<$BlogRSDUrl$>

Saturday, May 15, 2004

1 NEPHI TSAPTER 19 

Si Nephi naghimo nin mga lamina nin bakal asin inukit an kasaysayan kan saiyang katawohan --- An Diyos nin Israel maabot sa laog nin anom na gatos na taon magpoon sa panahon na si Lehi naghale sa Jerusalem --- Si Nephi nagsabi kan gabos Niyang mga kasakitan asin pagkapako sa krus --- An mga Hudiyo pag-oorihan ain iwawaratak-watak hanggan sa mga huling aldaw, kun noarin sinda magbabalik sa Kagurangnan.

*******

Asin ini nangyaring naglipas na an Kagurangnan nagsugo sakuya, kun kaya ako naggibo nin mga lamina sa bakal na ako puwedeng nakapag-ukit sa mga ini kan rekord kan sakuyang katawohan. Asin sa mga lamina na sakuyang ginibo sakuyang inukit an kasaysayan kan sakuyang ama, asin man an samuyang paglalakbay sa kakadlagan, asin an mga propesiya kan sakuyang ama; asin man an kadakul na sadire kong mga propesiya na sakuyang inukit sa mga ini.
2 Asin ako dae nag-aaram kan panahon na idto na habang ako naggibo kan mga ini na ako susugoon nin Kagurangnan na gumibo kaining mga lamina; kun kaya, an rekord kan sakuyang ama, an asin an tala-angkanan nin saiyang mga ama, asin an pinakadakul na parte kan gabos nyamong mga agi-agi sa kakadlagan naka-ukit sa mga enot na mga lamina kun saen iyo an sakuyang sinasabi; kun kaya, an mga bagay na nangyari na bago pa man ako naggibo kan mga laminang ini iyo, na sarong katotoohan, na mas pinapa-urog na sinasambit sa mga enot na lamina.
3 Asin pagkatapos na ako makapaggibo na kaining mga lamina sa paagi nin kasugoan, ako, si Nephi, naka-resibe nin sarong kasugoan na an ministeryo asin an mga propesiya, as mas maliwanag asin mga mahalagang parte kan mga ini; dapat na maisurat sa ibabaw kan mga laminang ini; asin na an mga bagay naisurat na dapat na pag-ingatan para sa kaaraman kan sakuyang mga katawohan, na dapat iyo an magsasadire sa mga kadagaan, asin man para sa iba pang madunong na mga katuyuhan, na an mga katuyuhan na ini naaaramang gayo in Kagurangnan.
4 Kun kaya, ako, si Nephi, naggibo man nanggad nin sarong rekord sa ibabaw kaining mga laen na lamina, na nagtatao nin sarong kasaysayan, o na nagtatao nin sarong dakulaon na kasaysayan kan mga giyera asin mga pag-iiriwal-iwal asin mga pagkadestroso kan sakuyang mga katawohan. Asin kaini ako nakagibo, asin nagsugo s sakuyang mga katawohan na kun ano an saindang dapat na gigibohon pagktapos na ako mayo na; asin na ining mga lamina dapat na ipagtao gikan sa sarong henerasyon hanggan sa saro, o gikan sa sarong propeta hanggan sa saro man, hanggan sa iba pang mga katugonan nin Kagurangnan.
5 Asin an estorya kan sakuyang paggibo kaining mga lamina ihahayag ngonian pagkatapos, asin ngonian, hilnga, ako nagpadagos uyon kaini na sakuyang naitaram na; asin kaini ako naggibo nin kadakul na mga sagradong bagay na dapat na pag-iingatan para sa kaaraman kan sakuyang mga katawohan.
6 Maski na ngani, ako dae nagsusurat kan ano man na bagay sa mga lamina puwera lang na kun ini na sa sakuyang pag-iisip mga sagrado. Asin ngonian, kun ako napasala, maski na sinda may salang dati; bako na ako nagpapalibre sa sakuyang sadire nin huli sa ibang tawo, kundi nin hli sa kaluyahan na yaon sako, uyon sa laman, ako nagpapalibre para sa sakuya man sana.
7 Ta an mga bagay na an ibang tawo naghuhuna na mga mas mahalaga, pareho sa hawak asin kalag, an iba man pinaghimong daeng kamugtakan asin pinagtutungtungan sa irarom kan saindang mga bitis. Iyo, maski na ngani mismo an Diyos nin Israel na ginibo kan mga tawo na pinagtutungtungan sa irarom kan saindang mga bits; ako nakapagsabi na tinutungtungan sa irarom kan saindang mga bitis pero ako magtataram sa ibang mga tataramon --- sinda an naghimo sa saiya na mayong kamugtakan, asin dae nagdadarangog sa boses kan saiyang mga pagpapagiromdom.
8 Asin hilnga siya nag-abot, uyon sa mga tataramon kan anghel, sa anom na gatos na taon magpoon sa panahon na an sakuyang ama naghale sa Jerusalem.
9 Asin an kinaban, nin huli sa saindang mga karaotan, maghuhusga saiya bilang sarong bagay na mayong kamugtakan; kun kaya, pinasakitan siya, asin siya nagtios kaini; asin saindang hinampak siya, asin saiyang pinagtiosan ini. Iyo, saindang pinaglutaban siya, asin siya nag-agud, nin huli kan saiyang mamumuton na pagkaherak, asin kan saiyang halawig na kasakitan para sa mga kaakian nin mga tawo.
10 Asin an Diyos kan satuyang mga ama, na pinangenotan paluwas sa Ehipto, paluwas sa pagkasakop, asin man pinagpreserba niya sa kakadlagan, iyo, an Diyos ni Abraham, asin ni Isaac, an Diyos nin Jacob, na nagpahiling kan saiyang sadire, uyon sa mga tataramon kan anghel, bilang sarong tawo, pasiring sa mga kamot kan mga makasalanon na mga tawo, na tanganing ipaglangkaw, uyon sa mga tataramon nin Zenock, asin na tanganing ipako sa krus, uyon sa mga tataramon ni Neum, asin na tanganing ilubong sa lulubngan, uyon sa mga tataramon ni Zenos, na saiyang pinagsasabi manungod sa tulong aldaw nin kadikloman, na iyo mismo an senyal na itatao sa saiyang pagkagadan duman sa saindang mga namumuhay sa mga isla nin kadagatan, mas espesyal na itinao duman sa sainda na yaon sa harong nin Israel.
11 Ta kaya nagtaram an propeta: An Kagurangnang Diyos seguradong mabisita sa gabos na harong nin Israel sa aldaw na iyan, kadaklang iba sa paagi ni boses, nin huli sa saindang pagkamatanos, pasiring sa saindang dakulang kaogmahan asin kaligtasan, asin an iba sa paagi nin mga daguldol asin mga pagkikilat kan saiyang kapangyarihan, sa paagi nin bagyo, sa paagi nin kalayo, asin sa paagi nin asu, asin dampog nin kadikloman, asin sa paagi nin pagburuka nin daga, asin sa paagi nin mga kabukidan na dadarahon paitaas.
12 Asin an gabos na ining mga bagay seguradong mangyayari, sinabi kan propetang si Zenos. Asin an mga kagapoan sa mundo magkakabaraak; asin nin huli sa mga pag-aagrangay nin kinaban, kadakul na mga hade sa mga isla nin kadagatan magsasabi sa paagi kan Espiritu nin Diyos, na nagkukururahaw: An Diyos nin pangkagabsan nagtitios.
13 Asin para sa sainda na yaon sa Jerusalem, sabi kan propeta, sinda hahampakon kan gabos na mga tawo, nin huli ta saindang ipinako sa krus an Diyos nin Israel, asin pinatalikod nindang laen an saindang mga puso, pinaghaboan an mga senyales asin mga kangalasan, asin an kapangyarihan asin kamurawayan kan Diyos nin Israel.
14 Asin nin huli ta saindang pinatalikod nin laen an saindang mga puso, sabi kan propeta, asin pinagpara-orihan an Sarong Pinakabanal nin Israel, sinda magpaparalakaw sa laman, asin mapapara, asin magigin sarong sagitsit na tataramon asin sarong estorya, asin kapupung-utan sa kairibahan kan gabos na mga nasyon.
15 Maski na kaini, kun an aldaw na iyan mag-abot, sabi kan propeta, na sinda dae na pinapatalikod nin laen an saindang mga puso laban sa Sarong Pinakabanal nin Israel, saka Siya makakagiromdom sa mga tipan na saiyang hinimo sa saindang mga ama.
16 Iyo, saka Siya makakagiromdom sa mga isla nin kadagatan, iyo, asin sa gabos na mga katawohan na yaon sa harong nin Israel, na sakuya sindang pagtiriponon, sabi nin Kagurangnan, uyon sa mga tataramon ni propeta Zenos, gikan sa apat na surok nin kinaban.
17 Iyo, asin an bilog na kinaban mahihiling an kaligtasan nin Kagurangnan, sabi kan propeta; sa lambang nasyon, lahi, dila asin an mga katawohan pagbebendisyunan.
18 Asin ako, si Nephi, ipinagsurat ining mga bagay sa sakuyang mga katawohan, na tanganing baka puwede kong hikayaton sinda na saindang dapat na giromdomon an Kagurangnan an saindang Paratubos.
19 Kun kaya, ako nagtataram sa gagos na harong nin Israel, na kun ini mangyari na sinda dapat na makakua kaining mga bagay.
20 Ta uya, ako igwa nin kagibohan sa espiritu, iyo an nakakapahandal sakuya maski na an gabos kong kaso-kasoan maluluya, para sa sainda na yaon sa Jerusalem; ta kun dae lang an Kagurangnan naging maherakon, na ipahiling sa sakuya an mapanungod sainda, maski na ngani igwa siyang mga propeta kan lumang panahon, ako kuta na napara na man.
21 Asin Siya bulanos na ipinahiling sa mga lumang propeta an gabos na mga bagay mapanungod sainda; asin man saiyang ipinahiling sa kadaklan an mapanungod samuya; kun kaya, ini kaipuhan na mangyari na ami makaaram manungod sainda ta an mga ini naisurat na sa mga laminang bronse.
22 Ngonian ini nangyaring naglipas na ako, si Nephi, ipinagtukdo sa sakuyang mga tugang an mga bagay na ini; asin ini nangyaring naglipas na sakuyang binasa an kadakul na mga bagay sa sainda’ na inukit sa mga laminang bronse, na tanganing sinda makakaaram manungod sa mga nagkaginibohan na nin Kagurangnan sa ibang mga kadagaan, sa mga katawohan kaidto.
23 Asin ako nagbasa nin kadakul na mga bagay sa sainda na naisurat na sa mga libro ni Moises; pero tanganing mas bilog kong mahikayat sinda na magtubod sa Kagurangnan saindang Paratubos, ako nagbasa sa sainda kaidtong mga nasusurat kan propetang si Isaias; nin huli ta sakuyang ibinabaing an gabos na kasuratan sa samuya, na tanganing ini magkakaigwa para sa samuyang kapikinabangan asin pagkanuod.
24 Kun kaya ako nakapagtaram sa sainda, na nagsasabi: Magdangog kamo sa mga tataramon nin propeta, kamo na mga katadaan kan harong nin Israel, na sarong sanga na nabari; Magdangog kamo sa mga tataramon nin propeta, na naisurat para sa gabos na harong nin Israel, asin ibinabaing ko sinda arog sa saindo, na tanganing kamo man may paglaom asin man an saindong mga tugang na kun sane kamo naggigikan; ta pagkatapos na sa arog kaining paagi an mga propeta nagsurat.

