<$BlogRSDUrl$>

Friday, May 21, 2004

IKADUWANG LIBRO NI NEPHI 

Sarong kasaysayan manungod sa pagkagadan ni Lehi. An mga tugang ni Nephi nagrebelde laban sa saiya. An Kagurangnan nagpatanid ki Nephi na maghale pasiring sa kaparangan. An saiyang mga paglalakbay sa kaparangan asin iba pa.

TSAPTER 1

Si Lehi nagpropesiya tungkol sa sarong daga nin libertad --- An saiyang banhi magigin kalat asin hahampakon kun saindang itatakwil an Solong Banal nin Israel --- Saiyang ipinapagiromdom sa saiyang mga akeng lalake na magsul-ot nin sanggalang nin pagkamatanos.

*******

Asin ngonian ini nangyaring naglipas na pagkatapos na ako, si Nephi, nagtapos sa pagtutukdo sa sakuyang mga tugang, an samuyang ama, si Lehi, nagtaram man nin kadakul na bagay sa sainda, asin inotro giraray sa sainda, kun paano kadakula an mga bagay na an Kagurangnan naggibo sa sainda na sinda dinarara paluwas sa daga nin Jerusalem.
2 Asin siya nagtaram sa sainda mapanungod sa saindang mga pagrerebelde sa ibabaw nin mga katubigan, asin an mga pagkaherak nin Diyos na iyo an nagligtas kan saindang mga buhay, na tanganing sinda dae paghalunon nin dagat.
3 Asin siya man nagtaram sa sainda mapanungod s daga nin pangako, na saindang nakamit --- kun paano nagin pano-pano nin pagkaherak an Kagurangnan sa pagtao nin patanid satuya na dapat kitang magharale paluwas sa daga nin Jerusalem.
4 Ta, hilnga, nagsabi siya, ako nakahiling nin sarong bisyon, na kun saen ako nakakaaram na an Jerusalem narumpag; asin kun kita yaon man giraray sa Jerusalem kita man kuta na napahamak na.
5 Pero, nagsabi siya, maski na ngani sa satuyang mga pagsasakit, kita nagkaigwa nin daga nin pangako, sarong daga na pinili na mas labaw pa kesa gabos na ibang mga daga; sarong daga na an Kagurangnang Diyos ipinakipagtipan sa sakuya iyo na dapat na sarong daga para magin kamanahan nin sakuyang banhi. Iyo, an Kagurangnan nakipagtipan sakuya na an dagang ini para sakuya asin sa sakuyang mga kaarakian sa daeng kasagkuran, asin man sa gabos na inantabayanan paluwas sa ibang mga nasyon sa paagi kan mga kamot nin Kagurangnan.
6 Kun kaya, ako, si Lehi, nagpropesiya na uyon sa mga kagibohan kan Espiritu na yaon sa sakuya, na mayong makakaabot sa dagang ini pwera lang kun sinda pinagdara sa paagi kan kamot nin Kagurangnan.
7 Kun kaya, an dagang ini magigin konsagrado sa tawo na saiyang dadarahon. Asin kun ini mangyayari na sinda magsiserbe saiya na uyon sa mga kasugoan na saiyang ipinagtao, ini magigin sarong daga nin libertad para sa sainda; kun kaya, sinda dae nanggad dadarahon paibaba sa pagkasakop; kumbaga, iyan mangyayari nin huli sa karaotan; ta kun an karaotan magdadakul isusumpa an daga nin huli sa saindang kaggibohan, pero sa mga matatanos ini sarong biyaya na daeng kasagkuran.
8 Asin hilnga, ini sarong kadunungan na an dagang ini dapat ipagtagong gayo gikan sa kaaraman nin ibang mga nasyon; ta uya, kadakul na mga nasyon an gustong mag-agaw kan daga, na mayo nang gayong lugar para sa sarong pamana.
9 Kun kaya, ako, si Nephi, nagkaigwa nin sarong pangako, na samantalang igwa kaidtong mga tawo na an Kagurangnang Diyos dadarahon paluwas sa daga nin Jerusalem na nagsusurunod sa saiyang mga katugonan, sinda magigin sagana sa ibabaw kaining daga; asin sinda itatago gikan sa gabos na ibang mga nasyon, na saindang pagsadirehon an dagang ini na para sa sainda. Asin kun ini mangyari na sinda magsusunod sa saiyang mga kasugoan sinda bibiyayaan sa ibabaw kaining daga, asin dae magkakaigwa nin magmomolestiya sainda, ni igwa nin magkukua parayo sa daga na saindang kamanahan; asin sinda mamumuhay na matuninong sa daeng kasagkuran.
