<$BlogRSDUrl$>

Saturday, January 08, 2005

JACOB TSAPTER 4 

An gabos na mga propeta nagsamba sa Ama sa pangaran ni Cristo --- An pagdulot ni Abraham ki Isaac sarong kapareho nin Diyos asin an saiyang Bugtong na Pinili --- An mga tawo dapat na makipag-olian kan saindang mga sadire sa Diyos sa paagi nin pagbabayad-sala --- An mga Judio magsisikwal sa gapong pundasyon.

*******

Ngonian hilnga, ini mangyayaring maglipas na ako, si Jacob, na nakapagtukdo nang gayo sa sakuyang mga katawohan sa paagi nin tataramon, (asin ako dae makakasurat pero sa kadikit na sakuyang mga tataramon, nin huli t asa kadepesilan kan pag-uukit kan satuyang mga tataramon sa mga lamina) asin aram nyamo na an mga bagay na samuyang isinusurat sa ibabaw nin mga lamina kaipuhan na yaon pirme;
2 Pero sa anuman na mga bagay na satuyang sinurat sa ibabaw nin arin man na bagay laen lang kun ini nakasurat sa mga lamina napapara nin kadikit na mga tataramon sa ibabaw kan mga lamina, na makakapagtao sa satuyang mga kaarakian, asin man sa satuyang namumutan na mga katugangan, nin sadit na grado nin kaaraman manungod satuya, o mapanungod sa saindang mga ama---
3 Ngonian sa bagay na kami nag-oogma; asin kami maigot na naghihingoha na iukit an mga tataramon ibabaw nin mga lamina, na naglalaom na an samuyang mga namumutan na katugangan asin an samuyang mga kaarakian magreresibe sainda na may pagpapasalamat sa mga puso, asin magbasa sa sainda na tanganing sinda puwedeng makanuod na may kaogmahan asin bakong kamondoan; ni may paghamak, mapanungod sa saindang mga enot na kamagurangan.
4 Nin huli ta, para sa intension na ini kun kaya samuyang isinurat an mga bagay na ini, na tanganing sinda makaaram na kita nakakaaram ki Cristo, asin na kita may sarong paglaom sa saiyang kamurawayan sa kadakul na mananggatos na mga taon bago pa man siya mag-abot; asin bako sanang kita sa satuyang mga sadire na nagkaigwa nin sarong paglaom kan saiyang kamurawayan, kundi pati man an gabos na mga banal na propeta na mga naenot pa satuya.
5 Hilnga, sinda nagtutubod ki Cristo asin nagsamba sa Ama sa pangaran niya, asin man kita nagsamba sa Ama sa saiyang pangaran. Asin nin huli sa pagmamawot na ini satuyang sinusunod an ley ni Moises, na nagtutukdo sa satuyang mga kalag sa saiya; asin nin huli kaining kausa ini pinapabanal satuya para sa pagkamatanos, magin arog ini sa pagkabilang ki Abraham sa kaparangan na nagin masinunod-sunod sa mga kasugoan nin Diyos sa pagdulot kan saiyang akeng si Isaac, na iyo an nagin kapareho sa gibo nin Diyos asin kan saiyang Bugtong na Piniling Ake.
6 Kun kaya, satuyang hinanap an mga propeta, asin nagkaigwa kita nin kadakul na kapahayagan asin kan espiritu nin pagpropesiya; asin sa pagkaigwa kaining gabos na mga patotoo nagkaigwa kita nin sarong paglaom, asin an satuyang pagtubod dae nanggad matatanyog, sa kadaklan na mga bagay na ini na kita tunay na makakapagsugo sa pangaran ni Jesus asin maski na ngani mismo an mga kahoy nagtutubod satuya, o an mga kabukidan, o an mga balud sa dagat.
7 Dae magkukulang, an Kagurangnang Diyos iyo an nagpahiling satuya kan satuyang kaluyahan na tanganing kita puwedeng makaaram na ini nangyari sa paagi kan saiyang grasya, asin kan saiyang dakulaang pagpapakumbaba sa mga kaarakian nin mga tawo, na tanganing kita magkaigwa nin kapangyarihan na gumibo sa mga bagay na ini.
8 Hilnga, dakula asin makangangalas an mga gibo nin Kagurangnan. Gurano na dae matugkad an mga kairaroman kan mga misteryo niya; asin ini imposibleng gayo na an tawo makakaaram kan gabos niyang mga paagi. Asin mayong tawo na puwede sanang makakaaram kan saiyang mga paagi laen lang kun ini ipinapahayag sa saiya; kun kaya, mga tugang, dae nindo paghamakon an mga kapahayagan nin Diyos.