1 NEPHI TSAPTER 18 

An barko natapos na --- An pagkamundag ninda Jacob asin Joseph nasambit --- An pag-iriba nagsarakay pasiring sa pinagpromisang daga --- An mga akeng lalaki ni Ishmael asin an saindang mga agom nag-ayon sa karerebokan asin pagrebelde --- Si Nephi ginarapos, asin an barko naglayag pabalik dara kan sarong teribleng bagyo --- Si Nephi binuhian, asin sa saiyang pagpangadye an bagyo naghupa --- Sinda nag-abot sa pinagpromisang daga.

*******

Asin ini nangyaring naglipas na sinda nagsamba sa Kagurangnan, asin sinda nagpadagos sa pagtrabaho na kairiba ko; asin kami naghimo sa mga kahoy nin mga pambihirang mga porma. Asin an Kagurangnan itinutukdo niya sakuya paminsan-minsan sa anong promada na dapat kong himohon an mga kahoy kan barko.
2 Ngonian ako, si Nephi, dae naghimo sa mga kahoy na arog sa disenyo na nanudan nin mga katawohan; ni ginibo ko an barko arog sa mga pinaggigibo kan mga katawohan; pero ako naggibo kaini na uyon sa disenyo na an Kagurangnan ipinagtukdo sa sakuya; kun kaya, ini bakong arog sa mga ginibo nin mga katawohan.
3 Asin ako, si Nephi, pirmeng nagduduman sa bukid, asin ako nangangadye pirme sa Kagurangnan; kun kaya an Kagurangnan nagparapahiling sa sakuya nin kadakul na mga bagay.
4 Asin ini nangyaring naglipas na pagkatapos kong maggibo an barko, na uyon sa tataramon nin Kagurangnan, nahiling kan sakuyang mga tugang na ini marahay-rahay asin an pagkakagibo kaini sobra kahusay; kun kaya, sinda nagpakumbaba sa saindang mga sadire giraray sa atubangan nin Kagurangnan.
5 Asin ini nangyaring naglipas na an boses nin Kagurangnan nag-abot sa sakuyang ama, na dapat kaming magburuhat asin magsakay sa laog nin barko.
6 Asin ini nangyaring naglipas na noudmang pagkaaga, pagkatapos nyamong mai-andam an gabos na mga bagay, kadakul na mga prutas asin karne na gikan sa kakadlagan, asin tangguli na grabeng maray, asin mga panustos na uyon sa mga pangangaipo na an Kagurangnan ipinagsugo sa samuya, kami man nanggad nagsarakay palaog sa barko, na dara an gabos nyamong mga kargamento asin an samuyang mga banhi, asin ano pa man na mga bagay na pinagdarara nyamo, an lambang saro na uyon sa saiyang edad; kun kaya, kami gabos nagsarakay palaog sa barko, na kairiba an samuyang mga agom asin samuyang mga kaarakian.
7 Asin ngonian, an sakuyang ama nagmundag para saiya nin duwang akeng lalake habang yaon sa kakadlagan; an matua inapud na Jacob asin an nguhod si Joseph.
8 Asin ini nangyaring naglipas na pagkatapos na kami gabos nakasarakay na sa laog nin barko, asin dara-dara na nyamo an mga panustos asin mga bagay na ipinagsugo sa samuya na ipinagbuntog nyamo paduman sa dagat asin kami naglayag sa paagi nin paros pasiring sa pinagpromisang daga.
9 Asin pagkatapos na kami pinaglalayag sa paagi nin paros sa laog nin kadakul na mga aldaw, hilnga, an sakuyang mga tugang asin an mga akeng lalake ni Ishmael asin man an saindang mga agom nagpoon na maggibo nin kaorogmahan sa saindang mga sadire, na tanganing nagporoon sindang magsarayaw, asin magkaranta, asin magparataram nin mga raway, iyo, magin na sinda nagkarilingaw na kun anong kapangyarihan na sinda pinagdarara duman; iyo, sinda gabos nagkadarara nang maray kan saindang sobrang karawayan.
10 Asin ako, si Nephi, nagpopon nang matakot nin sobra na baka an Kagurangnan maanggot samuya, asin radason kami nin huli sa samuyang kadaendatahan, na baka kami halonon kan kairaroman nin dagat; kun kaya, ako, si Nephi, nagpoon na magtaram sainda na may kapakumbabaan; pero hilnga sinda gabos nagka-aranggot pa sakuya, na nagsasabi: Kami nagtutugot na an samuyang nguhod na tugang iyo an magin pamayo labaw samuya.
11 Asin ini nangyaring naglipas na si Laman asin si Lemuel nagkarapot sakuya asin ginapos ako nin mga lubid, asin pinagtrato ninda ako nin sobrang pagpasakit, maski siring, an Kagurangnan nagtutugot na mangyayari ini na tanganing saiyang maipapahiling an saiyang kapangyarihan, para sa kautuban kan saiyang tataramon na pinagsasabi niya manungod sa mga makasalanon.
12 Asin ini nangyaring naglipas na pagkatapos sinda akong ginapos na tanganing dae ako makakahiro, an aguhon, na pinag-andam nin Kagurangnan, nagpundo sa paghiro.
13 Kun kaya, sinda dae na nakakaaram kun papaano ninda taw-an nin direksiyon an barko, na tanganing kun magka-igwa nin sarong makusog na bagyo, iyo, sarong dakula asin teribleng bagyo, asin kami pinapadpad pabalik sa ibabaw nin mga tubig sa laog nin tulong aldaw; asin sinda nagpoon na magkatarakot nin sobra na baka sinda magkakaralamos sa dagat; maski na ngani arog kaini, dae ninda ako binuhian.
14 Asin sa ikaapat na aldaw, na kami pinapadpad pabalik, an bagyo nagpoon na magin makusogon na maray.
15 Asin ini nangyaring naglipas na kami haros hahalonon na kan kairaroman nin dagat. Asin pagkatapos na kami pinapadpad pabalik sa kaibabawan nin mga tubig sa laog nin apat na aldaw, an sakuyang mga tugang nagpoon nang makahiling na an mga paghuhukom nin Diyos yaon na na nangingibabaw sa sainda; asin na sinda mapapahamak kun dae sinda magsosolsol kan saindang mga daendatang kagibohan; kun kaya, nagdurulok sinda sa sakuya, asin hinarale an mga gapos na nakabugkos sa kabukohan kan sakuyang mga kamot, asin hilnga an mga ini grabe an pagkahurubag; asin man an kabukohan kan sakuyang mga bitis grabe man an paghurubag, asin grabeng maray an pagkukulog kan mga ini.
16 Maski na ngani arog kaini, ako naglaom sa sakuyang Diyos, asin ako nag-oomaw sa saiya sa halawig nin bilog na aldaw; asin ako dae naggugurumod-gumod laban sa Kagurangnan nin huli sa sakuyang mga kasakitan.
17 Ngonian an sakuyang ama, si Lehi, nagsabi nin kadakul na mga bagay sa sainda, asin man sa mga akeng lalake ni Ishmael; pero, hilnga, sinda nagtararam nin kadakul na pananakot laban sa kiisay man magtaram para sakuya; asin an sakuyang mga magurang na nagluluya na sa pag-agi nin mga taon, asin nagtios nin grabeng kakulugan nin boot nin huli sa saindang mga kaarakian, na dinara sinda sa pagkagurang, iyo, maski sa ibabaw kan saindang mga higdaan.
18 Nin huli sa saindang mga kakulugan nin boot, asin sobrang pagmumundo, asin an mga daendatang gawi kan sakuyang mga tugang, dinarara sinda sa kamugtakan na dikit pa sindang makipaghilingan sa saindang Diyos; iyo, an saindang ubanon nang mga buhok haros madara nang gayo pababa sa kinamumugtakan nin alpog; iyo, magin sinda man harani nang gayo mahulog sa kamundoan pasiring sa sarong matubig na lubungan.
19 Asin si Jacob asin Joseph man, na mga hoben pa, na nangangaipong gayo nin tamang pangangataman, nagmundong gayo nin huli sa mga kasakitan kan saindang ina; asin man an sakuyang agom na yaon na gayo sa paghihibi asin mga pagpapangadye, asin man an sakuyang mga kaarakian, dae ini nakapagpalumoy sa mga puso kan sakuyang mga tugang na sainda na akong buhian.
20 Asin mayong iba kundi puwera lang ining kapangyarihan nin Diyos, na nakapagpatakot sainda nin pagkapahamak, na iyo an nakapagpalumoy kan saindang mga puso; kun kaya, kan mahiling ninda na harani na sindang halonon nin kairaroman kan dagat, sinda nagsorolsol sa mga bagay na saindang nakaginibohan, na tanganing sainda akong binuhian.
21 Asin ini nangyaring naglipas na pagkatapos nindang binuhian ako, hilnga, sakuyang kinua an aguhon, asin ini naghiro maski saen ko pinagmamawot ini. Asin nangyaring naglipas na ako nagparapangadye sa Kagurangnan; asin pagkatapos kong makapangadye an mga paros nagpundo, asin an bagyo naghupa, asin nagka-igwa nin sarong dakulang pagkalmada.
23 Asin ini nangyaring naglipas na ako, si Nephi, iyo an naggiya kan barko, na kami naglayag giraray paduman sa pinagpromisang daga; asin kami nagbaraba sa daga, asin pinatugdok an samuyang mga tolda; asin samuyang inapud ini na pinagpromisang daga.
24 Asin ini nangyaring naglipas na kami nagpoon na magbungkal sa daga, asin nagpoon na magtaranom nin mga banhi; iyo, samuyang tinanom an mga banhi sa daga, na samuyang dinarara gikan pa sa daga nin Jerusalem. Asin ini nangyaring naglipas na an mga ini nagdarakulang nagturubo; kun kaya, kami benindisyunan nin kasaganaan.
25 Asin ini nangyaring naglipas na kami nakanagbo sa daga nin pangako, habang kami nagraralakaw-lakaw sa kakadlagan, na igwa palan nin mga hayop na yaon sa mga kakahuyan sa kada klase, arog kan baka asin an toro, asin an asno asin an kabayo, asin an kanding asin an layas na kanding, asin gabos na klaseng mga buhing mga kahayupan, na an gabos para magamit nin mga katawohan. Asin kami nakanagbo nin gabos na klaseng mga bakal, igwa nin bulawan, asin plata, asin bronse.

