ipinadara na tanganing sugoon ka na ikaw bumalik pasiring sa siyudad nin Ammonihah, asin magbalangibog giraray sa mga katawohan nin siyudad; iyo, magbalangibog ka sa sainda. Iyo, sabihon mo sainda, laen lang kun sinda magsosolsol an Kagurangnang Diyos iyo an magdedestroso sainda.
17 Nin huli ta hilnga, sinda naggigibong mag-adal sa panahon na ini na saindang madestroso an libertad kan saimong mga katawohan, (nin huli ta kaya sinabi nin Kagurangnan) na ini kontra sa mga katugonan, asin mga paghuhukom, asin mga kasugoan na saiyang ipinagtao sa saiyang mga katawohan.
18 Ngonian ini nangyaring naglipas na pagkatapos na si Alma maresibe an saiyang mensahe gikan sa anghel nin Kagurangnan siya nagbalik nin hidale pasiring sa kadagaan nin Ammonihah. Asin siya naglaog sa siyudad sa paagi nin ibang dalan, iyo, sa paagi nin dalan na yaon sa sur kan siyudad nin Ammonihah.
19 Asin habang siya palaog sa siyudad siya nagugutom, asin siya nagsabi sa sarong tawo: Makakapagtao ka daw sa sarong mapagpakumbabang surugoon nin Diyos nin anuman na pagkakan?
20 Asin an tawo nagsabi sa saiya: Ako sarong Nephita, asin ako nakakaaram na ika sarong banal na propeta nin Diyos, nin huli ta ika an tawo na an sarong anghel nagsabi sa sarong bisyon: Saimo siyang padagoson. Kun kaya, madya sa kaiba ko pasiring sa sakuyang harong asin ako magtatao sa saimo kan sakuyang kakakanon; asin ako nakakaaram na ikaw sarong bendisyon sa sakuya asin sa sakuyang harong.
21 Asin ini nangyaring naglipas na an tawo nagresibe saiya pasiring sa harong niya; asin an tawo pinag-aapud na Amulek; asin siya nagdara paluwas nin tinapay asin karne asin ipinagpuwesto sa atubangan ni Alma.
22 Asin ini nangyaring naglipas na si Alma nagkakan nin tinapay asin nabasog; asin siya nagbendisyon ki Amulek asin sa saiyang harong, asin siya nagtao nin pasasalamat sa Diyos.
23 Asin pagkatapos na siya nakapagkakan na asin nabasog siya nagsabi ki Amulek: Ako si Alma, asin ako an halangkaw na pade kan simbahan nin Diyos sa kabilugan nin kadagaan.
24 Asin hilnga, ako pinag-apud na tanganing magbalangibog nin tataramon nin Diyos sa pag-iriba kan gabos na ining mga katawohan, na uyon sa espiritu nin paghahayag asin propesiya; asin ako gikan na sa dagang ini asin sinda habong magresibe sakuya, pero sainda akong itinapok paluwas asin kuta na ipinamugtak ko an sakuyang likod paharayo sa dang ini sagkod pa man.
25 Alagad hilnga, ako pinagsugo na ako dapat na magbalik giraray asin magpropesiya sa mga katawohang ini, iyo, asin magpatotoo laban sainda manungod kan saindang mga kadaendatahan.
26 Asin ngonian, Amulek, nin huli ta ika iyo an nagpakakan sakuya asin nagpadagos sakuya, ika paladan; nin huli ta ako sarong nagugutom, nin huli ta ako nag-ayuno nin kadakul na mga aldaw.
27 Asin si Alma naki-erok sa kadakul na mga aldaw kaiba ni Amulek bago pa man siya nagpoon sa pagbalangibog sa mga katawohan.
28 Asin ini nangyaring naglipas na an mga katawohan mas lalong nagin malala sa saindang mga kadaendatahan.
29 Asin an tataramon nag-abot ki Alma, na nagsasabi: Lakaw; asin man magsabi ka sa sakuyang surugoon na si Amulek, mag-iba ka asin magpropesiya sa mga katawohang ini, sabihon mo--- Magsolsol kamo, nin huli ta iyo ini an sabi nin Kagurangnan, laen lang na kun kamo magsosolsol ako magbibisita sa mga katawohang ini sa sakuyang kaanggotan; iyo, asin dae ko palilipason an sakuyang makuring kaanggutan.
30 Asin si Alma naglakaw, asin man si Amulek, pasiring sa mga katawohan, na tanganing magpahayag kan mga tataramon nin Diyos sa sainda; asin sinda napano nin Espiritu Santo.
31 Asin sinda nagkaigwa nin kapangyarihan na ipinagtao sa sainda, na tanganing sinda dae maikunkon sa mga kulungan; ni posible na an siisay na tawo puwedeng iyo an manggadanan sainda; daeng pagkukulang dae ninda ginamit an saindang kapangyarihan hanggan pinaggapos nin mga lubid asin ipinagkunkon sa prisohan. Ngonian, ini ipinagpangyari na tanganing ipahiling nin Kagurangnan an saiyang kapangyarihan sa paagi ninda.
32 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nakaluwas asin nagpoon sa pagbabalangibog asin sa pagpropesiya sa mga katawohan, na uyon sa espiritu asin kapangyarihan na an Kagurangnan iyo an nagtao sainda.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?