<$BlogRSDUrl$>

Thursday, June 08, 2006

3 NEPHI TSAPTER 25 

Sa ikaduwang pagbabalik an mapang-abaw-abaw asin maririgsok pagsusuruloon bilang panggatong--- Si Elijah magbabalik bago pa man an dakulaon asin makangorongirhat na aldaw--- Ikumpara sa Malakias 4.

*******

Nin huli ta hilnga, an aldaw maabot na magsusulo na arog nin sarong pogon; asin an gabos na mapang-abaw-abaw, iyo, asin an gabos na naggigibo nin maririgsok, magigin panggatong; asin an aldaw na mag-aabot iyo an magsusulo sa sainda, sabi nin Kagurangnan nin mga Hukbo, na ini magwawalat sainda na mayo maski ugat ni sanga.
2 Pero sa saindo na natatakot sa sakuyang pangaran, na an Ake nin Pagkamatanos mabubuhay na igwang kaomayan sa saiyang mga pakpak; asin kamo magpapadagos sa pagduman asin magtatalubo arog kan mga guya sa kuwadra.
3 Asin saindong pagtitimak-timakan an maririgsok; nin huli ta sinda magigin mga abo sa irarom kan mga suwelas kan saindong mga bitis sa aldaw na Ako maggigibo kaini, sabi nin Kagurangnan nin mga Hukbo.
4 Giromdoma baya nindo an ley ni Moises, an sakuyang surugoon, na sakuyang pinagsugo saiya sa Horeb para sa bilog na Israel, na igwang mga ley asin mga paghuhukom.
5 Hilnga, Ako magpapadara saindo ki Elijah an propeta bago mag-abot kan dakulaon asin makangorongirhat na aldaw nin Kagurangnan;
6 Asin saiyang pababalikon an puso kan mga ama sa mga kaakian, asin an puso kan mga kaakian sa saindang mga ama, ta baka Ako mag-abot asin hampakon an kinaban nin sarong sumpa.

3 NEPHI TSAPTER 24 

An mensahero nin Kagurangnan an mag-aandam kan dalan para sa Ikaduwang Pag-abot--- Si Cristo magtutukaw sa paghuhukom--- An Israel pinagsusugo na magbayad nin ikapu asin mga dulot--- Sarong libro nin kagiromdoman an pinagtatago--- Ikumpara sa Malakias 3.

*******

Asin ini nangyaring naglipas na siya nagsugo sainda na dapat nindang ipagsurat an mga tataramon na an Ama iyo an nagtao ki Malakias, na saiyang sasabihon sa sainda. Asin ini nangyaring naglipas na pagkatapos nindang maisurat siya nagpaliwanag sainda. Asin iyo ini an mga tataramon na saiyang pinagsabi sa sainda, na nagsasabi: Kaya nagsabi an Ama ki Malakias--- Hilnga, Ako magpapadara kan sakuyang mensahero, asin siya an mag-aandam nin dalan sa atubangan ko, asin an Kagurangnan na saindong ikinakaogma; hilnga, siya maabot, an sabi nin Kagurangnan nin mga Hukbo.
2 Pero siisay daw an makakatagal sa aldaw kan saiyang pag-aabot, asin siisay an makakatindog sa panahon na siya magpapahiling? Nin huli ta siya siring sa sarong kalayo nin parasara, asin arog kan sabon nin paralaba.
3 Asin siya magtutukaw bilang sarong parasara asin parahugas nin plata; asin siya an maglilinig sa mga akeng lalake ni Levi, asin magpurga sainda arog sa bulawan asin plata, na tanganing sinda magdudulot sa Kagurangnan kan dulot nin pagkamatanos.
4 Asin pagkatapos an dulot kan Judah asin Jerusalem magigin makakapagpa-ogma sa Kagurangnan, arog sa mga aldaw nin nakaagi na, asin arog sa mga nakalipas na mga taon.
5 Asin ako magdudulok paharani saindo sa paghuhukom; asin Ako an magigin hidaling testigo kontra sa mga para kaluwag, asin kontra sa mga parapaki-apid, asin kontra sa mga palsong parapasumpa, asin kontra saindo na nanlalamang sa trabahador kan saiyang suweldo, sa balo asin sa mga elo sa ama, asin sainda na nag-itsa-puwera nin estranghero, asin daeng pagkatakot sakuya, sabi nin Kagurangnan nin mga hukbo.
6 Nin huli ta Ako an Kagurangnan, Ako dae nagbabago; kun kaya kamong mga akeng lalake ni Jacob dae napahamak.
7 Magin kaidto sa mga aldaw kan saindong mga ama kamo nagharayo gikan sa sakuyang mga ordinansa, asin dae nagsunod sa mga ini. Magbaralik sa sakuya asin Ako magbabalik sa saindo, sabi nin Kagurangnan nin mga Hukbo. Pero kamo nagsabi: Saen baya kami mabaralik?
8 Makakahabon daw an sarong tawo sa Diyos? Alagad kamo naghabon sako. Pero kamo nagsabi: Saen baya kami nanghabon saimo? Sa mga ikapu asin mga dulot.
9 Kamo pinagsumpa nin sarong sumpa, nin huli ta kamo nanghabon sakuya, magin ining bilog na nasyon.
10 Darahon nindo an gabos na mga ikapu sa laog kan kamalig, na tanganing magkakaigwa nin laman an sakuyang harong; asin probaran Ako magpoon ngonian, sabi nin Kagurangnan nin mga Hukbo, kun dae ko bubukasan saindo an mga bintana nin kalangitan, asin pagpabuluson sa saindo an sarong bendisyon na tanganing kamo dae magkakaigwa nin kuwarto na makahusto sa pagresibe kaini.
11 Asin Ako magsasaway sa maninila para sa saindong mga karahayan, asin siya dae mandedestroso samga prutas kan saindong daga; ni an saindong mga baging mamumunga bago pa man an tamang panahon nin kaomahan, sabi nin Kagurangnan nin mga Hukbo.
12 Asin an gabos na nasyon mag-aapud saindo na paladan, nin huli ta kamo magigin sarong marahayong kadagaan, sabi nin Kagurangnan nin mga Hukbo.
13 An saindong mga tataramon nagin patumang laban sakuya, sabi nin Kagurangnan. Alagad kamo nagsasabi: Ano baya an samuyang nasabi kontra saimo?
14 Kamo nagsabi: Ini sarong kasayangan an magsirbe sa Diyos, asin ano baya an kapakinabangan kaini na kita magsunod kan saiyang mga ordinansa asin baya kita naglakaw sa kapanoan nin pagkamundo sa atubangan nin Kagurangnan nin mga Hukbo?
15 Asin ngonian satuyang pinag-aapud an mapang-abaw-abaw na maorogma, iyo, sind na naggigibo nin karigsokan naipamugtak na; iyo, sinda na nagtentar sa Diyos nailigtas baya.
16 Pagkatapos sinda na tarakot sa Kagurangnan minsan nagtaram sa lambang saro, asin an Kagurangnan nagdadangog asin nagdangog; asin an sarong libro nin pagiromdom naisurat sa atubangan niya para sainda na natatakot sa Kagurangnan, asin nag-iisip sa saiyang pangaran.
17 Asin sinda magigin sakuya, sabi nin Kagurangnan nin mga Hukbo, sa aldaw na iyan na Ako mahimo kan sakuyang mga alahas, asin Ako an magliligtas sainda siring sa sarong tawo na nagligtas sa saiyang sadireng akeng lalake na naglilingkod saiya.
18 Pagkatapos siya magbabalik asin magmamasid sa tahaw kan matatanos asin kan marigsok, sa tahaw ninda na naglilingkod sa Diyos asin siya na nagsisirbe saiya.