10 Pero hilnga, kun mag-abot an oras na sinda magluluya sa daeng pagtubod, pagkatapos nindang makaresibe nin sarong dakulaon na mga biyaya gikan sa kamot nin Kagurangnan---na may pagkaaram sa pagkamukna kaining kinaban, asin sa gabos na mga tawo, na may pagkaaram sa dakula asin makakangalas na mga kaggibohan nin Kagurangnan magpoon pa sa pagkamukna nin mundo; na igwa nin kapangyarihan na itinao sainda na tanganing maggibo kan gabos na mga bagay sa paagi nin pagtubod; na igwa nin gabos na mga katugonan magpoon pa sa kapinunan, asin na pinagdarara sa paagi kan saiyang daeng kasagkuran na karahayan pasiring digde sa mas mahalagang daga nin promisa---uya, ako nagtataram, kun an aldaw mag-abot na saindang pinaghaboan an Solong Banal nin Israel, an tunay na Mesiyas, an saindang Paratubos, asin an saindang Diyos, uya, an mga paghuhukom niya na husto iyo an mangingibabaw sa sainda.
11 Iyo, siya magdadara nin ibang mga nasyon paduman sa sainda, asin saiya sindang tataw-anan nin kapangyarihan, asin saiyang hahaleon gikan sainda an mga kadagaan na saindang mga pagsadire, asin saiyang hihimohon na sinda magkakaralat asin mahahampak.
12 Iyo, habang an sarong henerasyon minaagi hanggan sa saro pa magkakaigwa nanggad nin pabulos nin dugo, asin dakulang pagpapadusa sa sainda; kun kaya, mga aki ko, sakuyang gigibohon na tanganing saindo man magigiromdoman; iyo, sakuyang gigibohon na tanganing kamo magdadangog sa sakuyang mga tataramon.
13 O na tanganing kamo magigimata; mapupukawan gikan sa hararom na pagturog, iyo, maski na ngani gikan sa pagturog sa impyerno, asin ipamagpag an makangirhat na mga kadena na saimong kinakagapusan, na an mg akadena na iyo mang gayo an naggagapos sa mga kaarakian nin mga tawo, na sinda dinadara pasiring sa pagkasakop pababa duman sa daeng kasagkuran na kamondoan asin kasakitan.
14 Magmata! Asin magbuhat gikan sa alpog, asin magdangog sa mga tataramon nin sarong nangungubog-kubog na magurang, na an mga tuhod saimong ihuhutad sa dae na mahaloy na panahon sa sarong malipot asin tuninong na lubongan, na kun sane mayong biyaherong makakabalik; sa dikit na sanang mga aldaw asin ako maduman na sa dalan nin bilog na kinaban.
15 Pero hilnga, an Kagurangnan iyo an nagtubos kan sakuyang gikan sa impyerno, sakuyang nahiling an saiyang kamurawayan, asin ako saiyng pinalibutan nin daeng sagkud sa mga takyag nin saiyang pagkamuot.
16 Asin ako nagmawot na dapat nindang giromdomon na saindang pagsunodon an mga katugonan asin an mga kahukuman nin Kagurangnan; hilnga, iyo ini an sayud na kahandalan kan sakuyang kalag magpoon sa kapinunan.
17 An sakuyang puso sayod na nagagabatan nin kamondoan sa paminsan-minsan, ta ako natakot, na sa katagasan kan saindong mga puso, an Kagurangnan saindong Diyos magluluwas nin bilog niyang kaanggutan sa saindo, na kamo hahampakon asin destrosohon sa daeng kasagkuran;
18 O, na sarong sumpa an dapat na mag-abot sa saimo sa laog nin kadakul na mga henerasyon; asin kamo papadusahan sa paagi nin espada, asin sa paagi nin taggutom, asin kamo kapupungotan, asin aantabayan uyon sa kagustuhan asin pagkasakop nin diyablo.
19 O mga aki ko, na tanganing an mga bagay na ini dae nanggad mangyayari sa saindo, para na kamo magin sarong pinili asin sarong pinagpaboran na banwaan nin Kagurangnan. Pero uya, an saiyang kagustuhan an mangyayari; ta an saiyang mga dalan iyo an pagkamatanos na daeng kasagkuran.
20 Asin siya nagsabi na: Habang saindong sinusunod an sakuyang mga katugonan kamo magigin asensado sa daga; pero habang kamo dae nagsusurunod sa sakuyang mga katugonan kamo paparaon gikan sa sakuyang atubangan.
