<$BlogRSDUrl$>

Thursday, May 20, 2004

1 NEPHI TSAPTER 22 

An Israel magkakalat sa ibabaw nin bilog na kinaban --- An mga Hentil iyo an magbabantay asin mag-aataman sa Israel kaiba an ebanghelyo sa mga huring aldaw --- An Israel titiriponon na maliligtas, asin an mga makasalanon susuloon na garo panggatong na kahoy --- An kahadean nin diyablo marurumpag, asin si Satanas ikukulong.

*******

Asin ngonian ini nangyaring naglipas na pagkatapos ako, si Nephi, nagkabarasa an mga bagay na ini na nagka-urukit sa laminang bronse, an sakuyang mga tugang nagdurulok sakuya ain nagsabi sa ako: Ano an boot sabihon kan mga bagay na ining saimong binarasa? Uya, dapat kaya sindang saboton uyon sa mga bagay na mga espirituwal, na puwedeng mangyayari uyon sa espiritu asin bakong sa laman?
2 Asin ako, si Nephi, nagsabi sa sainda: Hilnga sinda ipinapagibo sa propeta sa paagi nin boses kan Espiritu; ta sa paagi nin Espiritu an gabos na mga bagay ipinapaaram sa mga propeta, na maggigikan sa mga kaarakian nin mga tawo na uyon sa laman.
3 Kun kaya, an mga bagay na sakuyang binarasa iyo an mga bagay na manungod sa parehong mga bagay na temporal asin espirituwal; ta mangyaring nagluluwas na an harong nin Israel, sa madalion o mahaloy, ikakalat sa ibabaw nin bilog na kinaban, asin man sa gabos na mga nasyon.
4 Asin hilnga, igwa nang kadakul na nagkakawarara na gikan sa kaaraman kan iba na yaon sa Jerusalem. Iyo, an kadakul na parte kan gabos na mga tribu pinaharale na paharayo; asin sinda ikinalat na duman asin digde sa mga isla nin kadagatan; asin maski na mayo satuya an nakakaaram, puwera lang na kita nag-aaram na sinda pinaharale paharayo.
5 Asin ta sinda pinaharale paharayo, an mga bagay na ini pinagpropesiya na manungod sa sainda, asin man manungod sa gabos na magpoon ngonian makakalat asin malalawigaw, nin huli sa Solong Banal nin Israel; ta laban sa saiya magtataragas an saindang mga puso; kun kaya, sinda ikakalat sa gabos na mga nasyon asin kapupungotan kan gabos na tawo.
6 Maski na arog kaini, pagkatapos sindang pangatamanan kan mga Hentil, asin an Kagurangnan nagrukyaw na kan saiyang kamot sa mga Hentil asin naitugdok na sinda kan saindang bandera, asin an saindang mga kaarakian nagkadarara na sa saindang mga takyag, asin an saindang mga akeng babae nagkadarara na sa saindang mga abaga, uya ining mga bagay na naitaram na mga temporal; ta kaya iyo ini an mga tipan nin Kagurangnan sa satuyang mga ama; asin ini magpapasabot satuya sa maarabot na mga aldaw, asin man sa gabos nyatong katugangan na yaon sa laog kan harong nin Israel.
7 Asin ini mangangahulugan na maabot an panahon na pagkatapos an gabos na an harong nin Israel maikalat na asin mailawigaw, an Kagurangnang Diyos magrurukyaw nin sarong makusog na nasyon gikan sa mga Hentil, iyo, maski sa atubangan kaining daga; asin sa paagi ninda an satuyang banhi maikakalat.
8 Asin pagkatapos na an satuyang banhi maikalat na, an Kagurangnang Diyos magpapadagos na maggibo nin sarong makakangalas na kagggibohan sa mga Hentil, na mas grabe kahalaga para sa satuyang banhi; kun kaya, ini ibinabaing sa sainda na pinag-aataman kan mga Hentil asin pinagdarara sa saindang mga takyag asin sa ibabaw kan saindang mga abaga.
9 Asin ini igwa man nin kahalagahan para sa mga Hentil; asin bako lang sa mga Hentil kundi pati na sa gabos na harong nin Israel, na tanganing maibalangibog an mga tipan kan Ama nin langit ki Abraham, na nagsasabi: Sa saimong banhi an gabos na mga lahi nin kinaban mabebendisyunan.