Wednesday, June 07, 2006

3 NEPHI TSAPTER 23 

Si Jesus nag-uyon sa mga tataramon ni Isaias --- Siya nagsugo sa mga katawohan na magsiyasat sa mga propeta--- An mga tataramon ni Samuel an Lamanita manungod sa pagkabuhay-liwat idinagdag sa saindang mga rekord.

*******

Asin ngonian, hilnga, Ako nagsasabi sa saindo, na kamo kaipong magsiyasat kaining mga bagay, iyo, sarong kasugoan sakong itinatao saindo na saindong siyasaton ining mga bagay na may kahigosan; nin huli ta mahalagahon an mga tataramon ni Isaias.
2 Nin huli ta seguradong siya nagtaram na nagtutukar kan gabos na mga bagay manungod sa sakuyang mga katawohan na kaayon sa harong nin Israel; kun kaya ini kinakaipo na siya dapat na magtaram man sa mga Hentil.
3 Asin an gabos na mga bagay na saiyang pinagtaram nangyari na asin mangyayari pa, magin uyon sa mga tataramon na saiyang pinagtaram.
4 Kun kaya magtao nin pagdangog sa sakuyang mga tataramon; isurat an mga bagay na sakuyang pinagsasabi sa saindo; asin uyon sa panahon asin pagboot kan Ama sinda magpapaduman sa mga Hentil.
5 Asin an siisay man an magdadangog sa sakuyang mga tataramon asin magsosolsol asin magpapabunyag, sinda an magigin maligtas. Masiyasat sa mga propeta, nin huli ta kadakul sa sainda na nagpapatotoo kaining mga bagay.
6 Asin ini nangyaring naglipas na kan si Jesus nakapagsabi na kaining mga tataramon siya nagsabi sainda giraray, pagkatapos na siya nagpaliwanag kan gabos na mga kasuratan sa sainda na saindang naresibe, siya nagsabi sa sainda: Hilnga, an ibang mga kasuratan na Ako nagmawot na saindo dapat na suraton, idtong mayo pa kamo.
7 Asin ini nangyaring naglipas na siya nagsabi ki Nephi: Daraha paluwas an rekord na saimong pinag-iingatan.
8 Asin kan si Nephi pinagdara na paluwas an mga rekord, asin pinaghaya sa atubangan niya, saiyang pinaghiling an saiyang mga mata sa sainda asin nagsabi:
9 Katotoohan Ako nagsasabi sa saindo, Ako an nagsugo sa sakuyang surugoon na si Samuel, an Lamanita, na saiya dapat na ipagpatotoo sa mga katawohang ini, na sa aldaw na an Ama magpapamuraway kan saiyang pangaran sakuya na tanganing may kadakul na mga banal na magbabangon gikan sa mga gadan, asin magpapahiling sa kadaklan. Asin siya nagsabi sa sainda: Bako daw na nangyari ini?
10 Asin an saiyang mga desipulos nagsimbag saiya asin nagsabi: Iyo, Kagurangnan, si Samuel talagang nagpropesiya na uyon sa saimong mga tataramon, asin sinda gabos nagkatotoo.
11 Asin si Jesus nagsabi sa sainda: Paanong mangyari na kamo dae naisurat an mga bagay na ini, na kadakul na mga banal nagbarangon na asin nagpahiriling na sa kadaklan asin nagparatukdo sa sainda?
12 Asin ini nangyaring naglipas na si Nephi nakapaggiromdom na ining mga bagay dae man nanggad naisurat pa.
13 Asin ini nangyaring naglipas na si Jesus nagsugo na an mga ini dapat na maisurat; kun kaya ini pinagsurat uyon sa saiyang pinagsugo.
14 Asin ngonian ini nangyaring naglipas na kan si Jesus nagpaliwanag sa gabos na mga kasuratan sa sararoon, na sa saindang pinagsurat, siya nagsugo sainda na dapat nindang ipagtukdo an mga bagay na saiyang pinagpaliwanag sa sainda.

3 NEPHI TSAPTER 22 

Ang mga huring aldaw, an Sion asin an saiyang mga istaka itutugdas, asin an Israel titiponon sa pagkaherak asin pagkamoot--- Sinda magtatrayumpo--- Ikumpara sa Isaias 54.

