<$BlogRSDUrl$>

Thursday, May 13, 2004

1 NEPHI TSAPTER 16 

An mga makasalanon nag-ako nin katotohanan na may kadepisilan --- An mga akeng lalake ni Lehi nag-aragom sa mga kadaragahan ni Ishmael --- An Liahona iyo an naggigiya sa sainda sa kaparangan --- An mga mensahe gikan sa Kagurangnan nakasururat sa Liahona sa oras-oras --- Si Ishmael nagadan; an saiyang pamilya naggugurumod-gumod nin huli sa mga kasakitan.

*******

Asin ngonian ini nangyaring naglipas na pagkatapos, ako, si Nephi, nagtapos na sa pagsaysay sa sakuyang mga tugang, hilnga sinda nagsabi sa sakuya: Ika nagsasaysay sa samuya nin mga depisilon na mga bagay, mas sobra pa sa samuyang makakayanan.
2 Asin ini nangyaring naglipas na ako nagsabi sa sainda na ako nakakaaram na an sakuyang pinagsasabi mga magagabat na mga bagay laban sa mga makasalanon, nauuyon sa katotohanan; asin an mga matatanos sakuyang tinaw-anan nin tultol na hustisya, asin nagpapatotoo na sinda dapat na ilangkaw sa huring aldaw; kun kaya, an may kasalan nasasakitan na akoon an katotoohan, ta ini minatadom sa sainda mismo sa saindang katabhawan.
3 Asin ngonian mga tugang ko, kun ika sarong matanos asin bulanos na magdadangog sa katotoohan, asin taw-an nin pagkasabot an mga ini, na tanganing kamo puwedeng maglalakaw sa karahayan sa atubang nin Diyos, dapat na kamo dae magparagumod-gumod nin huli sa katotoohan, asin magsabi: Ika nagpaparataram nin matatagas na mga bagay laban sa samuya.
4 Asin ini nangyaring naglipas na ako, si Nephi, nagpagiromdom sa sakuyang mga tugang, na igwa nin bilog na paghihingoha, na pagsunodon an mga katugonan nin Kagurangnan.
5 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nanggad nagpakumbaba sa saindang mga sadire sa atubangan nin Kagurangnan; na tanganing ako nagin maogma asin may dakulang paglaom sa sainda, na sinda lugod maglakaw sa mga dalan nin pagkamatanos.
6 Ngonian, an gabos na mga bagay na ini naisabi ko na asin naggibo habang an sakuyang ama nag-eestar sa laog nin sarong tolda sa bukid na saiyang inapud na Lemuel.
7 Asin ini nangyaring naglipas na ako, si Nephi, nagkua sa saro sa mga daraga ni Ishmael para agomon; asin man si Zoram kinua an pinakamatuang daraga ni Ishmael para agomon.
8 Asin kaya an sakuyang ama nag-utob sa gabos na mga katugonan nin Kagurangnan na itinao sa saiya. Asin man, ako, si Nephi, pinagbendisyunan nin Kagurangnan nin sobra-sobra.
9 Asin ini nangyaring naglipas na an boses nin Kagurangnan nagtaram sa sakuyang ama sa pagkabanggi, asin pinagsugo siya na sa pagkaaga dapat na maglakbay na siya sa kaparangan.
10 Asin ini nangyaring naglipas na an sakuyang ama nagbuhat sa pagkaaga, asin nagpasiring sa pintuan kan tolda, na sa saiyang dakulang pagkasorpresa nahiling niya na yaon sa ibabaw nin daga an sarong bilogon na bola na pambihira an pagkagibo, asin ini himo sa purong bronse. Asin sa laog nin bola may duwang ikiran; asin may saro na nakaturo sa agihan kun saen kami dapat na mag-aagi sa kaparangan.
11 Asin ini nangyaring naglipas na kami nagkasararong nagtiripon-tipon kan mga bagay na samuyang dadarahon pasiring sa kaparangan, asin an gabos na tada kan samuyang mga kakanon na ipinagtao nin Kagurangnan sa samuya; asin kami nagdara nin banhi kan kada klase na puwede niamong madara sa kaparangan.
12 Asin ini nangyaring naglipas na samuyang kinurua an samuyang mga tolda asin nagharale na paduman sa kaparangan, sa balyong salog nin Laman.
13 Asin ini nangyaring naglipas na kami naglakbay sa laog nin apat na aldaw, haros sa parteng timog-timog sirangan an direksiyon, asin samuyang tinugdok giraray an samuyang mga tolda; asin inapud niamo an lugar na idto sa ngaran na Shazer.
