<$BlogRSDUrl$>

Saturday, April 22, 2006

HELAMAN TSAPTER 12 

An mga tawo bakong estable asin tarantado asin madalion gumibo nin maraot--- An Kagurangnan pinakol an saiyang mga katawohan--- An pagkamayo nin mga tawo kumparado sa kapangyarihan nin Diyos--- Sa aldaw nin paghuhukom an mga tawo makakaguno nin daeng katapusan na buhay o daeng katapusan na kondenasyon.

*******

Asin kaya satuyang mahihiling kun gurano kapalso, asin man an pagbarabag-o kan mga puso nin mga kaakian nin mga tawo; Iyo, satuyang mahihiling na an Kagurangnan sa saiyang dakulaon na daeng mabibilang na karahayan nagbebendisyon asin pinagpa-asenso sinda na binubugtak an saindang tiwala saiya.
2 Iyo, asin satuyang mahihiling sa tamang panahon kan saiyang pinapa-asenso an saiyang mga katawohan, iyo, sa pagdadagdag kan saiyang mga umahan, kan saindang mga kakarnerohan asin kan saindang mga kabakahan, asin nin bulawan, asin nin plata, asin nin gabos manera ning mahalagang mga bagay sa lambang klase asin arte; pagliligtason an saindang mga buhay, asin pinagpapaluwas sinda sa mga kamot kan saindang mga kaiwal; pinapalumoy an mga puso kan saindang mga kaiwal na tanganing sinda dae magdeklara nin pakigiyera laban sainda; iyo, asin sa karahayan, ginigibo an gabos na mga bagay para sa ikakarahay asin kaogmahan kan saiyang mga katawohan; iyo, kaya iyo ini an panahon na saindang pinapatagas an saindang mga puso, asin makalingaw sa Kagurangnan nindang Diyos, asin pagtimak-timakan sa irarom kan saindang mga bitis an Solong Banal--- iyo, asin ini nin huli kan saindang kasayunan, asin kan saindang grabe na gayong prosperidad.
3 Asin kaya satuyang nahihiling na laen lang na an Kagurangnan pinagpapakulan an saiyang mga katawohan nin kadakul na mga kasakitan, iyo, laen lang na saiyang pinagbibisita sinda nin may kagadanan asin may panakot, asin may taggutom asin igwa nin gabos na manera nin pamemeste, sinda dae nanggad makakagiromdom saiya.
4 O gurano kahangal, asin gurano kadaeng-kamugtakan, asin gurano karaot, asin pagkamakademonyo, asin gurano kadale an paggibo nin kadaendatahan, asin gurano kaluya an paggibo nin marhay, an mga kaarakian nin mga tawo; iyo, gurano kadale an magdangog sa mga tataramon kan maraot na saro, asin ipamugtak an saindang mga puso sa daeng kamugtakan na mga bagay nin kinaban!
5 Iyo, gurano kadali an mapa-itaas sa kapa-abaw-abawan; iyo, gurano kadalion an maghambog, asin an maggibo nin gabos na manera kaining kadaendatahan; asin gurano kaluya sinda sa paggiromdom sa Kagurangnan nindang Diyos, asin maghinanyog sa saiyang mga pagiromdom, Iyo, gurano kaluya na maglakaw sa mga dalan nin kadunungan!
6 Hilnga, sinda dae nagmamawot na an Kagurangnan nindang Diyos, na iyo an naglalang sainda, dapat na magpamahala asin maghahade sa sainda; maski na ngani kan saiyang dakulaon na karahayan asin kan saiyang pagkaherak para sa sainda, saindang pinagbalewala an saiyang mga pagiromdom, asin sinda naghaharabo na siya an dapat nindang tagapagmato.
7 O gurano daw kadakula an kawaraan kan mga kaarakian nin mga tawo; iyo, magin sinda hababa pang gayo sa alpog kan kinaban.
8 Nin huli ta hilnga, an alpog nin kinaban pinaghihiro padigde asin paduman, pasiring sa kawarakan, sa sugo kan satuyang dakulaon asin daeng katapusan na Diyos.