9 Nin huli ta hilnga, sa paagi kan kapangyarihan nin saiyang tataramon an tawo nag-abot sa lalawgon nin kinaban, na an kinaban na ini iyo an paglalang sa paagi kan kapangyarihan nin saiyang tataramon. Kun kaya, kun an Diyos na nagpuwedeng nagtaram asin nangyari sa mundo, asin nagtaram asin an tawo nalalang, o kaya, tadaw ta dae makapagsugo kan kinaban, o an kaggibohan kan saiyang mga kamot sa ibabaw kaini, na uyon sa saiyang pagboot asin kaogmahan?
10 Kun kaya, mga tugang, dae magmawot na tukdoan an Kagurangnan, kundi magresibe kan tukdo gikan sa saiyang kamot. Nin huli ta hilnga, kamo mismo sa saindong mga sadire nakakaaram na siya nagtutukdo sa kadunungan, asin sa hustisya, asin may dakulang pagkaherak, na nangingibabaw sa gabos na saiyang mga gibo.
11 Kun kaya, namumutan na mga tugang, makipagbalikan ka sa saiya sa paagi nin pagbayad-sala ni Cristo, an saiyang Bugtong na Piniling Ake, asin na kamo puwedeng magkaigwa nin sarong pagkabuhay-liwat, na uyon sa kapangyarihan kan pagkabuhay-liwat na yaon ki Cristo, asin mai-atubang bilang pang-enot na mga prutas ni Cristo sa Diyos, na may pagtubod, asin nagkaigwa nin sarong marhay na paglaom sa kamurawayan niya bago pa man siya nagpahiling kan saiyang sadire sa laman.
12 Asin ngonian, mga namumutan, dae kamo magngalas na ako magsasabi saindo kan mga bagay na ini; nin huli ta tadaw baya ta dae ako magtaram manungod sa pabayad-sala ni Cristo, asin makamtan an sarong perpektong kaaraman manungod saiya, arog kan makamtan an kaaraman manungod sa sarong pagkabuhay-liwat asin kan kinaban na maabot?
13 Hilnga, sakuyang mga tugang, siya na nagpropesiya, tugutan siyang magpropesiya para sa pagka-intende nin mga tawo; nin huli ta an Espiritu nagtataram sa katotohanan asin dae nagpuputik. Kun kaya ini nagtataram nin mga bagay na arog kan nahihiling ngonian, asin kan mga bagay na arog kan mahihiling sa maabot; kun kaya, an mga bagay na ini ipinapahiling sa satuya nin malinaw, para sa ikaliligtas kan satuyang mga kalag. Pero hilnga, bako sana kita an mga saksi kan mga bagay na ini; nin huli ta an Diyos nagtaram man sa sainda na mga propeta kan lumang panahon.
14 Pero hilnga, an mga Judio iyo an may mga tisong-liog na mga katawohan; asin saindang pinaghamak an mga tataramon na malinaw, asin pinaggagaradan an mga propeta, asin maghanap sa mga bagay na dae ninda pa maintendihan. Kun kaya, nin huli kan saindang pagkabuta, na na pagkabuta nag-abot sa paagi kan harayong paghilingon kan marka, kaya sinda nagkahurulog; nin huli ta an Diyos iyo mismo an naghale kan saiyang kalinawan gikan sainda, asin iyo an nagtao sainda nin kadakul na mga bagay na dae ninda maiintindihan, nin huli ta pinagmawot ninda ini. Asin ta sinda nagmawot kaini kaya an Diyos ginibo ini, na tanganing sinda magkaturumba.
15 Asin ngonian ako, si Jacob, pinag-aakay kan Espiritu na magpropesiya; nin huli ta sakuyang naiisip na paagi kan mga gibo kan Espiritu na yaon sakuya, na sa paagi kan pagkaturumba kan mga Judio saindang isisikwal an gapo na iyo kuta na an saindang magagamit sa pagtugdok asin magkaigwa nin ligtas na pundasyon.
16 Pero hilnga, uyon sa mga kasuratan, an gapong ini magigin dakula, asin an huri, asin an solong tunay na pundasyon, na kun saen an mga Judio puwedeng magtugdok.
17 Asin ngonian, sakong namumutan, paano ini magin posible na an mga ini, pagkatapos na saindang isinikwal an tunay na pundasyon, puwedeng makapagtugdok sa ibabaw kaini, na tanganing ini magin pamayo kan saindang gapong-pangilid?
18 Hilnga, sakuyang namumutan na mga tugang, ako an magbubukas kaining misteryo para saindo; ta kun ini dae ko gibohon, sa anuman na mga paagi, matatanyog ako gikan sa kapusugan kan Espiritu, asin matumba man nin huli kan sobra kong kahaditan para saindo.