21 Asin ngonian na an sakuyang kalag magkakaigwa nin kaogmahan sa saindo, asin na an sakuyang puso mahale na sa kinaban na ini na may pagka-ogma nin huli sa saindo, na ako dae man nanggad madadara paibaba na may kapaitan asin kamondoan pasiring sa lubongan, magbuhat kamo gikan sa alpog, mga aki ko, asin magpaka-lalake, asin determinado sa sarong kaisipan asin sarong puso, na may pagkasararo sa gabos na mga bagay, na tanganing kamo dae nanggad mahuhulog sa pagkasakop;
22 Na tanganing kamo dae susumpaon nin sarong makakangirhat na sumpa; asin man, na tanganing kamo dae magkakaigwa nin anggot nin sarong makatarungan na Diyos sa saindo, pasiring sa pagkadestroso kan parehong kalag asin hawak.
23 Magmata kamo, mga aki ko; magsul-ot nin kasangkuban nin pagkamatanos. Ipamagpag nindo an mga kadena na saindong kinakagapusan, asin magruluwas kamo gikan sa diklom nin kalipungawan, asn magbangon gikan sa alpog.
24 Dae na kamo magrebelde laban sa saindong tugang, na an mga pananaw sayod na mamurawayon, na iyo an sayod na nagsusunod sa mga katugonan magpoon na kita maghale sa Jerusalem; asin iyo an sayod na nagin instrumento kan mga kamot nin Diyos; sa pagdadara satuya hanggan sa daga nin pangako; na kun bako siya, kita nagkagaradan na kuta na sa gutom sa kaparangan; maski na ngani kaini, kamo nagmawot na haleon an saiyang buhay; iyo, asin siya sayod na nagtitios nin grabeng kamondoan nin huli saindo.
25 Asin ako grabeng gayo an katakutan asin nangungubog-kubog nin huli saindo, na baka siya magtitios giraray; ta uya, kamo nagbebentang saiya na siya nagmamawot nin kapangyarihan asin autoridad sa ibabaw nindo; pero ako nag-aaram na siya dae nanggad nagmawot nin kapangyarihan o autoridad sa ibabaw nindo, pero siya sayod na nagmawot nin kamurawayan nin Diyos, asin sa saindong sadireng daeng sagkud na karahayan.
26 Asin kamo naggugurumod-gumod nin huli ta siya nagin tunay sa saindo. Kamo nagsabi na siya naggagamit nin katadungan; kamo nagsabi na siya sayod na may kaangguta sa saindo; pero hilnga, an saiyang katadunga iyo an katadungan nin kapangyarihan nin Tataramon nin Diyos, na yaon mismo saiya; asin na idtong saindong inapud na kaanggutan iyo an katotoohan, uyon kaidtong yaon sa Diyos, na dae niya mapupugulan, na pusog niyang ipinapahiling an manungod kan saindong mga kadaendatahan.
27 Asin ini kinakaipuhan na an kapangyarihan nin Diyos dapat na yaon saiya, na maski na ngani sa pagsusugo sa saindo na kamo dapat na magsunod. Pero hilnga, bako man siya, pero idto mismo an Espiritu nin Kagurangnan na yaon sa saiya, na iyo an nagbubukas kan saiyang nguso na makapagtaram na dae niya ngani kayang pundohon ini.
28 Asin ngonian aki ko, Laman, asin man Lemuel asin Sam, asin man an sakuyang mga aki na iyo an mga akeng lalake ni Ishmael, hilnga, kun kamo magdangog sana sa boses ni Nephi kamo dae mapapara. Asin kun kamo magdadangog sa saiya magwawalat sa saindo nin sarong bendisyon, iyo, maski na ngani an sakuyang enot na bendisyon.
29 Pero kun kamo dae magdadangog sa saiya hahaleon ko an enot kong bendisyon, iyo, maski na an sakuyang bendisyon, asin ini mangingibabaw sa saiya.
30 Asin ngonian, Zoram, ako nagtataram sa saimo: Hilnga, ika iyo an surogoon ni Laban; maski na ngani kaini ika man dinara paluwas sa daga nin Jerusalem, asin ako nag-aaram na ikaw sarong totoong amigo sa sakuyang aki, na si Nephi, sa daeng kasagkuran.
31 Kun kaya, nin huli ta ikaw nagin masinunod-sunod, an saimong banhi bebendisyunan kan saiyang banhi, na sinda mamumuhay nin halawig sa ibabaw nin bilog na kadagaan; asin mayo, pwera lang kun igwa nin kadaendatahan na minagikan sainda, nin mapahamak o madestorbo kan saindang kasaganaan sa ibabaw nin bilog kaining kadagaan sagkud sa daeng kasagkuran.
32 Kun kaya, kun kamo magsusunod sa mga katugonan nin Kagurangnan, an Kagurangnan iyo an magkokonsagra kaining kadagaan para sa seguridad kan saimong banhi na kaiba an banhi kan sakuyang aki.