Friday, May 14, 2004

1 NEPHI TSAPTER 17 

Si Nephi sinugo na gumibo nin sarong barko --- Nagkontra an saiyang mga tugang --- Saiyang pinagiromdom sa sainda sa paagi nin pagbalik-saysay sa kasaysayan tungkol sa pakikipagkasundo nin Diyos sa Israel --- Siya napano nin kapangyarihan nin Diyos --- An saiyang mga tugang pinagbawalan na hiroon siya, ta baka sinda magigin arog sa dagang na tambo.

*******

Asin ini nangyaring naglipas na kami giraray nagpadagos kan samuyang paglakbay sa kaparangan; asin kami naglakbay nin haros pasirangan magpoon sa panahon na idto. Asin kami naglakbay asin nagtios nin grabeng pagsakit sa kaparangan; asin an samuyang mga babae nag-araki nin mga kaakian sa kaparangan.
2 Asin grabeng marhay an mga biyaya nin Kagurangnan sa samuya, na habang kami namumuhay lang sa paagi nin hilaw na karne, an samuyang mga kababaehan nagtao nin saganang gatas para sa saindang mga kaakian, asin sinda mga makukusog, iyo, na garo arog sa mga darakulang tawo; asin sinda nagpoon na makayahan an saindang paglalakbay na mayong mga paggugurumod-gumod
3 Asin kaya samuyang nahihiling na an mga katugonan nin Diyos seguradong nasusunod. Asin kun ining mga kaakian nin mga tawo nagsusunod sa mga katugonan nin Diyos, saiyang Tinataw-an nin kakanon sinda, asin pinapakusog sinda, asin nagtatao nin paagi na tanganing magibo ninda an bagay na saiyang pinagsusugo sa sainda; kun kaya, siya nagtao nin mga paagi para samuya tanganing kami makapamuhay sa kaparangan.
4 Asin kami namumuhay sa laog nin kadakul na mga taon, iyo, na nag-abot nin walong taon na yaon sa kaparangan.
5 Asin kami nakaabot sa lugar na samuyang inapud na Masagana, nin huli sa kadakulan nin prutas asin man mga tangguli; asin an gabos na ining mga bagay pinag-andam nin Kagurangnan na tanganing dae kami mapapara. Asin samuyang nahiling an kadagatan, na samuyang inapud na Irreantum, na an boot sabihon, kadakulon na katubigan.
6 Asin ini nangyaring naglipas na kami nagtugdok kan samuyang mga tolda sa may baybayon; asin maski na ngani na kami nagtios nin kadakul na kasakitan asin sobrang pagdusa, iyo, grabe talaga na dae mi na masusurat sinda gabos, kami grabeng marhay an kaogmahan kan kami makaabot na sa may baybayon; asin inapud mi an lugar na Masagana, nin huli sa kadakulan nin prutas.
7 Asin ini nangyaring naglipas na pagkatapos na ako, si Nephi, nakapamuhay sa daga nin Masagana sa laog nin kadakul na mga aldaw, an tingog nin Kagurangnan nag-abot sakuya, na nagsasabi: Magbuhat ka, asin magduman ka sa kabukidan. Asin ini nangyaring naglipas na ako nagbuhat asin nagpaduman sa kabukidan, asin nagmakimaherak sa Kagurangnan.
8 Asin ini nangyaring naglipas na an Kagurangnan nagtaram sa sakuya, na nagsasabi: Ika magibo nin sarong barko, sa disenyong ipapahiling ko saimo, na tanganing madara ko an saimong katawohan sa balyo kaining mga katubigan.
9 Asin ako nagsabi: Kagurangnan, saen po tabi ako maghahanap na ako makanagbo nin bakal na tutunawon, na tanganing makakagibo ako nin mga kagamitan sa paggibo nin barko sa disenyong ipinahiling mo sa sakuya?
10 Asin ini nangyaring naglipas na an Kagurangnan sinabi sakuya kun saen ako magduman na tanganing makakua ako nin bakal, na sakuyang gigibohon na mga kagamitan.
11 Asin ini nangyaring naglipas na ako, si Nephi, naggibo nin bulsang-panghayop nin kalayo, na himo nin kublit kan mga hayop; asin pagkatapos na ako makagibo nin bulsang-panghayop, na puwede kong magamit sa paghayop nin kalayo, pinagkiskis an duwang mga gapo na ako makapagmakot nin kalayo.
12 Ta an Kagurangnan dae nagtutugot na kami magmakot nin kadakul na kalayo, habang kami naglalakbay sa kaparangan; ta siya nagsabi: Ako maghihimo kan saindong kakanon na magigin mahamison, na kamo dae na kaini magluluto pa.
13 Asin Ako man magigin ilaw nindo sa kaparangan; asin Ako an mag-aandam kan dalan sa atubangan nindo, na kun ini mangyari na kamo magsusunod kan sakuyang mga katugonan; kun kaya, habang sinusunod nindo an sakuyang mga katugonan kamo dadarahon pasiring sa pinagpromisang daga; asin kamo makakaaram na sa paagi ko kamo pinagdara.
14 Iyo, asin an Kagurangnan nagsabi man na: Pagkatapos na kamo mag-abot na sa pinagpromisang daga, kamo makakaaram na Ako, an Kagurangnan, an Diyos; asin na Ako, an Kagurangnan, an nagligtas sa saindo gikan sa pagkadestroso; iyo, na Ako an nagdara saindo paluwas sa daga nin Jerusalem.
15 Kun kaya, ako, si Nephi, naghingoha na makasunod sa mga katugonan nin Kagurangnan, asin na ako nagpagiromdom s a sakuyang mga tugang na main matinubod-tubod asin mahigos.
16 Asin ini nangyaring naglipas na ako naggibo nin mga kagamitan na bakal na sakuyang tinunaw gikan sa gapo.
17 Asin kan mahiling kan sakuyang mga tugang na ako magpopoon na sa paggibo nin sarong barko, sinda nagpoon na maggugurumod-gumod laban sakuya, na nagsasabi: An satuyang tugang saro nang hangal, ta saiyang pinag-iisip na makakagibo siya nin sarong barko; iyo, siya man nag-iisip na siya makakabalyo kaining dakulang mga katubigan.
18 Asin kaya an sakuyang mga tugang nag-agrangay laban sakuya, asin ginugusto nindang habong magtrabaho, ta sinda habong magtubod na ako makakagibo nin sarong barko; ni sinda makatubod na ako sinugo sana nin Kagurangnan.
19 Asin ngonian ini nangyaring naglipas na ako, si Nephi, sobrang marhay an kamundoan nin huli sa katagasan kan saindang mga puso; asin ngonian kan mahiling ninda akong nagin mamundoong sinda nagin maogmahon sa laog kan saindang mga puso, na tanganing sinda labaw an pagka-ogma sakuya, na nagsasabi: Kami nakakaaram na ikaw dae nanggad makakagibo nin sarong barko, ta kami nakakaaram na ikaw nagkukulang sa kaaraman; kun kaya, ikaw dae nanggad makakatapos sa arog kaiyan na dakulaong trabaho.
20 Asin ika arog na gayo sa satuyang ama, na dinadara kan saiyang mga kalokohan na imahinasyon kan saiyang puso; iyo, siya an nagdara samuya paluwas sa daga nin Jerusalem, asin kami nagin lagalag sa kaparangan sa kadakul na mga taon; asin an satuyang mga kababaehan nagsakripisyo, maski na ngani sinda nagbabados nin aki; asin sinda nagmundag nin mga kaakian sa kaparangan asin nagdusa nin kadakul na mga bagay, puwera sana nin kagadanan; asin mas marhay pang sinda nagkagaradan na bago pa man sinda nagruluwas sa Jerusalem kesa magtios kaining mga kasakitan.
21 Hilnga, sa kadakul na mga taon na kami nagtios sa kaparangan, na sa panahon kuta nang ito kami nag-oogma sa mga bagay na samuyang mga pagsadire asin sa daga na samuyang kamanahan; iyo, asin kami kuta na nagin maogmahon.
22 Asin kami nakakaaram na an mga katawohan na yaon duman sa Jerusalem mga matatanos na mga katawohan; ta saindang sinusunod an mga patakaran asin mga hatol nin Kagurangnan, asin an gabos niyang mga katugonan, na uyon sa mga ley ni Moises; kun kaya, kami nag-aaram na sinda mga matatanos na mga katawohan; asin an satuyang ama an naghatol sainda, asin iyo man an nagdara satuya nin huli ta kita nagdadangog sa saiyang tataramon; iyo, an satuyang tugang arog na gayo sa saiya. Asin sa arog kaining mga tataramon na an sakuyang mga tugang naggugurumod-gumod asin nag-aagrangay laban samuya.
23 Asin ini nangyaring naglipas na ako, si Nephi, nagtaram sa sainda, na nagsasabi: May paniwala daw kamo na an satuyang mga ama, na mga kaarakian nin Israel, madara daw na makaluwas sa mga kamot nin mga taga-Ehipto kun sinda dae nagdangog sa mga tataramon nin Kagurangnan?
24 Iyo, sa paghuna daw nindo na madara daw na makaluwas sa pagkakagapos, kun an Kagurangnan dae nagsugo ki Moises na dapat na pangenotan niya sindang magluwas sa pagkasakop na kamugtakan?
25 Ngonian kamo nag-aaram na an mga kaakian nin Israel yaon kaidto sa pagkasakop na kamugtakan; asin kamo nag-aaram na sinda nabatad nin kadakul na mga trabahoon, na magabaton na maray na pagdarahon; kun kaya, kamo nag-aaram na ini kaipuhan para sa saindong karahayan, na sinda dapat na darahon paluwas sa pagkasakop na kamugtakan.
26 Ngonian kamo nag-aaram na si Moises pinagsugo nin Kagurangnan na gibohon idtong dakulaon na trabaho; asin kamo nag-aaram na sa saiyang tataramon an mga tubig kan Pulang Dagat nabanga digde asin duman, asin sinda nag-aragi sa katahawan nin lantad na daga.
27 Pero kamo nag-aaram na an mga taga-Ehipto nagkaralamos sa Pulang Dagat, sinda na mga hukbo nin Faraon.
28 Asin kamo man nag-aaram na sinda pinakakan nin manna sa kaparangan.
29 Iyo, asin kamo man nag-aaram na si Moises, na sa saiyang tataramon na gikan sa kapangyarihan nin Diyos, na yaon saiya, pinagrapado an gapo, asin nagparabulos an tubig, na an mga kaakian nin Israel matalingkas sa saindang kapahaan.
