<$BlogRSDUrl$>

Thursday, November 10, 2005

ALMA TSAPTER 23 

An relihiyosong kalayaan ipinagproklama--- An mga Lamanita na yaon sa pitong mga kadagaan asin mga siyudad nagkabarago--- Saindang pinag-apud an saindang mga sadire na Anti-Nephi-Lehies asin nagin libre gikan sa sumpa--- An mga Amalekita asin mga Amulonita nagsikwal sa katotoohan.

*******

Hilnga, ngonian ini nangyaring naglipas na an hade kan mga Lamanita nagpadara nin sarong proklamasyon sa gabos na saiyang mga katawohamn, na sinda dae ipagdoot an saindang mga kamot ki Ammon, o ki Aaron, o ki Omner, o ki Himni, ni maski sa saindang mga katugangan na magraralakaw sa pagbabalangibog sa tataramon nin Diyos, sa arin man na lugar na sinda makapagduman, sa aring parte kan saindang kadagaan.
2 Iyo, siya nagpadara nin sarong dekrito sa pag-iriba ninda, na sinda dae dapat na ipagdoot an saindang mga kamot sainda sa paggapos sainda, o ipagkunkun sinda pasiring sa prisohan; ni sinda magdura sa sainda, ni pakulgan sinda, ni ipagtulakan sinda paluwas sa saindang mga sinagoga, ni pakulan sinda; ni sinda manggapoan sainda, alagad sinda magkaigwa nin libreng paglaog sa saindang mga kaharongan, asin man sa saindang mga templo, asin sa saindang mga sanktuwaryo.
3 Asin kaya sinda puwedeng magralakaw asin magbalangibog nin tataramon na uyon sa saindang mga pinagmamawot, nin huli ta an hade napagbago sa Kagurangnan, asin an gabos niyang pagharongon; kun kaya saiyang ipinadara an saiyang proklamasyon sa kabilugan na kadagaan sa saiyang mga katawohan, na tanganing an tataramon nin Diyos puwedeng dae magkaigwa nin kaulangan, alagad na tanganing ini maipaabot sa kabilugan nin gabos na kadagaan, na an saiyang katawohan puwedeng makumbinse manungod sa marigsok na mga tradisyon kan saindang mga ama, asin na tanganing sinda puwedeng makumbinse na sinda gabos katurugangan, asin na tanganing sinda dae na nanggad manggagadan, ni manalakat, ni manghabon, ni makagibo nin pangangalunya, ni makagibo nin anuman na manera nin karigsokan.
4 Asin ngonian ini nangyaring naglipas na kan an hade nakapagpadara na kan saiyang proklamasyon, na si Aaron asin an saiyang mga katugangan nagpaduruman gikan sa sarong siyudad pasiring sa sarong siyudad, asin gikan sa sarong harong nin pagsasamba pasiring sa saro pa, nag-eestablisa nin mga simbahan, asin nagkokonsagra nin mga kapadean asin mga paratukdo sa kabilugan nin kadagaan sa pag-iriba kan mga Lamanita, sa pagbalangibog asin sa pagtukdo kan tataramon nin Diyos sa pag-iriba ninda; asin kaya sinda nagpoon na magkaigwa nin dakulang trayumpo.
5 Asin rinibo-ribo an nadara sa kaaraman nin Kagurangnan, iyo, rinibo-ribo an nadara na magtubod sa mga tradisyon kan mga Nephita; asin sinda pinagtukdoan kan mga talaan asin mga propesiya na ipinagkatiwala magin hanggan sa presenting panahon.
6 Asin habang an Kagurangnan nabubuhay, may kasegurohan habang kadakul an nagtutubod, o habang kadakul an nadara sa kaaraman nin katotoohan, sa paagi kan pagbabalangibog ni Ammon asin kan saiyang mga katugangan, na uyon sa espiritu nin kapahayagan asin kan propesiya, asin an kapangyarihan nin Diyos iyo an maggigibo nin mga milagro sainda--- iyo, ako nagsasabi sa saindo, habang an Kagurangnan nabubuhay, habang kadakul sa mga Lamanita an nagtutubod sa saindang pagbabalangibog, asin nagkabarago sa Kagurangnan, dae nanggad mangyayari an pagpapaharayo.
7 Nin huli ta sinda nagin sarong matatanos na mga katawohan; saindang ipinagbaba an mga armas kan saindang pagrerebelde, na tanganing sinda dae na nakapaglaban kontra sa Diyos, ni kontra sa arin man na saindang mga katugangan.
8 Ngonian, iyo ini sinda na nagkabarago sa Kagurangnan;
9 An mga katawohan nin mga Lamanita na yaraon sa kadagaan nin Ishmael;
10 Asin man an mga katawohan kan mga Lamanita na yaraon sa kadagaan nin Middoni;
11 Asin man an mga katawohan kan mga Lamanita na yaraon sa siyudad nin Nephi;
12 Asin man an mga katawohan kan mga Lamanita na yaraon sa kadagaan nin Shilom, asin sinda na yaraon sa kadagaan nin Shemlon, asin yaraon sa siyudad nin Lemuel, asin yaraon sa siyudad nin shimnilom.
13 Asin iyo ini an mga pangaran kan mga siyudad kan mga Lamanita na nagkabarago sa Kagurangnan; asin iyo ini sinda na nagbaraba kan mga armas nin sainda pagrerebelde, iyo, an gabos nindang mga armas panggiyera; asin sinda gabos mga Lamanita.
14 Asin an mga Amalekita dae napagbago, puwera sana sa saro; ni an arin man na mga Amulonita, pero sinda nagpatagas kan saindang mga puso, asin man an mga puso kan mga Lamanita duman sa parte kan kadagaan kun saen sinda nag-eerok, iyo, asin sa gabos nindang banwaan asin gabos nindang mga siyudad.
15 Kun kaya, samuyang pinagngaranan an gabos na siyudad kan mga Lamanita kun saen sinda nagsosolsol asin nagdulok sa kaaraman nin katotoohan, asin nagkabarago.
16 Asin ngonian ini nangyaring naglipas na an hade asin sinda na nagkabarago nagmawot na sinda magkaigwa nin sarong pangaran, na tanganing pagkatapos sinda puwedeng mabibisto na lean sa saindang mga katugangan; kun kaya an hade nagkonsulta ki Aaron asin sa kadakul nindang mga kapadean, manungod sa pangaran na saindang pagdadarahon sa sadire ninda, na tanganing sinda puwedeng mabibisto man.
17 Asin ini nangyaring naglipas na saindang pinag-apud an saindang pangaran na Anti-Nephi-Lehies; asin sinda pinag-apud sa paagi kaining pangaran asin dae na nanggad pinag-apud na mga Lamanita.
18 Asin sinda nagpoon na magin mahihigos na mga katawohan; iyo, asin sinda nagin ma-inamigo sa mga Nephita; kun kaya, sinda nagbukas nin sarong pakikipagsuratan sa sainda, asin an sumpa nin Diyos dae na nanggad nagsunod pa sainda.

Wednesday, November 09, 2005

ALMA TSAPTER 22 

Si Aaron nagtutukdo sa ama ni Lamoni mapanungod sa paglalang, an pagkahulog ni Adan, asin an plano nin pagtutubos sa paagi ni Cristo --- An hade asin an bilog niyang kapamilya nagkabarago an boot --- Paano an kadagaan nagkabaranga sa mga Nephita asin sa mga Lamanita.