9 Iyo, hilnga sa boses niya nahimo an burokid-bukid asin an mga kabukidan nangungubog-kubog asin nagkakataranyog.
10 Asin sa paagi nin kapangyarihan kan saiyang boses sinda nagkabaraak, asin nagin mapatag, iyo, nagin arog sa sarong lambakon.
11 Iyo, sa paagi nin kapangyarihan kan saiyang boses an mga pundasyon nagkahiriro, magin sagkod sa pinakasentro kaini.
12 Iyo, sa paagi nin kapangyarihan kan saiyang boses, an mga pundasyon nagkahiriro, magin sagkod sa pinakasentro kaini.
13 Iyo, asin kun siya masabi sa kinaban--- Hiro--- ini minahiro.
14 Iyo, kun siya masabi sa kinaban--- Ika dapat na magbwelta, nganing maglawig an aldaw sa kadakul na oras--- ini mangyayari.
15 Asin kaya, uyon sa saiyang tataramon an kinaban minabalik, asin ini mamangnuhon nin mga tawo na an saldang nag-untok; iyo, asin hilnga, ini iyo nanggad; nin huli ta naseseguro na an kinaban iyo an naghihiro asin bako an saldang.
16 Asin hilnga, baya, kun siya masabi sa mga katubigan kan pinaka-irarom--- Magdagang ka--- ini mangyayari.
17 Hilnga, kun siya masabi sa kabukidan na ini--- Puma-itaas ka, asin magpatihulog asin magbagsak sa siyudad na idto, na tanganing ini malubong--- hilnga ini mangyayari.
18 Asin hilnga, kun an sarong tawo nagtago nin sarong kayamanan sa daga, asin an Kagurangnan magsasabi--- Sumpaon yan, nin huli sa kadaendatahan niya na iyo an nagtago kaiyan--- hilnga, ini mangyayaring sumpaon.
19 Asin kun an Kagurangnan magsasabi--- Sumpaon ka, na tanganing mayong tawo an makatagbo saimo magpoon ngonian na panahon asin sagkod pa man--- hilnga, mayong tawo an makakua kaiyan ngonian asin sagkod pa man.
20 Asin hilnga, kun an Kagurangnan magsasabi sa sarong tawo--- Nin huli kan saimong mga kadaendatahan, ika susumpaon sagkod pa man--- ini mangyayari.
21 Asin kun an Kagurangnan magsasabi--- Nin huli kan saimong mga kadaendatahan ika irarayo gikan sa sakuyang presensiya--- siya magkakausa na ini nanggad mangyayari.
22 Asin herak man saiya na pinanunungdan sabihon ini, nin huli ta ini mapapasaiya na naggigibo nin kadaendatahan, asin siya dae puwedeng maligtas; kun kaya, nin huli kaining kausa, na tanganing an mga tawo puwedeng maliligtas, an pagsosolsol nanggad pinagdeklara.
23 Kun kaya, paladan sinda na nagsosolsol asin nagdadangog sa boses nin Kagurangnan nindang Diyos; nin huli ta ini baya iyo sinda na magkakariligtas.
24 Asin baya an Diyos magtutugot, sa saiyang dakulang kapanoan, na tanganing an mga tawo puwedeng madara pasiring sa pagsosolsol asin marhay na mga gibo, na tangani baya sinda maibabalik pasiring sa grasya nin huli sa grasya, uyon sa saindang mga gibo.
25 Asin ako nagmamawot na an gabos na mga tawo puwedeng maliligtas. Pero samuyang nabasa na sa kadakulaon asin huring aldaw igwa nin iba na ipagrarayo paluwas, Iyo, siisay baya an irarayo gikan sa presensiya nin Kagurangnan;
26 Iyo, siisay daw an ipagwawalat sa sarong estado nin daeng katapusan na kasakitan, n mag-uutob sa mga tataramon na nagsasabi: Sinda na nakapaggibo nin marhay magkakaigwa nin daeng katapusang buhay; asin sinda na nakapaggibo nin maraot magkakaigwa nin daeng katapusan na damnasyon. Asin kaya iyo ini. Amen.