Thursday, May 20, 2004

1 NEPHI TSAPTER 22 

An Israel magkakalat sa ibabaw nin bilog na kinaban --- An mga Hentil iyo an magbabantay asin mag-aataman sa Israel kaiba an ebanghelyo sa mga huring aldaw --- An Israel titiriponon na maliligtas, asin an mga makasalanon susuloon na garo panggatong na kahoy --- An kahadean nin diyablo marurumpag, asin si Satanas ikukulong.

*******

Asin ngonian ini nangyaring naglipas na pagkatapos ako, si Nephi, nagkabarasa an mga bagay na ini na nagka-urukit sa laminang bronse, an sakuyang mga tugang nagdurulok sakuya ain nagsabi sa ako: Ano an boot sabihon kan mga bagay na ining saimong binarasa? Uya, dapat kaya sindang saboton uyon sa mga bagay na mga espirituwal, na puwedeng mangyayari uyon sa espiritu asin bakong sa laman?
2 Asin ako, si Nephi, nagsabi sa sainda: Hilnga sinda ipinapagibo sa propeta sa paagi nin boses kan Espiritu; ta sa paagi nin Espiritu an gabos na mga bagay ipinapaaram sa mga propeta, na maggigikan sa mga kaarakian nin mga tawo na uyon sa laman.
3 Kun kaya, an mga bagay na sakuyang binarasa iyo an mga bagay na manungod sa parehong mga bagay na temporal asin espirituwal; ta mangyaring nagluluwas na an harong nin Israel, sa madalion o mahaloy, ikakalat sa ibabaw nin bilog na kinaban, asin man sa gabos na mga nasyon.
4 Asin hilnga, igwa nang kadakul na nagkakawarara na gikan sa kaaraman kan iba na yaon sa Jerusalem. Iyo, an kadakul na parte kan gabos na mga tribu pinaharale na paharayo; asin sinda ikinalat na duman asin digde sa mga isla nin kadagatan; asin maski na mayo satuya an nakakaaram, puwera lang na kita nag-aaram na sinda pinaharale paharayo.
5 Asin ta sinda pinaharale paharayo, an mga bagay na ini pinagpropesiya na manungod sa sainda, asin man manungod sa gabos na magpoon ngonian makakalat asin malalawigaw, nin huli sa Solong Banal nin Israel; ta laban sa saiya magtataragas an saindang mga puso; kun kaya, sinda ikakalat sa gabos na mga nasyon asin kapupungotan kan gabos na tawo.
6 Maski na arog kaini, pagkatapos sindang pangatamanan kan mga Hentil, asin an Kagurangnan nagrukyaw na kan saiyang kamot sa mga Hentil asin naitugdok na sinda kan saindang bandera, asin an saindang mga kaarakian nagkadarara na sa saindang mga takyag, asin an saindang mga akeng babae nagkadarara na sa saindang mga abaga, uya ining mga bagay na naitaram na mga temporal; ta kaya iyo ini an mga tipan nin Kagurangnan sa satuyang mga ama; asin ini magpapasabot satuya sa maarabot na mga aldaw, asin man sa gabos nyatong katugangan na yaon sa laog kan harong nin Israel.
7 Asin ini mangangahulugan na maabot an panahon na pagkatapos an gabos na an harong nin Israel maikalat na asin mailawigaw, an Kagurangnang Diyos magrurukyaw nin sarong makusog na nasyon gikan sa mga Hentil, iyo, maski sa atubangan kaining daga; asin sa paagi ninda an satuyang banhi maikakalat.
8 Asin pagkatapos na an satuyang banhi maikalat na, an Kagurangnang Diyos magpapadagos na maggibo nin sarong makakangalas na kagggibohan sa mga Hentil, na mas grabe kahalaga para sa satuyang banhi; kun kaya, ini ibinabaing sa sainda na pinag-aataman kan mga Hentil asin pinagdarara sa saindang mga takyag asin sa ibabaw kan saindang mga abaga.
9 Asin ini igwa man nin kahalagahan para sa mga Hentil; asin bako lang sa mga Hentil kundi pati na sa gabos na harong nin Israel, na tanganing maibalangibog an mga tipan kan Ama nin langit ki Abraham, na nagsasabi: Sa saimong banhi an gabos na mga lahi nin kinaban mabebendisyunan.
10 Asin ako nagmamawot, mga katugangan ko, na kamo dapat makakaaram na an gabos na mga lahi nin kinaban dae mabebendisyunan pwera lang kun saiyang maipapahiling an saiyang takyag sa mga mata nin mga nasyon.
11 Kun kaya, an Kagurangnang Diyos mpagpapadagos na himohon na maipahiling an saiyang takyag sa mga mata nin gabos na mga nasyon, sa gibong pagpapatotoo kan saiyang mga tipan asin kan saiyang ebanghelyo duman sa gabos na yaon sa harong nin Israel.
12 Kun kaya, saiya sindang dadarahon giraray paluwas sa pagkasakop, asin sinda titiponon na magkakasararo sa kadagaan na saindang mamanahon; asin sinda iluluwas gikan sa kalingawan asin paluwas sa kadikloman; asin sinda makakaaram na an Kagurangnan an saindang Tagapagligtas asin an saindang Paratubos, an Solong Makusog nin Israel.
13 Asin an dugo kan dakula asin marigsok na simbahan, na iyo an prostituta sa bilog na kinaban, maghihirilingan sinda sa sainda man sanang mga sadireng mga payo; ta sinda man sana an magraralaban-laban sa sadire ninda, asin an espada kan saindang mga sadireng kamot iyo an maghuhulog sa sadire man sana nindang mga payo, asin sinda magkakaburorat kan sadire nindang mga dugo.
14 Asin an lambang nasyon na makikigiyera laban saimo, O harong nin Israel, iyo man sana an maghihirilingan sa saro laban sa iba man, asin sinda man sana an mahuhulog sa hararom na kalot na saindang kinalot na tanganing mabiktima an katawohan nin Kagurangnan. Asin an gabos na makikiiwal laban sa Sion iyo an mapapahamak, asin an dakulang prostituta, na iyo an nagparalawigaw kan tamang mga dalan nin Kagurangnan, iyo, yan dakula asin marumpot na simbahan, iyo an marurumpag sa kaalpugan asin makusugon an pagkarampahog kaini.