*******

Ngonian, habang si Ammon nagpadagos sa pagparatukdo sa mga katawohan ni Lamoni, mabalki kita sa talaan ni Aaron asin kan saiyang mga katugangan; nin huli ta pagkatapos na siya naghale gikan sa kadagaan nin Middoni siya pinagsugo kan Espiritu pasiring sa kadagaan ni Nephi, magin duman sa harong kan hade sa bilog na kadagaan laen lang idtong kadagaan nin Ishmael; asin siya an ama ni Lamoni.
2 Asin ini nangyaring naglipas na siya nagduman palaog pasiring sa palasyo kan hade, kairiba an saiyang mga katugangan, asin nagduko kan saiyang sadire sa atubangan nin hade, asin nagsabi sa saiya: Hilnga, O hade, kami po an mga katugangan ni Ammon, na saimong iniligtas paluwas sa prisohan.
3 Asin ngonian, O hade, kun saimong ipagboot na paliligtason an samuyang mga buhay, kami po an magigin saimong mga surugoon. Asin an hade nagsabi sa sainda: Tindog, nin huli ta ako an maggagawad sa saindo kan saindong mga buhay, asin ako habong magtugot na kamo magigin mga surugoon ko; pero sakuyang iginigiit na kamo magtutukdo sa sakuya; nin huli ta ako garo bagang nariribusaw sa pag-iisip nin huli kan kagayunan nin boot asin an kadakulaan kan mga tataramon kan saimong tugang na si Ammon; asin ako nagmamawot na maaraman an dahilan kun tadaw ta siya dae nakapagpadigde sa Middoni na kaimo nindo.
4 Asin si Aaron nagsabi sa hade: Hilnga, an Espiritu nin Kagurangnan nag-apud saiya sa ibang padudumanan; siya nagpasiring sa kadagaan nin Ishmael, na tanganing magtukdo sa mga katawohan ni Lamoni.
5 Ngonian an hade nagsabi sa sainda: Ano baya ini na saimong pinagsasabi manungod sa Espiritu nin Kagurangnan? Hilnga, iyo an bagay na nakapagpaparibusaw sakuya.
6 Asin man, ano baya ining pinagsasabi ni Ammon--- kun ika magsosolsol ika makakaligtas, asin kun ika dae magsosolsol, ika ipagpapatunod paharayo sa huring aldaw?
7 Asin si Aaron nagsimbag saiya asin nagsabi sa saiya: Nagtutubod ka daw na may sarong Diyos? Asin an hade nagsabi: Ako nakaaram na an mga Amalekita nagsasabi na igwa nin sarong Diyos, asin ako naggawad sa sainda na sinda dapat na magtugdok nin mga sanktuwaryo, na tanganing sinda puwedeng makapag-asembliya kan saindang mga sadire na magkasararo sa pagsamba saiya. Asin kun ngonian ika nagsasabi na may sarong Diyos, hilnga ako nagtutubod.
8 Asin ngonian kan si Aaron madangog ini, an saiyang puso nagpoon sa pagpamuraway, asin siya nagsabi: Hilnga, may kaseguruhan habang ika nabubuhay, O hade, na igwa nin sarong Diyos.
9 Asin an hade nagsabi: Bako daw na an Diyos iyo ining Bantugang Espiritu na iyo an nagdara paluwas kan satuyang mga ama gikan sa kadagaan nin Jerusalem?
10 Asin si Aaron nagsabi sa saiya: Iyo po, siya iyo an Bantugang Espiritu, asin siya an naglalang kan gabos na mga bagay pareho sa langit asin sa daga. Nagtutubod ka kaini?
11 Asin siya nagsabi: Iyo, ako nagtutubod na an Bantugang Espiritu iyo an naglalang kan gabos na mga bagay, asin ako nagmamawot na saimong isabi sakuya an manungod kan gabos kaining mga bagay, asin ako magtutubod sa saimong mga tataramon.
12 Asin ini nangyaring naglipas na kan si Aaron nahiling na an hade magtutubod sa saiyang mga tataramon, siya nagpoon sa paglalang ki Adan, pinagbabasa an mga eskritura para sa hade--- kun paano na an Diyos naglalang nin tawo na susog sa saiyang sadidreng imahe, asin na an Diyos nagtao saiya nin mga kasugoan, asin ta nin huli sa paglapas, an tawo nahulog.
13 Asin si Aaron nagpaliwanag para saiya an mga eskritura sa kapinunan kan paglalang ni Adan, na ipinahayag an pagkahulog nin tawo sa atubangan niya, asin an saindang karnal na kamugtakan asin man an plano nin pagtutubos, na ipinag-andam gikan pa sa pundasyon kan mundo, sa paagi ni Cristo, para sa gabos na siisay man na magtubod sa saiyang pangaran.
14 Asin kan an tawo nahulog siya dae kayang magkaigwa nin merito sa anumang bagay para sa sadire niya; alagad sa mga kasakitan asin kagadanan ni Cristo na nagbayad-sala para sa saindang mga kasalanan, sa paagi nin pagtubod asin pagsosolsol, asin iba pa; asin na saiyang pinagbaak an mga gapos nin kagadanan, na tanganing an lubungan dae magkakaigwa nin kapangganahan, asin an tunok nin kagadanan hahalunon nin mga paglaom nin kamurawayan; asin si Aaron nagpaliwanag kan gabos kaining mga bagay para sa hade.
15 Asin ini nangyaring naglipas na pagkatapos na si Aaron nakapagpaliwanag na kaining mga bagay para sa saiya, an hade nagsabi: Ano baya an sakuyang gigibohon na tanganing puwede akong magkaigwa kaining daeng kasagkoran na buhay na saimong ipinagsabi na? Iyo, ano baya an sakuyang gigibohon na tanganing ako puwedeng mamundag sa Diyos, na ining maraot na espiritu mapaluwas sa sakuyang daghan, asin resibihon an saiyang Espiritu, na tanganing ako mapapano nin kaogmahan, na tanganing ako dae ipagtunod sa huring aldaw? Hilnga, siya nagsabi, sakuyang itatao an gabos na sakuyang pagsasadire, iyo, sakuyang ipagpapaubaya an sakuyang kahadean, na tanganing ako makaresibe kaining dakulang kaogmahan.
16 Alagad si Aaron nagsabi sa saiya: Kun ika nagmamawot na gayo kaining bagay, kun ika magduduko pababa sa atubangan nin Diyos, iyo, kun ika magsosolsol kan gabos mong mga kasalanan, asin magduduko pababa sa atubangan nin Diyos, asin mag-apud sa saiyang pangaran na may pagtubod, naniniwala na ika magreresibe, kaya ika makakaresibe nin paglaom kan saimong pinagmamawot na gayo.
17 Asin ini nangyaring naglipas na kan si Aaron nakapagsabi na kaining mga tataramon, an hade nagduko paibaba sa atubangan nin kagurangnan, sa saiyang mga tuhod; iyo, magin saiyang ipinagdapa an saiyang sadire sa daga, asin nagkurahaw nin makusog, na nagsasabi:
18 O Diyos, si Aaron nagsabi sakuya na igwang sarong Diyos; asin kun igwa man nanggad nin sarong Diyos, asin kun ika man nanggad Diyos, puwede mo daw maipaaram an saimong sadire sa sakuya, asin sakuyang babayaanan an gabos na sakuyang kasalanan na tanganing mabisto taka sana, asin na ako puwedeng buhayon giraray gikan sa mga gadan, asin magin ligtas sa huring aldaw. Asin ngonian kan an hade nakapagsabi na kaining mga tataramon, siya tinamaan na garo baga siya gadan na.
19 Asin ini nangyaring naglipas na an saiyang mga surugoon nagdaralagan asin nagsabi sa reyna kan gabos na nangyari sa hade. Asin siya naglaog pasiring sa hade; asin kan saiyang nahiling na nakabulagta na garo baga gadan, asin man si Aaron asin an saiyang katugangan na nagkatirindog na garo baga sinda iyo an nagkausa na siya mahulog, siya nagin anggot sa sainda, asin nagsugo na an saindang mga surugoon, o an mga surugoon kan hade, dapat na pagkuahon ninda sin garadanon sinda.
