<$BlogRSDUrl$>

Thursday, November 10, 2005

ALMA TSAPTER 23 

An relihiyosong kalayaan ipinagproklama--- An mga Lamanita na yaon sa pitong mga kadagaan asin mga siyudad nagkabarago--- Saindang pinag-apud an saindang mga sadire na Anti-Nephi-Lehies asin nagin libre gikan sa sumpa--- An mga Amalekita asin mga Amulonita nagsikwal sa katotoohan.

*******

Hilnga, ngonian ini nangyaring naglipas na an hade kan mga Lamanita nagpadara nin sarong proklamasyon sa gabos na saiyang mga katawohamn, na sinda dae ipagdoot an saindang mga kamot ki Ammon, o ki Aaron, o ki Omner, o ki Himni, ni maski sa saindang mga katugangan na magraralakaw sa pagbabalangibog sa tataramon nin Diyos, sa arin man na lugar na sinda makapagduman, sa aring parte kan saindang kadagaan.
2 Iyo, siya nagpadara nin sarong dekrito sa pag-iriba ninda, na sinda dae dapat na ipagdoot an saindang mga kamot sainda sa paggapos sainda, o ipagkunkun sinda pasiring sa prisohan; ni sinda magdura sa sainda, ni pakulgan sinda, ni ipagtulakan sinda paluwas sa saindang mga sinagoga, ni pakulan sinda; ni sinda manggapoan sainda, alagad sinda magkaigwa nin libreng paglaog sa saindang mga kaharongan, asin man sa saindang mga templo, asin sa saindang mga sanktuwaryo.
3 Asin kaya sinda puwedeng magralakaw asin magbalangibog nin tataramon na uyon sa saindang mga pinagmamawot, nin huli ta an hade napagbago sa Kagurangnan, asin an gabos niyang pagharongon; kun kaya saiyang ipinadara an saiyang proklamasyon sa kabilugan na kadagaan sa saiyang mga katawohan, na tanganing an tataramon nin Diyos puwedeng dae magkaigwa nin kaulangan, alagad na tanganing ini maipaabot sa kabilugan nin gabos na kadagaan, na an saiyang katawohan puwedeng makumbinse manungod sa marigsok na mga tradisyon kan saindang mga ama, asin na tanganing sinda puwedeng makumbinse na sinda gabos katurugangan, asin na tanganing sinda dae na nanggad manggagadan, ni manalakat, ni manghabon, ni makagibo nin pangangalunya, ni makagibo nin anuman na manera nin karigsokan.
4 Asin ngonian ini nangyaring naglipas na kan an hade nakapagpadara na kan saiyang proklamasyon, na si Aaron asin an saiyang mga katugangan nagpaduruman gikan sa sarong siyudad pasiring sa sarong siyudad, asin gikan sa sarong harong nin pagsasamba pasiring sa saro pa, nag-eestablisa nin mga simbahan, asin nagkokonsagra nin mga kapadean asin mga paratukdo sa kabilugan nin kadagaan sa pag-iriba kan mga Lamanita, sa pagbalangibog asin sa pagtukdo kan tataramon nin Diyos sa pag-iriba ninda; asin kaya sinda nagpoon na magkaigwa nin dakulang trayumpo.
5 Asin rinibo-ribo an nadara sa kaaraman nin Kagurangnan, iyo, rinibo-ribo an nadara na magtubod sa mga tradisyon kan mga Nephita; asin sinda pinagtukdoan kan mga talaan asin mga propesiya na ipinagkatiwala magin hanggan sa presenting panahon.
6 Asin habang an Kagurangnan nabubuhay, may kasegurohan habang kadakul an nagtutubod, o habang kadakul an nadara sa kaaraman nin katotoohan, sa paagi kan pagbabalangibog ni Ammon asin kan saiyang mga katugangan, na uyon sa espiritu nin kapahayagan asin kan propesiya, asin an kapangyarihan nin Diyos iyo an maggigibo nin mga milagro sainda--- iyo, ako nagsasabi sa saindo, habang an Kagurangnan nabubuhay, habang kadakul sa mga Lamanita an nagtutubod sa saindang pagbabalangibog, asin nagkabarago sa Kagurangnan, dae nanggad mangyayari an pagpapaharayo.
7 Nin huli ta sinda nagin sarong matatanos na mga katawohan; saindang ipinagbaba an mga armas kan saindang pagrerebelde, na tanganing sinda dae na nakapaglaban kontra sa Diyos, ni kontra sa arin man na saindang mga katugangan.
8 Ngonian, iyo ini sinda na nagkabarago sa Kagurangnan;
9 An mga katawohan nin mga Lamanita na yaraon sa kadagaan nin Ishmael;
10 Asin man an mga katawohan kan mga Lamanita na yaraon sa kadagaan nin Middoni;
11 Asin man an mga katawohan kan mga Lamanita na yaraon sa siyudad nin Nephi;
12 Asin man an mga katawohan kan mga Lamanita na yaraon sa kadagaan nin Shilom, asin sinda na yaraon sa kadagaan nin Shemlon, asin yaraon sa siyudad nin Lemuel, asin yaraon sa siyudad nin shimnilom.
13 Asin iyo ini an mga pangaran kan mga siyudad kan mga Lamanita na nagkabarago sa Kagurangnan; asin iyo ini sinda na nagbaraba kan mga armas nin sainda pagrerebelde, iyo, an gabos nindang mga armas panggiyera; asin sinda gabos mga Lamanita.
14 Asin an mga Amalekita dae napagbago, puwera sana sa saro; ni an arin man na mga Amulonita, pero sinda nagpatagas kan saindang mga puso, asin man an mga puso kan mga Lamanita duman sa parte kan kadagaan kun saen sinda nag-eerok, iyo, asin sa gabos nindang banwaan asin gabos nindang mga siyudad.
15 Kun kaya, samuyang pinagngaranan an gabos na siyudad kan mga Lamanita kun saen sinda nagsosolsol asin nagdulok sa kaaraman nin katotoohan, asin nagkabarago.
16 Asin ngonian ini nangyaring naglipas na an hade asin sinda na nagkabarago nagmawot na sinda magkaigwa nin sarong pangaran, na tanganing pagkatapos sinda puwedeng mabibisto na lean sa saindang mga katugangan; kun kaya an hade nagkonsulta ki Aaron asin sa kadakul nindang mga kapadean, manungod sa pangaran na saindang pagdadarahon sa sadire ninda, na tanganing sinda puwedeng mabibisto man.
17 Asin ini nangyaring naglipas na saindang pinag-apud an saindang pangaran na Anti-Nephi-Lehies; asin sinda pinag-apud sa paagi kaining pangaran asin dae na nanggad pinag-apud na mga Lamanita.
18 Asin sinda nagpoon na magin mahihigos na mga katawohan; iyo, asin sinda nagin ma-inamigo sa mga Nephita; kun kaya, sinda nagbukas nin sarong pakikipagsuratan sa sainda, asin an sumpa nin Diyos dae na nanggad nagsunod pa sainda.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?