<$BlogRSDUrl$>

Friday, May 19, 2006

3 NEPHI TSAPTER 12 

Si Jesus nag-apud asin nagsugo nin dose--- Siya nagbalangibog sa mga Nephita nin sarong diskurso na arog sa Sermon sa Bukid--- Siya nagtaram kan bilog na kapakinabangan--- An saiyang mga katukdoan nangibabaw asin nagribay sa ley ni Moises--- An mga tawo pinagsugo na magin perpekto na magin arog saiya asin kan Ama na perpekto--- Ikumpara sa Mateo 5.

*******

Asin ini nangyaring naglipas na kan si Jesus nakapagtaram na kaining mga tataramon ki Nephi, asin sa sainda na pinag-apud, (ngonian an bilang ninda na pinag-apud, asin nagtanggap nin kapangyarihan asin autoridad na magbunyag, dose) asin hilnga, saiyang pinagbukas an saiyang kamot sa mga katawohan, asin nagkurahaw sa sainda, na nagsasabi: Paladan kamo kun kamo magtatao nin pagdangog sa mga tataramon kaining dose na sakuyang mga pinili gikan sa mga pag-iriba nindo tanganing magministeryo sa saindo, asin magin nindong mga surugoon; asin sa sainda ako nagtao nin kapangyarihan na tanganing sinda puwedeng magbunyag saindo sa tubig; asin pagkatapos na kamo mabunyagan sa tubig, hilnga, ako mabubunyag saindo nin kalayo kan Expiritu Santo; kun kaya paladan kamo kun kamo magtutubod sakuya asin magpabunyag, pagkatapos na kamo makahiling sako asin makaaram na Ako man nanggad.
2 Asin giraray, mas paladan sinda na magtutubod sa saindong mga tataramon nin huli ta sinda magpapatotoo na kamo nakahiling sakuya, asin ta kamo nakaaram na Ako man nanggad. Iyo, paladan sinda na magtutubod sa saindong mga tataramon, asin magbababa pasiring sa kairaroman nin kapakumbabaan asin nagpabunyag, nin huli ta sinda pagbisitahon kan kalayo asin kan Espiritu Santo, asin makakaresibe nin sarong kapatawaran kan saindang mga kasalan.
3 Iyo, paladan sinda na pobre sa espiritu na nagdudulok sakuya, nin huli ta sainda an kahadean nin langit.
4 Asin giraray, paladan sinda na nagmumundo, nin huli ta sinda pakikidamayan.
5 Asin paladan sinda gabos na nagugutom asin napapaha sa pagkamatanos, nin huli ta sinda mapapano kan Espiritu Santo.
7 Asin paladan sinda na pano ninpagkaherak, nin huli ta sinda makakaguno nin pagkaherak.
8 Asin paladan sinda gabos na puro an puso, nin huli ta mahihiling ninda an Diyos.
9 Asin paladan sinda gabos na parapatuninong, nin huli ta sinda pag-aapudon na mga kaarakian nin Diyos.
10 Asin paladan sinda gabos na pinapasakitan nin huli sa sakuyang pangaran, nin huli ta sainda an kahadean nin langit.
11 Asin paladan kamo kun pinagngirihan kamo asin pinagpapasakitan, asin pagtataraman kan gabos na manera nin karaotan laban saindo na bakong katotoohanan nin huli sakuya;
12 Nin huli ta kamo magkakaigwa nin dakulang kaogmahan asin magin grabeng gayo an pag-oogma, nin huli ta dakulaong gayo an saindang pabuya sa langit; nin huli ta pinagpasakitan ninda an mga propeta na nagka-erenot saindo.
13 Katotoohan, katotoohan, Ako nagsasabi sa saindo, Ako nagtao saindo na magin mga sin kan kinaban; pero kun an asin nawaraan na nin panlasa kun saen baya an kinaban pag-aasinan? An asin magigin magpoon ngonian asin sa maabot bako nang may kapakinabangan, kundi ipagtatapok na sana asin pagtimak-timakan na sana sa irarom kan mga bitis nin mga tawo.
14 Katotohanan, katotohanan, Ako nagsasabi sa saindo, Ako nagtao saindo na magin liwanag kaining mga katawohan. An siyudad na ipinagtugdok sa sarong bukid dae maitatago.
15 Hilnga, an mga tawo dae nagsusulo nin sarong kandila asin ipagkaag sa irarom nin sarong balde? Dae, kundi sa ibabaw nin sarong kandeliryo, asin ini nagtatao nin liwanag sa gabos na yaraon sa laog nin harong;
16 Kun kaya tugutan mo an liwanag na mag-ilaw sa atubangan kaining mga katawohan, na tangani saindang magkahiriling an saindong marahay na mga kaggibohan asin magpamuraway sa saindong Ama na yaon sa langit.
17 Dae kamo maghuhuna-huna na Ako nag-abot tanganing destrosohon ko an ley o an mga propeta, Ako dae nag-abot tanganing mandestroso kundi sa pag-utob.
18 Nin huli ta katotohanan Ako nagsasabi sa saindo, sarong tuldok ni sarong kurit dae nagwara gikan sa ley, kundi sa sakuya ini nagin bilog na nautog na.
19 Asin hilnga, Ako nagtao saindo ninley asin kan mga kasugoan kan sakuyang Ama, na tanganing kamo magtubod sakuya, asin tanganing kamo magsosolsol kan saindong mga kasalan, asin magdulok sa sakuya na igwang mapagpakumbabang puso asin sarong mahuyoong espiritu. Hilnga, kamo igwa nin mga kasugoan sa atubangan nindo, asin an ley nautob na.