20 Ngonian an mga surugoon nahiling an kausa kan pagkatumba nin hade, kun kaya dae ninda pinagdoot an saindang mga kamot kina Aaron asin sa saiyang mga katugangan; asin sinda naki-olay sa reyna na nagsasabi: Tadaw ta sinusugo mo kami na dapat nyamong garadanon an mga tawong ini, kun kasoarin baya nahiling mo na an saro sainda mas makapangyayari kesa satuya gabos? Kun kaya kami magkakaturumba sa atubangan ninda.
21 Ngonian kan mahiling nin reyna an pagkatakot nin mga surugoon siya man nagpoon na matakot na grabeng gayo, kun baya baka may maraot na mangyari sa saiya. Asin siya nagsugo sa saiyang mga surugoon na sinda maghumali asin apudon an mga katawohan, na tanganing baya sinda an puwedeng gumadan kina Aaron asin kan saiyang mga katugangan.
22 Ngonian kan mahiling ni Aaron an determinasyon kan reyna, siya na nakakaaram man sa katagasan kan mga puso nin mga katawohan, natakot na baka an bilog na kadaklan mag-asembliyang magkasararo kan saindang mga sadire, asin magkakaigwa nin sarong dakulang pag-iiriwal-iwal asin sarong pagkariribok sa pag-iriba ninda; kun kaya saiyang pinagbingat an saiyang kamot asn pinabuhat an hade gikan sa pagkatumba sa daga, asin nagsabi sa saiya: Magtindog ka. Asin siya nagtindog sa saiyang mga bitis, nagreresibe kan saiyang kusog.
23 Ngonian ini ginibo sa presensiya kan reyna asin sa kadakul na mga surugoon. Asin kan saindang mahiling ini dakulang gayo an saindang pagkangalas, asin nagpoon na magkatarakot. Asin an hade nagtindog, asin nagpoon na magtukdo sa sainda. Asin siya man nanggad nagparatukdo sa sainda, na tanganing an saiyang bilog na pagharongon nagbago an boot sa Kagurangnan.
24 Ngonian nagkaigwa nin bilog na kadaklan na nagkasararong nagkatiripon-tipon nin huli sa kasugoan nin reyna, asin nagkaigwa nin pagporoon nin sarong dakulang mga paggugurumod-gumodan sa pag-iriba ninda nin huli ki Aaron asin sa saiyang mga katugangan.
25 Alagad an hade nagtindog sa atubangan ninda asin pinagpahubya sinda. Asin sinda naghubya laban kina Aaron asin sa sainda na kairiba niya.
26 Asin ini nangyaring naglipas na kan an hade nahiling na an mga katawohan naghubya, siya nagkausa na si Aaron asin an saiyang mga katugangan na magtindog sa pagtahawan kan bilog na kadaklan, asin na sinda magbalangibog nin tataramon sa sainda.
27 Asin ini nangyaring naglipas na an hade nagpadara nin sarong proklamasyon sa kabilugan nin gabos na kadagaan, sa bilog niyang mga katawohan na yaon sa gabos niyang kadagaan, na yaraon sa gabos na mga rehiyon sa nakapalibot, na kinakasagkoran magin hanggan sa may dagat, sa may sirangan asin sa may sulnopan, asin iyo an nagbabanga gikan sa daga nin Zarahemla sa paagi nin sarong hayakpiton na lugar nin kaparangan, na minasagkod gikan sa dagat pasirangan magin hanggan sa dagat pasulnopan, asin sa palibot nin mga kasagkoran kan baybayon, asin an mga kasagkoran nin kaparangan na yaon sa may norte kan daga nin Zarahemla, pasiring sa mga kasagkoran nin Manti, sa may pamayuhan kan salog na Sidon, na nagdadaluydoy gikan sa sirangan pasiring sa sulnopan --- asin kaya iyo ini na an mga Lamanita asin an mga Nephita nagkabaranga.
28 Ngonian, an mas hugakon na parte kan mga Lamanita nag-eerok sa may kaparangan, asin naka-estar sa mga tolda; asin sinda nakakalat pasiring sa may kaparangan pasulnopan, sa kadagaan nin Nephi; iyo, asin man pasulnopan sa kadagaan nin Zarahemla, sa may mga kasagkoran nin baybayon, asin sa may sulnopan nin kadagaan nin Nephi, sa lugar na enot na kamanahan nin saindang mga ama, asin kaya nasasagkoran sa paagi kan baybayon.
29 Asin man igwa nin kadakul na mga Lamanita sa may sirangang parte nin baybayon, kun saen an mga Nephita iyo an nagpaharale sainda. Asin kaya an mga Nephita dikit pang gayo mapalibutan kan mga Lamanita; daeng pagkukulang na an mga Nephita iyo an nakapagsadire kan gabos na norteng parte nin kadagaan na nasasagkodan nin kaparangan, sa may pamayuhan kan salog nin Sidon, gikan sa sirangan pasiring sa sulnopan, na nakapalibot sa may parteng kaparangan; sa may norte, magin hanggan sinda makaabot sa kadagaan na saindang pinag-aapud na Masagana.
30 Asin ini nasasagkoran nin kadagaan na saindang pinag-aapud na kaalipungawan, ini bilang grabe an kaharayoan sa may panorteng parte na tanganing ini minapasiring sa kadagaan na pinag-erokan nin mga katawohan asin nagkaderestroso, na an saindang mga tulang samuyang naitaram na, na nadiskubre kan mga katawohan nin Zarahemla, ini bilang iyo an lugar kan saindang enot na inabutan.
31 Asin sinda nakaabot gikan duman paitaas pasiring sa may timog nin kaparangan. Kaya an kadagaan sa may norteng parte pinag-apud na kaalipungawan, asin an kadagaan sa may timog na parte pinag-aapud na Masagana, ini bilang iyo an kaparangan na pano nin gabos na manera nin layas na mga hayop sa lambang klase, an sarong parte kaini naggigikan pa sa kadagaan sa may norteng parte para sa pagkakan.
32 Asin ngonian, ini sana nagdistansiya nin sarong aldaw asin kabanga nin paglalakaw para sa sarong Nephita, sa may linyada kan Masagana asin sa kadagaan nin kaalipungawan gikan sa sirangan pasiring sa may sulnopang dagat; asin kaya an kadagaan nin Nephi asin an kadagaan nin Zarahemla haros napapalibutan nin katubigan, iyan bilang sarong sadit na liog nin kadagaan sa tahaw nin kadagaan panorteng parte asin nin kadagaan patimog na parte.
33 Asin ini nangyaring naglipas na an mga Nephita nag-erok sa kadagaan nin Masagana, magin gikan sa sirangan pasiring sa sulnopang dagat, asin kaya an mga Nephita sa saindang kadunungan, kairiba an saindang mga guwardiya asin mga soldados, iyo an nakaabang sa mga Lamanita sa may timog, na tanganing sinda dae na nawaraan na nin pagsasadire sa may norte, na tanganing sinda dae na makapag-agaw pa sa kadagaan panorteng parte.
34 Kun kaya an mga Lamanita dae na nagkaigwa nin mga pagsasadire laen sana idtong yaon sa kadagaan nin Nephi, asin an kaparangan na nakapalibot. Ngonian iyo ini an kadunongan kan mga Nephita--- habang an mga Lamanita bilang kaiwal para sainda, sinda habong magtugot na magsapo nin mga kasakitan sa lambang kamot, asin man na sinda magkaigwa nin sarong nasyon kun saen sinda puwedeng makapagdalagan, uyon sa saindang mga kagustuhan.
35 Asin ngonian ako, pagkatapos na sabihon ini, nagbalik giraray sa talaan ni Ammon asin Aaron, Omner asin Himni, asin an saindang mga katugangan.

