<$BlogRSDUrl$>

Friday, May 19, 2006

3 NEPHI TSAPTER 12 

Si Jesus nag-apud asin nagsugo nin dose--- Siya nagbalangibog sa mga Nephita nin sarong diskurso na arog sa Sermon sa Bukid--- Siya nagtaram kan bilog na kapakinabangan--- An saiyang mga katukdoan nangibabaw asin nagribay sa ley ni Moises--- An mga tawo pinagsugo na magin perpekto na magin arog saiya asin kan Ama na perpekto--- Ikumpara sa Mateo 5.

*******

Asin ini nangyaring naglipas na kan si Jesus nakapagtaram na kaining mga tataramon ki Nephi, asin sa sainda na pinag-apud, (ngonian an bilang ninda na pinag-apud, asin nagtanggap nin kapangyarihan asin autoridad na magbunyag, dose) asin hilnga, saiyang pinagbukas an saiyang kamot sa mga katawohan, asin nagkurahaw sa sainda, na nagsasabi: Paladan kamo kun kamo magtatao nin pagdangog sa mga tataramon kaining dose na sakuyang mga pinili gikan sa mga pag-iriba nindo tanganing magministeryo sa saindo, asin magin nindong mga surugoon; asin sa sainda ako nagtao nin kapangyarihan na tanganing sinda puwedeng magbunyag saindo sa tubig; asin pagkatapos na kamo mabunyagan sa tubig, hilnga, ako mabubunyag saindo nin kalayo kan Expiritu Santo; kun kaya paladan kamo kun kamo magtutubod sakuya asin magpabunyag, pagkatapos na kamo makahiling sako asin makaaram na Ako man nanggad.
2 Asin giraray, mas paladan sinda na magtutubod sa saindong mga tataramon nin huli ta sinda magpapatotoo na kamo nakahiling sakuya, asin ta kamo nakaaram na Ako man nanggad. Iyo, paladan sinda na magtutubod sa saindong mga tataramon, asin magbababa pasiring sa kairaroman nin kapakumbabaan asin nagpabunyag, nin huli ta sinda pagbisitahon kan kalayo asin kan Espiritu Santo, asin makakaresibe nin sarong kapatawaran kan saindang mga kasalan.
3 Iyo, paladan sinda na pobre sa espiritu na nagdudulok sakuya, nin huli ta sainda an kahadean nin langit.
4 Asin giraray, paladan sinda na nagmumundo, nin huli ta sinda pakikidamayan.
5 Asin paladan sinda gabos na nagugutom asin napapaha sa pagkamatanos, nin huli ta sinda mapapano kan Espiritu Santo.
7 Asin paladan sinda na pano ninpagkaherak, nin huli ta sinda makakaguno nin pagkaherak.
8 Asin paladan sinda gabos na puro an puso, nin huli ta mahihiling ninda an Diyos.
9 Asin paladan sinda gabos na parapatuninong, nin huli ta sinda pag-aapudon na mga kaarakian nin Diyos.
10 Asin paladan sinda gabos na pinapasakitan nin huli sa sakuyang pangaran, nin huli ta sainda an kahadean nin langit.
11 Asin paladan kamo kun pinagngirihan kamo asin pinagpapasakitan, asin pagtataraman kan gabos na manera nin karaotan laban saindo na bakong katotoohanan nin huli sakuya;
12 Nin huli ta kamo magkakaigwa nin dakulang kaogmahan asin magin grabeng gayo an pag-oogma, nin huli ta dakulaong gayo an saindang pabuya sa langit; nin huli ta pinagpasakitan ninda an mga propeta na nagka-erenot saindo.
13 Katotoohan, katotoohan, Ako nagsasabi sa saindo, Ako nagtao saindo na magin mga sin kan kinaban; pero kun an asin nawaraan na nin panlasa kun saen baya an kinaban pag-aasinan? An asin magigin magpoon ngonian asin sa maabot bako nang may kapakinabangan, kundi ipagtatapok na sana asin pagtimak-timakan na sana sa irarom kan mga bitis nin mga tawo.
14 Katotohanan, katotohanan, Ako nagsasabi sa saindo, Ako nagtao saindo na magin liwanag kaining mga katawohan. An siyudad na ipinagtugdok sa sarong bukid dae maitatago.
15 Hilnga, an mga tawo dae nagsusulo nin sarong kandila asin ipagkaag sa irarom nin sarong balde? Dae, kundi sa ibabaw nin sarong kandeliryo, asin ini nagtatao nin liwanag sa gabos na yaraon sa laog nin harong;
16 Kun kaya tugutan mo an liwanag na mag-ilaw sa atubangan kaining mga katawohan, na tangani saindang magkahiriling an saindong marahay na mga kaggibohan asin magpamuraway sa saindong Ama na yaon sa langit.
17 Dae kamo maghuhuna-huna na Ako nag-abot tanganing destrosohon ko an ley o an mga propeta, Ako dae nag-abot tanganing mandestroso kundi sa pag-utob.
18 Nin huli ta katotohanan Ako nagsasabi sa saindo, sarong tuldok ni sarong kurit dae nagwara gikan sa ley, kundi sa sakuya ini nagin bilog na nautog na.
19 Asin hilnga, Ako nagtao saindo ninley asin kan mga kasugoan kan sakuyang Ama, na tanganing kamo magtubod sakuya, asin tanganing kamo magsosolsol kan saindong mga kasalan, asin magdulok sa sakuya na igwang mapagpakumbabang puso asin sarong mahuyoong espiritu. Hilnga, kamo igwa nin mga kasugoan sa atubangan nindo, asin an ley nautob na.