********

Asin pagkasunod idtong mga naisurat na na mangyayaring maglipas: Makaranta, O Kadagaan, kamo na dae nagbuburunga; magporoon kamong magkaranta, asin magkururahaw nin makusog, kamo na dae nakapagpangake; nin huli ta mas kadakul an mga kaakian nin kalipungawan kesa sa mga ake kan mag-agom na babae, nagsabi an Kagurangnan.
2 Padakulon an lugar kan saimong tolda, asin tuguti sinda na mag-unat kan mga kurtina kan saimong mga istaran; dae magpabaya, palabaa an saimong mga bugkos asin pakusuga an saimong mga istaka;
3 Nin huli ta kamo mag-uusbong sa may parteng too asin sa may parteng wala, asin an saindong banhi magmamana nin mga Hentil asin himoon na an mapungaw na mga siyudad ma-eestaran.
4 Dae kamo matakot, nin huli ta kamo dae maipamugtak sa kasupganan; nin huli ta kamo magkakarilingaw sa kasupganan kan saimong kahobenan, asin dae makakagiromdom sa mga kapintasan kan saindong mga kahobenan, asin dae makakagiromdom sa kapintasan kan saindong mga balo noarin pa man.
5 Nin huli ta an saimong Kaglalang, an saimong agom na lalake, an Kagurangnan nin mga hukbo iyo an saiyang pangaran; asin an saimong Paratubos, an Solong Banal nin Israel--- an Diyos kan bilog na kinaban iyo an magigin pag-apod saiya.
6 Nin huli ta an Kagurangnan nag-apud saimo bilang sarong babaeng pinagbayaan asin nakulugan sa espiritu, asin sarong agom na babae kan kahobenan, kan ika pinagsikwal, sabi kan saimong Diyos.
7 Nin huli ta sa dikit na panahon pinabayaan ko kamo, pero sa kadakulaan nin mga pagkaherak Ako an magtitipon saindo.
8 Sa kadikit na kaanggutan Ako nagtago kan sakuyang lalawgon saindo sa laog nin sarong panahon, pero may daeng katapusan na pagkaboot Ako magkakaigwa nin pagkaherak sa saindo, nagsabi an Kagurangnan an saimong Paratubos.
9 Nin huli kaini, an mga tubig ni Noah yaon sakuya, nin huli ta habang Ako nagpromisa na an mga tubig ni Noah dae na dapat na mag-agi sa bilog na kinaban, kaya Ako nagpanuga na dae na Ako maaanggot saindo.
10 Nin huli ta an mga kabukidan maghahale asin an mga burokid-bukid mapapara, alagad an sakuyang pagkaboot dae nanggad magrarayo saindo, ni an tipan nin sakuyang katuninongan mapapara, nagsabi an Kagurangnan na igwang pagkaherak sa saindo.
11 O kamong mga nagkasarakitan, na pinagpadpad nin bagyo, asin dae pinagdamayan! Hilnga, Ako an magpamugtak kan saindong mga gapo na may patas na mga kulay, asin magpamugtak kan saindong mga pundasyon nin mga sapiro.
12 Asin Ako maghihimo na an saindong mga bintana nin mga agata, asin an saindong mga pintuan nin mga karbungko, asin an gabos na saindong mga kasagkoran nin mga magagayon na mga gapo.
13 Asin an gabos nindong mga kaarakian poagtutukdoan sa Kagurangnan; asin dakulaong gayo an magigin katuninongan kan saindong mga kaarakian.
14 Sa pagkamatanos kamo pagtutugdukon; kamo magigin harayo sa pagkasakop nin huli ta mayo kamong pagkatakot, asin sa kahamakan nin huli ta ini dae makadulok harani saindo.
15 Hilnga, sinda seguradong magtitiripon-tipon na magkakasararo laban saindo, bako sa paagi ko; an siirisay an magtiripon-tipon na magkasararo laban saindo magkakapuruho nin huli sana sa saindong karahayan.
16 Hilnga, Ako naglalang nin sarong panday na maghahayop nin mga uring na may kalayo, asin siya magpapanday nin sarong instrumento para sa saiyang trabaho; asin Ako naglalang nin sarong parasakop tanganing mandestroso.
17 Mayong armas na pinaggibo laban saindo an makakatagal; asin an lambang dila na magpapakaraot laban saindo sa paghuhukom saindong pagkokondenaron. Iyo ini an pamana kan mga surugoon nin Kagurangnan, asin an saindang pagkamatanos yaon sakuya, nagsabi an Kagurangnan.

3 NEPHI TSAPTER 21 

An Israel magkakatiripon sa panahon na an Libro ni Mormon magluwas--- Ang mga Hentil ma-eestablisa bilang sarong libreng katawohan sa Amerika--- Sinda maliligtas kun sinda magtubod asin magsunod; o kun dae sinda pagpuputulon asin dedestrosohon--- an Israel iyo an magtutugdok kan Bagong Jerusalem, asin an mga nagkawararang mga tribu magbabaralik.