15 Ta hilnga, nagsabi an propeta, an panahon maabot nin hidale na si Satanas dae na magkakaigwa nin kapangyarihan na mangingibabaw sa mga puso kan mga kaarakian nin mga tawo; ta an aldaw madali nang mag-abot na an gabos na mahambog asin sinda na naggigibo nin mga karaotan magigin arog sa igatong-na-kahoy; asin an aldaw maabot na sinda dapat nang suruloon.
16 Ta an panahon harani nang mag-abot na an kabilugan nin kaanggutan nin Diyos ipagpabulos sa ibabaw kan gabos na mga kaakian nin tawo; ta dae niya tutugutan na an mga mararaot iyo an magdedestroso sa mga matatanos.
17 Kun kaya, siya an magbabantay sa mga matatanos sa paagi nin saiyang kapangyarihan, maski na ngani na kun ini mangyayari na an kabilugan kan saiyang kaanggutan mag-abot, asin an matatanos mapreserba, na tanganing madestroso an saindang mga kaiwal sa paagi nin kalayo. Kun kaya, an matatanos dae dapat na matakot; ta kaya nagsabi an propeta, sinda iyo an maliligtas, maski na ngani na kun ini mangyari sa paagi nin kalayo.
18 Hilnga, mga katugangan ko, ako nagtataram sa saindo, na an mga bagay na ini dapat haliputon na maabot; iyo, maski na an dugo, asin an kalayo, asin an singaw nin asu dapat mag-abot; asin ini nangangaipong gayo na mangyayari na sinda magtinagas-tagasan kan saindong mga puso laban sa Solong Banal nin Israel.
19 Ta hilnga, an matatanos dae nanggad mapapara; ta an oras seguradong mag-abot na an gabos sa saindang mga nakikiiwal laban sa Sion danay na mapapahamak.
20 Asin an Kagurangnan seguradong maghahanda nin sarong dalan para sa saiyang katawohan, na tanganing magkatotoo an mga tataramon ni Moises, na saiyang naitaram, na nagsasabi: Sarong propeta na an Kagurangnan saimong Diyos itataas gikan sa saimo, na kabaing sa sakuya; sa saiya kamo magdadangog kan gabos na mga bagay sa maski ano man na saiyang sasabihon sa saindo. Asin ini mangyayaring malipas na an gabos na siisay man na dae magdadangog sa propetang yan mapapahamak gikan sa mga katawohan.
21 Asin ngonian, ako, si Nephi, magdedeklara sa saindo, na ining propeta na sinasabi ni Moises iyo an Solong Banal nin Israel; kun kaya, siya maggigibo nin kahukuman sa pagkamatanos.
22 Asin an matatanos dae kaipuhan na matakot, ta sinda idtong gabos na dae magkakaralawigaw. Pero an kahadean nin diyablo, na iyo an maitutugdok sa kairiban kan mga kaarakian nin mga tawo, na an kahadean na ini iyo an naitugdas sa kairiba ninda na yaon sa laman ---
23 Ta an oras hidaling mag-aabot na an gabos na mga simbahan na nagkaturugdas na tanganing magkakaigwa nin ganada, asin an gabos na tinurugdas na tanganing magkakaigwa nin kapangyarihan sa ibabaw nin laman, asin idtong mga tinurugdas na tanganing magin bantog sa mga mata nin kinaban, asin idtong mga naghahanap nin pangangaipo sa laman asin an mga bagay kinabanon, asin maggigibo kan gabos na mga klase nin karigsokan; iyo, para maliwanag, an gabos idtong mga kabilang sa kahadean nin diyable iyo sinda an dapat na magkakatarakot, asin mangubog-kubog asin mayanig; sinda idtong dapat na dararahon sa ibaba nin mga alpog; sinda idtong dapat na magkaka-urubos na garo panggatong; asin ini uyon sa mga tataramon nin propeta.
24 Asin an oras maabot nin hidale na an matatanos dapat na arantabayanan bilang mga guya sa kuwadra, asin an Solong Banal nin Israel dapat na maghahade sa kagabsan, na may kusog, asin may kapangyarihan, asin may dakulang kamurawayan.
25 Asin saiyang tiniripon an saiyang mga kaarakian na gikan sa apat na surok nin kinaban; asin saiyang binirilang an saiyang mga karnero, asin siya nakakabisto sa saiya; asin magkakaigwa nin sarong katiriponan asin pastor; asin saiyang pakakarakanon an saiyang mga karnero, asin sa saiya sinda makakanagbo nin sabsaban.
26 Asin nin huli sa pagkamatanos kan saiyang mga katawohan, si Satanas mayo nin kapangyarihan; kun kaya, siya dae mabubuhian sa laog nin kadakul na mga taon; ta siya mayo nin kapangyarihan na mangibabaw sa mga puso nin mga katawohan, ta sinda namumuhay sa pagkamatanos, asin ta an Solong Banal nin Israel iyo na naghahade.
27 Asin ngonian hilnga, ako, si Nephi, nagsasabi sa saindo na an gabos na ining mga bagay dapat na mangyari uyon sa laman.
28 Pero, hilnga, an gabos na mga nasyon, mga lahi, mga dila, asin mga katawohan mamumhay na matuninong sa Solong Banal nin Israel kun ini mangyari na sinda magsosolsol.
29 Asin ngonian ako, si Nephi, magtatapos na; ta ako dae na magtataram nin halawig na gayo manungod kaining mga bagay.
30 Kun kaya, mga katugangan ko, ako nagmamawot na tandaan nindong gayo na an mga bagay na nasusurat sa ibabaw kan mga laminang bronse gabos totoo; asin sinda nagpapatotoo na an sarong tawo dapat na masinunod-sunod sa mga katugonan nin Diyos.
31 Kun kaya, ika dae kaipuhan na maghuhuna-huna na ako asin an sakuyang ama iyo sana an mga tawong nakapagpatotoo, asin man itinukdo sa sainda. Kun kaya, kun kamo magigin masinunod-sunod sa mga kasugoan, asin magmakusog hanggan sa katapusan, kamo maliligtas sa huring aldaw. Asin kaya iyo ini. Amen.