ALMA TSAPTER 21 

Si Aaron nagtutukdo sa mga Amalekita mapanungod ki Cristo asin kan saiyang pagbabayad-sala --- Si Aaron asin an saiyang mga katugangan napriso sa Middoni --- Pagkatapos kan saindang pagkaligtas sinda nagtukdo sa mga sinagoga asin nakahimo nin kadakul na mga nagbalik-boot --- Si Lamoni naggawad nin relihiyosong kalayaan sa mga katawohan sa kadagaan nin Ishmael.

*******

Ngonian kan si Ammon asin an saiyang mga katugangan nagseparado kan saindang mga sadire sa may mga kasagkoran kan kadagaan nin mga Lamanita, hilnga si Aaron pinili an saiyang paglakbay pasiring sa kadagaan na pinag-apud kan mga Lamanita, na Jerusalem, na pinag-aapud ini susog sa kadagaan na ginikanan kan saindang mga ama; asin idto kaidto harani sa mga kasagkoran nin Mormon.
2 Ngonian an mga Lamanita asin mga Amalekita asin an mga katawohan nin Amulon nagtugdok nin sarong dakulang siyudad, na pinag-aapud na Jerusalem.
3 Ngonian an mga Lamanita sa sainda man sana ngana nang gayo an pagkatagas, pero an mga Amalekita asin an mga Amulonita iyo man kangana an pagkatagas; kun kaya sinda an nagkausa sa mga Lamanita na dapat magpatagas kan saindang mga puso, na sinda grabe kakusog an karigsokan asin an saindang mga karumputan.
4 Asin ini nangyaring naglipas na si Aaron nag-abot sa siyudad nin Jerusalem, asin enot nagpoon na magbalangibog sa mga Amalekita. Asin siya nagpoon na magbalangibog sainda sa saindang mga sinagoga, nin huli ta sinda nagtugdok nin mga sinagoga na susog sa orden nin mga Nehor; nin huli ta kadakul sa mga Amalekita asin mga Amulonita na nagsususog sa orden nin mga Nehor.
5 Kun kaya, habang si Aaron naglaog sa saro sa mga sinagoga ninda na tanganing magbalangibog sa mga katawohan, asin habang siya nagtataram sa sainda, hilnga igwa nin sarong Amalekita na nagtindog asin nagpoon na makipagdiskusyunan saiya, na nagsasabi: Ano iyang saimong pinagtetestigo? Nakahiling ka na daw nin sarong anghel? Tadaw ta an mga anghel habong magpahiling sa samuya? Hilnga bako daw na an mga katawohang ini sarong marhay arog kan saimong mga katawohan?
6 Ika man nagsasabi, laen lang na kun kami magsosolsol kami mapapara. Paano mong gayo nagkakaararaman na kami bakong sarong matanos na mga katawohan? Hilnga, kami nagturugdok nin mga sanktuwaryo, asin kami pinag-aasembliya nyamo an samuyang mga sadire na magkatiripon sa pagsamba sa Diyos. Kami nagtutubod na an Diyos iyo an magliligtas sa gabos na mga tawo.
7 Ngonian si Aaron nagsabi sa sainda: Nagtutubod daw kamo na an Ake nin Diyos mapadigde sa pagtubos sa bilog na mga katawohan gikan sa saindang mga pagkakasala?
8 Asin si tawo nagsabi sa saiya: Kami dae nagtutubod na ika nakakaaram na gayo kan anuman kaining bagay. Kami dae nagtutubod kaining mga kalokohang tradisyon. Kami dae nagtutubod na ikaw nakakaaram na gayo kan mga bagay na maarabot, ni kami nagtutubod na an saimong mga ama asin man na an samuyang mga ama nakaaram manungod sa mga bagay na saindang ipinagtataram, kan mga bagay na maarabot.
9 Ngonian si Aaron nagpoon na buklaton an mga eskritura para sa sainda manungod sa pagpadigde ni Cristo, asin man manungod sa pagkabuhay-liwat nin mga gadan, asin na dae magkakaigwa nin pagtubos sa bilog na katawohan laen lang kun ini sa paagi nin kagadanan asin mga kasakitan ni Cristo, asin an pagbabayad-sala kan saiyang dugo.
10 Asin ini nangyaring naglipas habang siya nagpapaliwanag kaining mga bagay para sainda sinda nagka-aranggot sa saiya, asin nagpoon na pagparatuya-tuyaon siya; asin sinda habong magdangog sa mga tataramon na saiyang pinagtataram.
11 Kun kaya, kan saiya nang nahiling na sinda habo nang magdadangog kan saiyang mga tataramon, siya naghale paluwas sa saindang sinagoga, asin nakaabot sa sarong baryo na pinag-aapud na Ani-Anti, asin duman saiyang nanagboan si Muloki na nagbabalangibog nin tataramon para sa sainda; asin man Ammah asin an saiyang mga katugangan. Asin sinda nakipaglaban sa kadakul mapanungod sa tataramon.
12 Asin ini nangyaring naglipas na saindang nahiling na an mga katawohan pinagpapatagas an saindang mga puso, kun kaya sinda nagharale asin nagpaduman pasiring sa kadagaan nin Middoni. Asin sinda nagbalangibog nin tataramon para sa kadaklan, asin nagkapira sana an nagtubod sa mga tataramon na saindang pinagtutukdo.
13 Daeng pagkukulang, si Aaron asin nagkapirang numero kan saiyang mga katugangan dinarakop asin ipinagkunkun sa prisohan, asin an tada sainda nakadurulag paluwas sa kadagaan nin Middoni pasiriring sa mga rehiyon sa palibot.
14 Asin sinda na nakunkun sa prisohan nagsakit nin kadakul na mga bagay, asin sinda ipinagligtas sa paagi kan kamot ni Lamoni asin Ammon, asin sinda pinakakan asin binadoan.
15 Asin sinda nagpadagos giraray sa pagdeklara nin tataramon, asin kaya sinda iniligtas sa enot na pagkakataon paluwas sa prisohan; asin kaya sinda nagsakit.
16 Asin sinda nagpaduman sa manlaen-laen na lugar kun saen sinda pinagsusugo kan Espiritu nin Kagurangnan, nagpaparabalangibog nin tataramon nin Diyos sa kada sinagoga kan mga Amalekita, o sa kada asembliya kan mga Lamanita kun saen sinda inaako.
17 Asin ini nangyaring naglipas na an Kagurangnan nagpoon sa pagbendisyon sainda, nin huli kaini kadakul sindang nadara sa kaaraman nin katotoohan; iyo, sinda nakapagkumbinse sa kadaklan kan saindang mga kasalanan, asin kan mga tradisyon kan saindaing mga ama, na anas bakong tama.
18 Asin ini nangyaring naglipas na si Ammon asin Lamoni nagbalik gikan sa kadagaan nin Middoni pasiring sa kadagaan nin Ishameal, na iyo an kadagaan na saindang kamanahan.
19 Asin si hadeng Lamoni habong magtugot na si Ammon magsirbe saiya, o magi niyang surugoon.
20 Pero siya nagkausa na dapat na magkaigwa nin mga sinagogang itutugdok sa kadagaan nin Ishmael; asin siya nagkausa na an saiyang mga katawohan, o an mga katawohan na saiyang nasasakupan, na dapat mag-asembliya sinda kan saindang mga sadire na magkasararo.
21 Asin siya nag-ogmang gayo para sainda, asin siya nagtukdo sainda nin kadakul na mga bagay. Asin siya man nagdeklara sa sainda na sinda an sarong katawohan na nasasakupan niya, asin na sinda sarong libreng mga katawohan, na sinda libre na gikan sa pagkasakop kan hade, saiyang ama; nin huli kaini an ama niya iginawad na sa saiya na siya sana an puwedeng magsakop sa mga katawohan na nag-eerok sa kadagaan nin Ishmael, asin sa bilog na kadagaan sa palibot.
22 Asin saiya man ipinagdeklara sainda na sinda puwedeng igwa nin libertad sa pagsasamba sa Kagurangnan saindang Diyos na uyon sa saindang mga pagmamawot, sa arin man na lugar na yaon sinda, kun ini baga yaon pa sa kadagaan na nasasakupan ni hadeng Lamoni.
23 Asin si Ammon nagparabalangibog para sa mga katawohan ni hadeng Lamoni; asin ini nangyaring naglipas na siya nagtukdo sainda kan gabos na mga bagay manungod sa mga bagay na panungod sa pagkamatanos. Asin saiya sindang pinapagiromdoman aro-aldaw, na may bilog na kaigotan; asin sinda nagtao nin pagdangog sa saiyang tataramon, asin sinda nagin mahingoha sa pag-utob sa mga kasugoan nin Diyos.