*******

Asin katotoohan Ako nagsasabi sa saindo, Ako magtatao sa saindo nin sarong senyal, na tanganing kamo makaaram sa panahon kun noarin an mga bagay na ini magpopoon na mangyayari--- na Ako an magtitipon, gikan sa saindang halawigon na pagkapururak, an sakuyang mga katawohan, O harong ni Israel, asin mag-eestablisa giraray sa pag-iriba ninda kan sakuyang Sion;
2 Asin hilnga, iyo ini an bagay na sakuyang itatao sa saindo bilang sarong senyal--- nin huli ta katotoohan Ako nagsasabi sa saindo na sa panahon na an mga bagay na ini na sakuyang pinagdeklara sa saindo, asin na sakuyang idedeklara sa saindo ngonian asin sa maabot kan sakuyang sadire mismo, asin sa paagi nin kapangyarihan kan Espiritu Santo na ipagtatao sa saindo kan Ama, na ipagpapabantog sa mga Hentil na tanganing saindang maaaraman an tungkol kaining mga katawohan naiyo an katadaan sa harong ni Jacob, asin manungod kaining sakuyang mga katawohan na ipagpupurak sa paagi ninda;
3 Katotoohan, katotoohan, Ako nagsasabi sa saindo, sa panahon na an mga bagay na ini hihimoon na maipabantog sainda kan Ama, asin mag-aabot na gikan sa Ama, gikan sa sainda pasiring sa saindo;
4 Nin huli ta ini sarong kadunungan nin Ama na sinda dapat maestablisa sa kadagaan na ini, asin maipamugtak bilang sarong libreng mga katawohan sa paagi nin kapangyarihan kan Ama, na an mga bagay na ini puwedeng magluwas gikan sainda pasiring sa sarong katadaan kan saindong banhi, na tanganing an tipan kan Ama puwedeng mautob na saiyang pinagkatipanan sa saiyang mga katawohan, O harong nin Israel;
5 Kun kaya, sa panahon na an mga pagtrabahong ini asin an mga trabaho na magluluwas gikan sa pag-iriba nindo poon ngonian asin sa maabot na magluluwas gikan sa mga Hentil, pasiring sa saindong banhi na magbabawas sa daeng pagtubod nin huli sa kadaendatahan;
6 Nin huli ta baya ini pinagmarhay nin Ama na ini dapat na magluluwas gikan sa mga Hentil, na saiyang maipahiling an saiyang kapangyarihan sa mga Hentil, nin huli kaining kausa na an mga Hentil, kun dae ninda pagpatagason an saindang mga puso, na tangani sinda magsosolsol asin magdulok sa sakuya asin magpabunyag sa sakuyang pangaran asin makaaram sa tunay na punto kan sakuyang doktrina, na tanganing sinda magin kabilang sa sakuyang mga katawohan, O harong nin Israel;
7 Asin sa panahon na an mga ini mangyaring maglipas na an saindong banhi magpopoon na makaaram kaining mga bagay--- ini magigin sarong senyal sa sainda, na tanganing sinda puwedeng makaaram na an trabaho kan Ama nagpopoon na tanganing mautob an tipan na saiyang hinimo sa mga katawohan na yaon sa harong nin Israel.
8 Asin sa panahon na an aldaw na iyan mag-abot, ini mangyayaring maglipas na an mga hade magtitikom kan saindang mga nguso; nin huli ta an mga bagay na dae pinagsasabi sa sainda mahihiling mismo ninda; asin an mga bagay na dae ninda nagkadarangog saindang ikokonsidera.
9 Nin huli ta sa aldaw na iyan, nin huli sa kapakanan ko, an Ama maggigibo nin sarong trabaho, na magigin sarong dakula asin sarong makangalason na trabaho sa pag-iriba ninda; asin magkakaigwa sa pag-iriba ninda na dae magtutubod kaini, maski na sarong tawo an magdedeklara kaini sa sainda.
10 Pero hilnga, an buhay kan sakuyang surugoon magigin yaon sa sakuyang kamot; kun kaya sinda dae makakapakulog saiya, maski na ngani na siya nakulugan na nin huli sainda. Pero Ako an magpapaomay saiya, nin huli ta magpapahiling sa sainda na an sakuyang kadunungan may mas makusog kesa sa katusuhan kan diyablo.
11 Kun kaya ini mangyayaring maglipas na an siisay man na dae nagtubod sa sakuyang mga tataramon, na Ako iyo si JesuCristo, na an Ama iyo an magkakausa saiya na pagdarahon pasiring sa mga Hentil, asin magtatao sa saiya nin kapangyarihan na saiyang pagdadarahon sinda pasiring sa mga Hentil, (ini gigibohon na uyon sa sinabi ni Moises) sinda pagpuputulon gikan sa pag-iriba kan sakuyang mga katawohan na kabali sa tipan.
12 Asin an sakuyang mga katawohan na sarong katadaan nin Jacob magigin kairiba kan mga Hentil, iyo, sa katahawan ninda bilang sarong leon na kairiba nin mga layas na hayop sa kakahuyan, bilang sarong hoben na leon sa kairiba kan mga pangon nin karnero, na siya, kun makalaog sasakmalon niya asin gugutay-gutayon na magkaperedaso, asin mayong makapagligtas.
13 An saindang mga kamot ipag-iitaas sa saindang mga kaiwal, asin gabos nindang mga kaiwal magkakaparara.
14 Iyo, herak man sa saindang mga Hentil laen kun sinda magsosolsol; nin huli ta ini mangyayaring maglipas na sa aldaw na iyan, nagsabi an Ama, na sakuyang pupuhoon an saindang mga kabayo gikan sa katahawan nindo, asin Ako an magdedestroso sa saindong mga karuwahe;
15 Asin Ako an magpupuho sa mga siyudad kan saindong kadagaan, asin rurumpagon an gabos nindong mga pinagkakukutaan;
16 Asin Ako an magpupuho kan mga parakaraw paluwas sa saindong kadagaan, asin kamo magkakawaraan na nin mga parahula;
17 An saindong mga pinaglililok na mga imahen sakuya man na pupuhoon, asin an saindong nakatindog na mga imahen paluwas sa mga katahawan nindo, asin kamo dae na magsasamba sa mga kaggibohan kan saindong mga kamot;
18 Asin Ako an magbubunot kan saindong mga kakahuyan paluwas sa katahawan nindo; asin man Ako an magdedestroso kan saindong mga siyudad.
19 Asin ini mangyayaring maglipas na an gabos na kaputikan, asin mga pandadaya, asin mga pan-uuri, asin pag-iiriwal-iwal, asin mga palsong mga kapadean, asin an mga prostitusyon, pagpupunduhon.
20 Nin huli ta ini mangyayaring maglipas, nagsabi an Ama, na sa aldaw na iyan an siisay na dae nagsosolsol asin magdulok sa sakuya na Namumutan na Ake, sinda an puputulon ko gikan sa pag-iriba kan sakuyang mga katawohan, O harong nin Israel;
21 Asin Ako an maggigibo nin kabalusan asin kapungotan sa sainda, magin sa mga pagano, na dae pa ninda nadadangog.
22 Pero kun sinda magsosolsol asin maghihinanyog sa sakuyang mga tataramon, asin dae pagpapatagason an saindang mga puso, Ako magtutugdok kan sakuyang simbahan sa pag-iriba ninda, asin sinda maglalaog sa tipan asin magin kabilang sa pag-iriba kaining katadaan nin Jacob, na sa sainda Ako an nagtao kaining kadagaan para sa saindang kamanahan;
23 Asin sinda an magtatabang sa sakuyang mga katawohan, an katadaan nin Jacob, asin man sa kadakul kan harong nin Israel na magdudulok, na tanganing sinda magtutugdok nin sarong siyudad, na pag-aapudon na Bagong Jerusalem.
24 Asin pagkatapos na sinda magtabang sa sakuyang mga katawohan na tangani sinda magkakatiripon-tipon, sinda na nagkawaratak-watak sa kadagaan, palaog pasiring sa Bagong Jerusalem.
25 Asin pagkatapos an kapangyarihan kan langit magbababa sa pag-iriba ninda; asin Ako mismo yaon sa katahawan.
26 Asin pagkatapos na gibohon kan Ama magpopoon sa aldaw na iyan, magin an ebanghelyong ini ipagbabalangibog sa pag-iriba nin katadaan kaining mga katawohan. Katotoohan Ako nagsasabi sa saindo, sa aldaw na iyan na an gibohon kan Ama magpopoon na sa pag-iriba kan gabos na nagkawaratak-watak kong mga katawohan, iyo, magin idtong mga tribu na nagkawarara, na an Ama iyo an nagpaluwas sa Jerusalem.
27 Iyo, an gibo magpopoon sa pag-iriba kan gabos na nagkawaratak-watak na sakuyang mga katawohan, na an Ama iyo an maghahanda nin dalan na kun saen sinda puwedeng magdudulok sa sakuya, na tangani na sinda mag-aapod sa Ama sa pangaran ko.
28 Iyo, asin pagkatapos an trabaho magpopoon, na kairiba an Ama sa pag-iriba nin gabos na mga nasyon sa pag-aandam nin dalan kun saen an saiyang mga katawohan magkakatiripon-tipon sa sadireng harong sa kadagaan na saindang kamanahan.
29 Asin sinda magluluwas gikan sa gabos na mga nasyon; asin sinda dae magluluwas sa kahidalean, ni maghaleng patago, nin huli ta Ako magduduman sa atubangan ninda, nagsabi an Ama, asin Ako an magigin nindang panhurihan.