30 Asin maski na ngani na sinda nakaruluwas na, an Kagurangnan saindang Diyos, an saindang Paratubos, na kairibang nangenotan sainda, nag-aantabay sainda sa aldaw asin nagtata-ong liwanag sa sainda kun banggi, asin naggigibo nin gabos na mga bagay para sainda na sayon para sa tawo na maresibe, saindang pinapatagas an saindang mga puso asin binubulag an saindang mga kaisipan, asin nagin tampalasan laban ki Moises asin laban sa tunay asin buhay na Diyos.
31 Asin ini nangyaring naglipas na uyon sa saiyang tataramon saiyang niradas sinda; asin uyon sa saiyang tataramon saiyang pinangenotan sinda; asin uyon sa saiyang tataramon saiyang ginibo an gabos na mga bagay para sainda; asin mayo nin ano man na bagay na saiyang ginibo na dae ini naggigikan sa saiyang tataramon.
32 Asin pagkatapos sinda nakabalyo na sa salog nin Jordan saiya sindang ginibong makusog na tanganing mapaharale an mga kaakian kan daga, iyo, na sinda nagkawaratak-watak sa pagkadestroso.
33 Asin ngonian, kamo naghuhuna na an mga kaakian sa dagang ini, na gikan sa daga nin promisa, na pinaruluwas kan satuyang mga ama, kamo naghuhuna na sinda mga matatanos? Hilnga, ako nagtataram sa saindo, Dae.
34 Kamo naghuhuna na an satuyang mga ama mas pinili kutana kesa sainda kun sinda kutana nagin mga matatanos? Ako nagtataram sa saindo, Dae.
35 Hilnga, an Kagurangnan nagmamawot sa gabos na laman na magkasararo; siya na sarong matanos iyo an pinapa-urog nin Diyos. Pero hilnga, an mga katawohan na ini pinaghaboan an kada tataramon nin Diyos, asin sinda hinog-hinog na sa kadaendatahan; asin an kabilugan kan kaanggutan nin Diyos iyo an nangingibabaw sainda; asin an Kagurangnan pinagsumpa an daga laban sainda, asin benindisyunan ini para sas satuyang mga ama; iyo, saiya man nanggad sinumpa ini laban sainda para sa sainda man sanang kapahamakan, asin saiya man nanggad na benindisyunan ini para sa satuyang mga ama na sinda magkaka-igwa nin kapangyarihan sa ibabaw kaini.
36 Hilnga, an Kagurangnan minukna an kinaban na ini dapat na pamumuhayan; asin siya naglalang kan saiyang mga kaakian na tanganing sinda an dapat na magin kagsadire kaini.
37 Asin siya nag-iitaas na maglangkaw an sarong matanos na nasyon, asin dinedestroso nya an mga nasyon nin mga makasalanon.
38 Asin saiyang inaantabayanan parayo an mga matatanos pasiring duman sa mas masaganang mga kadagaan, asin an makasalanon saiyang dinedestroso, asin sinusumpa an daga sa sainda para sa sainda man sana.
39 Siya naghahade sa kaitaasan nin mga kalangitan, ta ini an saiyang trono, asin ining kinaban iyo man an saiyang tinutungtungan.
40 Asin saiyang kinamumutan sinda na nag-aako saiya bilang saindang Diyos. Hilnga, siya namuot sa satuyang mga ama, asin siya nakipagtipan sa sainda, iyo, magin ki Abraham, ki Isaac, asin ki Jacob; asin siya nakakagiromdom sa mga tipan na saiyang hinimo; kun kaya, siya an nagdara sa sainda paluwas sa daga nin Ehipto.
41 Asin siya an nagpatultol sainda sa kaparangan sa paagi kan saiyang pamakol; ta saindang pinatagas an saindang mga puso, arog kan saindong ginigibo; asin an Kagurangnan pinapatultol sinda nin huli sa saindang mga kadaendatahan. Siya nagpadara nin mga nagkakalayong mga halas na naglulupad sa sainda; asin pagkatapos sindang kinaragat siya nag-andam nin sarong paagi na sinda puwedeng mabulong; asin an gigibohon ninda sana na maghimo sndang maghanap; asin nin huli kan pagkasimple sanang paagi; o an pagkamadalion kaini, igwa nin kadakul na nagkagaradan.
42 Asin pinapatagas ninda an saindang mga puso paminsan-minsan, asin nagtataram sinda nin maraot laban ki Moises, asin man laban sa Diyos; maski na ngani kaini, kamo nag-aaram na sinda tinarabangan sa paagi kan saiyang daeng kapantay na kapangyarihan pasiring duman sa dagang pinagpromisa.
43 Asin ngonian, pagkatapos ka gabos na ining mga bagay, an panahon nag-abot na sinda nagin mga makasalanon, iyo, harani na haros sa pagkahinog; asin ako dae nag-aaram pero sinda sa aldaw na ini madalion nang raradason; ta ako nag-aaram na an aldaw seguradong maabot na sinda kaipuhan nang rumpagon, puwera sa nagkapira sana, na dadarahon sa harayo paduman sa pagkasakop.
44 Kun kaya, an Kagurangnan nagsugo sa sakuyang am na dapat siyang maghale paduman sa kaparangan; asin ta an mga Hudiyo man may planong siya hahalean nin saiyang buhay; iyo, asin kamo man may planong hahalean siya nin saiyang buhay; kun kaya, kamo mga paragadan sa laog kan saindong mga puso asin na kamo naaarog man sa sainda.
45 Kamo madalion sana gumibo nin kadaendatahan pero maluya na maggiromdom sa Kagurangnan na saindong Diyos. Kamo nakahiling nin sarong anghel, asin siya nakipag-olay sa saindo; iyo, nadadangog nindo an saiyang boses paminsan-minsan; asin na siya nakipag-olay sa saindo sa banayad na sadit na boses, pero kamo lipas an saindong pagkamate, na dae nindo nanggad namamatean an saiyang mga tataramon; kun kaya, siya nakikipag-olay sa saindo na arog kan boses nin daguldol, na nagpapatanyog sa kinaban na garo baga ini babaranga-bangaon.
46 Asin kamo man nakaka-aram na sa paagi kan saiyang makusog na makapangyarihan na tataramon siya puwedeng magkausa sa kinaban na ini palilipason; iyo, asin kamo nag-aaram na sa paagi kan siayang tataramon siya puwedeng magkausa na an mga lubak-lubak na lugar magin mga patag, asin an mga patag na lugar magkakaparasa-pasa. O, ngonian, tadaw ini, na kamo nagin matagason an saindong mga puso?
47 Hilnga, sa sakuyang kalag napapano nin kamundoan nin huli saindo, asin an sakuyang puso nagkukulog; ako man natatakot na baka kamo mapapara sagkud pa man. Uya, ako pano kan Espiritu nin Diyos, na tanganing an sakuyang kahawakan mayo na nin kusog.
48 Asin ini nangyaring naglipas na kan ako makapagtaram na kaining mga tataramon sinda nagka-aranggot sakuya, asin sinda nagmawot na iapon ako sa kairaroman nin dagat; asin kan sinda nagrarani tanganing pakulgan ako kan saindang mga kamot ako nagtaram sa sainda, na nagsasabi: Sa pangaran nin Makapangyarihan na Diyos, ako nagsusugo saindo na daw nindo ako pagdut-an, ta ako pano-pano nin kapangyarihan nin Diyos, magin hanggan sa pagkaubos kan sakuyang laman; asin siisay man na magduot kan saiyang mga kamot sa sakuya madadagang na magin arog sa sarong binalad na tambo; asin siya magigin daeng pakinabang sa atubangan kan kapangyarihan nin Diyos, ta an Diyos iyo an magrarapado saiya.
49 Asin ini nangyaring naglipas na ako, si Nephi, nagsabi pa sainda na sinda dapat na dae na maggugurumod-gumod laban sa saindang ama; ni ipagkait ninda an saindang mga trabaho sakya, ta sinugo ako nin Diyos na dapat akong maggibo nin sarong barko.
50 Asin ako nagtaram sa sainda: Kun an Diyos nagsugo sakuya na gumibo nin gabos na bagay ako makakahimo kan mga ini. Kun siya magsusugo sakuya na ako dapat na magsabi sa tubig na ini, ika magigin daga, iyan dapat na magigin daga; asin kun ako magsasabi kaini, iyan dapat na mangyayari.
51 Asin ngonian, kun an Kagurangnan igwa kaining makusog na kapangyarihan, asin siya nakakagibo nin grabe kadakul na mga milagro sa mga kaakian nin mga tawo, paanong nangyari na siya dae makapagtukdo sakuya, na ako dapat na makakagibo nin sarong barko?
52 Asin ini nangyaring naglipas na ako, si Nephi, nakapagtaram na nin kadakul na mga bagay sa sakuyang mga tugang, na tanganing sinda nagkaralawgaw asin dae na nakipagdiskusyunan laban sakuya; ni gibohon nindang makakapot an saindang mga kamot sa sakuya o dut-an ako kan saindang mga muro, magin sa laog nin kadakul na mga aldaw. Ngonian sinda dae nanggad nakagibo kaini na baka sinda magkaruluyos sa atubangan ko, ta grabe kakusog na gayo an Espiritu nin Diyos; asin kaya ini iyo an mapangyari sa sainda.
53 Asin ini nangyaring naglipas na an Kagurangnan nagtaram sa sakuya: Unaton mo an saimong kamot giraray atubang sa saimong mga tugang, asin sinda dae maluluyos sa atubangan mo, pero gigibohon kong magkikimig-kimig sinda, sabi nin Kagurangnan, asin ini gigibohon ko, na tanganing sinda makakaaram na Ako an Kagurangnan nindang Diyos.
54 Asin ini nangyaring naglipas inunat ko an sakuyang kamot sa atubang kan sakuyang mga tugang, asin sinda dae man nanggad nagkaruluyos sa atubangan ko; pero an Kagurangnan pinapakimig-kimig sinda, na uyon sa mga tataramon na saiyang pinagsabi.
55 Asin ngonian, sinda nagsabi: Kami nakakaaram na may kasegurohan na an Kagurangnan iyo an kaiba mo, ta aram nyamo na ini an kapangyarihan nin Kagurangnan na iyo an nagpakimig-kimig samuya. Asin sinda nagkaturumba mismo sa atubangan ko, asin haros magsaramba na sa sakuya, pero ako an nagpugol sainda, na nagsasabi: Ako an saindong tugang, iyo, an saindong nguhod na tugang; kun kaya, sambahon nindo an Kagurangnan Diyos, asin galangan an saindong ama asin an saindong ina, na tanganing an saindong mga aldaw magin halawig sa ibabaw nin daga na an Kagurangnan nindong Diyos iyo an magtatao saindo.