1 NEPHI TSAPTER 21 

An Mesiyas iyo an magigin ilaw sa mga Hentil asin iyo an magbubuhi kan mga prisonero--- Israel magkakatiripon-tipon na may kapangyarihan sa mga huring aldaw --- An mga Hade iyo an saindang mga tagapamahalang ama --- Ikumpara sa Isaias 49.

*******

Asin giraray: Magdangog, o ika na harong nin Israel, gabos kamo na nagkasuruhay na nabari, asin pinaharale nin huli sa mga karaotan kan mga pastor kan sakuyang katawohan; iyo, gabos kamo na nakasuruhay na nabari, na nagkaralat sa hararayo, na sakuyang mga katawohan, O harong nin Israel. Hinanyoga, o mga Isla, sa sakuya, asin magdangog kamong mga katawohan na gikan sa hararayo; an Kagurangnan nangangapudan sako gikan sa sinapupunan; gikan sa tulak kan sakuyang ina saiya nang inaapud an sakuyang pangaran.
2 Asin saiyang hinimo an sakuyang nguso na arog sa matarom na espada; sa anino kan siyang kamot itinago niya ako, asin hinimo niyang sarong matarom na pana; sa saiyang sangkuban itinago niya ako.
3 Asin nagsabi sa sakuya: Ika an sakuyang serbidor, O Israel, na kun kaya ako ipagrurukyaw.
4 Pagkatapos ako nagsabi, ako nagtrabaho sa daeng kamugtakan, ako naggamit nin sakuyang kusog para sa mayo asin daeng kamugtakan; segurado na an sakuyang kahukuman yaon sa Kagurangnan, asin an sakuyang gibo yaon sa Diyos.
5 Asin ngonian, sinabi nin Kagurangnan --- na iyo an nagporma sako gikan sa sinapupunan na ako magin saiyang serbidor, na darahon si Jacob giraray sa saiya --- na maski na ngani dae an Israel magkakatiripon, pero ako mamurawayon sa mga mata nin Kagurangnan, asin an sakong Diyos iyo an sakuyang kusog.
6 Asin siya nagsabi: Ini sarong magian na bagay na ika an magin serbidor ko na tanganing ipaglangkaw an mga tribu ni Jacob, asin ibalik an mga natada nin Israel. Itatao ko man ika bilang sarong liwanag sa mga Hentil, na ikaw puwede na magin sakong kaligtasan sa mga kasagkuran nin kinaban.
7 Kaya sinabi nin Kagurangnan, an Paratubos nin Israel, an saiyang Banal na Saro, sa saiya na iyo an pinagtutuya-tuya, sa saiya na iyo an pinagkaka-anggot kan mga nasyon, na iyo an serbidor nin mga pamayo: An mga Hade makakahiling asin magtitindog, an mga prinsipe man magsasamba, nin huli sa Kagurangnan na iyo an maimbod.
8 Kaya nagsabi an Kagurangnan: Sa magaya-gayang panahon ako nagdangog saimo, O mga isla nin kadagatan, asin sa sarong aldaw nin kaligtasan ako nagtabang saimo; asin ako an nag-aataman saimo, asin itinao ta ka na sakong surugoon para sa sarong tipan kan mga katawohan, sa pagtugdas kan kinaban, na magkausa nin manahon kan mapungawon na mga pamana;
9 Na ika puwedeng magsabi sa mga prisonero: Magluwas kamo; sa saindo na mga nagtutukaw sa kadikloman: Ipahiling nin an saindong mga sadire. Sinda magkakakan sa mga dalan, asin an saindong pasabsaban yaon sa gabos na mga haralangkaw na lugar.
10 Sinda daae magugutom ni mapapaha, dae man maiinitan o an saldang maghahampak sa sainda; ta siya na igwa nin pagkaherak sa sainda iyo an mag-aantabay sainda, maski na ngani sa paagi nin mga burabod nin tubig siya maggigiya sainda.
11 Asin ako maggigibo sa gabos kong mga kabukidan nin sarong dalan, asin an sakuyang mga tinampo ipagrurukyaw.
12 Asin pagkatapos, O harong nin Israel, hilnga, an mga ini maarabot gikan sa harayo; asin uya, an mga ini gikan sa hiraga asin gikan sa sulnopan; asin an mga ini gikan sa daga nin Sinim.
