<$BlogRSDUrl$>

Wednesday, September 08, 2004

2 NEPHI TSAPTER 8 

Sa mga huring aldaw, an Kagurangnan maglilinga ki Sion asin titiponon an Israel --- An mga tinubos magpapaduman sa Sion sa tahaw nin dakulang kaogmahan. Ikumpara sa Isaias 51 asin 52:1-2.

*******

Magdangog sa sakuya, kamo na nagsusunod sa pagkamatanos. Maghiling sa gapo kun saen ika naggikan, asin sa luho nin kalot kun saen ikaw kinalot.
2 Hilngon nindo si Abraham, an saindong ama, asin si Sarah, na iyo ang nagmundag saindo; ta Ako an nag-apud saiyang solo, asin an nagbendisyon saiya.
3 Ta an Kagurangnan an maglilinga ki Sion, siya an maglilinga kan gabos na saiyang raot na mga lugar; asin siya maghihimo kan saiyang kaparangan na arog kan Eden, asin kan saiyang disyerto arog kan hardin nin Kagurangnan. Kaogmahan asin kalingaan iyo an mananagboan duman, pagpapasalamat asin an boses nin lambing.
4 Magdangog sa sakuya, sakong banwaan; asin itao an talinga sa sako, O nasyon ko; ta sarong ley an maggigikan sa sakuya, asin ako maggigibo kan sakong paghuhukom na magin sarong liwanag para sa katawohan.
5 An sakong pagkamatanos harani sana; an sakong pagliligtas nagluwas na, asin an sakong takyag an maghuhukom sa mga katawohan. Ang mga isla maghahalat sa sakuya, asin sa sakong takyag sinda may pagtitiwala.
6 Itingkalag nindo an saindong mga mata sa mga kalangitan, asin hilngon nindo an kinaban sa ibaba; ta an mga kalangitan mawawarang gayo arog kan aso, asin an kinaban magluluma arog kan yanit; asin sinda na nag-eerok dyan magagadan sa arog kaining manera. Pero an sakong pagliligtas yaon sagkod pa man, asin an sakong pagkamatanos dae nanggad mawawara.
7 Magdangog sa sakuya, kamo na nag-aaram nin pagkamatanos, sa katawohan na sa saindang puso isinurat ko an sakuyang ley, dae kamo matakot sa kantiyaw nin mga tawo, ni kamo matakot kan saindang mga tuyaw.
8 Ta an ipis iyo an magkakakan sa sainda na arog kan sarong yamit, asin an ulod iyo an magkakakan sainda na arog kan barahibo nin karnero. Pero an sakong pagkamatanos yaon sagkod pa man, asin an sakong pagliligtas gikan sa henerasyon sagkod sa henerasyon.
9 Magmata, magmata! Magbugtak nin kusog, o takyag nin Kagurangnan; magmata arog kan mga lumang aldaw. Bako daw na ika nagputol sa Rahab, asin naglugad sa dragon?
10 Bako daw na ika an nagpapadagang nin dagat, an mga tubig nin dakulang kairaroman; na naggibo sa mga kantil kan dagat nin sarong dalan para sa mga nagkatarabos na mag-aragi?
11 Kaya, an mga nagkatarabos nin Kagurangnan magbabaralik, asin mag-aabot na nagkakarantahan paduman sa Sion; asin an daeng-katapusan na kaogmahan asin kabanalan magigin yaon sa saindang mga pamayuhan; asin sinda magkaka-igwa nin kalingaan asin kaogmahan; an kamondoan asin pagtatangis paharayo na mawawara.
12 Ako iyo Siya; iyo, Ako iyo Siya na maglilinga sa saindo. Hilnga, siisay ika, na ika dapat na matakot sa tawo, na magagadan, asin aking lalake nin tawo, na gigibohon na siring kan awot?
13 Asin grabe an kalingawan sa Kagurangnan saimong kaglalang, na iyo an naglatag nin kahiwasan nin mga kalangitan, asin iyo an nagtugdok kan mga pundasyon nin kinaban, asin iyo an padagos na natatakot sa aro-aldaw, nin huli sa kabagsikan kan para-api na garo handa para mandestroso? Asin haen man nanggad an kabagsikan kan para-api?
14 An bihag na tapon naghihidali, na tanganing siya makabuhi, asin na siya dae magagadan sa kalot, ni an saiyang tinapay magkukulang.
15 Pero Ako an Kagurangnan saimong Diyos, na an mga lungso nag-aangil; an kagurangnan nin mga Hukbo an sakuyang pangaran.
16 Asin ako an nagbugtak kan sakuyang tataramon sa saimong nguso, asin iyo an nagtabon saimo sa anino kan sakuyang kamot, na tanganing maitanom ko an mga kalangitan asin maipamugtak an mga pundasyon nin kinaban, asin magtaram sa Sion: Hilnga, kamo an sakong mga katawohan.
17 Magmata, magmata, magtindog, O Jerusalem, na nagpaburat sa kamot nin Kagurangnan sa kopa kan saiyang kaanggutan --- ika na nag-inom kan turo sa kopa nin matinding katakutan ---
18 Asin mayong naggiya sa saiyang gikan sa mga aking lalake na saiyang iminundag; ni magkapot saiya sa paagi nin kamot, kan gabos na mga aking lalake na saiyang pinadakula.
19 Ining duwang aking lalake naggikan sa saimo, iyo an nagin mamondoon para saimo --- kan saimong kalipungawan asin pagkadestroso, asin an taggutom asin an espada --- asin kiisay ko ipalinga ika?
20 An saimong mga aking lalake pinanluluyahan, puwera kaining duwa; sinda naghihigda sa pamayuhan kan gabos na mga aagihan; bilang sarong layas na toro sa laog nin pukot, sinda napapano kan kabagsikan nin Kagurangnan, an pansagwi kan saimong Diyos.
21 Kaya dangoga ngonian ini, saimo na nasasakitan, asin naburat, asin bako nin arak:
22 Kaya nagsabi an saimong Kagurangnan, an Kagurangnan asin saimong Diyos na nakikimaherak sa kausa kan saiyang katawohan; hilnga, Ako an naghale sa saimong kamot kan kopa nin katakutan, an turo sa kopa kan sakuyang kaanggutan; na ikaw dae na nanggad mag-inom kaini giraray.
23 Pero ako an magbububtak kaini sa kamot nindang iyo an nagpapasakit saimo; na iyo an nakapagtaram sa kalag mo na: Magduko ka, na tanganing kami makakaagi --- asin ika an naglatag kan saimong hawak bilang daga asin bilang agihan ninda na nag-aragi.
24 Magmata, magmata, magsul-ot kan saimong kusog, O Sion; magsul-ot kan saimong magayon na yamit, O Jerusalem, an banal na siyudad; ta ngonian asin sa maabot mayo nang maglalaog saimo na bako pang turi asin bakong malinigon.25 Magpamagpag ka kan saimong sadire gikan sa alpog; magbuhat, magtukaw, O Jerusalem; buhian mo an saimong sadire gikan sa mga gapos kan saimong liog, O bihag na aking babae ni Sion.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?