JACOB TSAPTER 3 

An tunay na puso maresibe nin marahayon na tataramon nin Diyos --- An katanosan kan mga Lamanita nagsobra pa kesa katanosan kan mga Nephita --- Si Jacob nagpatanid laban sa pangangalunya, kahalayan, asin lambang kasalan.

*******

Pero hilnga, ako, si Jacob, magtataram sa saindo na may tunay na mga puso. Maghiling kamo sa Diyos na igwa nin kapusugan sa isip, asin magpangadye saiya na may bulanos pagtubod, asin siya magpapaomay saindo sa saindong mga kakulugan, asin siya maghahayag kan saindong kausa, asin magpapadara nin histisya pababa sainda na nagmamawot kan saindong pagkadestroso.
2 O gabos kamo na may tunay na puso, iitaas an saindong mga payo asin resibihon an marahayon na tataramon nin Diyos, asin magpista sa saiyang pagkamuot; nin huli ta kamo maggigibo kaini, kun an saindong mga isip pusog, sagkod pa man.
3 Pero, makaherak man, makaherak man, sa saindo na dae tunay an mga puso, na mga maaati sa aldaw na ini sa atubangan nin Diyos; nin huli ta laen lang na kun kamo magsosolsol an daga sinusumpa para sa saindong kamugtakan; asin an mga Lamanita, na bakong mararaot na arog nindo, maski na ngani na sinda pinagsumpa nin sarong marigsok na sumpa, iyo an magpapakol sa saindo magin hanggan sa pagkadestroso.
4 Asin an panahon hidaling mag-aabot, na laen lang kun kamo magsosolsol, sinda iyo an magsasadire kan daga na saindong kamanahan, asin an Kagurangnan Diyos iyo an maglalaen paharayo kan mga matatanos paluwas gikan man sana sa saindo.
5 Hilnga, an mga Lamanitang mga tugang nindo, na saindong ikinakaanggot nin huli kan saindang mga kadaendatahang mga gawi asin an sumpa na nag-abot sa saindang mga kublit, na iyo lugod an mas matanos kesa saindo; nin huli ta sinda dae nakakalingaw sa mga kasugoan nin Kagurangnan, na itinao sa satuyang mga ama--- na sinda magkakaigwa sana nin sarong agom na babae, asin mga kabit sinda dapat na mayo, asin mayo nin sarong maggibo nin mga karumputan sa sainda.
6 Asin ngonian, an kasugoan na ini saindang obserbadong sinusunod; kun kaya, nin huli kaining paggigibong pagsunod, sa pagmamato kaining kasugoan, an Kagurangnang Diyos dae sinda hahampakon, pero magin maheherakon sa sainda; asin sarong aldaw sinda magigin sarong banal na mga katawohan.
7 Hilnga, an saindang mga agom na lalake nagmumuot sa saindang mga agom na babae, an saindang mga agom na babae nagmumuot sa saindang mga agom na lalake; asin an mga agom na lalake asin mga agom na babe nagmumuot sa saindang mga kaarakian; asin an saindang daeng pagtubod asin an saindang kaanggutan sa saindo nagin iyo ta nin huli sa kadaendatahan kan saindang mga ama; kun kaya, gurano kamo karahay kesa sa sainda, sa paghilingon kan saindong marhay na Kaglalang?
8 O mga tugang ko, ako natatakot na laen lang na kamo magsosolsol kan saindang mga kasalan na an saindang mga kublit magigin mas maputi kesa saindo, kun kamo dadarahon kaiba ninda sa atubangan kan trono nin Diyos.
9 Kun kaya, sarong kasugoan ako matao saindo, na iyo an tataramon nin Diyos, na kamo dae na maki-iwal laban sa sainda nin huli sa kaitoman kan saindang mga kublit; ni maki-iwal kamo laban sainda nin huli kan saindong kadaendatahan; pero kamo mismo an maggiromdom kan saindo man sanang kadaendatahan, asin giromdoma baya na an saindang kadaendatahan nangyari nin huli man sana kan saindang mga ama.
10 Kun kaya, kamo maggigiromdom kan saindong mga kaarakian, kun paano nindo kinulpa an saindang mga puso nin huli sa ehemplo na saindong ipinahiling sa atubangan ninda; asin man, giromdoma na kamo man, nin huli sa saindong kadaendatahan, puwedeng magdara sa mga kaarakian nindo sa pagkapahamak, asin an saindang mga kasalan ipapatong sa saindong mga payo sa huring aldaw.
11 O mga tugang ko, dangoga baya an sakuyang mga tataramon; pukawa baya an mga kairaroman kan saindong mga kalag; yugyuga nindo an saindong mga sadire na kamo magimata gikan sa kinamumugtakan nindong kagadanan; asin buhian nindo an saindong mga sadire gikan sa mga kakulugan nin impyerno na kamo dae magin mga anghel nin diyablo, na ipag-aapon sa lawa nin kalayo asin nag-aagabaab na lapok na iyo an ikaduwang kagadanan.
12 Asin ngonian ako, si Jacob nagtataram nin kadakul pang mga bagay sa mga katawohan ni Nephi, nagpapatanid sainda laban sa pangangalunya asin kahalayan, asin lambang klase nin kasalan, nagsasabi sainda nin makakangorongirhat na mga kamumugtakan sa sainda.
13 Asin sarong sanggatoson na parte kan mga partiripon-tipon kaining mga katawohan, na ngonian nagpopoon na magin dakul, dae maisusurat sa mga laminang ini; pero kadakul kan saindang mga nakaginibohan an mga naisurat na sa mga darakulang lamina, manungod sa saindang mga pakikigiyera, asin kan saindang pakikipaglaban, asin an mga paghahade kan saindang mga hade.
14 An mga laminang ini inapud na mga lamina ni Jacob, asin sinda ginibo sa paagi kan kamot ni Nephi. Asin ako magtatapos na sa pagsasabi kan mga tataramon na ini.


JACOB TSAPTER 2 

Si Jacob nagbalikos sa pagkamuot sa mga kayamanan, kapaabaw-abawan, asin karigsokan—An mga tawo dapat na maghanap nin mga kayamanan na tanganing makatabang sa saindang kapwa mga tawo --- Si Jacob nagsumpa sa dae tinutugutan na kaugalian na pag-agom nin kadakul --- An Kagurangnan nag-oogma sa kalinigan boot kan mga kababaehan.

