<$BlogRSDUrl$>

Saturday, January 08, 2005

JACOB TSAPTER 2 

Si Jacob nagbalikos sa pagkamuot sa mga kayamanan, kapaabaw-abawan, asin karigsokan—An mga tawo dapat na maghanap nin mga kayamanan na tanganing makatabang sa saindang kapwa mga tawo --- Si Jacob nagsumpa sa dae tinutugutan na kaugalian na pag-agom nin kadakul --- An Kagurangnan nag-oogma sa kalinigan boot kan mga kababaehan.

*******

An mga tataramon ni Jacob, na tugang ni Nephi, na saiyang itinaram sa mga katawohan ni Nephi, pagkatapos na magadan si Nephi:
2 Ngonian, sakong namumutan na mga tugang, ako, si Jacob, uyon sa responsibilidad na ako nalindongan nin Diyos, na tanganing maggibo kan sakuyang trabaho na igwa nin bilog na pagmamangno, asin na ako dapat na maglinig kan sakuyang mga bado kan saindong mga kasalanan, ako nagduman sa laog nin templo sa aldaw na ini na tanganing ako makapagdeklara sa saindo kan tataramon nin Diyos.
3 Asin kamo mismo nakakaaram na ako magpoon kaidto nagin masigasig sa apud kan sakuyang trabaho; pero ako sa aldaw na ini nagagabatan na gayo na may grabe pang pagmamawot asin kahaditan para sa karahayan kan saindong mga kalag kesa ako pa kaidto ngonian.
4 Nin huli ta hilnga, sa ngonian, kamo nagin masinunod-sunod sa mga tataramon nin Kagurangnan, na sakuyang ipinahayag sa saindo.
5 Pero hilnga, magdangog kamo sa sakuya, asin aramon na sa paagi kan tabang nin mas Makapangyarihan na Kaglalang nin langit asin daga ako makakapagsabi sa saindo mapanungod sa saindong mga iniisip, kun paano kamo nagpopoon na sa paggibo nin kasalan, an an kasalan na ini nagpapahiling nin grabeng karumputan sa sakuya, iyo, asin karumputan sa Diyos.
6 Iyo, ini nakakapagpamundo kan sakong kalag asin nagkakausa sakuya na mag-ulnok na may kasusupgan sa atubangan kan sakuyang Kaglalang, na ako kaipuhan na magpatotoo sa saindo mapanungod sa karigsokan kan saindong mga puso.
7 Asin man ini nakakapagpamundo sakuya na ako kaipuhan maggamit nin mas matarom na mga tataramon mapanungod saindo, sa atubangan kan saindong mga agom asin kan saindong mga kaarakian, na kadakul kan saindong mga namamatean sa boot maimbod pang gayo asin mahuyo asn maselan sa atubangan nin Diyos, na an bagay na ini sarong kaogmahan sa Diyos;
8 Asin ini sa pahuhuna-huna ko na sainda yaon digde sa pagdangog kan maogmang tataramon nin Diyos, iyo, an tataramon na nakakapagpa-omay sa nalulugadan na kalag.
9 Kun kaya, ini nakakapagpagabat sa sakuyang kalag na ako pinatanidan, nin huli sa estriktong kasugoan na sakuyang naresibe gikan sa Diyos, na tanganing ipagpapagiromdom saindo an saindong mga naginibohang mga krimen, na nakakapagpadakula sa mga lugad nin tawo na nalugadan na, imbes na sinda damayan asin bulungon an saindang mga lugad; asin sinda na dae pa nalulugadan, imbes na pagpistahan an maogmang tataramon nin Diyos nagkapot nin mga panaksak sa pagsaksak kan saindang mga kalag asin maglugad kan saindang maselan na mga isip.
10 Pero, maski na ngani kainng kadakulaan na gibohon, ako dapat gumibo na uyon sa estrikong mga kasugoan nin Diyos, asin magsabi saindo mapanungod kan saindong karigsokan asin mga karumputan, sa atubangan kan mga tunay an puso, asin sa nakulgan na puso, asin sa irarom nin nagmamatong maduluton na mata nin Makapangyarihang Diyos.
11 Kun kaya, ako dapat na magsabi saindo sa katotohanan uyon sa malinaw na tataramon ninDiyos. Nin huli ta hilnga, habang ako naghahapot sa Kagurangnan, kun kaya nag-abot an tataramon sakuya, na nagsasabi: Jacob, magtindog ka paduman sa templo sa pagkaaga, asin ideklara mo an tataramon na sakuyang itatao saimo para sa mga katawohan na ini.