20 Kun kaya magdulok kamo sa sakuya asin kamo magin ligtas; nin huli ta ako nagsasabi sa saindo, na laen lang na kamo magsusunod sa sakuyang mga kasugoan, na sakuyang pinagsusugo saindo sa panahon na ini, kamo dae nanggad makakalaog pasiring sa kahadean kan langit.
21 Kamo mismo an nakadangog na ini pinagsabi na ninda kaidtong lumang panahon, asin ini pinagsurat para sa saindo, na kamo dae manggadan, asin an siisay man na manggagadan magigin yaon sa delikadong paghuhukom nin Diyos.
22 Pero Ako nagsasabi sa saindo, na an siisay man na naanggot sa saindang tugang (na lalake) magigin delikado sa saiyang paghuhukom. Asin an siisay man na nagsasabi sa saiyang tugang, Raca, magigin delikado sa atubangan nin konseho; asin an siisay man na magsasabi, Ika Boa, magigin delikado sa kalayo nin impiyerno.
23 Kun kaya, kun kamo magdudulok sa sakuya, o magmamawot na magdulok sa sakuya, asin magkagiromdom na an saimong tugang igwa nin anuman kontra saindo---
24 Magpaduman ka sa saimong tugang, asin enot kang makipag-olian sa saimong tugang, asin pagkatapos magdulok ka sa sakuya na igwang bilog na katuyuhan nin puso, asin Ako magreresibe saimo.
25 makipag-olian tulos sa saimong kaiwal habang ika naglalakaw pa sa dalan na kaiba niya, baka sa anumang pagkakataon siya magdadakop saimo, asin ika ipagkunkon sa prisohan.
26 Katotoohan, katotoohan, Ako nagsasabi sa saindo, ika sa anumang paagi dae nanggad makakaluwas sagkod na ika nakapagbayad na sa pinakakantidad na senine. Asin habang ika yaon sa prisohan makapagbayad ka daw maski sarong senine? Katotoohan, katotoohan, Ako nagsasabi sa saindo, Dae.
27 Hilnga, ini ipinagsurat ninda kan sa lumang panahon, na kamo dae makipag-apid;
28 Pero ako nagsasabi sa saindo, na an siisay man na maghihiling sa sarong babae, na may kamawotan saiya, nakapaggibo na nin pakikiapid sa saiyang puso.
29 Hilnga, Ako nagtatao sa saindo nin sarong kasugoan, na dae kamo magtugot kaining mga bagay na maglaog sa saindong puso;
30 Nin huli ta mas marhay pang dae mo ipagbaleng an sadire mo sa mga bagay na ini, kun saen saindong pagdadarahon an saindong krus, kesa na kamo mai-apon pasiring sa impiyerno.
31 Ini naisurat na, na an siisay man na nagpapahale sa saindang agom na babae, tugutan siyang magtao nin sarong kasuratan nin pakipagdiborsiyo.
32 Katotoohan, katotoohan, Ako nagsasabi sa saindo, na an siisay man na nagpapahale sa saiyang agom na babae, nagkausa saiya na makapaggibo nin pakikipag-apid; asin an siisay man na mag-aagom saiya na diborsiyado nakapaggibo na nin adulteryo.
33 Asin giraray ini naisurat na, dae ka manumpa sa saimong sadire, kundi maggigibo ka para sa Kagurangnan kan saimong mga pinagsumpaan;
34 Pero katotoohan, katotoohan, Ako nagsasabi sa saindo, dae ka nanggad magsumpa; ni sa langit, nin huli ta ini trono nin Diyos;
35 Ni sa paagi nin daga, nin huli ta ini tungtungan kan saiyang mga bitis;
36 Ni ika magsusumpa sa paagi kan saimong payo, nin huli ta dae mo kayang gibohon an sarong buhok na itom na magin puti;
37 Kundi gibohon mo na an saimong komunikasyon magin Iyo, na iyo; an Dae, dae; nin huli ta an anuman na minasobra kesa mga ini maraot.
38 Asin hilnga, ini naisurat na, mata sa mata, asin ngipon sa ngipon;
39 Pero Ako nagsasabi sa saindo, na dae ka makilaban sa maraot, kundi an siisay man an magsampaling saimo sa toong pisngi; ipagtao mo pa man an saro;
40 Asin kun an sarong tawo magsusumbong saimo base sa ley asin pagkuahon an saimong tunika tuguti siyang kuahon pa man an saimong talukbong;
41 Asin an siisay man an magpirit saimo na maglakaw nin sarong milya, mag-iba ka saiya nin doble.
42 Magtao ka saiya na naghahagad saimo, asin saiya na magsusubli saimo dae mo pagsasayumahan.
43 Asin hilnga ini naisurat na man, na saimong kamutan an saimong kataid asin mag-anggot ka sa saimong kaiwal;
44 Pero hilnga Ako nagsasabi sa saindo, kamutan mo an saimong mga kaiwal, bendisyuni sinda na nagsusumpa saimo, gumibo nin karahayan sa sainda na nag-aanggot saimo, asin magpangadye para sainda na daeng pakundangan na naggamit saimo asin nagpapasakit saimo;
45 Na tanganing kamo magin kaarakian kan saindong Ama na yaon sa langit; nin huli ta saiyang ginibo na an saldang magsirang sa mga maraot asin sa mga marhay.
46 Kun kaya idtong mga bagay sa lumang panahon, na nakapalaman sa ley, sa sako an gabos nagka-urutob na.
47 An mga lumang bagay pinagwara na, asin an gabos na mga bagay nagin bag-o na.
48 Kun kaya ako nagmamawot na kamo dapat na magin perpekto na arog sako, o arog sa saindong Ama na yaon sa langit na perpekto.