*******

An mga tataramon ni Jacob, na tugang ni Nephi, na saiyang itinaram sa mga katawohan ni Nephi, pagkatapos na magadan si Nephi:
2 Ngonian, sakong namumutan na mga tugang, ako, si Jacob, uyon sa responsibilidad na ako nalindongan nin Diyos, na tanganing maggibo kan sakuyang trabaho na igwa nin bilog na pagmamangno, asin na ako dapat na maglinig kan sakuyang mga bado kan saindong mga kasalanan, ako nagduman sa laog nin templo sa aldaw na ini na tanganing ako makapagdeklara sa saindo kan tataramon nin Diyos.
3 Asin kamo mismo nakakaaram na ako magpoon kaidto nagin masigasig sa apud kan sakuyang trabaho; pero ako sa aldaw na ini nagagabatan na gayo na may grabe pang pagmamawot asin kahaditan para sa karahayan kan saindong mga kalag kesa ako pa kaidto ngonian.
4 Nin huli ta hilnga, sa ngonian, kamo nagin masinunod-sunod sa mga tataramon nin Kagurangnan, na sakuyang ipinahayag sa saindo.
5 Pero hilnga, magdangog kamo sa sakuya, asin aramon na sa paagi kan tabang nin mas Makapangyarihan na Kaglalang nin langit asin daga ako makakapagsabi sa saindo mapanungod sa saindong mga iniisip, kun paano kamo nagpopoon na sa paggibo nin kasalan, an an kasalan na ini nagpapahiling nin grabeng karumputan sa sakuya, iyo, asin karumputan sa Diyos.
6 Iyo, ini nakakapagpamundo kan sakong kalag asin nagkakausa sakuya na mag-ulnok na may kasusupgan sa atubangan kan sakuyang Kaglalang, na ako kaipuhan na magpatotoo sa saindo mapanungod sa karigsokan kan saindong mga puso.
7 Asin man ini nakakapagpamundo sakuya na ako kaipuhan maggamit nin mas matarom na mga tataramon mapanungod saindo, sa atubangan kan saindong mga agom asin kan saindong mga kaarakian, na kadakul kan saindong mga namamatean sa boot maimbod pang gayo asin mahuyo asn maselan sa atubangan nin Diyos, na an bagay na ini sarong kaogmahan sa Diyos;
8 Asin ini sa pahuhuna-huna ko na sainda yaon digde sa pagdangog kan maogmang tataramon nin Diyos, iyo, an tataramon na nakakapagpa-omay sa nalulugadan na kalag.
9 Kun kaya, ini nakakapagpagabat sa sakuyang kalag na ako pinatanidan, nin huli sa estriktong kasugoan na sakuyang naresibe gikan sa Diyos, na tanganing ipagpapagiromdom saindo an saindong mga naginibohang mga krimen, na nakakapagpadakula sa mga lugad nin tawo na nalugadan na, imbes na sinda damayan asin bulungon an saindang mga lugad; asin sinda na dae pa nalulugadan, imbes na pagpistahan an maogmang tataramon nin Diyos nagkapot nin mga panaksak sa pagsaksak kan saindang mga kalag asin maglugad kan saindang maselan na mga isip.
10 Pero, maski na ngani kainng kadakulaan na gibohon, ako dapat gumibo na uyon sa estrikong mga kasugoan nin Diyos, asin magsabi saindo mapanungod kan saindong karigsokan asin mga karumputan, sa atubangan kan mga tunay an puso, asin sa nakulgan na puso, asin sa irarom nin nagmamatong maduluton na mata nin Makapangyarihang Diyos.
11 Kun kaya, ako dapat na magsabi saindo sa katotohanan uyon sa malinaw na tataramon ninDiyos. Nin huli ta hilnga, habang ako naghahapot sa Kagurangnan, kun kaya nag-abot an tataramon sakuya, na nagsasabi: Jacob, magtindog ka paduman sa templo sa pagkaaga, asin ideklara mo an tataramon na sakuyang itatao saimo para sa mga katawohan na ini.
12 Asin ngonian hilnga, mga tugang ko, iyo ini an tataramon na sakuyang pinagsasabi sa saindo, na kadakul saindo an nagpoon na sa paghanap nin bulawan, asin nin plata, asin nin anuman na mahalagang mga mina, kun saen an Kadagaan na ini, na iyo an daga nin promisa para saindo asin sa saindong mga banhi, na grabeng gayo ang kasaganaan.
13 Asin an kamot nin karahayan nagngingisi sa saindong gayo na may grabeng kaogmahan, na kamo nagkaigwa nin kadakul na mga kayamanan; asin nin huli ta an iba saindo nagkamt nin mas kadakul pa kesa sa saindong katugangan kaya kamo nagralangkaw an kapaabaw-abawan kan saindong mga puso, asin nagsusul-ot nin tisong mga liog asin halangkaw na mga angog nin huli sa kamahalan kan saindong mga bado, asin nagpasakit sa saindong mga katugangan nin huli ta sa paghuna nindo na kamo na an mas marhay sainda.
14 Asin ngonian, mga tugang ko, kamo daw naghuhuna-huna na an Diyos makampi saindo sa bagay na ini? Hilnga, ako nagsasabi saindo, Dae. Pero, siya nagkokondena saindo, asin kun kamo nagpapadagos sa mga bagay na ini an saiyang paghusga maghidaling gayo na mag-abot saindo.
15 O na siya mismo mapahiling sa saindo na iyong gayo an magrurunot saindo, asin sa sarong hiling sana kan saiyang mata siya an mahampak saindo sa alpog.
16 O na siya mismo ang mahahale saindo gikan sa kadaendatahan asin karumputan na ini. Asin, O na kamo magdadangog sa tataramon kan saiyang mga kasugoan, asin dae nindo pagtutugutan na ining kapaabaw-abawan kan saindong mga puso iyo an magkapagpahamak kan saindong mga kalag!
17 Mag-isip kamo sa saindong mga katugangan arog kan pag-isip sa sadire nindo man sana, asin magin pamilyar sa gabos asin magin libre sa saindong pagrugaring, na tanganing sind man magin mayaman na arog nindo.