12 Asin ngonian hilnga, mga tugang ko, iyo ini an tataramon na sakuyang pinagsasabi sa saindo, na kadakul saindo an nagpoon na sa paghanap nin bulawan, asin nin plata, asin nin anuman na mahalagang mga mina, kun saen an Kadagaan na ini, na iyo an daga nin promisa para saindo asin sa saindong mga banhi, na grabeng gayo ang kasaganaan.
13 Asin an kamot nin karahayan nagngingisi sa saindong gayo na may grabeng kaogmahan, na kamo nagkaigwa nin kadakul na mga kayamanan; asin nin huli ta an iba saindo nagkamt nin mas kadakul pa kesa sa saindong katugangan kaya kamo nagralangkaw an kapaabaw-abawan kan saindong mga puso, asin nagsusul-ot nin tisong mga liog asin halangkaw na mga angog nin huli sa kamahalan kan saindong mga bado, asin nagpasakit sa saindong mga katugangan nin huli ta sa paghuna nindo na kamo na an mas marhay sainda.
14 Asin ngonian, mga tugang ko, kamo daw naghuhuna-huna na an Diyos makampi saindo sa bagay na ini? Hilnga, ako nagsasabi saindo, Dae. Pero, siya nagkokondena saindo, asin kun kamo nagpapadagos sa mga bagay na ini an saiyang paghusga maghidaling gayo na mag-abot saindo.
15 O na siya mismo mapahiling sa saindo na iyong gayo an magrurunot saindo, asin sa sarong hiling sana kan saiyang mata siya an mahampak saindo sa alpog.
16 O na siya mismo ang mahahale saindo gikan sa kadaendatahan asin karumputan na ini. Asin, O na kamo magdadangog sa tataramon kan saiyang mga kasugoan, asin dae nindo pagtutugutan na ining kapaabaw-abawan kan saindong mga puso iyo an magkapagpahamak kan saindong mga kalag!
17 Mag-isip kamo sa saindong mga katugangan arog kan pag-isip sa sadire nindo man sana, asin magin pamilyar sa gabos asin magin libre sa saindong pagrugaring, na tanganing sind man magin mayaman na arog nindo.
18 Pero bago kamo maghanap nin mga kayamanan, hanapon ngona nindo an kahadean nin Diyos.
19 Asin pagkatapos na magkaigwa kamo nin paglaom ki Cristo kamo magkakaigwa nin mga kayamanan, kun saindong hanapon an mga ini; asin kamo maghahanap sa sainda para sa kaisipan na gumibo nin karahayan --- badoan an huba, asin pagpakakanon an nagugutom, asin palibrehon an napipriso, asin magtao nin kahinggianan sa may mga kamatean asin sa may makulog.
20 Asin ngonian, mga tugaang ko, ako nakapagtaram na saindo manungod sa kapaabaw-abawan; asin sa saindo na nakapagpakulog sa saindong mga kataraid-harong, asin nagpasakit sainda nin huli sa kapaabaw-abawan kan saindong mga puso, kan mga bagay na itinao saindo nin Diyos, ano baga an saindong masasabi kaini?
21 Bako daw na saindong huhuna-hunaon na an mga bagay na ini mga karumputa sa saiya na iyo an naglalang kan gabos na laman? Asin na an sarong nilalang arog kahalaga sa saiyang paghilingon man sa iba. Asin an gabos na laman gikan sa alpog; asin ta sa arog kaini man sanang katuyuhan kun kaya saiyang nilalang sinda, na tanganing saindang pagsusunudon an saiyang mga katugunan asin ipagpamuraway siya sagkod pa man.
22 Asin ngonian ako magtatapos na sa pagtaram sa saindo mapanungod kaining kapaabaw-abawan. Asin kun bagong ako nakapagtaram sa saindo mapanungod sa sarong grabeng krimen, an sakuyang puso mag-oogmang gayo nin huli saindo.