3 NEPHI TSAPTER 11 

Si JesuCristo nagpahiling kan saiyang sadire sa mga katawohan ni Nephi, habang an kadaklan pinagtiripon-tipon na magkasararo sa kadagaan nin kasaganaan, asin nagparatukdo sa sainda; asin sa paaging ini Siya nagpahiling kan sadire niya sa sainda. Pinagkasararo sa Tsapter II hanggan 26 sa kabilugan.

******

An Ama nagpatotoo sa saiyang Namumutan na Ake---Si Cristo nagpahiling asin nagproklama kan saiyang pagbabayad-sala--- An mga katawohan nagdutdot kan lugad na mga marka sa saiyang mga kamot asin mga bitis asin sa may tagiliran--- Sinda nagkururahaw nin Hosanna--- Siya nagmugtak kan paagi asin manera kan pagbubunyag--- An espiritu nin pag-iriwal-iwal iyo an sa diyablo--- An doktrina ni Cristo iyo an mga tawo dapat na magtubod asin mabunyagan asin magtanggap nin Banal na Espiritu.

*******

Asin ngonian ini nangyaring naglipas na igwa nin sarong dakulang gapo nin mga tawo na nagkasararong magkatiripon, kan mga katawohan ni Nephi, na yaraon na nakapalibot sa templo na yaon sa kadagaan nin Masagana; asin sinda nagngangaralas asin naghuhuna-huna sa lambang saro, asin nagpahirilingan sa lambang saro sa dakulaon asin makangalason na pagbabago na nangyari na.
2 Asin sinda nag-oorolayan mapanungod kaining JesuCristo, na saiya an senyal ipinagtao na manungod sa saiyang kagadanan.
3 Asin ini nangyaring naglipas na habang sinda na-oorolay-olay sa lambang saro, sinda nakadangog nin sarong boses na garo baga ini nagluwas sa langit; asin saindang pinagkalag-kalag an sa palibot, nin huli ta dae maintindihan an boses na saindang nadangog; asin idto bakong sarong paas na boses, ni ini sarong makusog na boses; daeng pagkukulang, asin maski na ngani na ini sarong sadit na boses ini nagtadom sainda na nakadangog sa tahaw, na tangani baya na mayong parte kan saindang hawak na ini dae nagkausa nin pagtanyog; iyo, ini nakapagtadom sainda sagkod sa pinakakalag, asin nagkausa sa saindang mga puso na mag-init.
4 Asin ini nangyaring naglipas na giraray nadangog ninda an boses, asin sinda dae nakasabot kaini.
5 Asin giraray sa ikatulong pagkakataon sinda nakadangog nin boses, asin pinagbuksan an saindang mga talinga sa pagdangog kaini; asin an saindang mga mata nakatoon sa piggikanan kan tingog kaini; asin sinda nagputitok sa paghiling sa langit, kun saen an tingog naggikan.
6 Asin hilnga, sa ikatulong pagkakataon saindang nasabutan an boses na saindang nadangog; asin ini nagsabi sainda:
7 Hilnga an sakuyang Namumutan na Ake, na saiya Ako nag-oogmang gayo, na saiya Ako nagpamuraway kan sakuyang pangaran--- Magdangog kamo saiya.
8 Asin ini nangyaring naglipas, habang sinda nakasabot saindang pinaghiling an saindang mga mata sa itaas giraray sa langit; asin hilnga, sinda nakahiling nin sarong Tawo na nagbababa paluwas sa langit; asin siya nababadoan nin puting roba; asin siya nagbababa asin nagtindog sa katahawan ninda; asin an mga mata kan bilog na kadaklan nakatoon sa saiya, asin sinda dae naibuka an saindang mga nguso, magin an saro sa saro, asin dae makahuma kun ano baya an boot sabihon kaini, nin huli ta saindang naisip na idto sarong anghel na nagpahiling sa sainda.
9 Asin ini nangyaring naglipas na saiyang pinag-itaas an saiyang kamot asin nagtaram sa mga katawohan, na nagsasabi:
10 Hilnga, Ako si JesuCristo, na iyo an pinagpatotoo kan mga propeta na magpadigde sa kinaban.