13 Magkaranta, O mga kalangitan; asin magin maogma, O kinaban; ta an mga bitis kan gabos na yaon sa sirangan itutugdas; asin makusog na magkarantahan, O mga kabukidan; ta sinda dae na hahampakon; ta an Kagurangnan pinagraranga an saiyang katawohan, asin magkakaigwa nin pagkaherak sa gabos niyang nasasakitan.
14 Pero, hilnga, si Sion nagsabi: An kagurangnan nagpabaya sako, asin an sakuyang Kagurangnan nakalingaw sako --- pero siya magpapahiling nanggad na dae.
15 Ta an babae daw makakalingaw sa saiyang nagsususong aki, na siya dae nanggad magkakaigwa nin pagkaherak sa umboy kan saiyang sinapupunan? Iyo, sinda puwedeng makalingaw, pero ako daw dae makakalingaw saimo, O harong nin Israel.
16 Hilnga, ako an nag-ukit saimo sa ibabaw kan sakuyang mga palad nin sakuyang mga kamot; an saimong mga kudal padagos na yaon sa atubangan ko.
17 An saimong mga kaarakian maggigibo nin kasibutan laban sa saimong mga paradestroso; asin sinda na naggibo saimong basura maghaharale saimo.
18 Itingkalag mo an saimong mga mata sa palibot asin hilnga; ini gabos magkakatiripon sindang sararo, asin sinda magdudurulok saimo. Asin habang ako nabubuhay, sabi nin Kagurangnan, ika seguradong ibabado mo sinda gabos, na arog nin sarong samno, asin igagapos sinda na arog nin sarong babaeng-kakasalon.
19 Ta an saimong basura asin an saimong mapungawon na mga lugar, asin an daga kan saimong pagkarumpag, na maski ngonian mapioton nin huli kan saimong mga nag-eerok; asin sinda an naghalon saimo magin an yaraon sa harayo.
20 An mga kaakian na ikaw magkakaigwa, pagkatapos na ika mawawaraan kan enot, giraray sa saimong mga talinga masabi: An lugar grabe kapiot para sakuya; magtao nin lugar sako na tanganing ako puwedeng mag-erok.
21 Pagkatapos ika magsasabi sa saimong puso: Siisay an nagmundag sakuya kan mga ini, nahihiling na ako nawawaraan kan sakuyang kaarakiana, asin ako napupungaw, sarong nadakop, asin naghihiro paduman asin padigde? Asin siisay an nagdara kan mga ini? Hilnga, ako binayaan na nagsosolo-solo; an mga ini, saen sinda naggigikan?
22 Kaya sabi nin Kagurangnan Diyos: Hilnga, ako magrurukyaw kan sakuyang kamot sa mga Hentil, asin ititindog ko an sakuyang bandera sa mga katawohan; asin sinda magdadara kan saimong umboy sa saindang mga takyag, asin an saimong mga akeng babae dadarahon sa ibabaw kan saindang mga abaga.
23 Asin mga hade iyo an saindang mga parabantay na ama, asin an saindang mga reyna iyo an saindang mga parabantay na ina; sinda magduduko sa sakuya na an saindang lalawgon naka-atubang sa daga, asin magdidila kan mga alpog kan sakuyang bitis; asin ikaw makakaaram na ako an Kagurangnan; ta sinda dae nanggad masusupog na maghahalat para sakuya.
24 Ta an mga bihag magkakakurua daw gikan sa makukusog, o an mga nagkadarakop maliligtas?
25 Pero uya nagsabi an Kagurangnan, maski na an mga nagkadarakop kan makusog kukuahon parayo, asin an mga bihag kan terible ililigtas; ta ako an makikilaban sa saiya na makikilaban sa saimo, asin ako an magliligtas kan saimong mga kaarakian.
26 Asin ako an magpapakakan sainda na magdadaog-daog saimo kan saindang sadireng laman; sinda magkakabururat kan saindang sadireng dugo na arog kan mahamis na arak; asin an gabos na laman makakaaram na Ako, an Kagurangnan, Ako an saimong Paraligtas asin saimong Paratubos, an Solong Makapangyarihan ni Jacob.