Tuesday, November 08, 2005

ALMA TSAPTER 20 

An Kagurangnan an nagpadara ki Ammon pasiring sa Middoni na tanganng iligtas an saiyang nagkapririsong mga katugangan--- Si Ammon asin Lamoni nakipaghilingan sa ama ni Lamoni, na iyo an hade kan bilog na kadagaan--- Si Ammon an nagpirit sa gurang na hade na tugutan an pagbuhi kan saiyang mga katugangan.

*******

Asin ini nangyaring naglipas na kan sainda nang ma-establisa an simbahan sa dagang ini, na si hadeng Lamoni nagmawot na si Ammon mag-iba saiya na magpaduman sa kadagaan nin Nephi, na tanganing saiyang maipahiling siya sa saiyang ama.
2 Asin an boses nin Kagurangnan nag-abot ki Ammon, na nagsasabi: Dae ka magpaduman sa kadagaan nin Nephi, nin huli ta hilnga, an hade magmamawot ka saimong buhay; alagad ika magpapasiring sa kadagaan nin Middoni; ni huli ta hilnga, an saimong tugang na si Aaron, asin man si Muloki asin Ammah yaon sa prisohan.
3 Ngonian ini nangyaring naglipas na kan si Ammon nadangog ini, siya nagsabi ki Lamoni: Hilnga, an sakuyang tugang asin mga katugangan yaraon sa prisohan sa Middoni, asin ako mapaduman na ako puwedeng magligtas sainda.
4 Ngonian si Lamoni nagsabi ki Ammon: Aram ko, sa kusog nin Kagurangnan ika nakakagibo kan gabos na mga bagay. Alagad hilnga, ako maiba saimo pasiring sa kadagaan nin Middoni; nin huli ta an hade kan kadagaan nin Middoni, na an pangaran iyo si Antiomno, sarong amigo ko; kun kaya ako mapaduman sa kadagaan nin Middoni, na tanganing ako an puwedeng maogmang makipag-olay sa hade kan kadagaan, asin saiyang paluluwason an saimong mga katugangan sa prisohan. Ngonian si Lamoni nagsabi sa saiya: Siisay an nagtaram saimo na an saimong mga katugangan yaon sa prisohan?
5 Asin si Ammon nagsabi sa saiya: Mayong saro na nakapagsabi sakuya, laen lang na iyo an Diyos; asin siya nagsabi sa sakuya--- Lakaw asin iligtas mo an saimong mga katugangan, nin huli ta sinda yaon sa prisohan sa kadagaan nin Middoni.
6 Ngonian kan si Lamoni nakadangog kaini siya nagsugo sa saiyang mga surugoon na dapat na andamon an saiyang mga kabayo asin mga karwahe.
7 Asin siya nagsabi ki Ammon: Madya baya, ako maiba saimo pasiring sa kadagaan nin Middoni, asin duman ako an makikipag-olay sa hade na saiyang buhian an saimong mga katugangan paluwas sa prisohan.
8 Asin ini nangyaring naglipas na habang si Ammon asin Lamoni naglalakbay pasiring duman, saindang nasabatan an ama ni Lamoni, na iyo an hade sa bilog na kadagaan.
9 Asin hilnga, an ama ni Lamoni nagsabi sa saiya: Tadaw baya ta dae ka nag-abot sa piyesta kan dakulang kaaldawan kan ako naghimo nin sarong piyesta para sa sakuyang mga akeng lalake, asin sa sakuyang mga katawohan?
10 Asin siya man nagsabi: Mas pinili mo pang makaiba an Nephitang ini, na iyo an saro sa mga kaakian nin sarong paraputik?
11 Asin ini nangyaring naglipas na si Lamoni nagsabi sa saiya kun saen siya mapasiring, nin huli ta siya natakot na mapakulgan an boot niya.
12 Asin siya nag-estorya saiya kan gabos na dahilan kan saiyang pagka-abala sa sadire niyang kahadean, na iyo an dahilan kun tadaw ta dae siya nakapasiring sa piyesta na saiyang pinag-andam.
13 Asin ngonian kan si Lamoni nakapagsabi sa saiya kan gabos na ining mga bagay, hilnga, sa saiyang pagkangalas, an saiyang ama naanggot saiya, asin nagsabi: Lamoni, saimong inililigtas an mga Nephitang ini, na mga akeng lalake kan sarong putikon. Hilnga, saiyang pinagsalakatan an satuyang mga ama; asin ngonian an saiyang mga kaakian nag-arabot man sa pag-iriba na tanganing saindang mapupuwedeng madaya kita sa paagi kan saindang mga padaya asin kan saindang mga pamumutik, na tanganing sainda giraray masasalakatan kita kan satuyang pagsadire.
14 Ngonian an ama ni Lamoni nagsugo saiya na gadanon niya si Ammon kan saiyang espada. Asin saiya man siyang sinugo na siya dae dapat na magpaduman sa kadagaan nin Middoni, alagad na siya dapat na bumalik kaiba niya sa kadagaan nin Ishmael.
15 Pero si Lamoni nagsabi sa saiya: Dae ko gagadanon si Ammon, ni ako mabalik sa kadagaan nin Ishmael, alagad ako mapaduman sa kadagaan nin Middoni na tanganing sakong mapaluwas an mga katugangan ni Ammon, nin huli ta aram ko na sinda mga hustong tawo asin banal na mga propeta nin tunay na Diyos.
16 Ngonian kan an saiyang ama nadangog an mga tataramong ini, siya nag-anggot saiya, asin saiyang binunot an saiyang espada na tanganing saiyang tagaon patumba sa daga.
17 Alagad si Ammon nagtindog sa enotan asin nagsabi sa saiya: Hilnga, dae mo paggadanon an saimong akeng lalake; daeng pagkukulang, na ini marhay pang siya an dapat na mahulog kesa saimo, nin huli ta hilnga, siya nakapagsolsol na kan saiyang mga kasalanan; alagad kun ika na dapat mahulog sa panahon na ini, sa saimong kaanggotan, an saimong kalag dae maliligtas.