Thursday, May 13, 2004

1 NEPHI TSAPTER 16 

An mga makasalanon nag-ako nin katotohanan na may kadepisilan --- An mga akeng lalake ni Lehi nag-aragom sa mga kadaragahan ni Ishmael --- An Liahona iyo an naggigiya sa sainda sa kaparangan --- An mga mensahe gikan sa Kagurangnan nakasururat sa Liahona sa oras-oras --- Si Ishmael nagadan; an saiyang pamilya naggugurumod-gumod nin huli sa mga kasakitan.

*******

Asin ngonian ini nangyaring naglipas na pagkatapos, ako, si Nephi, nagtapos na sa pagsaysay sa sakuyang mga tugang, hilnga sinda nagsabi sa sakuya: Ika nagsasaysay sa samuya nin mga depisilon na mga bagay, mas sobra pa sa samuyang makakayanan.
2 Asin ini nangyaring naglipas na ako nagsabi sa sainda na ako nakakaaram na an sakuyang pinagsasabi mga magagabat na mga bagay laban sa mga makasalanon, nauuyon sa katotohanan; asin an mga matatanos sakuyang tinaw-anan nin tultol na hustisya, asin nagpapatotoo na sinda dapat na ilangkaw sa huring aldaw; kun kaya, an may kasalan nasasakitan na akoon an katotoohan, ta ini minatadom sa sainda mismo sa saindang katabhawan.
3 Asin ngonian mga tugang ko, kun ika sarong matanos asin bulanos na magdadangog sa katotoohan, asin taw-an nin pagkasabot an mga ini, na tanganing kamo puwedeng maglalakaw sa karahayan sa atubang nin Diyos, dapat na kamo dae magparagumod-gumod nin huli sa katotoohan, asin magsabi: Ika nagpaparataram nin matatagas na mga bagay laban sa samuya.
4 Asin ini nangyaring naglipas na ako, si Nephi, nagpagiromdom sa sakuyang mga tugang, na igwa nin bilog na paghihingoha, na pagsunodon an mga katugonan nin Kagurangnan.
5 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nanggad nagpakumbaba sa saindang mga sadire sa atubangan nin Kagurangnan; na tanganing ako nagin maogma asin may dakulang paglaom sa sainda, na sinda lugod maglakaw sa mga dalan nin pagkamatanos.
6 Ngonian, an gabos na mga bagay na ini naisabi ko na asin naggibo habang an sakuyang ama nag-eestar sa laog nin sarong tolda sa bukid na saiyang inapud na Lemuel.
7 Asin ini nangyaring naglipas na ako, si Nephi, nagkua sa saro sa mga daraga ni Ishmael para agomon; asin man si Zoram kinua an pinakamatuang daraga ni Ishmael para agomon.
8 Asin kaya an sakuyang ama nag-utob sa gabos na mga katugonan nin Kagurangnan na itinao sa saiya. Asin man, ako, si Nephi, pinagbendisyunan nin Kagurangnan nin sobra-sobra.
9 Asin ini nangyaring naglipas na an boses nin Kagurangnan nagtaram sa sakuyang ama sa pagkabanggi, asin pinagsugo siya na sa pagkaaga dapat na maglakbay na siya sa kaparangan.
10 Asin ini nangyaring naglipas na an sakuyang ama nagbuhat sa pagkaaga, asin nagpasiring sa pintuan kan tolda, na sa saiyang dakulang pagkasorpresa nahiling niya na yaon sa ibabaw nin daga an sarong bilogon na bola na pambihira an pagkagibo, asin ini himo sa purong bronse. Asin sa laog nin bola may duwang ikiran; asin may saro na nakaturo sa agihan kun saen kami dapat na mag-aagi sa kaparangan.
11 Asin ini nangyaring naglipas na kami nagkasararong nagtiripon-tipon kan mga bagay na samuyang dadarahon pasiring sa kaparangan, asin an gabos na tada kan samuyang mga kakanon na ipinagtao nin Kagurangnan sa samuya; asin kami nagdara nin banhi kan kada klase na puwede niamong madara sa kaparangan.
12 Asin ini nangyaring naglipas na samuyang kinurua an samuyang mga tolda asin nagharale na paduman sa kaparangan, sa balyong salog nin Laman.
13 Asin ini nangyaring naglipas na kami naglakbay sa laog nin apat na aldaw, haros sa parteng timog-timog sirangan an direksiyon, asin samuyang tinugdok giraray an samuyang mga tolda; asin inapud niamo an lugar na idto sa ngaran na Shazer.
14 Asin ini nangyaring naglipas na samuyang dinarara an mga bugso asin an samuyang mga pana, asin nagharanap kami sa kaparangan tanganing samuyang bunoon para sa pagkakan kan samuyang mga pamilya; asin pagkatapos na kami makakua nin bunoon para sa kakanon kan samuyang pamilya, kami nagbaralik giraray sa samuyang pamilya na nakapirme sa kaparangan, sa lugar nin Shazer. Asin kami nagbalik giraray paduman sa kaparangan, nagsusunod sa kaparehong direksiyon, na naka-antabay sana sa pinakamayaman na parte nin kaparangan, na harani mismo sa kasagkuran na harani sa Pulang Dagat.
15 Asin ini nangyaring naglipas na kami nagpadagos sa paglakbay sa laog nin kadakul na mga aldaw, nagbubuno nin kakanon habang yaon sa dalan, sa paagi kan samuyang mga bugso asin samuyang mga pana asin kan samuyang mga gapo asin samuyang mga tirador.
16 Asin kami nagsusunod sa direksiyon kan bola, na nagdara samuya sa pinakamatabang mga parte nin kaparangan.
17 Asin pagkatapos na kami makapaglakbay sa laog nin kadakul na mga aldaw; pinagtugdok mi an samuyang mga tolda sa laog nin pirang panahon, na tanganing kami giraray makapagpahingalo asin makakua nin kakanon para sa samuyang mga pamilya.
18 Asin ini nangyaring naglipas na habang ako, si Nephi, naghale sa paghanap nin mabubunong kakanon, uya, nabari ko an sakuyang bugso, na ginibo sa purong lansang; asin pagkatapos mabari ko an sakuyang bugso, hilnga, an sakuyang mga tugang nagka-aranggot sa sakuya nin huli sa pagkawara kan sakuyang bugso, ta dae na kami nakakakua nin makakakan.
19 Asin ini nangyaring naglipas na kami nagbaralik na mayong pagkakan sa samuyang mga pamilya, asin dara nin sobrang kapagalan, nin huli sa saindang pagralakbay, sinda grabeng marhay an pagsakit sa pangangaipo nin makakakan.
20 Asin ini nangyaring naglipas na si Laman asin si Lemuel asin an mga akeng lalake ni Ishmael nagpoon nin sobrang paggugurumod-gumod, nin huli sa saindang mga pagdusa asin kasakitan sa kaparangan; asin man an sakuyang ama nagpoon sa paggurumod-gumod laban sa Kagurangnan na saiyang Diyos; iyo, sinda gabos grabeng gayo an pagkamundo, na tanganing sinda naggumod-gumod laban sa Kagurangnan.
21 Ngonian ini nangyaring naglipas na ako, si Nephi, na nagsapo nin kasakitan sa kairiba an sakuyang mga tugang nin huli sa pagkabari kan sakuyang bugso, asin an saindang mga bugso nagkawararaan man nin mga pambinat, ini nagpoon sa paglalang gayo an kadepisilan, iyo, na tanganing mayo na kaming makukuang kakakanon.