10 Asin ako nagmamawot, mga katugangan ko, na kamo dapat makakaaram na an gabos na mga lahi nin kinaban dae mabebendisyunan pwera lang kun saiyang maipapahiling an saiyang takyag sa mga mata nin mga nasyon.
11 Kun kaya, an Kagurangnang Diyos mpagpapadagos na himohon na maipahiling an saiyang takyag sa mga mata nin gabos na mga nasyon, sa gibong pagpapatotoo kan saiyang mga tipan asin kan saiyang ebanghelyo duman sa gabos na yaon sa harong nin Israel.
12 Kun kaya, saiya sindang dadarahon giraray paluwas sa pagkasakop, asin sinda titiponon na magkakasararo sa kadagaan na saindang mamanahon; asin sinda iluluwas gikan sa kalingawan asin paluwas sa kadikloman; asin sinda makakaaram na an Kagurangnan an saindang Tagapagligtas asin an saindang Paratubos, an Solong Makusog nin Israel.
13 Asin an dugo kan dakula asin marigsok na simbahan, na iyo an prostituta sa bilog na kinaban, maghihirilingan sinda sa sainda man sanang mga sadireng mga payo; ta sinda man sana an magraralaban-laban sa sadire ninda, asin an espada kan saindang mga sadireng kamot iyo an maghuhulog sa sadire man sana nindang mga payo, asin sinda magkakaburorat kan sadire nindang mga dugo.
14 Asin an lambang nasyon na makikigiyera laban saimo, O harong nin Israel, iyo man sana an maghihirilingan sa saro laban sa iba man, asin sinda man sana an mahuhulog sa hararom na kalot na saindang kinalot na tanganing mabiktima an katawohan nin Kagurangnan. Asin an gabos na makikiiwal laban sa Sion iyo an mapapahamak, asin an dakulang prostituta, na iyo an nagparalawigaw kan tamang mga dalan nin Kagurangnan, iyo, yan dakula asin marumpot na simbahan, iyo an marurumpag sa kaalpugan asin makusugon an pagkarampahog kaini.
15 Ta hilnga, nagsabi an propeta, an panahon maabot nin hidale na si Satanas dae na magkakaigwa nin kapangyarihan na mangingibabaw sa mga puso kan mga kaarakian nin mga tawo; ta an aldaw madali nang mag-abot na an gabos na mahambog asin sinda na naggigibo nin mga karaotan magigin arog sa igatong-na-kahoy; asin an aldaw maabot na sinda dapat nang suruloon.
16 Ta an panahon harani nang mag-abot na an kabilugan nin kaanggutan nin Diyos ipagpabulos sa ibabaw kan gabos na mga kaakian nin tawo; ta dae niya tutugutan na an mga mararaot iyo an magdedestroso sa mga matatanos.
17 Kun kaya, siya an magbabantay sa mga matatanos sa paagi nin saiyang kapangyarihan, maski na ngani na kun ini mangyayari na an kabilugan kan saiyang kaanggutan mag-abot, asin an matatanos mapreserba, na tanganing madestroso an saindang mga kaiwal sa paagi nin kalayo. Kun kaya, an matatanos dae dapat na matakot; ta kaya nagsabi an propeta, sinda iyo an maliligtas, maski na ngani na kun ini mangyari sa paagi nin kalayo.
18 Hilnga, mga katugangan ko, ako nagtataram sa saindo, na an mga bagay na ini dapat haliputon na maabot; iyo, maski na an dugo, asin an kalayo, asin an singaw nin asu dapat mag-abot; asin ini nangangaipong gayo na mangyayari na sinda magtinagas-tagasan kan saindong mga puso laban sa Solong Banal nin Israel.
19 Ta hilnga, an matatanos dae nanggad mapapara; ta an oras seguradong mag-abot na an gabos sa saindang mga nakikiiwal laban sa Sion danay na mapapahamak.