18 Asin giraray, ini kapakinabangan na ika dapat na magpugol sa sadire; nin huli ta kun saimong gagadanon an saimong akeng lalake, siya bilang sarong inosenteng tawo, an saiyang dugo magkukurahaw gikan sa daga pasiring sa Kagurangnan na saiyang Diyos, nin huli ta an kabalusan mapapasaimo; asin ta baka na saimong maiwawara an saimong kalag.
19 Ngonian kan si Ammon nakapagsabi na kaining mga tataramon sa saiya, siya nagsimbag saiya, na nagsasabi: Ako nakakaaram na kun sakuyang gagadanon an sakuyang akeng lalake, na ako magpapabulos nin inosenteng dugo; nin huli ta ika an nagmawo na madestroso siya.
20 Asin saiyang ibiningat an saiyang kamot sa paggadan ki Ammon. Alagad si Ammon iyo an nagsangga kan saiyang mga pananaga, asin man tinaga niya an saiyang takyag na tanganing dae niya na ini magagamit pa.
21 Ngonian kan mahiling kan hade na puwedeng magagadan siya ni Ammon, siya nagpoon sa pakikimaherak ki Ammon na saiyang paligtason an buhay niya.
22 Pero si Ammon ipinapaitaas an saiyang espada, asin nagsabi sa saiya: Hilnga, ako maghahampak saimo laen lang kun saimong ipagtao sakuya na an sakuyang mga katugangan puwedeng paluluwason sa prisohan.
23 Ngonian an hade, sa takot na siya mawaraan kan saiyang buhay, nagsabi: Kun saimo akong paliligtason ipagtatao ko sa saimo an anuman na saimong hahagadon, magin an kabanga nin kahadean.
24 Ngonian kan mahiling ni Ammon na saiya nang naggibo an gusto niya sa gurang na hade na uyon sa saiyang pinagmamawot, siya nagsabi sa saiya: Kun saimong ipaggagawad na an sakuyang mga katugangan puwede nang makaluwas sa prisohan, asin man na si Lamoni mapasaiya an saiyang kahadean, asin na ikaw dae nang pagka-anggot saiya, pero ipaggawad na puwede niyang gigibohon an uyon sa saiyang sadireng mga pagmamawot sa anuman na bagay na saiyang pinag-iisip, pagkatapos sakuya ta kang paliligtason; ta kun dae hahampakon ta ka pasiring sa daga.
25 Ngonian kan si Ammon nakapagtaram na kaining mga tataramon, an hade nagpoon na maogma nin huli kan saiyang buhay.
26 Asin kan saiyang mahiling na si Ammon mayo nang pagmawot na destrosohon siya, asin kan saiya nang mahiling an kadakulang pagkamoot na igwa siya para sa saiyang akeng lalake na si Lamoni, siya nagngalas na grabeng gayo, asin nagsabi: Nin huli ta iyo ini an gabos na saimong pinagmamawot, na sakuyang paluluwason an saimong mga katugangan, asin magtugot na an sakuyang akeng lalake na si Lamoni na mapasaiya man giraray an kahadean, hilnga, ako maggagawad sa saimo na an sakuyang akeng lalake mapasaiya giraray an saiyang kahadean magpoon ngonian na panahon asin sagkod pa man; asin dae ko na siya maski noarin pa man pagbubutan---
27 Asin sakuya man igagawad sa saimo na an saimong mga katugangan puwede nang makaluwas sa prisohan, asin ikaw asin an saimong mga katugangan puwedeng magdulok sakuya, sa sakuyang kahadean; nin huli ta ako nagmamawot nin dakulang gayo na mahihiling ta ka. Nin huli ta an hade dakulang gayo an pagkangalas sa mga tataramon na saiyang pinagtaram na, asin man sa mga tataramon na pinagtaram na kan saiyang akeng lalakeng si Lamoni, kun kaya sina nagmamawot na gayo na manunudan an mga ini.
28 Asin ini nangyaring naglipas na si Ammon asin si Lamoni nagpadagos kan saindang paglalakbay paduman sa kadagaan nin Middoni. Asin si Lamoni nakakua nin pabor sa mga mata kan hade nin kadagaan; kun kaya an mga katugangan ni Ammon pinagdara paluwas sa prisohan.
29 Asin kan si Ammon magkahiriling sinda siya nagin grabeng gayo an pagkamundo, nin huli ta hilnga sinda mga huba, asin an saindang mga kublit grabeng gayo an pagkagasgas nin huli kan pagkagapos nin makusog na mga lubid. Asin sinda man nagsapo nin kagutuman, pagkapaha, asin kan gabos na klaseng mga kasakitan; daeng pagkukulang na sinda nagin mapagpasensiya sa gabos nindang mga pagtitios.
30 Asin, habang ini nangyari, iyo idto an saindang palad na magkahurulog sa mga kamot kan sarong grabe katagas asin sarong grabe katisong mga liog na mga katawohan; kun kaya siya habong magdadangog kan saindang mga tataramon, asin sainda sindang pinag-apon paluwas, asin pinaghampak sinda, asin pinagpapalayas sinda sa harong-harong, asin gikan sa sarong lugar pasiring sa sarong lugar, magin hanggan sinda nakaabot sa kadagaan kan Middoni; asin duman sinda dinarakop asin ipinagkunkun sa prisohan, asin ipinaggapos nin makusog na mga lubid, asin pinagloom sa prisohan sa kadakul na mga aldaw, asin pinagligtas sa paagi ni Lamoni asin Ammon.