18 Pero bago kamo maghanap nin mga kayamanan, hanapon ngona nindo an kahadean nin Diyos.
19 Asin pagkatapos na magkaigwa kamo nin paglaom ki Cristo kamo magkakaigwa nin mga kayamanan, kun saindong hanapon an mga ini; asin kamo maghahanap sa sainda para sa kaisipan na gumibo nin karahayan --- badoan an huba, asin pagpakakanon an nagugutom, asin palibrehon an napipriso, asin magtao nin kahinggianan sa may mga kamatean asin sa may makulog.
20 Asin ngonian, mga tugaang ko, ako nakapagtaram na saindo manungod sa kapaabaw-abawan; asin sa saindo na nakapagpakulog sa saindong mga kataraid-harong, asin nagpasakit sainda nin huli sa kapaabaw-abawan kan saindong mga puso, kan mga bagay na itinao saindo nin Diyos, ano baga an saindong masasabi kaini?
21 Bako daw na saindong huhuna-hunaon na an mga bagay na ini mga karumputa sa saiya na iyo an naglalang kan gabos na laman? Asin na an sarong nilalang arog kahalaga sa saiyang paghilingon man sa iba. Asin an gabos na laman gikan sa alpog; asin ta sa arog kaini man sanang katuyuhan kun kaya saiyang nilalang sinda, na tanganing saindang pagsusunudon an saiyang mga katugunan asin ipagpamuraway siya sagkod pa man.
22 Asin ngonian ako magtatapos na sa pagtaram sa saindo mapanungod kaining kapaabaw-abawan. Asin kun bagong ako nakapagtaram sa saindo mapanungod sa sarong grabeng krimen, an sakuyang puso mag-oogmang gayo nin huli saindo.
23 Pero an tataramon nin Diyos nagpagabat sakuya nin huli sa saindong grabeng mga krimen. Nin huli ta hilnga, sabi nin Kagurangnan: An mga katawohan na ini nagpopoon na sa paggibo nin kadaendatahan; sinda dae nakakasabot sa mga kasuratan, nin huli ta sind naghahanap nin dahilan sa saindang mga sadire sa paggibo nin mga karumputan, nin huli sa mga bagay na nasusurat manungod ki David, asin Solomon na saiyang ake.
24 Hilnga, si David asin Solomon sa katotohanan igwa nin kadakul na mga agom asin mga kabit, na an bagay na ini sarong marumpot na bagay sa atubangan ko, sabi nin Kagurangnan.
25 Kun kaya, ini sinasabi nin Kagurangnan, ako an nangengenotan sa mga katawohang ini paluwas sa daga nin Jerusalem, sa paagi kan kapangyarihan nin sakuyang takyag, na tanganing ako makapagpatubo para sakuya nin sarong matanos na sanga na gikan mismo sa bunga kan mga habayan ni Joseph.
26 Kun kaya, ako an Kagurangnang Diyos dae matugot na an mga katawohang ini maggigibo kan arog sainda sa lumang panahon.
27 Kun kaya, mga tugang ko, dangoga ako, asin magdangog sa tataramon nin Kagurangnan; nin huli ta maski siisay saindo dapat igwa sanang sarong agom; asin mga kabit siya dapat na mayo;
28 Nin huli ta Ako, an Kagurangnang Diyos, nag-oogma sa kalinigan nin boot kan mga babae. Asin an mga karumputan iyo an sarong karigsokan sa atubangan ko; ini sinabi nin Kagurangnan nin mga Hukbo.
29 Kun kaya, an mga katawohang ini magsusunod kan sakuyang mga kasugoan, an sabi nin Kagurangnan nin mga Hukbo, o susumpaon an kadagaan nin huli sa saindang kamugtakan.
30 Nin huli ta kun sakaong ipinagboot, sabi nin Kagurangnan nin mga Hukbo, na magpatalubo nin banhi para sakuya, ako magsusugo sa sakuyang mga katawohan; ta kun dae sinda magdadangog sa mga bagay na ini.
31 Nin huli ta hilnga, Ako, an Kagurangnan, nakahiling nin kamundoan, asin nakadangog sa agrangay kan mga akeng daraga kan sakuyang mga katawohan sa daga nin Jerusalem, iyo, asin sa gabos na daga kan sakuyang mga katawohan, nin huli sa kadaendatahan asin mga karigsokan kan saindang mga agom na lalake.
32 Asin ako dae matugot, sabi nin Kagurangnan nin mga Hukbo, na an mga agrangay kan mga magagayon na mga kababaehan kaining mga katawohan, na sakuyang pinapangenotan paluwas sa daga nin Jerusalem, magdudulok sa sakuya na laban sa mga kalalakehan kan sakuyang mga katawohan, sabi nin Kagurangnan nin mga Hukbo.
33 Nin huli ta dae ninda itutugot na mgin mga priso an mga kababaehan paharayo sa sakuyang mga katawohan nin huli sa saindang mga kabootan, laen lang na kun ini mangyayari na ako magbibisita sainda na may makangorongirhat na sumpa, magin sa saindang pagkadestrosong dagos; nin huli ta sinda dae dapat na gumibo nin karumputan, na arog sainda kaidtong mga lumang panahon, sabi nin Kagurangnan nin mga Hukbo.
34 Asin ngonian hilnga, mga tugang ko, kamo nakakaaram sa mga kasugoan na ini na itinao sa satuyang ama, si Lehi; kun kaya, kamo nakakaaram kaini kaidto; asin kamo nagkaigwa nin dakulang kondenasyon; nin huli ta ginibo nindo an mga bagay na ini na dapat kuta nang dae nindo ginibo.
35 Hilnga, kamo nakagibo nin grabeng mga kadaendatahan kesa sa mga Lamanita, na mga tugang ta. Kamo nakapagpakulog sa mga maimbod na mga puso kan saindong mga agom na babae, asin nagpawara kan tiwala kan saindong mga kaarakian, nin huli sa maraot na gawi sa saindang atubangan; asin an pagngungoyngoy kan saindang mga puso nakaabot na paitaas sa Diyos laban sa saindo. Asin nin huli sa ka-estriktuhan kan mga tataramon nin Diyos, na mababa laban saindo, kadakul na mga puso an magagadan, madudulutan nin mga hararom na mga lugad.