14 Asin ini nangyaring naglipas na samuyang dinarara an mga bugso asin an samuyang mga pana, asin nagharanap kami sa kaparangan tanganing samuyang bunoon para sa pagkakan kan samuyang mga pamilya; asin pagkatapos na kami makakua nin bunoon para sa kakanon kan samuyang pamilya, kami nagbaralik giraray sa samuyang pamilya na nakapirme sa kaparangan, sa lugar nin Shazer. Asin kami nagbalik giraray paduman sa kaparangan, nagsusunod sa kaparehong direksiyon, na naka-antabay sana sa pinakamayaman na parte nin kaparangan, na harani mismo sa kasagkuran na harani sa Pulang Dagat.
15 Asin ini nangyaring naglipas na kami nagpadagos sa paglakbay sa laog nin kadakul na mga aldaw, nagbubuno nin kakanon habang yaon sa dalan, sa paagi kan samuyang mga bugso asin samuyang mga pana asin kan samuyang mga gapo asin samuyang mga tirador.
16 Asin kami nagsusunod sa direksiyon kan bola, na nagdara samuya sa pinakamatabang mga parte nin kaparangan.
17 Asin pagkatapos na kami makapaglakbay sa laog nin kadakul na mga aldaw; pinagtugdok mi an samuyang mga tolda sa laog nin pirang panahon, na tanganing kami giraray makapagpahingalo asin makakua nin kakanon para sa samuyang mga pamilya.
18 Asin ini nangyaring naglipas na habang ako, si Nephi, naghale sa paghanap nin mabubunong kakanon, uya, nabari ko an sakuyang bugso, na ginibo sa purong lansang; asin pagkatapos mabari ko an sakuyang bugso, hilnga, an sakuyang mga tugang nagka-aranggot sa sakuya nin huli sa pagkawara kan sakuyang bugso, ta dae na kami nakakakua nin makakakan.
19 Asin ini nangyaring naglipas na kami nagbaralik na mayong pagkakan sa samuyang mga pamilya, asin dara nin sobrang kapagalan, nin huli sa saindang pagralakbay, sinda grabeng marhay an pagsakit sa pangangaipo nin makakakan.
20 Asin ini nangyaring naglipas na si Laman asin si Lemuel asin an mga akeng lalake ni Ishmael nagpoon nin sobrang paggugurumod-gumod, nin huli sa saindang mga pagdusa asin kasakitan sa kaparangan; asin man an sakuyang ama nagpoon sa paggurumod-gumod laban sa Kagurangnan na saiyang Diyos; iyo, sinda gabos grabeng gayo an pagkamundo, na tanganing sinda naggumod-gumod laban sa Kagurangnan.
21 Ngonian ini nangyaring naglipas na ako, si Nephi, na nagsapo nin kasakitan sa kairiba an sakuyang mga tugang nin huli sa pagkabari kan sakuyang bugso, asin an saindang mga bugso nagkawararaan man nin mga pambinat, ini nagpoon sa paglalang gayo an kadepisilan, iyo, na tanganing mayo na kaming makukuang kakakanon.
22 Asin ini nangyaring naglipas na ako, si Nephi, nagtaram nin kadakul sa sakuyang mga tugang, nin huli ta pinatagas ninda giraray an saindang mga puso, magin hanggan sa pag-agrangay laban sa Kagurangnan saindang Diyos.
23 Asin ini nangyaring naglipas na ako, si Nephi, naghimo nin sarong kahoy na bugso, asin gikan sa sarong matanos na sanga, sarong pana; kun kaya, ako armado an sadire nin sarong bugso asin sarong pana, igwa nin sarong tirador asin mga gapo. Asin ako nagsabi sa sakuyang ama: Saen po ako mapaduman na tanganing makakua nin pagkakan?
24 Asin ini nangyaring naglipas na siya naghapot sa Kagurangnan, ta sinda nagpakumbaba kan saindang mga sadire nin huli sa sakuyang mga tataramon; ta ako nakapagtaram nin kadakul nin mga bagay sa sainda sa kakusugan nin sakuyang kalag.
25 Asin ini nangyaring naglipas na an boses nin Kagurangnan nag-abot sa sakuyang ama; asin siya man nanggad totoong kinastigo nin huli sa saiyang paggugumod-gumod laban sa Kagurangnan, na tanganing siya dinara pababa paduman sa kairaroman kan saiyang kamondoan.
26 Asin ini nangyaring nangyaring naglipas na an boses nin Kagurangnan nagsabi sa saiya: Maghiling ka sa bola, asin masdan mo an mga bagay na nasusurat.
27 Asin ini nangyaring naglipas na kan mahiling kan sakuyang ama an mga bagay na nasusurat sa bola, siya natakot na gayo asin nangungubog-kubog nin sobra asin man an sakuyang mga tugang asin an mga akeng lalaki ni Ishmael asin an samuyang mga agom.
28 Asin ini nangyaring naglipas na ako, si Nephi, nahiling an mga panukod na yaon sa bola, na an mga ini naghihiro na uyon sa pagtubod asin paghihingoha asin pagsunod na samuyang pinaggigibo sa mga ini.