HELAMAN TSAPTER 11 

Si Nephi pinaghagad sa Kagurangnan na ribayan an saindang giyera nin taggutom--- Kadakul na mga katawohan an nagkaparara--- Sinda nagsolsol, asin si Nephi nagngayo-ngayo sa Kagurangnan para mag-uran--- Si Nephi asin si Lehi nagresibe nin kadakul na mga kapahayagan--- An mga parasalakat na Gadianton pinagpakusog an saindang mga sadire sa laog nin kadagaan.

*******

Asin ini nangyaring naglipas na sa ika-sitenta asin duwang taon kan pagpapamahala kan mga huwes na an pag-iiriwal-iwal mas nagin grabe, na tangani baya na nagkaigwa nin mga giyera sa bilog na kadagaan sa bilog na pag-iriba kan mga katawohan nin Nephi.
2 Asin iyo ini kaidto na ining sikretong grupo kan mga parasalakat na iyo an nagpadagos kaining gibo nin kapahamakan asin karigsokan. Asin an giyerang ini naghaloy sa laog kan taon na idto; asin sa ika-sitenta asin tulong taon ini man naghaloy.
3 Asin ini nangyaring naglipas na sa taon na ini si Nephi nag-apod sa Kagurangnan, na nagsasabi:
4 O Kagurangna, dae mo tabi pagtugutan na an mga katawohang ini madedestroso sa paagi nin espada; kundi O Kagurangnan, lugod tugutan mo na magkaigwa nin sarong taggutom sa laog nin kadagaan, tanganing estirahon sinda na makagiromdom sa Kagurangnan nindang Diyos, asin baka sinda magsosolsol asin magbaralik sa saimo.
5 Asin idto baya nangyari, na uyon sa mga tataramon ni Nephi. Asin nagkaigwa nin sarong dakulaong taggutom sa ibabaw nin kadagaan, sa pag-iriba kan bilog na katawohan nin Nephi. Asin kaya sa ika-sitenta asin apat na taon an taggutom nagpadagos, asin an gibo kan kapahamakan nag-untok sa paagi nin espada pero nagin malala sa paagi nin taggutom.
6 Asin ining gibo nin kapahamakan nagpadagos man sa ika-sitenta asin limang taon. Nin huli ta an daga pinaghampak na ini magin darang-darang, asin dae nagbubunga nin bagas sa panahon nin pagbabagas; asin an bilog na kinaban pinaghampak, magin sa pagsadire kan mga Lamanita asin man kan mga Nephita, na tanganing sinda pinaghampak na sinda magkaparara sa paagi nin mga rinibo sa mas pang marigsok na parte nin kadagaan.
7 Asin ini nangyaring naglipas na an mga katawohan nahiling na sinda magkakaparara nin huli kan taggutom, asin sinda nagpoon na makagiromdom sa Kagurangnan nindang Diyos; asin sinda nagpoon na makagiromdom sa mga tataramon ni Nephi.
8 Asin an mga katawohan nagpoon makiolay sa saindang mga pinakapamayong mga huwes asin sa saindang mga lider, na saindang sabihan si Nephi: Hilnga, kami nakakaaram na ika sarong tawo nin Diyos, asin kun kaya mag-apod ka sa Kagurangnan satuyang Diyos na saiyang ipagrayo gikan ining taggutom, baka an gabos na mga tataramon na saimong ipinagsabi manungod sa samuyang kapahamakan mautob.
9 Asin ini nangyaring naglipas na an mga huwes nagsabi ki Nephi, na uyon sa mga tataramon na pinagmamawot. Asin ini nangyaring naglipas na kan mahiling ni Nephi na an mga katawohan nagsosolsol na asin nagpapakumbaba kan saindang mga sadire nin sul-ot na sako, siya nag-apod giraray sa Kagurangnan, na nagsasabi:
10 O Kagurangnan, hilnga baya ining mga katawohan na nagsosolsol na; asin sainda nang pinagwara an grupo kan Gadianton gikan sa pag-iriba ninda na tangani baya sinda napara na, asin sainda nang pinagtago an saindang sikretong mga plano sa irarom nin daga.
11 Ngonian, O Kagurangnan, nin huli kaining saindang pagpapakumbaba puwede tabi na haleon mo na an saimong kaanggutan, asin tuguti na an saimong kaanggutan mahipnoan kaidtong kapahamakan kan mga marigsok na mga tawo na saimo nang pinagdestroso.
12 O Kagurangnan, saimo nang ipagrayo an saimong kaanggutan, iyo, an saimong makuring kaanggutan, asin himoon na ining taggutom magpondo na sa dagang ini.