11 Asin hilnga, Ako an liwanag asin buhay kan kinaban; asin Ako nag-inom gikan sa mapaiton na daod na si Ama iyo an nagtao sakuya, asin nagpamuraway sa Ama sa paagi nin pagdara ko sa sakuya kan mga kasalan nin kinaban, na kun saen ako nagsunod sa kagustuhan ni Ama sa gabos na mga bagay magpoon pa sa kapinunan.
12 Asin ini nangyaring naglipas na kan si Jesus nakapagtaram na kan mga bagay na ini an bilog na mga katawohan napaluhod sa daga; nin huli ta saindang nagiromdoman na ini pinagpropesiya na sa pag-iriba ninda na si Cristo magpapahiling kan saiyang sadire sa sainda pagkatapos na siya pinagsakat sa langit.
13 Asin ini nangyaring naglipas na an Kagurangnan nagtaram sa sainda na nagsasabi:
14 Tumindog kamo asin magdurulok sa sakuya, na tanganing kamo makapagdutdot kan saindong mga kamot sa sakuyang tagiliran, asin man na tanganing saindong mamatean an mga imprenta kan mga pako sa sakuyang mga kamot asin sa sakuyang mga bitis, na tanganing kamo makaaram na Ako an Diyos nin Israel, asin an Diyos kan bilog na kinaban, asin pinaggadan para sa mga kasalan kan kinaban.
15 Asin ini nangyaring naglipas na an mga katawohan nagdurulok, asin pinagdutdot an saindang mga kamot sa saiyang tagiliran, asin pinagmate an mga imprenta kan mga pako sa saiyang mga kamot asin sa saiyang mga bitis; asin ini iyo an saindang ginibo, nagdudulok nin saro-saro hanggan sa sinda gabos nakapagdulok na, asin nagkahiriling mismo kan saindang mga mata asin nagmate sa paagi kan saindang mga kamot, asin nakaaram na may kaseguruhan asin nagpatotoo sa rekord, na idto nanggad iyo siya, na iyo idtong pinagsurat kan mga propeta, na dapat na mag-abot.
16 Asin kan sinda gabos nakapagdulok na asin nagkaigwa nin patotoo para sa mga sadire ninda, sinda nagkururahaw na may pagkasararong boses, na nagsasabi:
17 Hosanna! Pagkabanalon nanggad an pangaran kan Mas Pinakahalangkaw na Diyos! Asin sinda nagruluhod sa pamitisan ni Jesus, asin nagsamba saiya.
18 Asin ini nangyaring naglipas na siya nagtaram ki Nephi (nin huli ta si Nephi kairiba nin kadaklan) asin saiya siyang pinag-apud na dapat siyang magdulok.
19 Asin si Nephi nagtindog asin nagdulok, asin nagduko kan saiyang sadire sa atubangan nin Kagurangnan asin naghadok sa saiyang mga bitis.
20 Asin an Kagurangnan nagsugo saiya na dapat siyang magbuhat. Asin siya nagbuhat asin nagtindog sa atubangan niya.
21 Asin an Kagurangnan nagsabi sa saiya: Ako matao sa saimo nin kapangyarihan na ika magbubunyag sa mga katawohan na ini kun Ako giraray masakat na sa langit.
22 Asin giraray an Kagurangnan nag-apod nin iba pa, asin nagsabi sa sainda nin pareho; asin siya nagtao sa sainda nin kapangyarihan sa pagbunyag. Asin siya nagsabi sa sainda: Sa paaging ini kamo magbubunyag; asin dae magkakaigwa nin mga pag-iiriwal-iwal sa pag-iriba nindo.
23 Katotohanan ako nagsasabi sa saindo, na an siisay man an nagsosolsol kan saindang mga kasalan sa paagi kan saindong mga tataramon, asin nagmamawot na mabunyagan sa sakuyang pangaran, sa paaging ini kamo magbunyag sainda--- Hilnga, kamo magduman pababa asin magtindog sa may tubig, asin sa sakuyang pangaran kamo magbunyag sainda.
24 Asin ngonian hilnga, iyo ini an mga tataramon na saindong sasabihon, pag-aapudon sinda sa paagi nin pangaran, na nagsasabi:
25 Sa autoridad na pinagtao sakuya ni JesuCristo, ako mabunyag saimo sa pangaran kan Ama, asin kan Ake, asin kan Espiritu Santo. Amen.
26 Asin pagkatapos saindong ipagpairarom sinda sa tubig, asin iangat giraray paluwas sa tubig.