22 Asin ini nangyaring naglipas na ako, si Nephi, nagtaram nin kadakul sa sakuyang mga tugang, nin huli ta pinatagas ninda giraray an saindang mga puso, magin hanggan sa pag-agrangay laban sa Kagurangnan saindang Diyos.
23 Asin ini nangyaring naglipas na ako, si Nephi, naghimo nin sarong kahoy na bugso, asin gikan sa sarong matanos na sanga, sarong pana; kun kaya, ako armado an sadire nin sarong bugso asin sarong pana, igwa nin sarong tirador asin mga gapo. Asin ako nagsabi sa sakuyang ama: Saen po ako mapaduman na tanganing makakua nin pagkakan?
24 Asin ini nangyaring naglipas na siya naghapot sa Kagurangnan, ta sinda nagpakumbaba kan saindang mga sadire nin huli sa sakuyang mga tataramon; ta ako nakapagtaram nin kadakul nin mga bagay sa sainda sa kakusugan nin sakuyang kalag.
25 Asin ini nangyaring naglipas na an boses nin Kagurangnan nag-abot sa sakuyang ama; asin siya man nanggad totoong kinastigo nin huli sa saiyang paggugumod-gumod laban sa Kagurangnan, na tanganing siya dinara pababa paduman sa kairaroman kan saiyang kamondoan.
26 Asin ini nangyaring nangyaring naglipas na an boses nin Kagurangnan nagsabi sa saiya: Maghiling ka sa bola, asin masdan mo an mga bagay na nasusurat.
27 Asin ini nangyaring naglipas na kan mahiling kan sakuyang ama an mga bagay na nasusurat sa bola, siya natakot na gayo asin nangungubog-kubog nin sobra asin man an sakuyang mga tugang asin an mga akeng lalaki ni Ishmael asin an samuyang mga agom.
28 Asin ini nangyaring naglipas na ako, si Nephi, nahiling an mga panukod na yaon sa bola, na an mga ini naghihiro na uyon sa pagtubod asin paghihingoha asin pagsunod na samuyang pinaggigibo sa mga ini.
29 Asin igwa nin nakasurat sa mga ini nin bagong tugon na malinaw na mababasa, na makapagtao samuya nin pagkasabot mapanungod sa mga paagi nin Kagurangnan; asin an mga ini nakasurat asin pirmeng nagbabago sa lambang panahon, na uyon sa pagtubod asin paghingoha na samuyang ginigibo sa mga ini. Asin kaya kami nakakahiling na maski sa saradit na mga paagi naggigibo nin Kagurangnan an mga darakulang bagay.
30 Asin ini nangyaring naglipas na ako, si Nephi, nagpaduman sa ibabaw nin sarong bukid, na uyon sa mga direksiyon na ipinagtao gikan sa bola.
31 Asin ini nangyaring naglipas na ako nakabuno nin sarong layas na hayop, na tanganing ako nakakua nin pagkakan para sa samuyang mga pamilya.
32 Asin ini nangyaring naglipas na ako nagbalik na sa samuyang mga tolda, na dara-dara an hayop na sakuyang ginadan; asin ngonian kan saindang nahiling na nakakua na ako nin kakanon, grabeng gayo an saindang kaogmahan! Asin ini nangyaring naglipas na sinda nagpakumbaba sa saindang mga sadire sa atubangan nin Kagurangnan, asin nagtao nin pasasalamat sa saiya.
33 Asin ini nangyaring naglipas na samuya giraray na pinagpadagos an samuyang paglalakbay, nagbibiyahing haros pareho man sanang direksiyon arog kan enot; asin pagkatapos kaming magbiyahe sa laog nin kadakul na mga aldaw tinugdok mi giraray an samuyang mga tolda, na kami nag-untok ngona sa laog nin kadikit na panahon.
34 Asin ini nangyaring naglipas na si Ishmael nagadan, asin inilubong sa lugar na inapud na Nahom.
35 Asin ini nangyaring naglipas na an mga anak na babae ni Ishmael nagmundong grabe, nin huli sa pagkagadan kan saindang ama, asin dahil man sa saindang mga kasakitan sa kaparangan; asin sinda naggugurumod-gumod laban sa sakuyang ama, nin huli ta siya an nagdara sainda paluwas sa daga nin Jerusalem, na nagsasabi: An samuyang ama gadan na; iyo, asin kami sobra nang nagparagala sa kaparangan, asin kami nagdusang marhay nin sobrang kasakitan, kagutuman, kapahaan, asin kapagalan; asin pagkatapos kaining gabos na mga pagsakit mapapara na sana kami sa kaparangan na yaon sa kagutuman.
36 Asin kaya sinda nagparagumod-gumod laban sa sakuyang ama, asin man laban sakuya; asin saindang pinagmamawot na makabalik giraray sa Jerusalem.
37 Asin si Laman nagsabi ki Lemuel asin man sa mga akeng lalaki ni Ishmael: Hilnga, satuyang gadanon an ama ta, asin an satuyang tugang na si Nephi, na nagdadara-dara sa saiyang sadire na magigin Tamayo ta asin satuyang paratukdo, na saiyang mga matuang tugang.
38 Ngonian, siya nagsabi na an Kagurangnan nakipag-olay sa saiya, asin man an mga anghel nagtukdo sa saiya. Pero uya, aram nyamo na siya nag-ootik sana samuya; asin sinasabi niya samuya an mga bagay na ini, asin siya naggibo nin kadakul na mga bagay sa paagi kan saiyang mga padayang arte, na puwede niyang madaya an samuyang mga mata, nag-isip na, kun sakali, puwede niya kaming madara paharayo paduman sa sarong estrangherong kaparangan; asin pagkatapos niya kaming madara paharayo, saiyang pinagplano na gibohon niyang hade an sadire niya asin iyo an mamamayo labaw samuya, tanganing magibo niya sa samuya an uyon sa sadire niyang kagustuhan asin kaogmahan. Asin pagkatapos sa arog kaining paagi ginibo kan sakuyang tugang na si Laman na pinurukaw niya an saindang mga puso sa kaanggutan.
39 Asin ini nangyaring naglipas na an Kagurangnan yaon sa samuya, iyo, magin an boses nin Kagurangnan nag-abot asin nagtaram nin kadakul na tataramon sa sainda, asin pinadusahan sinda nin sobra; asin pagkatapos nindang napadusahan sa paagi kan boses nin Diyos saindang hinarale an saindang mga kaanggutan, asin nagsosolsol kan saindang mga kasalan, na tanganing an Kagurangnan nagbendisyon samuya giraray nin pagkakan, na kami dae nanggad mapapara.

Wednesday, May 12, 2004

1 NEPHI TSAPTER 15 

An banhi ni Lehi nakatalaan na iyo an magresibe kan ebanghelyo na naggigikan sa mga Hentil sa huring mga aldaw --- An pagkatiripon-tipon nin Israel inaarog sa sarong kahoy na Olibo na an mga natural na mga sanga kaini isusugpon giraray --- si Nephi nag-interpreta sa bisyon kan kahoy nin buhay asin nagtataram kan hustisya nin Diyos sa pagkabaranga kan mga makasalanon asin sa mga matatanos.