29 Asin igwa nin nakasurat sa mga ini nin bagong tugon na malinaw na mababasa, na makapagtao samuya nin pagkasabot mapanungod sa mga paagi nin Kagurangnan; asin an mga ini nakasurat asin pirmeng nagbabago sa lambang panahon, na uyon sa pagtubod asin paghingoha na samuyang ginigibo sa mga ini. Asin kaya kami nakakahiling na maski sa saradit na mga paagi naggigibo nin Kagurangnan an mga darakulang bagay.
30 Asin ini nangyaring naglipas na ako, si Nephi, nagpaduman sa ibabaw nin sarong bukid, na uyon sa mga direksiyon na ipinagtao gikan sa bola.
31 Asin ini nangyaring naglipas na ako nakabuno nin sarong layas na hayop, na tanganing ako nakakua nin pagkakan para sa samuyang mga pamilya.
32 Asin ini nangyaring naglipas na ako nagbalik na sa samuyang mga tolda, na dara-dara an hayop na sakuyang ginadan; asin ngonian kan saindang nahiling na nakakua na ako nin kakanon, grabeng gayo an saindang kaogmahan! Asin ini nangyaring naglipas na sinda nagpakumbaba sa saindang mga sadire sa atubangan nin Kagurangnan, asin nagtao nin pasasalamat sa saiya.
33 Asin ini nangyaring naglipas na samuya giraray na pinagpadagos an samuyang paglalakbay, nagbibiyahing haros pareho man sanang direksiyon arog kan enot; asin pagkatapos kaming magbiyahe sa laog nin kadakul na mga aldaw tinugdok mi giraray an samuyang mga tolda, na kami nag-untok ngona sa laog nin kadikit na panahon.
34 Asin ini nangyaring naglipas na si Ishmael nagadan, asin inilubong sa lugar na inapud na Nahom.
35 Asin ini nangyaring naglipas na an mga anak na babae ni Ishmael nagmundong grabe, nin huli sa pagkagadan kan saindang ama, asin dahil man sa saindang mga kasakitan sa kaparangan; asin sinda naggugurumod-gumod laban sa sakuyang ama, nin huli ta siya an nagdara sainda paluwas sa daga nin Jerusalem, na nagsasabi: An samuyang ama gadan na; iyo, asin kami sobra nang nagparagala sa kaparangan, asin kami nagdusang marhay nin sobrang kasakitan, kagutuman, kapahaan, asin kapagalan; asin pagkatapos kaining gabos na mga pagsakit mapapara na sana kami sa kaparangan na yaon sa kagutuman.
36 Asin kaya sinda nagparagumod-gumod laban sa sakuyang ama, asin man laban sakuya; asin saindang pinagmamawot na makabalik giraray sa Jerusalem.
37 Asin si Laman nagsabi ki Lemuel asin man sa mga akeng lalaki ni Ishmael: Hilnga, satuyang gadanon an ama ta, asin an satuyang tugang na si Nephi, na nagdadara-dara sa saiyang sadire na magigin Tamayo ta asin satuyang paratukdo, na saiyang mga matuang tugang.
38 Ngonian, siya nagsabi na an Kagurangnan nakipag-olay sa saiya, asin man an mga anghel nagtukdo sa saiya. Pero uya, aram nyamo na siya nag-ootik sana samuya; asin sinasabi niya samuya an mga bagay na ini, asin siya naggibo nin kadakul na mga bagay sa paagi kan saiyang mga padayang arte, na puwede niyang madaya an samuyang mga mata, nag-isip na, kun sakali, puwede niya kaming madara paharayo paduman sa sarong estrangherong kaparangan; asin pagkatapos niya kaming madara paharayo, saiyang pinagplano na gibohon niyang hade an sadire niya asin iyo an mamamayo labaw samuya, tanganing magibo niya sa samuya an uyon sa sadire niyang kagustuhan asin kaogmahan. Asin pagkatapos sa arog kaining paagi ginibo kan sakuyang tugang na si Laman na pinurukaw niya an saindang mga puso sa kaanggutan.
39 Asin ini nangyaring naglipas na an Kagurangnan yaon sa samuya, iyo, magin an boses nin Kagurangnan nag-abot asin nagtaram nin kadakul na tataramon sa sainda, asin pinadusahan sinda nin sobra; asin pagkatapos nindang napadusahan sa paagi kan boses nin Diyos saindang hinarale an saindang mga kaanggutan, asin nagsosolsol kan saindang mga kasalan, na tanganing an Kagurangnan nagbendisyon samuya giraray nin pagkakan, na kami dae nanggad mapapara.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?