27 Asin sa arog kaining manera kamo magbubunyag sa pangaran ko; nin huli ta hilnga, katotohanang sinasabi ko saindo, na an Ama, asin an Ake, asin an Espiritu Santo nagkasararo; asin Ako kaiba nin Ama, asin an Ama kaiba ko, asin an Ama asin ako nagkasaro.
28 Asin uyon sa sakuyang pinagsugo sa saindo kaya kamo magbubunyag. Asin dae magkakaigwa nin mga pag-iiriwal-iwal sa pag-iriba nindo, na arog baga kaidtong nangyari; ni magkakaigwa kamo nin pag-iiriwal-iwal sa pag-iriba nindo mapanungod sa mga puntos kan sakuyang doktrina, na arog baga kaidtong nangyari.
29 Nin huli ta katotohanan, katotohanan ako nagsasabi sa saindo, siya na igwa nin espiritu nin paki-iwal iyo an bako sakuya, kundi iyo an sa diyablo, na iyo an ama nin paki-iwal, asin siya iyo an naggagatong sa mga puso nin mga tawo na maki-iwal na may anggot, an saro sa lambang saro.
30 Hilnga, ini bako kong doktrina, na gatungan an mga puso nin mga tawo na may anggot, an saro laban sa saro; pero iyo ini an sakuyang doktrina, na an arog kaining mga bagay dapat na gibohong mahale.
31 Hilnga, katotohanan, katotohanan Ako nagsasabi sa saindo, Ako an magdedeklara sa saindo kan sakuyang doktrina.
32 Asin iyo ini an sakuyang doktrina, asin ini an doktrina na an Ama iyo an nagtao sa sakuya; asin ako nagpapatunay sa Ama, asin an Ama nagpapatunay sa sakuya, asin an Espiritu Santo nagpapantunay sa Ama asin sakuya; asin Ako nagpapatunay na an Ama nagsusugo sa gabos na mga tawo, maski saeng lugar, na magsolsol asin magtubod sa sakuya.
33 Asin an siisay na magtutubod sa sakuya, asin nabunyagan, siya man maliligtas; asin sinda iyo sinda na magmamana sa kahadean nin Diyos.
34 Asin an siisay an dae magtutubod sa sakuya, asin dae nabunyagan, makokondenado.
35 Katotohanan, katotohanan, Ako nagsasabi sa saindo, na iyo ini an sakuyang doktrina, asin ako nagpapatunay kaini na gikan sa Ama; asin an siisay an magtutubod sa sakuya nagtutubod man sa Ama; asin sa saiya an Ama iyo an magpapatunay tungkol sakuya, nin huli ta siya magbibisita saiya sa paagi nin kalayo asin sa paagi kan Espiritu Santo.
36 Asin kaya an Ama iyo an magpapatunay sa sakuya, asin an Espiritu Santo iyo an magpapatunay sa saiya an tungkol sa Ama asin sakuya: nin huli ta an Ama, asin Ako, asin an Espiritu Santo nagkasararo.
37 Asin giraray Ako nagtataram sa saindo, kamo kaipuhan na magsolsol, asin magin arog sa sarong sadit na ake, asin magpabunyag sa pangaran ko, O kamo dae sa paaging ini makakaresibe kaining mga bagay.
38 Asin giraray Ako nagsasabi sa saindo, kamo kaipuhan na magsolsol, asin magpabunyag sa pangaran ko, asin magin arog sa sarong sadit na ake, O kamo dae sa paaging ini makakapagmana nin kahadean nin Diyos.
39 Katotohanan, katotohanan, Ako nagsasabi sa saindo, na iyo ini an sakuyang doktrina, asin an siisay an magtutugdok sa bagay na ini nagtutugdok sa ibabaw kan sakuyang gapo, asin an mga pintuan kan impiyerno dae makakatagal kontra sainda.
40 Asin siisay na magdedeklara nin sobra o kulang kesa kaini, asin nag-establisa kaini pra sa sakuyang doktrina, pareho naggikan sa diyablo, asin dae nakatugdok sa sakuyang gapo; kundi siya nagtutugdok sa ibabaw nin sarong mabuhangin na pundasyon, asin an mga pintuan kan impiyerno nagtitindog na bukas sa pagresibe kaini sa pag-abot kan mga baha asin an mga puro an magpapakal sa sainda.
41 Kun kaya, lakaw kamo sa mga katawohang ini, asin ideklara an mga tataramon na sakuyang pinagsasabi, sagkod sa mga tapos nin kinaban.