Tuesday, June 06, 2006

3 NEPHI TSAPTER 20 

Si Jesus milagrosong nagtao nin tinapay asin arak asin giraray nag-administrar nin sakramento sa sainda--- An katadaan ni Jacob makaabot sa kaaraman sa Kagurangnan na saindang Diyos asin magmamana sa mga Amerika--- si Jesus an propeta na arog ki Moises, asin an mga Nephita iyo an kaakian kan mga propeta--- An iba man na mga katawohan nin Kagurangnan pagtitiriponon sa Jerusalem.

*******

Asin ini nangyaring naglipas na siya nagsugo sa kadaklan na tawo na sinda mag-untok na sa pagpangadye, asin man sa saiyang mga desipulos. Asin siya nagsugo sainda na sinda dae dapat mag-untok sa pagpapangadye sa laog kan saindang mga puso.
2 Asin siya nagsugo sainda na sinda magburuhat asin magtirindog na sa saindang mga bitis. Asin sinda nagburuhat asin nagtirindog sa saindang mga bitis.
3 Asin ini nangyaring naglipas na siya nagbaak nin tinapay giraray asin pinagbendisyunan ini, asin nagtao sa mga desipulos tanganing kakanon.
4 Asin kan sinda nakapagkakan na siya nagsugo sainda na magbaak nin tinapay, asin ipagpanao sa kadaklan na mga tawo.
5 Asin kan sinda nakapagpanao na sa kadaklang tawo siya man nagtao sainda nin arak tanganing inomon, asin siya nagsugo sainda na sinda magpanao man sa kadaklan na mga tawo.
6 Ngonian, mayo nin tinapay, ni arak , na pinagdara an mga desipulos, ni an kadaklan na mga tawo;
7 Pero siya tunay na nagpanao sa sainda nin tinapay na kakakanon, asin man arak na pag-iinomon.
8 Asin siya nagsabi sa sainda: Siya nagkakakan kaining tinapay nagkakakan kan sakuyang hawak sa saiyang kalag; asin siya na nag-iinom kaining arak nag-iinom kan sakuyang dugo sa saiyang kalag; asin an saiyang kalag dae nanggad magugutom ni mapapaha, kundi mababasog.
9 Ngonian, kan an kadaklan na tawo nakapagkakan asin nakapag-inom na, hilnga, sinda napano nin Espiritu; asin sinda nagkururahaw na may sarong boses, asin nagtao nin pamuraway ki Jesus, na saindang parehong nahiling asin nadangog.
10 Asin ini nangyaring naglipas na kan sinda nakapagtao na gabos nin pamuraway ki Jesus, siya nagsabi sa sainda: Hilnga ngonian ako nagtapos sa kasugoan na an Ama an nagsugo sakuya manungod sa katawohang ini, na iyo an sarong katadaan sa harong nin Israel.
11 Kamo maggiromdom na ako nagtaram sa saindo, asin nagsabi na kan an mga tataramon ni Isaiah mautob na--- hilnga sinda nagkasururat, kamo igwa kaini saindo, kun kaya hanapa sinda---
12 Asin katotoohan, katotoohan, ako nagsasabi sa saindo, na sa panahon na sinda magka-urutob iyo iyan an kautuban kan tipan na an Ama an naggibo sa ssaiyang mga katawohan, O harong nin Israel.
13 Asin pagkasunod an mga katadaan, na pinagwaratak-watak sa ibang rona sa lalawgon kan kinaban, pagkakatiriponon gikan sa sirangan asin gikan sa sulnopan, asin gikan sa timog asin gikan sa hiraga; asin sinda pagdadarahon pasiring sa kaaraman nin Kagurangnan na saindang Diyos, na iyo an nagtubos sainda.
14 Asin an Ama na nagsugo sakuya na dapat kong itao saindo ining kadagaan, para sa saindong kamanahan.
15 Asin Ako nagsasabi sa saindo, na kun an mga Hentil dae magsosolsol pagkatapos sa bendisyon na saindang mareresibe, pagkatapos na saindang pagkawaratak-watakon an sakuyang mga katawohan---
16 Kun kaya kamo, na iyo an mga katawohan kan harong ni Jacob, magpapaduman sa pag-iriba ninda; asin kamo yaon sa tahaw ninda na magigin kadakul; asin kamo magigin kaiba ninda na arog sa sarong leon sa pag-iriba nin mga layas na hayop sa kakahuyan, asin bilang sarong hoben na leon sa pag-iriba kan pangon nin karnero, na iyo, kun siya makalaog pagsasakmalon asin paggurunitan na magkaperedaso, asin mayong makapagligtas.
17 An saimong kamot ipagpapaitaas sa atubang kan saimong mga kaiwal, asin an gabos mong mga kaiwal raradason.
18 Asin Ako magtitiripon-tipon kan sakuyang mga katawohan na magkasararo arog sa sarong tawo na nagtitipon kan saiyang mga parumpong sa may salog.
19 Nin huli ta gigibohon ko an sakuyang mga katawohan na an Ama nakipagtipan, iyo, Ako maghihimo kan saimong sungay na bakal, asin Ako maghihimo kan saimong kuko na tanso. Asin ika maghahampak na makaperedaso an kadakul na mga katawohan; asin Ako an magkokonsagra kan saiyang ganada sa Kagurangnan, asin kan saindang pagsadire sa Kagurangnan sa bilog na kinaban. Asin hilnga, Ako iyo idtong maggigibo kaiyan.
20 Asin ini mangyayaring maglipas, nagsabi an Ama, na an espada kan sakuyang hustisya mag-aamba sa ibabaw ninda sa aldaw na iyan; asin laen lang kun sinda magsosolsol ini maghahampak sa sainda, nagsabi an Ama, iyo, magin sa gabos na mga nasyon kan mga Hentil.
21 Asin ini mangyayaring maglipas na sakuyang itutugdok an sakuyang mga katawohan, O harong nin Israel.
22 Asin hilnga, iyo ini an mga katawohan na sakong itutugdas sa kadagaan na ini, sa pag-utob kan tipan na sakuyang ginibo sa saindong ama na si Jacob; asin ini magigin Bagong Jerusalem. Asin an mga kapangyarihan nin langit magin yaon sa tahaw kaining mga katawohan; iyo, magin Ako magigin yaon sa tahaw nindo.
23 Hilnga, Ako iyo siya na si Moises an nagtaram, na nagsasabi: Sarong propeta na an Kagurangnan saindong Diyos na ipagpapalangkaw sa saindo kan saindong mga katugangan, na arog sakuya; saiya kamo magdadangog nin gabos na bagay na anuman an saiyang pagsasabihon sa saindo. Asin ini mangyayaring maglilipas na an lambang kalag na habong magdadangog sa propetang yan puputulon gikan sa pag-iriba nin mga katawohan.