Wednesday, January 05, 2005

AN LIBRO NI JACOB TSAPTER 1 

Tugang ni Nephi

An mga tataramon nin saiyang pagbabalangibog sa saiyang mga katugangan. Saiyang pinagribong an sarong tawo na boot na mangibabaw sa mga doktrina ni Cristo. Sarong kadikit na mga tataramon manungod sa estorya kan mga katawohan ni Nephi.

TSAPTER 1

Si Jacob asin si Joseph nagmawot na manhikayat sa mga tawo na magtubod ki Cristo asin magsunod sa saiyang mga kasugoan --- si Nephi nagadan --- an karatan nangingibabaw sa mga Nephita.

*******

Nin huli ta hilnga, ini mangyayaring maglipas na singkuwenta asin limang taon an nakaagi magpoon sa panahon na si Lehi naghale sa Jerusalem; kun kaya, si Nephi iyo an nagtao sakuya, Jacob, nin sarong kasugoan mapanungod sa saradit na lamina, na kun saen an mga ini nakaukit.
2 Asin siya nagtao sakuya, Jacob, nin sarong kasugoan na ako dapat na magsurat sa mga laminang ini nin kadikit na mga bagay na sakuyang pinagkonsidera na mas mahalaga; na dae ako dapat magtukar, laen lang kun ini magian sana, manungod sa kasaysayan kaining mga katawohan na inaapud na katawohan ni Nephi.
3 Nin huli ta siya nagsabi na an kasaysayan kan saiyang mga katawohan dapat na iukit sa saiyang ibang mga lamina, asin na sakong itatago ining mga lamina asin itatao ko sa sakuyang banhi; gikan sa henerasyon hanggan sa sarong henerasyon.
4 Asin kun may mga pagtutukdo na sarong sagrado, o pagpapahayag na sarong dakula, o pagpropesiya, na sakong dapat na iukit an mga titulo kan mga ini sa mga lamina, asin tukaron sinda hanggan posible, alang-alang ki Cristo, asin alang-alang sa satuyang mga katawohan.
5 Nin huli ta sa pagtubod asin dakulang kahaditan, ini tunay man nanggad na ipinahiling satuya an mapanungod sa satuyang mga katawohan, na kun anong mga bagay na dapat na mangyayari sa sainda.
6 Asin kami man may kadakul na mga kapahayagan, asin an espiritu nin kadakul na pahayag; kun kaya, kami nag-aaram ki Cristo asin sa saiyang kahadean, na dapat na mag-abot.
7 Kun kaya kami naghihingohang magtrabahong gayo sa samuyang mga katawohan, na tanganing samuyang mahikayat sinda na magdulok ki Cristo, asin makisumaro sa karahayan nin Diyos, na tanganing sinda maglaog sa saiyang kapahingaloan ta kun dae sa kadakul na mga paagi siya dapat na magsumpa sa saiyang kapadusahan na sinda nanggad dae dapat na makalaog dyan, na arog sa pagpapasuya sa mga aldaw nin tentasyon habang an mga kaarakian nin Israel nag-eerok pa sa kaparangan.
8 Kun kaya, kami naggigibo sa Diyos na kami manhihikayat sa gabos na mga tawo na dae nanggad sinda magrebelde laban sa Diyos, na siya pasuyaon na tanganing maanggot, pero gibohon na an gabos na mga tawo magtubod ki Cristo, asin hilingon an saiyang kagadanan, asin pagpakasakit sa saiyang krus, asin darahon an kasupganan kan kinaban; kun kaya, ako, si Jacob, ibinugtak ini sa sakuyang sadire na mag-utob sa kasugoan kan sakuyang tugang na si Nephi.
9 Ngonian si Nephi nagpoon nang magin sarong gurang, asin saiyang nahihiling na siya sa madaling panahon magagadan; kun kaya, siya nagpili nin sarong tawo na magin sarong hade asin sarong tagapamayo para sa saiyang mga katawohan ngonian, na uyon sa pagpapamayo kan mga hade.
10 An mga tawo na nagmumuot ki Nephi na gayo, siya na nagin sarong dakulang tagapagbantay ninda, na nagwawasiwas nin espada ni Laban sa pagbabantay para sa saindang depensa, asin naghihingohang magtrabaho para sa gabos niyang mga aldaw para sa saindang kapakanan---
11 Kun kaya, an mga katawohan nagmawot na saindang darahon sa paggigiromdom an saiyang pangaran. Asin siisay an tagapamahala para sa saiyang katungkulan inaapud kan mga katawohan, na ikaduwang Nephi, ikatulong Nephi, asin sa masurunod, na uyon sa pagpapapamahala kan mga hade; asin kaya sa arog kaini sinda inapud kan mga katawohan, maski na ngani sa anuman na kapangaranan sinda igwa.
12 Asin ini mangyayaring maglipas na si Nephi naggadan.
13 Ngonian an mga katawohan na bakong mga Lamanita inaapud na mga Nephita; daeng pagkukulang, sinda inaapud na mga Nephita, mga Jacobita, mga Josephita, mga Zoramita, mga Lamanita, mga Lemuelita, asin mga Ismaelita.
14 Pero ako, si Jacob, dae magpoon ngonian paglaen-laenon sinda sa mga arog kaining mga kapangaranan, pero ako mag-aapud sainda na mga Lamanita na nagmawot na destrosohon an mga katawohan ni Nephi, asin an mga nakiki-amigo ki Nephi sakuyang aapudon na mga Nephita, o an mga katawohan ni Nephi, na uyon sa pagpapamahala kan mga hade.
15 Asin ngonian ini nangyaring naglipas na an mga katawohan ni Nephi, na yaon sa pagpapamahala kan ikaduwang hade, nagpoon na nagdakula an katagasan kan saindang mga puso, asin nagumon an saindang mga sadire sa arog kan mararaot na mga gibo, na ini bagay nagin arog ki David sa lumang panahon na nagmamawot nin kadakul na mga agom asin mga kabit, asin man ki Solomon, an saiyang ake.
16 Iyo, asin sinda man nagpoon nang maghahanap nin kadakul na bulawan asin plata, asin nagpopoon na magin mapagpalangkaw pasiring sa kapaabaw-abawan.
17 Kun kaya, ako, si Jacob, nagtao sa sainda kaining mga tataramon na arog kan akong itinutukdo sainda sa templo, na nagin enot kong nakua ining kasibutan hale sa Kagurangnan.
18 Nin huli ta ako, si Jacob, asin an sakuyang tugang na si Joseph na konsagradong mga padi asin mga paratukdo kaining mga katawohan, sa paagi kan mga kamot ni Nephi.
19 Asin samuya man nanggad pinaghingoha na magampanan an samuyang opisina para sa Kagurangnan, na dara-dara nyamo an responsibilidad, nagsisimbag sa mga kasalanan kan mga katawohan sa ibabaw kan samuyang mga sadireng payo kun kami dae nagtutukdo sainda sa tataramon nin Diyos na may bilog na paghihingoha; kun kaya, sa paagi nin pagtatrabaho sa bilog ming kusog na an saindang dugo puwedeng dae magmantsa sa samuyang mga bado; ta kun sa ibang paagi na an saindang dugo magmamantsa sa samuyang mga bado, asin kami dae nanggad manumpungan na mayong digta sa huring aldaw.