ALMA TSAPTER 19 

Si Lamoni nakaresibe nin liwanag kan daeng kasagkoran na buhay asin nahiling an Paratubos ---- An saiyang bilog na pagharongon nahulog sa sarong daeng pagkamangno, asin an iba nakahiling nin mga anghel--- Si Ammon milagrosong pinagpreserba--- Siya nagbunyag nin kadakul asin nag-establisa nin sarong simbahan sa pag-iriba ninda.

*******

Asin ini nangyaring naglipas na sa pagkatapos nin duwang aldaw asin duwang banggi na sainda na kuta nang dadarahon an saiyang hawak asin ilubong na sa sarong lulubngan, na saindang pinaghimo para sa katuyuhan na paglulubngan kan saindang mga gadan.
2 Ngonian an reyna na nakadangog sa kabantugan ni Ammon, kun kaya siya nagpadara asin nagmawot na siya magdulok sa saiya.
3 Asin ini nangyaring naglipas na si Ammon naggibo susog sa pagkasugo saiya, asin nagpasiring palaog sa pagdulok sa reyna, asin nagmawot na maaraman kun ano an gusto niya na saiyang dapat na gibohon.
4 Asin siya nagsabi sa saiya: An mga surugoon kan sakuyang agom iyo an nagpaaram kaini sa sakuya na ika sarong propeta nin sarong banal na Diyos, asin na ika may kapangyarihan na gumibo nin kadakul na mga darakulang kaggibohan sa saiyang pangaran;
5 Kun kaya, kun iyo ini an kaso, ako nagmamawot na dapat kang magpasiring sa laog asin hilngon an sakuyang agom, nin huli ta siya nakahigda sa saiyang higdaan sa laog nin duwang aldaw asin duwang banggi; asin an iba nagsasabi na siya bako pang gadan, pero an iba man nagsasabi na siya gadan na asin na siya namamarong na, asin na siya dapat nang ilaog sa lulubngan; pero para sa sadire ko, na sa sakuya siya dae man nagbabata.
6 Ngonian, iyo ini na si Ammon an nagmawot, nin huli ta siya nakaaram na si hadeng Lamoni yaon sa laog kan kapangyarihan nin Diyos; siya nakaaram na an madiklom na talukbong nin daeng pagtubod iyo an ipinag-apon sa harayo gikan sa saiyang isip, asin an liwanag na iyong gayo an nakapagpa-ilaw sa saiyang isip, na iyo an liwanag kan kamurawayan nin Diyos, na iyo an sarong makangangalas na liwanag kan saiyang karahayan--- iyo, an liwanag na ini nakapagtao nin grabeng kaogmahan sa saiyang kalag, an panginuron nin kadikloman nagkapururak, asin an liwanag nin daeng kasagkoran na buhay an naglalaad sa saiyang kalag, iyo, siya nakakaaram na iyo ini an nakadaog sa saiyang natural na kamugtakan, asin siya pinagdara pasiring sa Diyos---
7 Kun kaya, kun ano an pinagmawot kan reyna sa saiya iyo man sana an saiyang minawot. Kun kaya siya nagduman palaog na tanganing hilingon an hade uyon sa kagustuhan kan reyna saiya; asin saiyang nahiling an hade, asin siya nakakaaram na siya bako pang gadan.
8 Asin siya nagsabi sa reyna: Siya bako pang gadan, pero siya nagtuturog sa Diyos, asin sa pagkaaga siya magbubuhat giraray; kun kaya dae nindo siya ipaglubong.
9 Asin si Ammon nagsabi sa saiya: Nagtutubod ka kaini? Asin siya nagsabi sa saiya: Ako mayong ibang saksi kundi an saimong tataramon, asin an tataramon kan samuyang mga surugoon; daeng pagkukulang na ako nagtutubod na ini mangyayari uyon sa saimong ipinagsabi.
10 Asin si Ammon nagsabi sa saiya: Paladan ka nin huli kan saimong nagsosobrang gayong pagtubod, ako nagsasabi sa saimo, babae, mayo pang arog kaining pagtubod sa pag-iriba kan bilog na katawohan nin mga Nephita.
11 Asin ini nangyaring naglipas na siya nagbantay sa may higdaan kan saiyang agom, magpoon sa oras na idto hanggan sa oras kan pagkaaga na si Ammon iyo an nagtermino na siya magbubuhat.
12 Asin ini nangyaring naglipas na siya nagbuhat, uyon sa mga tataramon ni Ammon; asin habang siya nagbubuhat, saiyang ipinag-abot an saiyang kamot sa babae, asin nagsabi: Bendisyunan man lugod an pangaran nin Diyos, asin paladan ka.
13 Nin huli ta seguradong ikaw nabubuhay pa, hilnga, nahiling ko an sakuyang Paratubos; asin siya maabot, asin ipapangaki nin sarong babae, asin saiyang tutubuson an bilog na nilalang na tawo na nagtutubod sa saiyang pangaran. Ngonian, kan saiya nang naisabi an mga tataramong ini, an siyang puso nagdakula sa laog niya, asin siya pinanluyahan giraray na may kaogmahan; asin an reyna man pinanluyahan, bilang nadaog sa paagi kan Espiritu.
14 Ngonian si Ammon na nakamasid na an Espiritu nin Kagurangnan nagbulos uyon sa saiyang mga pangadyeon sa mga Lamanita, saiyang mga katugangan, na iyo an nagkausa nin grabeng pagmumundo sa pag-iriba kan mga Nephita, o sa pag-iriba kan bilog na katawohan nin Diyos nin huli kan saindang mga kadaendatahan asin saindang mga tradisyon, siya nagluhod, asin nagpoon na magpabulos kan saiyang kalag sa pagpangadye asin pagpapasalamat sa Diyos nin huli kan saiyang naginibohan sa saiyang mga katugangan; asin siya man nadadaog na may kaogmahan; asin kaya sinda gabos na tulo napalugmok sa daga.
15 Ngonian, kan an mga surugoon kan hade nakasaksi na sinda nagkaturumba sinda man nagpoon sa pag-apud sa Diyos, nin huli ta an pagkatakot sa Kagurangnan nag-abot man sa sainda, nin huli ta sinda iyo an nagtindog sa atubangan nin hade asin nagsaksi sa saiya manungod sa makusog na kapangyarihan ni Ammon.
16 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nag-apud sa pangaran nin kagurangnan, sa abot kan saindang kusog, maski hanggan sinda gabos nagkaturumba sa daga, laen kan saro sa mga babaeng Lamanita, na an pangaran iyo si Abish, siya na napagbago na nin boot sa Kagurangnan sa kadakul nang taon, nin huli kan sarong pambihirang bisyon kan saiyang ama---
17 Kaya, bilang napagbago na nin boot sa Kagurangnan, asin dae pa lamang niya ini ipinagpaaram, kun kaya, kan saiyang nasaksihan na an gabos na mga surugoon ni Lamoni nagkaturumba sa daga, asin man an saiyang amang, an reyna, asin an hade, asin si Ammon na nakadapa sa daga, siya nakakaaram na idto nangyari nin huli sa kapanagyarihan nin Diyos; asin naghuhuna na an oportunidad na ini, sa paagi kan paghimong ipaaram sa mga katawohan kun ano talaga an nangyari sa pag-iriba ninda, na sa paagi nin pagsasaksi kaining eksena ini magkakausa sa sainda na magtubod sa kapangyarihan nin Diyos, kun kaya siya nagparadalagan sa harong-harong, pinaghihimo ining maipaaram sa mga katawohan.