20 Kun kaya magdulok kamo sa sakuya asin kamo magin ligtas; nin huli ta ako nagsasabi sa saindo, na laen lang na kamo magsusunod sa sakuyang mga kasugoan, na sakuyang pinagsusugo saindo sa panahon na ini, kamo dae nanggad makakalaog pasiring sa kahadean kan langit.
21 Kamo mismo an nakadangog na ini pinagsabi na ninda kaidtong lumang panahon, asin ini pinagsurat para sa saindo, na kamo dae manggadan, asin an siisay man na manggagadan magigin yaon sa delikadong paghuhukom nin Diyos.
22 Pero Ako nagsasabi sa saindo, na an siisay man na naanggot sa saindang tugang (na lalake) magigin delikado sa saiyang paghuhukom. Asin an siisay man na nagsasabi sa saiyang tugang, Raca, magigin delikado sa atubangan nin konseho; asin an siisay man na magsasabi, Ika Boa, magigin delikado sa kalayo nin impiyerno.
23 Kun kaya, kun kamo magdudulok sa sakuya, o magmamawot na magdulok sa sakuya, asin magkagiromdom na an saimong tugang igwa nin anuman kontra saindo---
24 Magpaduman ka sa saimong tugang, asin enot kang makipag-olian sa saimong tugang, asin pagkatapos magdulok ka sa sakuya na igwang bilog na katuyuhan nin puso, asin Ako magreresibe saimo.
25 makipag-olian tulos sa saimong kaiwal habang ika naglalakaw pa sa dalan na kaiba niya, baka sa anumang pagkakataon siya magdadakop saimo, asin ika ipagkunkon sa prisohan.
26 Katotoohan, katotoohan, Ako nagsasabi sa saindo, ika sa anumang paagi dae nanggad makakaluwas sagkod na ika nakapagbayad na sa pinakakantidad na senine. Asin habang ika yaon sa prisohan makapagbayad ka daw maski sarong senine? Katotoohan, katotoohan, Ako nagsasabi sa saindo, Dae.
27 Hilnga, ini ipinagsurat ninda kan sa lumang panahon, na kamo dae makipag-apid;
28 Pero ako nagsasabi sa saindo, na an siisay man na maghihiling sa sarong babae, na may kamawotan saiya, nakapaggibo na nin pakikiapid sa saiyang puso.
29 Hilnga, Ako nagtatao sa saindo nin sarong kasugoan, na dae kamo magtugot kaining mga bagay na maglaog sa saindong puso;
30 Nin huli ta mas marhay pang dae mo ipagbaleng an sadire mo sa mga bagay na ini, kun saen saindong pagdadarahon an saindong krus, kesa na kamo mai-apon pasiring sa impiyerno.
31 Ini naisurat na, na an siisay man na nagpapahale sa saindang agom na babae, tugutan siyang magtao nin sarong kasuratan nin pakipagdiborsiyo.
32 Katotoohan, katotoohan, Ako nagsasabi sa saindo, na an siisay man na nagpapahale sa saiyang agom na babae, nagkausa saiya na makapaggibo nin pakikipag-apid; asin an siisay man na mag-aagom saiya na diborsiyado nakapaggibo na nin adulteryo.
33 Asin giraray ini naisurat na, dae ka manumpa sa saimong sadire, kundi maggigibo ka para sa Kagurangnan kan saimong mga pinagsumpaan;
34 Pero katotoohan, katotoohan, Ako nagsasabi sa saindo, dae ka nanggad magsumpa; ni sa langit, nin huli ta ini trono nin Diyos;
35 Ni sa paagi nin daga, nin huli ta ini tungtungan kan saiyang mga bitis;
36 Ni ika magsusumpa sa paagi kan saimong payo, nin huli ta dae mo kayang gibohon an sarong buhok na itom na magin puti;
37 Kundi gibohon mo na an saimong komunikasyon magin Iyo, na iyo; an Dae, dae; nin huli ta an anuman na minasobra kesa mga ini maraot.
38 Asin hilnga, ini naisurat na, mata sa mata, asin ngipon sa ngipon;
39 Pero Ako nagsasabi sa saindo, na dae ka makilaban sa maraot, kundi an siisay man an magsampaling saimo sa toong pisngi; ipagtao mo pa man an saro;
40 Asin kun an sarong tawo magsusumbong saimo base sa ley asin pagkuahon an saimong tunika tuguti siyang kuahon pa man an saimong talukbong;
41 Asin an siisay man an magpirit saimo na maglakaw nin sarong milya, mag-iba ka saiya nin doble.
42 Magtao ka saiya na naghahagad saimo, asin saiya na magsusubli saimo dae mo pagsasayumahan.
43 Asin hilnga ini naisurat na man, na saimong kamutan an saimong kataid asin mag-anggot ka sa saimong kaiwal;
44 Pero hilnga Ako nagsasabi sa saindo, kamutan mo an saimong mga kaiwal, bendisyuni sinda na nagsusumpa saimo, gumibo nin karahayan sa sainda na nag-aanggot saimo, asin magpangadye para sainda na daeng pakundangan na naggamit saimo asin nagpapasakit saimo;
45 Na tanganing kamo magin kaarakian kan saindong Ama na yaon sa langit; nin huli ta saiyang ginibo na an saldang magsirang sa mga maraot asin sa mga marhay.
46 Kun kaya idtong mga bagay sa lumang panahon, na nakapalaman sa ley, sa sako an gabos nagka-urutob na.
47 An mga lumang bagay pinagwara na, asin an gabos na mga bagay nagin bag-o na.
48 Kun kaya ako nagmamawot na kamo dapat na magin perpekto na arog sako, o arog sa saindong Ama na yaon sa langit na perpekto.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?