20 Asin an Kagurangnan seguradong maghahanda nin sarong dalan para sa saiyang katawohan, na tanganing magkatotoo an mga tataramon ni Moises, na saiyang naitaram, na nagsasabi: Sarong propeta na an Kagurangnan saimong Diyos itataas gikan sa saimo, na kabaing sa sakuya; sa saiya kamo magdadangog kan gabos na mga bagay sa maski ano man na saiyang sasabihon sa saindo. Asin ini mangyayaring malipas na an gabos na siisay man na dae magdadangog sa propetang yan mapapahamak gikan sa mga katawohan.
21 Asin ngonian, ako, si Nephi, magdedeklara sa saindo, na ining propeta na sinasabi ni Moises iyo an Solong Banal nin Israel; kun kaya, siya maggigibo nin kahukuman sa pagkamatanos.
22 Asin an matatanos dae kaipuhan na matakot, ta sinda idtong gabos na dae magkakaralawigaw. Pero an kahadean nin diyablo, na iyo an maitutugdok sa kairiban kan mga kaarakian nin mga tawo, na an kahadean na ini iyo an naitugdas sa kairiba ninda na yaon sa laman ---
23 Ta an oras hidaling mag-aabot na an gabos na mga simbahan na nagkaturugdas na tanganing magkakaigwa nin ganada, asin an gabos na tinurugdas na tanganing magkakaigwa nin kapangyarihan sa ibabaw nin laman, asin idtong mga tinurugdas na tanganing magin bantog sa mga mata nin kinaban, asin idtong mga naghahanap nin pangangaipo sa laman asin an mga bagay kinabanon, asin maggigibo kan gabos na mga klase nin karigsokan; iyo, para maliwanag, an gabos idtong mga kabilang sa kahadean nin diyable iyo sinda an dapat na magkakatarakot, asin mangubog-kubog asin mayanig; sinda idtong dapat na dararahon sa ibaba nin mga alpog; sinda idtong dapat na magkaka-urubos na garo panggatong; asin ini uyon sa mga tataramon nin propeta.
24 Asin an oras maabot nin hidale na an matatanos dapat na arantabayanan bilang mga guya sa kuwadra, asin an Solong Banal nin Israel dapat na maghahade sa kagabsan, na may kusog, asin may kapangyarihan, asin may dakulang kamurawayan.
25 Asin saiyang tiniripon an saiyang mga kaarakian na gikan sa apat na surok nin kinaban; asin saiyang binirilang an saiyang mga karnero, asin siya nakakabisto sa saiya; asin magkakaigwa nin sarong katiriponan asin pastor; asin saiyang pakakarakanon an saiyang mga karnero, asin sa saiya sinda makakanagbo nin sabsaban.
26 Asin nin huli sa pagkamatanos kan saiyang mga katawohan, si Satanas mayo nin kapangyarihan; kun kaya, siya dae mabubuhian sa laog nin kadakul na mga taon; ta siya mayo nin kapangyarihan na mangibabaw sa mga puso nin mga katawohan, ta sinda namumuhay sa pagkamatanos, asin ta an Solong Banal nin Israel iyo na naghahade.
27 Asin ngonian hilnga, ako, si Nephi, nagsasabi sa saindo na an gabos na ining mga bagay dapat na mangyari uyon sa laman.
28 Pero, hilnga, an gabos na mga nasyon, mga lahi, mga dila, asin mga katawohan mamumhay na matuninong sa Solong Banal nin Israel kun ini mangyari na sinda magsosolsol.
29 Asin ngonian ako, si Nephi, magtatapos na; ta ako dae na magtataram nin halawig na gayo manungod kaining mga bagay.
30 Kun kaya, mga katugangan ko, ako nagmamawot na tandaan nindong gayo na an mga bagay na nasusurat sa ibabaw kan mga laminang bronse gabos totoo; asin sinda nagpapatotoo na an sarong tawo dapat na masinunod-sunod sa mga katugonan nin Diyos.
31 Kun kaya, ika dae kaipuhan na maghuhuna-huna na ako asin an sakuyang ama iyo sana an mga tawong nakapagpatotoo, asin man itinukdo sa sainda. Kun kaya, kun kamo magigin masinunod-sunod sa mga kasugoan, asin magmakusog hanggan sa katapusan, kamo maliligtas sa huring aldaw. Asin kaya iyo ini. Amen.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?