3 NEPHI TSAPTER 10 

Nagkaigwa nin katrangkiluhan sa kadagaan sa laog nin kadakul na oras--- An boses ni Cristo nagpromisa na saiyang titiponon an saiyang mga katawohan na arog sa sarong gona na pinagtiripon an saiyang mga siwo--- An mas pinakamatanos na parte kan mga katawohan iyo an pinagpreserba.

*******

Asin ngonian hilnga, ini nangyaring naglipas na an gabos na mga katawohan nin kadagaan nakadangog kaining mga tataramon, asin nagpatotoo kaini. Asin pagkatapos kaining mga tataramon nagkaigwa nin katrangkiluhan sa kadagaan sa laog nin kadakul na mga oras;
2 Nin huli ta grabeng gayo an kangangalasan kan mga katawohan na tanganing sinda nagkapurundo sa pagtatangis asin pagbabangkay nin huli sa pagkawarara kan saindang mga kalahi na nagkagaradan; kun kaya nagkaigwa nin katrangkiluhan sa bilog na kadagaan sa laog nin kadakul na mga oras.
3 Asin ini nangyaring naglipas na igwang nag-abot na sarong boses giraray sa mga katawohan, asin an gabos na mga katawohan nakadangog, asin nagpatotoo kaini, na nagsasabi:
4 O kamong mga katawohan kaining mga bantog na siyudad na nagkaparara, na mga kamakuapuan ni Jacob, iyo, na kabale sa harong ni Israel, magkapirang beses na Ako pinagtitipon ko kamo na arog sa sarong gona na pinagtitiripon-tipon an saiyang mga siwo sa irarom kan saiyang mga pakpak, asin pinangatamanan kamo.
5 Asin giraray, magkapirang beses na Ako pinagtitipon ko kamo na arog sa sarong gona na pinagtitiripon an saiyang mga siwo sa irarom kan saiyang mga pakpak, iyo, O kamong mga katawohan kan harong ni Israel, na nagkahurulog; iyo, O kamong mga katawohan kan harong nin Israel, kamo na nag-eerok sa Jerusalem, arog man kamo na nagkahurulog; iyo, magkapirang beses na Ako pinagtitipon ko kamo na arog sa sarong gona na pinag titiripon-tipon an saiyang mga siwo, asin kamo habo nanggad.
6 O ika na harong nin Israel na sakuyang pinagligtas, nagkapirang beses na Ako pagtitiriponon kamo arog sa sarong gona na pagtitiriponon an saiyang mga siwo sa irarom kan saiyang mga pakpak, kun kamo magsosolsol asin magbalik sa sakuya na may bilog na katuyuhan nin puso.
7 Pero kun dae, O harong ni Israel, an mga lugar na saindong pinag-eerokan magigin mapungawon sagkod sa panahon nin kautuban kan tipan sa saindong mga ama.
8 Asin ngonian ini nangyaring naglipas na pagkatapos na an mga katawohan nakadangog kaining mga tataramon, hilnga, sinda nagpoon sa pagtatangis asin pagbabangkay giraray nin huli sa kawaraan kan saindang mga kalahi asin mga ka-aramiguhan.
9 Asin ini nangyaring naglipas na kaya nangyari sa tulong aldaw an nakaagi. Asin na kaidto sa pagkaagahon, asin an kadikloman nagwara gikan sa lalawgon nin kadagaan, asin an kinaban nagpondo sa pagyuyogyog, asin an mga kagapoan nagpondo sa pagkakabaraak, asin an makangorongirhat na mga agrangay nagporondo na, asin an gabos na makabulingog na kariribokan naglipas na.
10 Asin an daga nagkabirilog man giraray, na ini iyo man sana; asin an pagmumundo, asin an pagtatangis, asin an an pagbabarangkay kan mga katawohan na naligtas an buhay nagkaporondo; asin an saindang pagmumundo nagin pagkaogma, asin an saindang mga pag-agrangay nagin pag-omaw asin pasasalamat sa Kagurangnan na JesuCristo, an saindang Paratubos.
11 Asin kaya baya an mga kasuratan nautob na an pinagtararam kan mga propeta.
12 Asin idtong mas na pinakamatanos na parte kan mga katawohan an nagkariligtas, asin iyo idto sinda na nag-ako sa mga propeta asin dae nanggapo sainda; asin iyo idto sinda na dae nagpabulos nin dugo kan mga banal, an nagkariligtas---
13 Asin sinda pinagligtas asin dae pinaglubog asin na magkarulubong sa daga; asin sinda dae pinaglamos sa kairaroman kan dagat; asin sinda dae pinagsulo nin kalayo, ni sinda pinaghurulog asin magkarurunot sa kagadanan; asin sinda dae pinagdagit nin buhawi; ni sinda pinagdaog kan parong nin aso asin kan kadikloman.
14 Asin ngonian, an siisay an nakabasa, tugutan siyang maka-intende; siya na igwang mga kasuratan, tugutan siyang maghanap kan mga ini, asin mahiling asin manumpungan kun an gabos na ining mga kagadanan asin mga kapahamakan sa paagi nin kalayo, asin sa paagi nin aso, asin sa paagi nin mga unos, asin sa paagi nin mga buhawi, asin paagi nin pagbubuka nin daga tanganing resibihon sinda, asin an gabos na ining mga bagay bakong kautuban kan mga propesiya nin kadakul na mga banal na mga propeta.
15 Hilnga, Ako nagsasabi sa saindo, iyo, kadakul an nagpatotoo kaining mga bagay kan pag-abot ni Cristo, asin pinaggaradan nin huli ta sinda nagpatotoo kaining mga bagay.
16 Iyo, si propetang Zenos nagpatotoo kaining mga bagay, asin man si Zenock nagtaram manungod kaining mga bagay, nin huli ta sinda nagpatotoo lalo na manungod satuya, na iyo an katadaan kan saindang banhi.
17 Hilnga, an satuyang ama na si Jacob nagpatotoo man mapanungod sa sarong katadaaan kan banhi ni Joseph. Asin hilnga, bako daw na kita sarong katadaan kan banhi ni Joseph? Asin an mga bagay na ini na iyo an nagpapatunay sa satuya, bako daw na nasusurat sa mga laminang tanso na an satuyang ama na si Lehi an nagdara paluwas sa Jerusalem?
18 Asin ini nangyaring naglipas na sa paghinapos kan ika-treynta asin apat na taon, hilnga, Ako mapahiling sa saindo na an mga katawohan nin Nephi na pinagligtas, asin man sinda na pinag-apud na mga Lamanita, na pinagligtas, makagibo nin dakulaon na mga pabor na ipinagpahiling sainda, asin darakula na mga biyaya ipinagpabulos sa ibabaw kan saindang mga payo, na tangani baya na sa dae mahaloy pagkatapos na ipagtaas si Cristo pasiring sa kalangitan siya nanggad tunay na nagpahiling kan saiyang sadire sa sainda---
19 Ipinagpahiling an saiyang hawak sa sainda, asin nagparatukdo sa sainda; asin an rekord kan saiyang ministeryo ipagtatao ngonian asin sa maabot. Kun kaya para sa panahon na ini ako matapos na kan sakuyang mga sinasabi.