13 O Kagurangnan, puwede daw na ika magdangog sakuya, asin himoon na ini puwedeng mangyari na uyon sa sakuyang mga tataramon, asin magpadara ka po nin uran sa lalawgon kaining daga, na tangani baya siya makapagpamunga kan saiyang prutas, asin kan saiyang bagas sa panahon kan tig-ani.
14 O Kagurangnan, ika nagdangog sa sakuyang mga tataramon kan isabi ko ini, Magkaigwa man lugod nin taggutom, na tangani baya an pamemeste kan espada puwedeng magpondo; asin ako nakaaram na saimo ining ginusto, magin sa oras na ini, dangoga baya an sakong mga tataramon, nin huli ta ika nagsabi na: kun an mga katawohan na ini magsosolsol sakuyang paliligtason sinda.
15 Iyo, O Kagurangnan, asin saimong nahihiling na sinda nagsosolsol na, nin huli kan taggutom asin kan peste asin an kapahamakan na nag-abot na sa sainda.
16 Asin ngonian, O Kagurangnan, pwede daw na saimo nang ipagrayo an saimong kaanggutan, asin subuki baya giraray kun sinda magsiserbe saimo? Asin iyo ini, O Kagurangnan, ika puwedeng magbendisyon sainda uyon sa saimong mga tataramon na saimo nang pinagsabi.
17 Asin ini nangyaring naglipas na sa ika-sitenta asin anom na taon an Kagurangnan pinagrayo an saiyang kaanggutan gikan sa mga tawo, asin nagkausa na an uran dapat na maghulog sa ibabaw nin daga, na tangani baya na ini makapagpamunga nin prutas sa panahon kan saiyang pagprutas. Asin ini nangyaring naglipas na ini nanggad nakapagdara nin bagas sa panahon kan saiyang tig-ani.
18 Asin hilnga, an mga katawohan nagka-orogma asin nagpamuraway sa Diyos, asin an bilog na lalawgon nin kadagaan napano nin pagka-orma; asin sinda dae na nagmawot na destrosohon si Nephi, pero sainda siyang ginagalang bilang sarong makusog na propeta, asin sarong tawo nin Diyos, na may makusog na kapangyarihan asin autoridad na ipinagtao sa saiya gikan sa Diyos.
19 Asin hilnga, si Lehi, an saiyang tugang na lalake, bako man gayo harayo ni katiting saiya sa mga bagay na manunungod sa pagkamatanos.
20 Asin kaya ini nangyaring naglipas na an mga katawohan nin Nephi nagpoon giraray na mag-asenso sa kadagaan, asin nagpoon na pakaghayon an saindang mga nabasurang mga lugar, asin nagpoon sa pagdakul asin pagkalat, magin sagkod na saindang napano an bilog na lalawgon nin kadagaan, pareho sa may hiragang parte asin sa may timog na parte, gikan sa dagat nin sulnopan sagkod sa dagat nin sirangan.
21 Asin ini nangyaring naglipas na an ika-sitenta asin ano na taon natapos sa katuninongan. Asin an ika-sitenta asin pitong taon nagpoon sa katuninonga; asin an simbahan duminakula sa bilog na lalawgon kan gabos na kadagaan; asin an grabeng parte nin mga katawohan, pareho an mga Nephita asin mga Lamanita, nagin mga kabale sa simbahan; asin sinda nagkaigwa nin grabeng gayong katuninongan sa kadagaan; asin kaya nagtapos an ika-sitenta asin pitong taon.
22 Asin man sinda nagkaigwa nin katuninongan sa ika-sitenta asin walong taon, laen lang sa nagkapirang pag-iiriwal-iwal manungod sa mga punto nin doktrina na pinagpahayag kan mga propeta.
23 Asin sa ika-sitenta asin siyam na taon nagkaigwa nin pagpoon nin grabeng pagkakabaranga-banga. Pero nin nangyaring naglipas na si Nephi asin si Lehi, asin an kadakul nindang mga katungangan na iyo an nakakaaram manunungod sa tunay na mga puntos kan doktrina, na igwang kadakul na mga kapahayagan aro-aldaw, kun kaya sinda nagparabalangibog sa mga katawohan, na tangani baya na saindang pina-untok an pagkakabaranga-banga sa taon man sanang idto.