2 NEPHI TSAPTER 33 

An mga tataramon ni Nephi gabos totoo --- An mga ini nagpapatotoo ki Cristo --- Sinda na nagtubod ki Cristo nagtutubod sa mga tataramon ni Nephi --- Sinda magtitindog bilang sarong saksi sa atubangan nin kahusgaran.

*******

Asin ngonian ako, si Nephi, dae makasurat kan gabos na mga bagay na itinukdo ko sa sakuyang mga katawohan; ni ako sarong matibay sa pagsusurat, na arog kan pagtataram; nin huli ta kun an sarong tawo magtataram sa kapangyarihan nin Espiritu Santo an kapangyarihan kan Espiritu Santo iyo an magdadara kaini pasiring sa mga puso kan mga kaakian nin mga tao.
2 Pero hilnga, igwa nin kadakul na nagpapatagas kan saindang mga puso kontra sa Espiritung Banal, na ini mayong lugar sa sainda; kun kaya, sinda nagtapok paharayo nin kadakul na mga bagay na naisurat na asin pinaghuhuna-huna an mga bagay na ini na mayo daang kamugtakan.
3 Pero ako, si Nephi, iyo an nagsurat kaining sakong naisurat, asin ako ginaganahan kaini na arog sa may dakulang halaga, asin lalo na sa sakuyang mga katawohan. Nin huli ta ako nangangadye padagos para sainda sa aroaldaw, asin an sakuyang mga mata iyo an nagpapabasa kan sakuyang ulunan sa pagkabanggi, nin huli sa sainda; asin ako nag-aagrangay sa sakuyang Diyos na may pagsarig, asin ako nakakaaram na saiyang dadangogon an sakuyang mga inagrangay.
4 Asin ako nakakaaram na an Kagurangnang Diyos iyo an magkokonsagra kan sakuyang mga pangadye para sa ikakarahay kan sakuyang mga katawohan. Asin an mga tataramon na sakuyang naisurat sa kaluyahan mahihimong magin makusog sa sainda; nin huli ta ini iyo an magtutulak sainda na gumibo nin marahay; ini hinimong ipaaram sa sainda kan saindang mga ama; asin ini nagsasabi tungkol ki Jesus, asin magtutulak sainda na magtubod sa saiya, asin magin matatag hanggan sa katapusan, na iyo an buhay na daeng kasagkoran.
5 Asin ini nagtataram nin maisog laban sa kasalan, na uyon sa kalinawan nin katotohanan; kun kaya, mayong tawo na maaanggot sa mga tataramon na sakuyang naisurat laen lang kun siya igwa nin espiritu nin diyablo.
6 Ako mapamuraway sa kalinawan; ako mapamuraway sa katotohanan; ako mapamuraway sa sakuyang Jesus, nin huli ta saiyang binalukat an sakuyang kalag gikan sa impyerno.
7 Ako igwa nin pagkamuot para sa sakuyang mga katawohan, asin may dakulang pagtubod ki Cristo na ako makakasumpong nin kadakul na mga kalag na mayong digta sa saiyang tukawan sa paghusga.
8 Ako igwa nin pagkamuot para sa Judio --- ako nagsabi na Judio, nin huli ta an boot kong sabihon sa sainda na kun saen ako naggikan.
9 Ako igwa man nin pagkamuot para sa mga Hentil. Pero hilnga, nin huli ta mayo sa sainda na ako puwedeng maglaom laen lang kun sinda mangyayaring makipagbalikan para ki Cristo, asin maglaog sa sadit na pintuan, asin maglakaw sa matanos na dalan pasiring sa buhay, asin magpadagos na maglakaw sa dalan hanggan sa katapusan kan aldaw nin probasyon.
10 Asin ngonian, sakuyang namumutan na mga tugang, asin man Judio; asin gabos kamong mga puro nin kinaban, magdangog sa mga tataramon na ini asin magtubod ki Cristo; asin kun kamo dae magtubod kaining mga tataramon, magtubod ki Cristo. Asin kun kamo magtutubod ki Cristo kamo magtutubod man kaining mga tataramon, asin siya an nagtao kaini sa sakuya; asin an mga ini an magtutukdo sa gabos na mga tawo na sinda dapat na gumibo nin karahayan.
11 Asin kun sinda bakong mga tataramon ni Cristo, maghusga kamo --- nin huli ta si Cristo iyo an magpapahiling sa saindo, na igwa nin kapangyarihan asin dakulang kamurawayan, na sinda saiya mismong mga tataramon, sa huring aldaw; asin kamo asin ako magtitindog lalawgon sa lalawgon sa atubangan niya; asin kamo makakaaram na ako isinusugo niya na magsurat kaining mga bagay, maski na ngani ako maluya.
12 Asin ako mapangadye sa Ama sa pangaran ni Cristo na kadakul satuya, kun bago gabos, mapupuwedeng mangyaring maligtas sa saiyang kahadean sa dakula asin huring aldaw na iyan.
13 Asin ngonian, sakuyang namumutan na mga tugang, idtong gabos na yaon sa laog nin harong kan Israel, asin gabos kamong mga puro nin kinaban, ako mataram sa saindo na arog sa boses nin saro na nagkukurahaw gikan sa alpog: Paaram hanggan sa dakulang aldaw na iyan mag-abot.
14 Asin kamo na habong makikisumaro sa karahayan nin Diyos, asin nagrespeto sa mga tataramon kan mga Judio, asin man sa sakuyang mga tataramon, asin sa mga tataramon na magluluwas gikan sa nguso kan Kordero nin Diyos, hilnga, ako nagpapaaram nin sarong daeng katapusan na pamamaaram, nin huli ta an mga tataramon na ini iyo an magkokondena sa saindo sa huring aldaw.
15 Nin huli ta kun ano an sakuyang sineselyuhan sa kinaban, iyo an magdadara laban saindo sa atubangan nin husgado; nin huli ta mismo an Kagurangnan an nagsugo sako, asin ako kaipong gayo na magsunod. Amen.