18 Asin sinda nagpoon na mag-asembliya kan saindang mga sadire sa laog kan harong nin hade. Asin nag-arabot an kadakul, asin sa saindang pagkangalas, saindang nahiling an hade, asin an reyna, asin an saindang mga surugoon na nakaturumba sa daga, asin sinda gabos nagkahirigda na garo baga sinda garadan na; asin sainda man nahiling si Ammon, asin hilnga, siya sarong Nephita.
19 Asin ngonian an mga katawohan nagpoon sa paggugurumod-gumod sa saindang mga sadire; an iba nagsasabi na idto sarong dakulang karaotan na nag-abot sa sainda, o sa hade asin sa saiyang harong, nin huli ta siya nagtugot na an sarong Nephita mag-erok sa kadagaan.
20 Alagad an iba pinagsaway sinda, na nagsasabi: An hade iyo an nagdara kaining karaotan sa saiyang harong, nin huli ta ginadan niya an saiyang mga surugoon na iyo an nagwaratak-watak kan saindang mga kakarnerohan sa may tubig nin Sebus.
21 Asin sinda man pinagsabihan kaidtong mga tawo na nagtindog sa tubig nin Sebus asin iyo an nagwaratak-watak sa mga kakarnerohan na pagsadire kan hade, nin huli ta anggot sinda ki Ammon nin huli kan numerong saiyang nagkagaradan na saindang mga katugangan sa may tubig nin Sebus, habang pinagdepensahan an mga kakarnerohan nin hade.
22 Ngonian, an saro sainda, na an tugang na lalake nagadan kan espada ni Ammon, bilang grabeng gayo an kanggutan ki Ammon, nagubnot kan siyang espada asin nagdulok na tanganing saiyang itaga ki Ammon, sa paggadan saiya; asin habang saiyang pinagtataas an espada sa pagtaga saiya, hilnga, siya natumbang gadan.
23 Ngonian satuyang nasaksihan na si Ammon dae kayang gadanon, nin huli ta an Kagurangnan nagsabi ki Mosiah, an saiyang ama: Ako an magliligtas saiya, asin ini mangyayari saiya na uyon sa saimong pagtubod--- kun kaya, si Mosiah ipinagkatiwala siya sa Kagurangnan.
24 Asin ini nangyaring naglipas na kan an kadaklang tawo nakasaksi na an tawo natumbang gadan, na iyo an nagtaas kan espada sa paggadan kuta na ki Ammon, an pagkatakot an nag-abot sa sainda gabos, asin sinda dae na nagbingat pa kan saindang mga kamot na magduta saiya o sa kiisay man sainda na nagkaturumba; asin sinda nagpoon na magngalas giraray sa pag-iriba kan saindang mga sadire na kun ano man nanggad an nagkausa kaining dakulaon na kapangyarihan, o kun ano an boot sabihon kan gabos na ining mga bagay.
25 Asin ini nangyaring naglipas na an kadaklan sa sainda na nagsabi na si Ammon iyo an Bantugang Espiritu, asin an iba man nagsabi na siya ipinadara kan Bantugang Espiritu;
26 Alagad an iba nagsabi sa sainda gabos, na nagsasabi na siya sarong halimaw, o ipinadara gikan sa mga Nephita na tanganing padusahan sinda.
27 Asin igwang iba na nagsabi na si Ammon iyo an ipinadara kan Bantugang Espiritu sa pagpasakit sainda nin huli kan saindang mga kadaendatahan; asin na an Bantugang Espiritu iyo an pirmeng nagbabantay sa mga Nephita, na iyong gayo an nagliligtas sainda paluwas sa saindang mga kamot; asin sinda nagsabi na iyo ini an Bantugang Espiritu na iyo an naderestroso nin kadakul na gayo na saindang mga katugangan, an mga Lamanita.
28 Asin kaya an pag-iiriwal-iwal nagpoon na magin mataromon na gayo sa pag-iriba ninda. Asin habang sinda nagkakadireskusyunan, an babaeng surugoon na iyo an nagkausa kan kadaklang-tawo na magkasararong magtiripon nag-abot, asin kan saiyang nahiling an pag-iiriwal-iwal na nangyari sa pag-iriba nin kadaklang-tawo siya napano nin grabeng gayong kamundoan, magin hanggan sa pagluha.
29 Asin ini nangyaring naglipas na siya nagdulok asin kinaputan an reyna sa kamot, na baka laman siya puwedeng mapabuhat gikan sa daga; asin habang saiyang nadutaan an kamot siya nagbuhat asin nagtindog sa saiyang mga bitis, asin nagkurahaw nin sarong dakulaong boses, na nagsasabi: O banal na Jesus, na iyo an nagligtas sakuya gikan sa makangorongirhat na impiyerno! O banal na Diyos, na igwa nin pagkaherak kaining mga katawohan!
30 Asin kan siya nakapagsabi kaini, saiyang pinagdaop an saiyang mga kamot, na napapano nin kaogmahan, nagtataram nin kadakul na mga tataramon na dae naiintindihan; asin kan saiya nang naggibo ini, saiyang kinua an hade, si Lamoni, sa paagi nin kamot, asin hilnga siya nagbuhat man asin nagtindog sa saiyang mga bitis.
31 Asin siya, tulos-tulos, na nahihiling an pag-iiriwal-iwal sa pag-iriba kan saiyang mga katawohan, nagpaduman asin nagpoon sa pagsaway sainda, asin sa pagtukdo sainda nin mga tataramon na saiyang nadangog gikan sa nguso ni Ammon; asin habang kadakul an nakadangog kan saiyang mga tataramon na nagturubod, asin napagbago an boot sa Kagurangnan.
32 Alagad igwa nin kadakul sa pag-iriba ninda na habong magdangog sa saiyang mga tataramon; kun kaya sinda nagharale pasiring sa saindang sadireng dalan.
33 Asin ini nangyaring naglipas na kan si Ammon nagbuhat naman siya man nagtukdo sa sainda, asin man an gabos na mga surugon ni Lamoni; asin sinda gabos nagpahayag sa mga katawohan nin kaparehong bagay--- na tanganing an saindang mga puso nagkabarago; na tanganing sinda nawaraan na nin pagmawot na gumibo pa nin maraot.
34 Asin hilnga, kadakul an nagdeklara sa mga katawohan na tanganing sinda nakahiling nin mga anghel asin nakipag-olay-olay sainda; asin kaya sinda nagtaram sainda nin mga bagay nin Diyos, asin kan saiyang pagkamatanos.
35 Asin ini nangyaring naglipas na igwa nin kadakul na nagtutubod sa saindang mga tataramon; asin an kadakul na nagtubod binurunyagan; asin sinda nagin sarong matanos na mga katawohan, asin sinda nagtugdok nin sarong simbahan sa pag-iriba ninda.
36 Asin kaya an gibo nin Kagurangnan nanggad nagpoon sa pag-iriba kan mga Lamanita; kaya an nagpoon na pabuluson an saiyang Espiritu sa sainda; asin samuyang nasaksihan na an saiyang takyag nakaunat sa gabos na mga katawohan na magsosolsol asin magtutubod sa saiyang pangaran.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?