Thursday, May 18, 2006

3 NEPHI TSAPTER 9 

Sa kadikloman an boses ni Cristo nagproklama sa kapahamakan nin kadakul na mga katawohan asin mga siyudad nin huli sa saindang karumputan--- Siya man nagproklama kan saiyang kabanalan, nagbalangibog na an ley ni Moises nautob na, asin nag-imbita sa mga tawo na magdulok saiya asin makakaligtas.

*******

Asin ini nangyaring naglipas na igwa nin sarong boses na nagkadarangog sa pag-iriba kan gabos na mga nag-eerok sa kinaban, sa bilog na rona kaining kadagaan, na nagkukurahaw:
2 Herak man, herak man, herak man kaining mga katawohan; herak man sa mga nag-eerok sa bilog na kinaban laen lang kun sinda magsosolsol; nin huli ta an diyablo nagngingisi, asin an saiyang mga anghel nagkaka-orogma, nin huli sa nagkagaradan na mga akeng magagayon na mga akeng lalake asin mga kababaehan kan sakuyang mga katawohan; asin ini nin huli kan saindang kadaendatahan asin mga karigsokan na sinda baya nagkahurulog!
3 Hilnga, idtong bantog na siyudad nin Zarahemla na sakong pinagsulo nin kalayo, asin an mga nag-eerok duman.
4 Asin hilnga, idtong bantog na siyudad nin Moroni na sakong pinagkausa na maglubog sa mga kairaroman nin dagat, asin an mga nag-eerok duman nagkaralamos.
5 Asin hilnga, idtong bantog na siyudad nin Moronihah na sakong pinagtambunan nin daga, asin an mga nag-eerok duman, tanganing ipagtago an saindang mga kadaendatahan asin an saindang mga karigsokan gikan sa atubangan kan sakong lalawgon, na tanganing an dugo kan mga propeta asin kan mga banal dae makaabot sa sakuya laban sainda.
6 Asin hilnga, an siyudad kan Gilgal pinagkausa kong maglubog, asin an mga nag-eerok duman na tanganing ilubong sa mga kairaroman kan daga;
7 Iyo, asin an siyudad nin Onihah asin an mga nag-eerok duman, asin an siyudad nin Mocum asin an mga nag-eerok duman, asin an siyudad nin Jerusalem asin an mga nag-eerok duman; asin an mga tubig sakong pinagkausa na magribay duman, tanganing ipagtago an saindang mga karumputan asin an mga karigsokan gikan sa atubangan kan sakong lalawgon, na tangani baya an dugo kan mga propeta asin kan mga banal dae na mag-aabot sakuya laban sainda.
8 Asin hilnga, an siyudad kan Gadiandi, asin an siyudad kan Gadiomnah, asin an siyudad nin Jacob, asin an siyudad kan Gimgimno, an gabos na ini sakong pinagkausa na maglubog, asin hinimo kong mga bukid-bukid asin mga lambak an mga kalida duman; asin an mga nag-eerok duman sakong pinaglubong sa mga kairaroman kan daga, tanganing ipagtago an saindang mga karumputan asin karigsokan gikan sa atubangan kan sakong lalawgon, na tanganing an dugo kan mga propeta asin mga banal dae na dapat nanggad makaabot sakuya laban sainda.
9 Asin hilnga, idtong bantog na siyudad kan Jacobugath, na pinag-eerokan kan mga katawohan ni hadeng Jacob, sakuyang pinagkausang masulo nin kalayo nin huli kan saindang mga kasalan asin kan saindang karumputan, na mas grabe pa sa gabos na karumputan kan bilog na kinaban, nin huli kan saindang mga sikretong panggagadan asin mga kumbinasyon; nin huli ta sinda an nagdestroso sa katuninongan kan sakong mga katawohan asin kan gobyerno nin kadagaan; kun kaya sakuyang pinagkausa na sinda magkasurulo, tanganing destrosohon sinda gikan sa atubangan kan sakong lalawgon, na tanganing an dugo kan mga propeta asin kan mga banal dae nanggad dapat na mag-abot pa sakuya laban sainda.