24 Katotoohan Ako nagsasabi sa saindo; iyo, asin an gabos na mga propeta poon ki Samuel asin sa iba pa na nagsurunod pagkatapos, haros kadakul na an nagtaram, na nagpapatotoo sa sakuya.
25 Asin hilnga, kamo an mga kaarakian kan mga propeta; asin kamo yaon sa harong nin Israel; asin kamo yaon sa tipan na an Ama naghimo sa saindong mga ama, na nagsasabi ki Abraham: Asin sa saimong banhi an gabos na mga lahi kan kinaban pagbebendisyunan.
26 An Ama na iyo an nag-angat sakuya gikan sa saindo enot, asin nagpadara sakuya tanganing magbendisyon sa saindo na pinagrarayo sa lambang saro saindo gikan sa saindong mga kadaendatahan; asin ini nin huli ta kamo mga kaarakian nin tipan---
27 Asin pagkatapos na kamo mabendisyunan pagkasunod na pinag-utob kan Ama an tipan na saiyang ginibo ki Abraham, na nagsasabi: Sa saimong banhi an gabos na mga lahi kan kinaban pagbebendisyunan--- an pagpapabulos kan Espiritu Santo sa paagi ko paduman sa mga Hentil, na an bendisyon sa mga Hentil iyo an maghihimo sainda na makusog labaw pa sa gabos, sa pagkakawarak-warak kan sakuyang mga katawohan, O harong nin Israel.
28 Asin sinda na magigin sarong pamakol sa mga katawohan kaining kadagaan. Daeng pagkukulang, sa panahon na saindang maresibe an kapanoan kan sakuyang ebanghelyo, asin pagkasunod kun sinda magpapatagas kan saindang mga puso laban sakuya Ako an magbabalik kan saindang mga kadaendatahan sa saindang sadireng mga payo, nagsabi an Ama.
29 Asin Ako magigiromdom kan tipan na sakuyang nahimo sa sakuyang mga katawohan; asin Ako nakipagtipan sa sainda na sakuyang pagtitiriponon sinda na magkakasararo sa sakuyang sadireng tamang panahon, na tanganing Ako an magtatao sa sainda giraray kan mga kadagaan kan saindang mga ama para sa saindang kamanahan, na iyo an kadagaan nin Jerusalem, na iyo an pinagpromisang kadagaan sa sainda sagkod pa man, nagsabi an Ama.
30 Asin ini mangyayaring maglipas na an panahon maabot, na an kapanoan kan sakuyang ebanghelyo ipagbabalangibog sa sainda;
31 Asin sinda magtutubod sakuya, na Ako si JesuCristo, an Ake nin Diyos, asin magpapangadye sa Ama sa sakuyang pangaran.
32 Pagkasunod an saindang mga parabantay magpapalangkaw kan saindang boses, asin may boses nin pagkakasararo na sinda magkakanta; nin huli ta sinda magkakahirilingan mata sa mata.
33 Pagkasunod an Ama pagtitiriponon sinda na magkakasararo giraray, asin itao sa sainda an Jerusalem para magigin kadagaan na saindang kamanahan.
34 Pagkasunod sinda magkakururahaw sa kaogmahan--- magkakarantang sararo, kamong mga nasayang na mga lugar kan Jerusalem; nin huli ta an Ama pinaglinga an saiyang mga katawohan, saiyang pinagtubos an Jerusalem.
35 An Ama naghimong mailantad an saiyang banal na takyag sa mga mata kan gabos na mga nasyon; asin an gabos na mga puro nin kinaban makakahiling nin pagliligtas kan Ama; asin an Ama asin Ako saro.
36 Asin pagkasunod mangyayaring maglipas idtong bagay na naisurat na: Magmata, magmata giraray, asin ipamugtak an saimong kusog, O Sion; badoa an saimong magayunon na mga bado, O Jerusalem, an banal na siyudad, nin huli ta magpoon ngonian mayong maggigikan sa saimo na bakong turi asin bakong malinig.
37 Magpamagpag ka nin alpog; magtindog, magtukaw, O Jerusalem; buhii an saimong sadire gikan sa mga gapos kan saimong liog, O nasakop na daraga nin Sion.
38 Nin huli ta nagsabi an Kagurangnan: Saindong ipinagpabakal an saindong mga sadire sa daeng kamugtakan, asin kamo pagtuturubuson na daeng kuwarta.
39 Katotoohan, katotoohan, Ako nagsasabi sa saindo, na an sakuyang mga katawohan makakaaram kan sakuyang pangaran; iyo, sa aldaw na iyan sinda makakaaram na Ako iyo siya na nagtataram.
40 Asin pagkasunod sinda magsasabi: Gurano daw kagayon sa ibabaw nin mga kabukidan an mga bitis niya na nagdadara nin marhay na bareta sa sainda, na nagbabalangibog nin katuninongan; na nagdadara nin marhay na bareta sa sainda na mga marhay, na nagbabalangibog nin kaligtasan; na nagsasabi sa Sion: An saimong Diyos naghahade!
41 Asin pagkasunod sarong kinurahaw an madadangog: Maghale kamo, maghale kamo, maglakaw kamo paluwas gikan digde, dae magduot nin mga bagay na bakong malinig; magpaduman kamo paluwas pasiring sa tahaw niya; magpakalinig kamo na nagdadara nin mga sakayan nin Kagurangnan.
42 Nin huli ta kamo dae magluluwas na may paghihidali ni magpaduman na naglulupad; nin huli ta an Kagurangnan magpapaduman sa pangenotan nindo, asin an Diyos nin Israel iyo an saindong panhurihan.
43 Hilnga, an sakuyang surugoon makitusay sa kaigotan; siya dadakilaon asin pag-oomawon asin magigin halangkawon na marhay.
44 Habang kadakul an magngangalas sa saindo--- an saiyang lalawgon naraot, mas labi pa sa arin man na tawo, asin an saiyang porma mas halangkaw kesa sa mga ake nin mga tawo---
45 Kun kaya siya magwiwisik sa kadakul na mga nasyon; an mga hade magtitikom kan saindang mga nguso sa saiya; nin huli ta idtong mga bagay na dae pa naipagsabi sainda mahihiling ninda; asin idtong mga bagay na dae pa ninda nadadangog sainda pagkokonsideraron.
46 Katotoohan, katotoohan, Ako nagsasabi sa saindo, an gabos na bagay na ini siyertong gayo na mag-aabot, magin habang an Ama na nagsugo sakuya. Pagkasunod ining tipan na an Ama iyo an nakipagtipan sa saiyang mga katawohan mauutob; asin pagkasunod an Jerusalem pag-eerokan giraray kan sakuyang mga katawohan, asin ini an magigin kadagaan nindang kamanahan.