23 Pero an tataramon nin Diyos nagpagabat sakuya nin huli sa saindong grabeng mga krimen. Nin huli ta hilnga, sabi nin Kagurangnan: An mga katawohan na ini nagpopoon na sa paggibo nin kadaendatahan; sinda dae nakakasabot sa mga kasuratan, nin huli ta sind naghahanap nin dahilan sa saindang mga sadire sa paggibo nin mga karumputan, nin huli sa mga bagay na nasusurat manungod ki David, asin Solomon na saiyang ake.
24 Hilnga, si David asin Solomon sa katotohanan igwa nin kadakul na mga agom asin mga kabit, na an bagay na ini sarong marumpot na bagay sa atubangan ko, sabi nin Kagurangnan.
25 Kun kaya, ini sinasabi nin Kagurangnan, ako an nangengenotan sa mga katawohang ini paluwas sa daga nin Jerusalem, sa paagi kan kapangyarihan nin sakuyang takyag, na tanganing ako makapagpatubo para sakuya nin sarong matanos na sanga na gikan mismo sa bunga kan mga habayan ni Joseph.
26 Kun kaya, ako an Kagurangnang Diyos dae matugot na an mga katawohang ini maggigibo kan arog sainda sa lumang panahon.
27 Kun kaya, mga tugang ko, dangoga ako, asin magdangog sa tataramon nin Kagurangnan; nin huli ta maski siisay saindo dapat igwa sanang sarong agom; asin mga kabit siya dapat na mayo;
28 Nin huli ta Ako, an Kagurangnang Diyos, nag-oogma sa kalinigan nin boot kan mga babae. Asin an mga karumputan iyo an sarong karigsokan sa atubangan ko; ini sinabi nin Kagurangnan nin mga Hukbo.
29 Kun kaya, an mga katawohang ini magsusunod kan sakuyang mga kasugoan, an sabi nin Kagurangnan nin mga Hukbo, o susumpaon an kadagaan nin huli sa saindang kamugtakan.
30 Nin huli ta kun sakaong ipinagboot, sabi nin Kagurangnan nin mga Hukbo, na magpatalubo nin banhi para sakuya, ako magsusugo sa sakuyang mga katawohan; ta kun dae sinda magdadangog sa mga bagay na ini.
31 Nin huli ta hilnga, Ako, an Kagurangnan, nakahiling nin kamundoan, asin nakadangog sa agrangay kan mga akeng daraga kan sakuyang mga katawohan sa daga nin Jerusalem, iyo, asin sa gabos na daga kan sakuyang mga katawohan, nin huli sa kadaendatahan asin mga karigsokan kan saindang mga agom na lalake.
32 Asin ako dae matugot, sabi nin Kagurangnan nin mga Hukbo, na an mga agrangay kan mga magagayon na mga kababaehan kaining mga katawohan, na sakuyang pinapangenotan paluwas sa daga nin Jerusalem, magdudulok sa sakuya na laban sa mga kalalakehan kan sakuyang mga katawohan, sabi nin Kagurangnan nin mga Hukbo.
33 Nin huli ta dae ninda itutugot na mgin mga priso an mga kababaehan paharayo sa sakuyang mga katawohan nin huli sa saindang mga kabootan, laen lang na kun ini mangyayari na ako magbibisita sainda na may makangorongirhat na sumpa, magin sa saindang pagkadestrosong dagos; nin huli ta sinda dae dapat na gumibo nin karumputan, na arog sainda kaidtong mga lumang panahon, sabi nin Kagurangnan nin mga Hukbo.
34 Asin ngonian hilnga, mga tugang ko, kamo nakakaaram sa mga kasugoan na ini na itinao sa satuyang ama, si Lehi; kun kaya, kamo nakakaaram kaini kaidto; asin kamo nagkaigwa nin dakulang kondenasyon; nin huli ta ginibo nindo an mga bagay na ini na dapat kuta nang dae nindo ginibo.
35 Hilnga, kamo nakagibo nin grabeng mga kadaendatahan kesa sa mga Lamanita, na mga tugang ta. Kamo nakapagpakulog sa mga maimbod na mga puso kan saindong mga agom na babae, asin nagpawara kan tiwala kan saindong mga kaarakian, nin huli sa maraot na gawi sa saindang atubangan; asin an pagngungoyngoy kan saindang mga puso nakaabot na paitaas sa Diyos laban sa saindo. Asin nin huli sa ka-estriktuhan kan mga tataramon nin Diyos, na mababa laban saindo, kadakul na mga puso an magagadan, madudulutan nin mga hararom na mga lugad.


Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?