Wednesday, May 19, 2004

1 NEPHI TSAPTER 20 

An kagurangnan nagpahayag kan saiyang mga katuyuhan sa Israel --- Sinda mga pinili sa hurno nin pagtitios asin sinda maglalakaw gikan sa Babilonya --- Ikumpara sa Isaias 48.

*******

Magdangog asin dangoga ini, o harong ni Jacob, na pinag-aapud sa paagi nin ngaran na Israel, asin nagruluwas na gikan sa mga tubig ni Judah, o gikan sa mga tubig nin pagbubunyag, na nagsumpa sa pangaran nin Kagurangnan, asin nakapagsambit sa Diyos nin Israel, kaya lang, sinda nagsurumpa bako sa katotoohan ni sa pagkamatanos.
2 Maski na kaini, saindang pinag-aapud an saindang mga sadire sa banal na siyudad, pero sinda dae nag-eerok sa saindang mga sadire sa Diyos nin Israel, na iyo an Kagurangnan nin mga Hukbo; iyo, Kagurangnan nin mga Hukbo an saiyang pangaran.
3 Hilnga, ako nagdeklara na an mga datiang mga bagay na gikan sa kapinunan; asin an mga ini nagruluwas sa sakuyang nguso, asin sakuyang ipinahiling sainda. Sakuyang ginibo na ipinahiling sa sainda nin madali.
4 Asin sakuyang ginibo ini nin huli ta ako nag-aaram na ika sutil, asin an saimong liog sarong litid na bakal, asin an saimong kiray tanso;
5 Asin sakuyang pinagdeklara maski sa kapinunan sa saindo; bago pa ini nangyaring naglipas sakuyang ipinahiling sinda saindo; asin sakuyang ipinahiling sinda na may pagkatakot na baka saimong sasabihon na --- An sakuyang idolo iyo an naggibo kan mga ini, asin an sakuyang mga inukit na imahen, asin an sakuyang binubong imahen iyo an nagsugo kan mga ini.
6 Saimong nahiling asin nadangog an gabos na ini; asin dae daw nindo ipinapahayag an mga ini? Asin na sakuyang ipinahiling saindo an mga bagong bagay magpoon ngonian na panahon, maski na ngani idtong mga natatagong bagay, asin kamo dae nakakaaram sa mga ini.
7 Sinda pinagmukna ngonian, asin bako gikan sa kapinunan, maski kaidtong aldaw na dae mo pa nadadangog an mga ini sinda ipinahayag na sa saindo, ta kun dae baka kamo magsasabi --- Uya ako nag-aaram sainda.
8 Iyo, asin ika dae pa nakakdangog; iyo, ika dae pa man nakakaaram; iyo, sa panahon na idto an saimong talinga bako pang bukas; ta ako nag-aaram na ika naggigibo na may tikas, asin pinag-aapud na sarong makasalanon magpoon pa sa tulak.
9 Maski na ngani kaini, para sa interes kan sakuyang pangaran sakuyang palilipason an sakuyang pagka-anggot, asin para sa kaomawan ko magpupugol ako laban saimo, na tanganing dae ta ka puputulon nin laen.
10 Ta hilnga, ako an nagpadalisay saimo, ako an nagpili saimo sa hurno nin kasakitan.
11 Para sa sakuyang sadireng interes, iyo, para sa sakuyang sadireng interes kaya naggibo ko ini, ta ako habong gayo na tugutan na an sakuyang pangaran magigin sa tampalasan, asin ako dae magtatao nin sakuyang kamurawayan duman sa iba.
12 Magdangog ka sako, o Jacob, asin Israel an sakong inapudan, ta ako iyo siya; ako an enot, asin ako man an huri.
13 An sakuyang kamot iyo man an nagbugtak kan pundasyon nin kinaban, asin an sakuyang toong kamot iyo an nagladlad kan mga kalangitan. Ako nag-apud sa sainda asin sinda nag-iribahan na nagtindog.
14 Gabos kamo, magtiripon sa saindong mga sadire, asin magdangog; siirisay sa sainda an nagpahayag kaining mga bagay sa sainda? An Kagurangnan namumuot sa saiya; iyo, asin siya maggigibo sa saiyang tataramon na saiyang naipahayag sa paagi ninda; asin saiyang gigibohon an nakakaogma sa saiya laban sa Babilonya, asin an saiyang mga braso mapapaduman sa mga Chaldeo.
15 Asin man, sabi nin Kagurangnan; Ako an Kagurangnan, iyo, Ako nakapagtaram na; iyo, Ako an nag-apud sa saiya para magpahayag, Ako an nagdara sa saiya, asin siya maggigibo kan saiyang dalan na mag-uswag.
16 Madya kamo na magrarani sa sakuya; ako dae makapagtaram nin patago; magpoon sa kapinunan, magpoon sa panahon na ini ipinapahayag an sakuyang naipagtaram na; asin an Kagurangnan Diyos, asin an saiyang Espiritu, iyo an nagpadara sakuya.
17Asin kaya nagsabi an Kagurangnan, an saimong Paratubos, an Sarong Banal nin Israel; Ako an nagpadara saiya, an Kagurangnan saimong Diyos na iyo an nagtukdo saimo na tanganing ika makanuod, na iyo an nag-aantabay sa saimo sa dalan na saimong papadumanan; iyo an naggibo kaini.
18 O na ika man nanggad nagdadangog sa sakuyang mga kasugoan, asin bako daw na an saimong katoninongan arog sa sarong salog, asin an saimong pagkamatanos arog sa mga lungso nin kadagatan.
19 An saimong banhi man nagin arog sa buhangin; an bunga kan saimong tulak nagin arog sa mga tipasi kaini; an saiyang pangaran dapat kuta nang dae maputol nin laen or madestroso gikan sa atubangan ko.
20 Magduman kamo padagos sa Babilonya, magdulag kamo sa mga Chaldeo, na may boses nin pagkanta, magpahayag kamo, sabiha ini, itaram sa katapusan nin kinaban; magsabi ka: An Kagurangnan iyo an nagtubos sa saiyang surugoon na si Jacob.
21 Asin sinda dae napapaha; saiya pinangenotan sinda sa paglakbay sa mga disyerto; saiyang ipinabulos an mga tubig na magluwas sa mga gapo para sa sainda; saiyang binaak man an gapo asin an mga tubig nagbulwak paluwas.
22 Asin maski na ngani na ini nangyari na saiyang ginibo an gabos na ini, asin mga darakula man, mayo nin katuninongan, sabi nin Kagurangnan, duman sa mga tampalasan.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?