Monday, June 05, 2006

3 NEPHI TSAPTER 19 

Asin an Doseng Desipulos nagministro sa mga katawohan asin nagpangadye para sa Espiritu Santo--- Sinda binurunyagan asin nagresibe kan Espiritu Santo asin an pagtutukdo kan mga anghel--- Si Jesus nagpangadye na gamit an mga tataramon na dae maisusurat--- Siya nagpapatunay sa grabe na gayo an pagtubod kaining mga Nephita.

*******

Asin ngonian ini nangyaring naglipas na kan si Jesus nagsakat na sa langit, an kadaklan na mga tawo nagharale na, asin an lambang lalake pinagkua an saindang mga agom na babae asin an saindang mga kaarakian asin nagbaralik na sa saindang sadireng mga harong.
2 Asin idto pinagbalangibog tulos-tulos sa ibang rona sa pag-iriba kan mga katawohan, bago pa man magdiklom, na an kadaklan na mga tawo nakahiling ki Jesus, asin ta siya nagparatukdo sa sainda, asin na siya magpapahiling man kan saiyang sadire sa kina-agahan sa kadaklan na mga tawo.
3 Iyo, asin magin sa bilog na pagkabanggi ini pinagbalangibog sa ibang rona manungod ki Jesus; asin na tanganing sinda nagpadara sa mga katawohan nin kadakul, iyo, grabe kadakul na bilnag, na nagtrabahong gayo sa bilog na banggi, na tanganing sinda sa kina-agahan makaduman sa lugar kun saen si Jesus magpapahiling kan saiyang sadire sa kadaklan na tawo.
4 Asin ini nangyaring naglipas na sa kina-agahan, kan an kadaklan na mga tawo nagkatiripon-tipon nang magkasararo, hilnga, si Nephi asin an saiyang tugang na lalake na saiyang binuhay gikan sa kagadanan, na an pangaran iyo si Timothy, asin man an saiyang akeng lalake, na an pangaran iyo si Jonas, asin man si Mathoni, asin si Mathonihah, an saiyang tugang na lalake, asin si Kumen, asin si Kumenonhi, asin si Jeremiah, asin si Shemnon, asin si Jonas, asin si Zedekiah, asin si Isaiah--- ngonian iyo ini an mga pangaran kan mga desipulos na pinili ni Jesus--- asin ini nangyaring naglipas na sinda nagpaduman asin nagtindog sa tahaw nin kadaklan na mga tawo.
5 Asin hilnga, an kadaklan na tawo grabeng gayo na sinda nagkausa na sinda magbaranga sa doseng pangon.
6 Asin an dose nagtukdo sa kadaklan na mga tawo; asin hilnga, sinda nagkausa na an kadaklan na tawo magruluhod sa lalawgon nin daga, asin magparangadye sa Ama sa pangaran ni Jesus.
7 Asin an mga desipulos nagparangadye sa Ama sa pangaran man ni Jesus. Asin ini nangyaring naglipas na sinda nagtindog asin nagministro sa mga katawohan.
8 Asin kan sinda nagministro nin kaparehong mga tataramon na si Jesus an nagtaram--- daeng pinagkaiba sa mga tataramon na si Jesus an nagtaram--- hilnga, sinda nagruluhod giraray asin nagparangadye sa Ama sa pangaran ni Jesus.
9 Asin sinda nagparangadye sa mga bagay na sainda na gayong pinagmamawot; asin sinda nagmawot na an Espiritu Santo ipagtao sa sainda.
10 Asin kan sinda nakapagpangadye na sinda nagpasiriring sa may pangpang nin tubig, asin an kadaklan na mga tawo nagsurunod sainda.
11 Asin ini nangyaring naglipas na si Nephi nagpasiring pababa sa tubig asin pinagbunyagan.
12 Asin siya naghawas paluwas sa tubig asin nagpoon sa pagbunyag. Asin siya nagbunyag sa gabos ninda na si Jesus an nagpili.
13 Asin ini nangyaring naglipas na kan sinda gabos nagkaburunyagan na asin nagharawas paluwas sa tubig, an Espiritu Sant nag-abot sa sainda, asin sinda napano nin Espiritu Santos asin nin kalayo.
14 Asin hilnga, sinda pinagpalibutan na garo baga na ini sa paagi nin kalayo; asin ini nagbaba gikan sa langit, asin an kadaklan na mga tawo nakahiling kaini, asin nagtala nin mga patotoo; asin an mga anghel nag-abot pababa paluwas sa langit asin nagministro sa sainda.
15 Asin ini nangyaring naglipas na habang an mga anghel nagmiministro sa mga desipulos, hilnga, si Jesus nag-abot asin nagtindog sa tahaw asin nagministro sa sainda.
16 Asin ini nangyaring naglipas na siya nagtaram sa kadaklan na mga tawo, asin nagsugo sainda na sinda magruluhod giraray sa daga, asin man an saiyang mga desipulos magruluhod sa daga.
17 Asin ini nangyaring naglipas na kan sinda nakapagruluhod na sa daga, siya nagsugo sa saiyang mga desipulos na sinda an magpangadye.
18 Asin hilnga, sinda nagpoon sa pagpangadye; asin sinda nagpangadye ki Jesus, pinag-apud siya na saindang Kagurangnan asin an saindang Diyos.
19 Asin ini nangyaring naglipas na si Jesus naghale sa tahaw ninda, asin naglakaw-kadikit na paharayo gikan sainda asin nakadukong nakaluhod kan sadire sa daga, asin siya nagsabi:
20 Ama, Ako nagpapasalamat saimo na saimong pinagtao an Espiritu Santo sa sainda na sakuyang pinagpili; asin ini nin huli kan saindang paniniwala sa sakuya na Ako nagpili sainda na pinaglaen sa kinaban.
21 Ama, Ako nagpapangadye saimo na saimong ipagtao an Espiritu Santo sa gabos ninda na magtutubod sa saindang mga tataramon.
22 Ama, saimong pinagtao sainda an Espiritu Santo nin huli ta sinda nagtutubod sakuya; asin saimong nahiling na sinda nagtutubod sakuya nin huli ta saimong nadadangog sinda, asin sinda nagpangadye sakuya; asin sinda nagpangadye sa sakuya nin huli ta Ako kaiba ninda.
23 Asin ngonian Ama, Ako nangangadye sa saimo para sainda, asin man para sa gabos ninda na magtutubod sa saindang mga tataramon, na tanganing sinda magtutubod sakuya, na Ako magin yaon magin yaon sainda na arog mo, Ama, na yaon sako, na tanganing kita magin sararo.
24 Asin ini nangyaring naglipas na kan si Jesus nakapagpangadye na sa Ama, siya nagdulok sa saiyang mga desipulos, asin hilnga, sinda nagpadagos, na daeng pagpundo, sa pagpapangadye sa saiya; asin sinda dae nagdagdag nin kadakul na tataramon, nin huli ta ipinagtao na sa sainda kun ano an saindang ipagpapangadye, asin sinda nagkaparano nin mga kamawotan.
25 Asin ini nangyaring naglipas na si Jesus nagbendisyon sainda habang sinda nagpapangadye sa saiya; asin an saiyang lalawgon naghuyom sa sainda, asin an liwanag kan saiyang lalawgon nagbanaag sa sainda, asin hilnga sinda nagin maputi arog sa lalawgon asin mga bado ni Jesus; asin hilnga an kaputian kaini mas nagsobra pa sa gabos na mga kaputian, iyo, magin ini mayo pa sa kinaban na labing kaputi arog sa kaputian kaini.
26 Asin si Jesus nagtaram sa sainda: Magpadagos sa pagpangadye; daeng pagkukulang sinda dae nag-untok sa pagpangadye.
27 Asin siya nagtalikod sainda giraray, asin nagduman kadikit na paharayo asin nagdukong nakaluhod sa daga; asin siya nagpangadye giraray sa Ama, na nagsasabi:
28 Ama, Ako nagpapasalamat saimo na saimong pinaglinigan sinda na sakuyang pinagpirili, nin huli kan saindang pagtubod, asin Ako nangangadye para sainda, asin man sa sainda na magtutubod sa saindang mga tataramon, na tanganing sinda magkarilinigan sako, sa paagi nin pagtubod sa saindang mga tataramon, magin sa arog sainda na nagkarilinigan sako.
29 Ama, Ako dae nagpapangadye para sa kinaban, kundi para sainda na saimong pinagtao sakuya na pinaglaen sa kinaban, nin huli kan saindang pagtubod, na tanganing sinda magkarilinigan sako, na tangani Ako puwedeng makaiba ninda na arog mo, Ama, na yaon sako, na tanganing kita magin sararo, na tanganing Ako maipamuraway kaiba ninda.
30 Asin kan si Jesus nakapagtaram na kaining mga tataramon siya nagbalik giraray sa saiyang mga desipulos, asin hilnga sinda nagpapangaradye na may kapusugan, na daeng ka-untukan, sa saiya; asin siya naghuyom sa sainda giraray; asin hilnga sinda mapuputi na magin arog ki Jesus.
31 Asin ini nangyaring naglipas na siya naglakaw kadikit paharayo asin nagpangadye sa Ama;
32 Asin mayong dila an makakapagtaram kan mga tataramon na saiyang pinagpangadye, ni maisusurat ini kan tawo an mga tataramon na siayang pinagpangadye.
33 Asin an kadaklan na tawo nakadangog asin nagtala nin patotoo; asin an saindang mga puso nagkaburukasan asin sinda nagkasabot sa saindang mga puso sa mga tataramon na saiyang pinagpapangadye.
34 Daeng pagkukulang, grabeng gayo kadakula asin kangalasan an mga tataramon na saiyang piangpapangadye na tangani an mga ini, dae maisusurat, ni an mga ini maitataram nin tawo.
35 Asin ini nangyaring naglipas na kan si Jesus nakapagtapos na sa pagpapangadye siya nagdulok giraray sa mga desipulos, asin nagsabi sa sainda: Grabeng gayo kadakula an pagtubod na dae ko nahiling sa pag-iriba kan gabos na mga Judio; kun saen baya ako dae nakapagpahiling sa sainda nin grabe kadakulang milagro, nin huli kan saindang daeng paniwala.
36 Katotoohan Ako nagsasabi sa saindo, mayo sa sainda na nakapagsaksi sa grabe kadakulang mga bagay na arog kan saindong nahiling; ni sinda nakapagdangog nin grabe kadakulang bagay na arog kan saindong nadangog.