*******
Asin nangyaring naglipas na pagkatapos ako, si Nephi, dinara-dara na yaon sa espiritu, asin nagkahiriling an gabos na mga bagay na ini, ako nagbalik sa tolda kan sakuyang ama.
2 Asin nangyaring naglipas na nahiling ko an sakuyang mga tugang, asin sinda nag-iiriwal-iwal an lambang saro sa saro manungod sa mga bagay na naisaysay kan sakuyang ama.
3 Ta siya tunay na nagtataram kan kadakul na mga darakulang bagay sa sainda, na depisilon na masasabutan, pwera lang kun an tawo maghapot sa Kagurangnan; asin sinda na matatagas an saindang mga puso, kaya sinda dae nagrarani sa Kagurangnan na dapat kutanang gibohon ninda.
4 Asin ngonian, ako, si Nephi, nagkukulog na gayo an sakuyang boot huli sa katagasan kan saindang mga puso, asin man, huli sa mga bagay na sakuya nang nagkahiriling, asin naaaraman na sa sainda dae puwedeng maiiwasan an mangyayaring malipas nin huli sa dakulang karaotan kan mga kaakian nin mga tawo.
5 Asin nangyaring naglipas na ako nadaog nin huli sa sakuyang mga kasakitan, ta an konsiderasyon ko sa sadire kong kasakitan grabe kadakula na labaw sa gabos, huli sa pagkadestroso kan sakuyang mga katawohan, ta sakuyang nahiling an saindang pagkapahamak.
6 Asin nangyaring naglipas na pagkatapos kong magresibe nin kakusugan ako nakapagtaram sa sakuyang mga tugang, pinagmamawot na maaraman ko an kausa kan saindang mga pag-iiriwal-iwal.
7 Asin sinabi ninda: Hilnga, kami dae nakakasabot sa mga tataramon na pinagsasabi kan satuyang ama manungod sa natural na mga sanga nin kahoy na Olibo, asin man manungod sa mga Hentil.
8 Asin ako nagsabi sa sainda: Naghapot na kamo sa Kagurangnan?
9 Asin nagsabi sinda sakuya: Dae pa; ta an Kagurangnan dae man naggigibo nin bagay na tanganing kami makakaaram.
10 Hilnga, nagsabi ako sa sainda: Paanong nangyari na kamo dae nag-uutob sa mga kasugoan nin Kagurangnan? Paano ini na kamo mapapara, nin huli sa katagasan kan saindong mga puso.
11 Dae nindo nagigiromduman an mga bagay na an Kagurangnan an nagtaram? --- kun dae nindo pagpapatagason an saindong mga puso, asin maghapot sakuya na may pagtubod, maniniwala na kamo magkakamit, na may kahigosan sa pagsusunod sa sakuyang mga tugon, segurado na an mga bagay na ini mahihimong maipapaaram sa saindo.
12 Hilnga, ako nagtataram sa saindo, na an harong nin Israel pinagkukumpara sa sarong kahoy na Olibo, sa paagi kan Espiritu nin Diyos na yaon sa satuyang ama; asin uya, bako daw na kita nasuhay gikan sa harong nin Israel, bako daw na kita man sarong sanga kan harong nin Israel?
13 Asin ngonian, an bagay na an satuyang ama nagpapasabot manungod sa pagsusugpon kan mga natural na mga sanga sa paagi nin kautuban sa mga Hentil, ini, sa laog nin mga huring aldaw, sa panahon na sa satuyang banhi magdidikit na sana nin huli sa daeng paniniwala, iyo, sa paglipas nin kadakul na mga taon, asin kadakul na mga henerasyon pagkatapos na an Mesiyas magpapahiling sa hawak na laman sa mga kaakian nin mga tawo, na mangyayari an kabilugan nin ebanghelyo kan Mesiyas magpapaduman sa mga Hentil, asin gikan sa mga Hentil paduman sa katadaan kan satuyang banhi ---
14 Asin sa aldaw na iyan na an katadaan kan satuyang banhi makakaaram na sinda kaarayon sa laog kan harong nin Israel, asin na sinda mga piniling katawohan nin Kagurangnan, asin pagkatapos na sinda makakaaram asin makakanuod sa kaaraman kan saindang mga ninuno, asin man sa kaaraman sa ebanghelyo kan saindang Paratubos, na iyo an pinagtutukdo sa saindang mga ama sa paagi niya; kun kaya, makakaaram sinda sa kadunungan kan saindang Paratubos asin an pinakapunto kan saiyang doktrina, na tanganing maaraman ninda kun paano magdulok sa saiya asin ta sinda maliligtas.
15 Asin na sa aldaw mismong iyan bako daw na magkaka-orogma sinda asin mag-oomaw sa saindang daeng kasagkuran na Diyos, an saindang gapo asin an saindang kaligtasan? Iyo, sa aldaw mismong iyan, bako daw na magkakamit sinda nin kusog asin kakanon na minagikan sa tunay na baging? Iyo, bako daw na magdudulok sinda sa tunay na pagmamato nin Diyos?
16 Hilnga, ako nagsasabi sa saindo, iyo, sinda makagiromdom giraray na kabilang sa harong nin Israel; sinda isusugpon, bilang sarong natural na sanga nin kahoy na Olibo, duman sa tunay na kahoy nin Olibo.
17 Asin iyo ini an guston kan satuyang ama na ipasabot; asin saiyang ipinapasabot na ini dae mangyayaring maglipas hanggan dae pa sinda pinagwaratak-watak sa paagi kan mga Hentil; asin siya magpapasabot na ini mangyayari sa paagi kan dalan nin mga Hentil, na an Kagurangnan maipapahiling an saiyang kapangyarihan sa mga Hentil, na iyo man ngani an nagin kausa na siya itatakwil an mga Hudiyo, o kan harong nin Israel.
18 Kun kaya, an satuyang ama dae nagtataram manungod sa satuyang banhi sana, kundi iyo man sa gabos na kabilang sa harong nin Israel, na tinutukdo an tipan na dapat na mangyayari sa laog kan mga huring aldaw; na an tipan na ini ginibo sa satuyang ama na si Abrahan, na nagsasabi: Sa saimong banhi an gabos na lahi sa kinaban mabebendisyunan.
19 Asin ini nangyaring naglipas na ako, si Nephi, nagtaram nin kadakul manungod kaining mga bagay; iyo, ako nagtaram sa sainda manungod sa pagbabalik-giraray kan mga Hudiyo sa mga huring aldaw.
20 Asin sakuyang pinagkulibat sa sainda an mga tataramon ni Isaias, na iyo an nagtaram manungod sa pagbabalik-giraray kan mga Hudiyo, o kan harong nin Israel; asin pagkatapos na sinda maibalik-giraray dapat na sinda mayo na nin pagkakabaranga, na sinda dae na magkakawaratak-watak giraray. Asin ini nangyaring naglipas na ako nagtaram nin kadakul na mga tataramon sa sakuyang mga tugang, na sinda nagin matuninong asin nagpakumbaba sa saindang mga sadire sa atubangan nin Kagurangnan.
21 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nagsabi sa sakuya giraray, na nagsasabi: Ano baya an kahulugan kan bagay na an satuyang ama nahiling sa saiyang pangiturugan? Ano an boot sabihon kan kahoy na saiyang nahiling?
22 Asin ako nagsabi sa sainda: Idto iyo an representasyon kan kahoy nin buhay.
23 Asin sinda nagsabi sa sakuya: ano an boot sabihon kan tinubong lansang na nahiling kan satuyang ama, na iyo an naggigiya pasireng sa kahoy?
24 Asin ako nagsabi sa sainda na iyo idto an tataramon nin Diyos; asin kun siirisay man an magdadangog sa tataramon nin Diyos, asin makusog na magkakapot kaini, sinda dae nanggad mapapahamak; ni an mga tentasyon asin an mga nagkakalayong pana kan mga kaiwal iyo an makakadaog sa sainda sa pagkabuhay, tanganing darahon sinda sa pagkapahamak.
25 Kun kaya, ako, si Nephi, nagpapagiromdom sa sainda na dapat sindang magdangog sa tataramon nin Kagurangnan; iyo, ako nagkulibat sa sainda sa gabos na kusog kan sakuyang kalag, asin sa gabos na kadunungan na sakuyang ñandú-an, na sinda man lugod maghihinanyog sa mga tataramon nin Diyos asin maggigiromdom na sunudon an saiyang kasugoan pirme sa gabos na mga bagay.
26 Asin sinda nagsabi sa sakuya: Ano an gustong ipasabot sa salog nin tubig na nahiling kan satuyang ama?
27 Asin ako nagsabi sa sainda na an tubig na nahiling kan sakuyang ama iyo an kaatian; asin sobra an pinag-iisip niya sa ibang mga bagay na kun kaya dae niya nahiling an kaatian nin tubig.
28 Asin ako nagsabi sa sainda na iyo idto an sarong makatakuton na katubigan, na iyo an naglaen sa mararaot asin sa kahoy nin buhay, asin man sa mga banal nin Diyos.
29 Asin ako nagsabi sa sainda na iyo idto an sarong representasyon kaidtong makatakuton na impiyerno, na an anghel nagtaram sa sakuya na pinag-andam para sa mga makasalanon.
30 Asin ako nagsabi sa sainda na an samuyang ama nakahiling man na an hustisya nin Diyos iyo man an nagbanga sa makasalanon asin mga matanuson; asin an kaliwanagan kaini arog sa kaliwanagan kan sarong nag-aagabaab na kalayo, na nagtataas pasiring sa Diyos na daeng kasagkuran, asin ta mayong katapusan.
31 Asin sinda nagsabi sa sakuya: Bako daw na iyo ini an boot sabihon na kasakitan kan hawak sa mga aldaw nin pagsubok, o bako daw na iyo ini an bot sabihon na pinakasagkud na kamugtakan nin kalag pagkatapos na magadan an temporal na hawak, o bako daw na ini nagtataram kan mga bagay na mga temporal?
32 Asin ini nangyaring naglipas na ako nagsabi sa sainda na iyo idto an sarong representasyon kan mga bagay na parehong temporal asin espirituwal; ta maabot an aldaw na sinda dapat na husgaran kan saindang mga gibo, iyo, magin an mga gibo na nahimo na kan temporal na hawak sa saindang mga aldaw nin pagsubok.
33 Kun kaya, kun sinda magkakagaradan na sa saindang sadireng kasalan dapat na sinda hahaleon man; tungkol sa mga bagay na espirituwal, na nagpapanungod sa katanusan; kun kaya, dapat sindang darahon tanganing magtindog sa atubangan nin Diyos, na huhusgaran kan saindang mga kagibohan; asin kun an saindang mga kagibohan iyo an mga kaatian dapat na sinda man magigin maati; asin kun sinda maati kaipuhan na daw sinda mabubuhay sa kahadean nin Diyos; ta kun iyo, kuntana an kahadean nin Diyos maation man.
34 Pero hilnga, ako nagtataram sa saindo, an kahadean nin Diyos bakong maati, asin mayong dae nalilinigan na bagay na makakalaog sa kahadean nin Diyos; kun kaya kaipuhan na marhay na igwa nin sarong lugar nin kaatian na pinag-andam para sa maati.
35 Asin igwa nin sarong lugar na pinaghanda, iyo, maski na ngani makangorongirhat na impiyerno na sakuyang nasabi na, asin an diyablo iyo an nag-andam kaini; kun kaya an kahuri-hurihing kamugtakan nin mga kalag nin mga tawo iyo na sinda maipamugtak sa laog kan kahadean nin Diyos, o sinda itatakwil nin huli sa hustisya na sakuya nang sinambit.
36 Kun kaya, an mga makasalanon pinaglaen man sa mga matatanos; asin man gikan sa kahoy na buhay, na an bunga mas mahalaga asin mas pinagmamawot labaw pa sa ibang mga prutas; iyo, asin iyo ini an mas paurog na gayo kesa sa gabos na regalo nin Diyos. Asin kaya ako nagtaram sa sakuyang mga tugang. Amen.

1 NEPHI TSAPTER 14 

Sarong anghel an nagsabi ki Nephi manungod sa mga biyaya asin mga sumpa na mangyayari sa mga Hentil --- Igwa lang nin duwang simbahan: An Simbahan kan Kordero nin Diyos asin an simbahan kan diyablo --- An mga banal nin Diyos sa gabos na mga nasyon pinagpersiger kan dakula asin marumpot na simbahan --- Si Apostol Juan magsusurat manungod sa katapusan nin kinaban.