10 Asin hilnga, an siyudad nin Laman, asin an siyudad nin Jash, asin an siyudad nin Gad, asin an siyudad nin Kishkumen, na sakuyang pinagkausang magkasurulo nin kalayo, asin an mga nag-eerok duman, nin huli kan saindang karumputan na paninikwal paluwas kan mga propeta, asin sa panggagapo sainda na sakuyang ipinadara tanganing ideklara sa sainda an mapanungod sa saindang mga karumputan asin kan saindang mga karigsokan.
11 Asin nin huli ta saindang pinagsikwal sinda gabos paluwas, na tanganing dae nagkaigwa nin matatanos sa pag-iriba ninda, ako nagpadara pababa nin kalayo asin tanganing destrosohon sinda, na tanganing an saindang mga karumputan asin mga karigsokan puwedeng maitago gikan sa atubangan kan sakong lalawgon, na tanganing an dugo kan mga propeta asin kan mga banal na sakuyang ipinadara sa pag-iriba ninda dae na mapupuwedeng mag-agrangay sakuya gikan sa daga laban sainda.
12 Asin kadakul pang mga darakulang kapahamakan na sakuyang pinagkausa na mag-abot sa kadagaang ini, asin sa mga katawohang ini, nin huli kan saindang mga karumputan asin kan saindang mga karigsokan.
13 O gabos kamo na pinagligtas nin huli ta mas matatanos kamo kesa sainda, dae daw kamo ngonian magbaralik sa sakuya, asin magsosolsol kan saindong mga kasalan, asin magkabarag-o, na tanganing mabulong ko kamo?
14 Iyo, katotohanang sinasabi ko saindo, kun kamo magdudulok sa sakuya kamo magkakaigwa nin daeng katapusang buhay. Hilnga, an sakong mga takyag nin pagkaherak nakabukas sana para saindo, asin an siisay man an magdudulok, siya sakuyang tatanggapon; asin paladan sinda na magdudulok sa sakuya.
15 Hilnga, Ako si Cristo Jesus an Ake nin Diyos. Ako an naglalang kan mga kalangitan asin kinaban, asin an gabos na mga bagay na yaon sainda. Ako kairiba ni Ama gikan pa sa kapinunan. Ako kaiba ni Ama, asin si Ama kaiba ko; asin sa sako an Ama nagpamuraway kan saiyang pangaran.
16 Ako nag-abot sa sakuyang pagsadire, asin an sakong pagsadire dae ako pinagtanggap. Asin an mga kasuratan mapanungod sa sakuyang pag-abot nautob na.
17 Asin habang kadakul na nagtanggap sakuya, sa sainda sakong pinagtao na magin mga ake nin Diyos; asin magin sa kadakul pa na nagtutubod sa sakuyang pangaran, nin huli ta hilnga, sa paagi ko an pagtubos nag-abot, asin sa sakuya an ley ni Moises nautob na.
18 Ako an liwanag asin an buhay nin kinaban. Ako an Alpha asin Omega, an kapinunan asin an katapusan.
19 Asin kamo magdudulot sa sakuya bako na sa paagi nin pagpapabulos nin dugo; iyo, an saindang mga sakripisyo asin pagsusulo nin mga dulot haharaleon na, nin huli ta ako dae na mag-aako kan saindong mga sakripisyo asin kan saindong pinagsusulong mga dulot.
20 Asin kamo magdudulot nin sarong sakripisyo para sa sakuya nin sarong mapagpakumbabang puso asin sarong mahuyong espiritu. Asin an siisay man na magdudulok sa sakuya na may mapagpakumbabang puso asin kahuyong espiritu, siya sakuyang bubunyagan nin kalayo asin kan Banal na Espiritu, magin arog sa mga Lamanita, nin huli kan saindang pagtubod sakuya sa panahon kan saindang pagbabago, sinda pinagburunyagan nin kalayo asin nin Banal na Espiritu, asin sinda daeng pagkaaram kaini.
21 Hilnga, Ako nag-abot sa kinaban tanganing darahon an pagtubos sa kinaban, tanganing iligtas an kinaban gikan sa kasalan.
22 Kun kaya, an siisay man an nagsosolsol asin minadulok sa sakuya na arog sa sarong sadit na ake, siya sakuyang tatanggapon, nin huli ta sa arog ninda naka-agid an kahadean nin Diyos. Hilnga, nin huli kaini Ako nagtao kan sakuyang buhay, asin kinamtan ko giraray; kun kaya magsolsol, asin magdulok sa sakuya kamong mga poro nin kinaban, asin maligtas.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?