2 NEPHI TSAPTER 32 

An mga anghel nagtaram sa paagi nin kapangyarihan kan Espiritu Santo --- An mga tawo kaipuhan na magpangadye asin makanuod nin kaaraman para sa saindang mga sadire na gikan sa Espiritu Santo.

*******

Asin ngonian, hilnga, sakuyang namumutan na mga tugang, ako naghuhuna-huna na kamo garo naghohorop-horop sa saindong mga puso manungod sa bagay na kamo kaipuhan maghiro pagkatapos na kamo makalaog sa paagi kaining dalan. Pero, hilnga, tadaw baya ta kamo naghohorop-horop kaining mga bagay sa saindong mga puso?
2 Dae daw kamo nakakagiromdom na ako an nagsabi sa saindo na pagkatapos na kamo magresibe nin Espiritu Santo kamo makakapagtaram sa dila nin mga anghel? Asin ngonian, paano daw kamo makakapagtaram sa dila nin mga anghel kun bakong sa paagi nin Espiritu Santo?
3 An mga anghel nagtataram sa paagi nin kapangyarihan kan Espiritu Santo; kun kaya, sinda nagtataram sa mga tataramon ni Cristo. Kun kaya, ako nagtataram sa saindo, pagpistahan nindo an mga tataramon ni Cristo na magsasabi saindo nin gabos na mga bagay na kun ano an saindong gigibohon.
4 Kun kaya, ngonian pagkatapos kong maitaram an mga tataramon na ini, kun kamo dae maka-intende kan mga bagay ini nangyari nin huli ta kamo dae naghagad, ni kamo naghimong magtuktok; kun kaya, kamo dae nadara pasiring sa liwanag, kundi magpapara sa diklom.
5 Nin huli ta hilnga, giraray ako magsasabi saindo na kun kamo maglalaog sa paagi kan dalan, asin magresibe nin Espiritu Santo, ini magpapahiling saindo kan gabos na mga bagay na saindong dapat na gigibohon.
6 Hilnga, iyo ini an doktrina ni Cristo, asin mayo nang iba pang doktrina na itinao hanggan sa siya mapahiling sa saindo sa laman. Asin sa panahon na siya magpapahiling kan saiyang sadire saindo sa laman, an mga bagay na saiyang sasabihon sa saindo iyo an dapat na obserbahan na saindong gigibohon.
7 Asin ngonian ako, si Nephi, dae na makakasabi pa nin dakul; an Espiritu iyo an nagpapapundo kan sakong mga sasabihon, asin ako mawalat na magmumundo nin huli sa daeng pagtubod, asin sa kasalan, asin an pagka-ignorante, asin an pagkatapos nin liog kan mga tawo; nin huli ta sinda habong maghanap nin kaaraman, ni maka-intende nin dakulang kaaraman, kun noarin ini itinao sa sainda nin malinaw, magin arog kalinaw kan tataramon na nanunudan.
8 Asin ngonian, sakuyang namumutan na mga tugang, ako naghehemate na kamo naghohorop-horop pa man giraray sa saindong mga puso; asin ini nakakapagmundo sakuya na tanganing ako magtaram manungod sa bagay na ini. Nin huli ta kun kamo magdadangog sa Espiritu na nagtutukdo sa sarong tawo na magpangadye ika mismo makakaaram na ika dapat na magpangadye; nin huli ta an maraot na espiritu dae nagtutukdo s sarong tawo na magpangadye, kundi nagtutukdo saiya na siya dae dapat magpangadye.
9 Pero hilnga, ako magsasabi sa saindo na kamo dapat na pirmeng magpangadye, asin dae mapagal na kamo dae makapaggibo nin anuman na bagay para sa Kagurangnan laen lang na sa enot na pagkakataon na kamo magpapangadye sa Ama sa pangaran ni Cristo, na saiyang ikonsagra an saimong nakaginibohan para saimo, na tanganing an saimong nagkaginibohan mangyayaring para sa karahayan kan saimong kalag.


This page is powered by Blogger. Isn't yours?