24 Asin ini nangyaring naglipas na sa ika-otsentang taon kan pagpapamahala kan mga huwes sa katawohan nin Nephi, nagkaigwa nin nagkapirang numero kan mga paribok gikan sa mga katawohan nin Nephi, na naka-iba nin nagkapirang taon kaidto sa mga Lamanita, asin pinag-ako sa saindang mga sadire an ngaran na mga Lamanita, asin man nagkapirang numero na tunay na mga lahi kan mga Lamanita, na nagka-esterang magka-aranggot sa paagi ninda, o sa paagi kaidtong mga paribok, kun kaya sinda an nagpoon nin sarong giyera kontra sa saindang mga katugangan.
25 Asin sinda nanggad naggibo nin panggagadan asin panalakat; asin pagkatapos sinda mina-atras pabalik sa mga kabukidan, asin pasiring sa kaparangan asin sikretong mga lugar, nagtatago kan saindang mga sadire na dae sinda magkadireskubre, nagreresibe aro-aldaw nin kadagdagan kan saindang numero, na tangani baya nagkaigwa nin mga paribok na nakibale sa sainda.
26 Asin kaya sa panahon na ini, iyo, magin sa laog kan dae kadakul na mga taon, sinda nagin sarong dakula na gayong grupo nin mga tulisan; asin sinda naghahanap kan gabos na mga sikretong plano nin Gadianton; asin kaya sinda nagin mga tulisan ni Gadianton.
27 Ngonian hilnga, an mga tulisang ini naggibo nin grabeng pagabat, iyo, nagin sarong dakulang kapahamakan sa pag-iriba kan mga katawohan nin Nephi, asin man sa pag-iriba kan mga katawohan nin mga Lamanita.
28 Asin ini nangyaring naglipas na ini sarong kapakinabangan na dapat igwa nin sarong kauntukan ining gibo nin kapahamakan; kun kaya sinda nagpadara nin sarong armada nin makukusog na mga tawo pasiring sa kaparangan asin mga kabukidad tanganing haranapon an grupong ini nin mga tulisan, asin tanganing destrosohon sinda.
29 Pero hilnga, ini nangyaring naglipas na sa kaparehong taon sinda nagkadurulag pabalik sagkod sa saindang mga sadireng mga kadagaan. Asin kaya nagtapos an ika-otsentang taon kan pagpapamahala nin mga huwes sa mga katawohan nin Nephi.
30 Asin ini nangyaring naglipas na sa pagpopoon kan ika-otsenta asin enot na taon sinda naglarga giraray kontra kaining grupo nin mga tulisan, asin nadestroso an kadakulan; asin sinda inabot man nin grabeng kapahamakan.
31 Asin sinda giraray na-obliga na magbaralik paluwas sa kaparangan asin paluwas sa mga kabukidan pasiring sa saindang sadireng kadagaan, nin huli sa grabe na gayong numero kaidtong mga tulisan na nagkalat sa mga kabukidan asin kaparangan.
32 Asin ini nangyaring naglipas na kaya nagtapos an taon na ini. Asin an mga tulisan padagos na nagdadagdag asin nagin makusog, na tangani baya sinda nakilaban sa bilog na armada kan mga Nephita, asin man kan mga Lamanita; asin sinda nagkausa nin dakulang pagkatakot na mag-abot sa mga katawohan sa bilog na lalawgon nin kadagaan.
33 Iyo, nin huli ta sinda nagbisita sa kadakul an parte nin kadagaan, asin naggibo nin dakulang kapahamakan sa sainda; iyo, nanggadan nin kadakul, asin dinarara an iba pa bilang nasakop pasiring sa kaparangan, iyo, asin kadakul pa lalo na an saindang mga kababaehan asin an saindang mga kaakian.
34 Ngonian ining dakulang karaotan, na nag-abot sa mga katawohan nin huli kan saindang mga kadaendatahan, iyo an nakapag-estera sa sainda giraray sa pagkagiromdom sa Kagurangnan nindang Diyos.
35 Asin kaya nagtapos an ika-otsenta asin enot na taon kan pagpapamahala nin mga huwes.
36 Asin sa ika-otsenta asin duwang taon sinda nagpoon giraray na makalingaw sa Kagurangnan nindang Diyos. Asin sa ika-otsenta asin tulong taon sinda nagpoon na magin makusog sa kadaendatahan. Asin sa ika-otsenta asin apat na taon sinda dae nanggad nagbago kan saindang mga dalan.
37 Asin ini nangyaring naglipas na sa ika-otsenta asin limang taon sinda nagin nagparakusog-kusog sa saindang kapaabaw-abawan, asin sa saindang karigsokan; asin kaya sinda naghihinog na naman para sa kapahamakan.
38 Asin kaya nagtapos an ika-otsenta asin limang taon.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?