*******

Asin ini mangyayari, na kun an mga Hentil magdadangog sa Kordero nin Diyos sa aldaw na iyan na magpapahiling siya kan saiyang sadire sa sainda sa tataramon, asin man sa kapangyarihan, sa kada gibo, hanggan sa mahale sa sainda an mga sagabal na masisingkugan ---
2 Asin dae ninda patatagason an saindang mga puso laban sa Kordero nin Diyos, sinda ibibilang sa mga banhi kan saimong ama; iyo, sinda ibibilang sa laog kan harong nin Israel; asin sinda magigin mapalad na mga katawohan sa ibabaw nin pinangakong daga sagkud pa man; sinda dae na nanggad dadarahon sa pagkasakop; asin an harong nin Israel dae naman nanggad magkakaralagalag.
3 Asin an hararom na kalot, na pinagkalot para sa sainda kan dakulaon asin marumpot na simbahan, na iyo an pinagpundar kan diyablo asin an saiyang mga kaakian, na sa paghuna pwede nyang darahon paharayo an mga kalag nin mga tawo sa impiyerno --- iyo, yang hararom na kalot na kina lot para sa kapahamakan nin mga tawo mapapano kaidtong nagkaralot kaiyan, sa sainda man sanang kapahamakan, sabi kan Kordero nin Diyos; bako lang sa kapahamakan kan mga kalag kundi sa pagkapahamak kan mga ini palaog sa impiyerno na daeng katapusan.
4 Ta hilnga, ini nauuyon sa pagkasakop kan diyablo, asin nauyon man sa hustisya nin Diyos, sa gabos na mga naggigibo nin karaotan asin karumputan sa atubangan niya.
5 Asin ini nangyaring naglipas na an anghel nagtaram sa sakuya, si Nephi, na nagsasabi: Saimong nahiling na kun an mga Hentil magsosolsol ini makakarahay na gayo sainda; asin saimo man gayong naaaraman an manungod sa mga tipan nin Kagurangnan sa laog mismo kan harong nin Israel; asin man saimong nadangog na maski siisay man na dae magsosolsol kaipuhan na mapapara.
6 Kaya, an kasakitan mapapasa-hentil kun mangyari na saindong patagason an saindang mga puso laban sa Kordero nin Diyos.
7 Ta maabot an oras, nagsabi an Kordero nin Diyos, na gigibohon ko an sarong dakulaon asin sarong makangangalas na gibo sa mga kaakian nin mga tawo; sarong gibo na magigin daeng kasagkuran, maski arin man na sarong parte nin kamot o sa ibong na parte --- sa ikapagkumbinsi ninda para sa katuninongan asin sa eternal na buhay, o sa ikaliligtas ninda na mga matatagas an saindang mga puso asin sa pagkabulag kan saindang mga isip na iyo an nagdara sa sainda pasiring sa pagkasakop, asin man pasiring sa kapahamakan, pareho sa temporal asin espirituwal, na uyon sa paagi nin pagkasakop kan diyablo na sakuyang sinabi.
8 Asin ini nangyaring naglipas na kan an anghel nakapagtaram na kan mga tataramon na ini, siya nagsabi sa sakuya: Nagigiromduman mo pa an mga tipan kan Ama sa laog kan harong nin Israel? Ako nagsabi sa saiya: Iyo po.
9 Asin ini nangyaring naglipas na siya nagsabi sa sakuya: Masdi daw, asin hilnga an dakulaon asin an pinakamarumpot na simbahan, na iyo an ina kan mga marurumpot, na an pundador iyo an diyablo.
10 Asin siya nagtaram sa sakuya: Hilnga magkakaigwa sana nin duwang simbahan; an saro iyo an simbahan kan Kordero nin Diyos, asin an saro iyo man an simbahan kan diyablo; kun kaya, an siirisay man an dae kaarayon sa simbahan kan Kordero nin Diyos kaarayon duman sa dakulang simbahan, na iyo an ina kan mga marurumpot; asin iyo an prostituta sa bilog na kinaban.
11 Asin ini nangyaring naglipas na ako nagmasid asin nahiling an prostituta sa bilog na kinaban, asin siya nakatukaw sa ibabaw kan kadakul na mga katubigan; asin siya an makapangyarihan sa ibabaw nin bilog na kinaban, sa gabos na mga nasyon, mga lahi, mga linguwahe, asin mga katawohan.
12 Asin ini nangyaring naglipas na nahiling ko an simbahan kan Kordero nin Diyos, asin an saindang bilang kadikiton sana, huli sa karaotan asin mga karumputan kan prostituta na nakatukaw sa ibabaw kan kadakul na mga katubigan; kumbaya, nahiling ko na an simbahan kan Kordero na iyo an mga banal nin Diyos, na yaraon man an gabos sa bilog nin kinaban; asin an saindang mga nasasakupan sa ibabaw nin kinaban dikiton sana, nin huli sa karaotan kan dakulaon na prostituta na nahiling ko.
13 Asin ini nangyaring naglipas na nahiling ko an bantugan na ina nin mga karumputan na nagkasararong nagkatiripon an kadaklan sa ibabaw nin bilog na kinaban, sa gabos na mga nasyon kan mga Hentil, tanganing makipag-iwal laban sa Kordero nin Diyos.
14 Asin ini nangyaring naglipas na ako, si Nephi, nakahiling sa kapangyarihan kan Kordero nin Diyos, na ini nag-abot asin napasa mga banal kan simbahan nin Kordero, asin sa mga piniling banwaan kan Kagurangnan, na nagkawaratak-watak sa ibabaw nin bilog na kinaban; asin sinda armado nin katanosan asin igwa nin kapangyarihan nin Diyos na yaon sa dakulang kamurawayan.
15 Asin ini nangyaring naglipas na nahiling ko na an makuring kaanggutan nin Diyos na ipinagbulos mismo sa dakula asin marumpot na simbahan, na tanganing magka-igwa nin mga giyera asin mga pabantog nin mga pagralaban-laban sa gabos na mga nasyon asin mga lahi nin kinaban.
16 Asin kan may mga pagpoon nin mga giyera asin mga pabantog nin mga pagralaban-laban sa gabos na mga nasyon na mga kaarayon sa ina nin mga karumputan, an anghel nagtaram sa sakuya, na nagsasabi: Hilnga, an makuring kaanggutan nin Diyos yaon sa ina nin mga prostituta; asin hilnga, ika an nakamasid sa gabos na ining mga bagay ---
17 Asin kun an aldaw mag-abot na an makuring kaanggutan nin Diyos maibulos na sa ina nin mga prostituta, na iyo an dakula asin an pinakamarumpot na simbahan sa bilog na kinaban, na an pundador iyo an diyablo, pagkatapos kaini, sa mismong aldaw na iyan, an gibo nin Ama magpopoon, para sa preparasyon kan dalan na tanganing mautob an saiyang mga tipan, na saiyang hinimo sa saiyang mga katawohan na yaon sa laog kan harong nin Israel.
18 Asin ini nangyaring naglipas na an anghel nagtaram sa sakuya, na nagsasabi: Masdan mo baya!
19 Asin ako nagmasid asin nakahiling nin sarong tawo, asin siya nababadoan nin sarong maputing roba.
20 Asin an anghel nagtaram sa sakuya: Hilnga an saro kan doseng apostoles kan Kordero.
21 Hilnga, siya makakahiling asin magsusurat kan katadaan kaining mga bagay; iyo, asin kadakul na mga bagay na nakaagi na.
22 Asin siya man magsusurat manunungod sa katapusan nin mundo.
23 Kun kaya, an mga bagay na saiyang susuraton makatarungan asin totoo; asin uya an mga ini naisurat sa libro na saimong nahihiling na naggigikan paluwas sa nguso nin Hudiyo; asin sa oras na an mga ini magluwas na sa nguso nin Hudiyo, an mga bagay na nasusurat malinaw asin puro, asin mas halangkaw an kahalagahan asin madalion na masasabutan kan gabos na mga tawo.
24 Asin hilnga, an mga bagay na ining apostol kan Kordero na iyo an magsusurat iyo an kadakul na mga bagay na saimo nang nagkahiriling; asin uya, an katadaan saimong mahihiling.
25 Pero an mga bagay na saimong mahihiling ngonian asin pagkatapos dae mo puwedeng ipagsurat; ta an Kagurangnang Diyos inordenahan an apostol kan Kordero nin Diyos na dapat niyang suraton an mga ini.
26 Asin man sa iba na nabubuhay kaidto pa, na sa sainda ipinahiling an gabos na mga bagay, asin saindang ipinagsurat na an mga ini; asin an mga ini sinuelyuhan na tanganing magluwas na yaon sa seguradong kamugtakan, na uyon sa katotoohan na yaon sa Kordero, sa sadireng nakatalaang oras nin Kagurangnan, sa laog kan harong nin Israel.
27 Asin ako, si Nephi, nakadangog asin nagpapatotoo, na an pangaran kan apostol nin Kordero, Juan, na sinabi sa tataramon kan anghel.
28 Asin hilnga, ako, si Nephi, pinagbawalan na ako na magsusurat manungod sa katadaan kan mga bagay na sakuyang nahiling asin nadangog; kun kaya an mga bagay na sakuya nang naisurat husto na sakuya; asin ako nakapagsurat sana nin kadikit na parte kan mga bagay na sakuya nang nahiling.
29 Asin ako magpatotoo na nahiling ko an mga bagay na nahiling kan sakuyang ama, asin an anghel nin Kagurangnan iyo an naggibo kan mga ini na tanganing maaraman ko.
30 Asin ngonian tatapuson ko nang isaysay an manungod sa mga bagay na sakuyang nahiling habang ako dara-dara na yaon sa espiritu; asin kun an gabos na mga bagay na sakuyang nahiling dae ko nasusurat, an mga bagay na sakuya nang naisurat, an mga ini totoo. Asin kaya iyo ini. Amen.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?