3 NEPHI TSAPTER 18 

Si Jesus an nagpoon nin sakramento sa pag-iriba kan mga Nephita--- Sinda pinagsugo na mangadye pirme sa pangaran niya--- Sinda na nagkakakan kan saiyang laman asin nag-iinom kan saiyang dugo na bakong maninigo mapapahamak--- An mga desipulo tinaw-anan nin kapangyarihan sa pagputong nin Espiritu Santo.

*******

Asin ini nangyaring naglipas na si Jesus nagsugo sa saiyang mga desipulo na sinda magdara nin mga tinapay asin arak sa saiya.
2 Asin habang sinda nagharale para sa tinapay asin arak, siya nagsugo sa kadaklan na sinda magturukaw kan saindang mga sadire sa daga.
3 Asin kan an mga desipulo nagbalik na may darang tinapay asin arak, siya nagkua nin tinapay asin pinagbaak asin pinagbendisyunan ini; asin saiyang pinagtao sa mga desipulo asin nagsugo na sinda dapat na magkakan.
4 Asin kan sinda nakakakan na asin nabasog, siya nagsugo na sinda magpana-o sa kadaklan.
5 Asin kan an kadaklan nakapagkakan na asin nabasog, siya nagsabi sa mga desipulos: Hilnga magkakaigwa nin saro na pag-ordinahan sa pag-iriba nindo, asin sa saiya ako magtatao nin kapangyarihan na siya an magbabaak nin tinapay asin bendisyunan ini asin itatao ini sa mga katawohan kan sakuyang simbahan, sa sainda gabos na magtutubod asin mabunyagan sa sakuyang pangaran.
6 Asin ini an saindo pirmeng pag-oobserbaran na gigibohon, magin arog sa sakong ginibo, magin arog na ako nagbaak nin tinapay asin nagbendisyon kaini asin pinagtao ini sa saindo.
7 Asin ini saindong gigibohon sa paggiromdom kan sakuyang hawak, na sakuyang ipinahiling sa saindo. Asin ini magigin sarong testimonya sa Ama na kamo pirmeng maggigiromdom sakuya. Asin kun kamo pirmeng maggigiromdom sakuya kamo magkakaigwa kan sakuyang Espiritu na makakaiba nindo.
8 Asin ini nangyaring naglipas na kan siya makapagsabi na kaining mga tataramon, siya nagsugo sa saiyang mga desipulos na sinda magkua nin arak sa kopa asin mag-inom kaini, asin na sinda magtao man sa kadaklan na tanganing sinda makapag-inom kaini.
9 Asin ini nangyaring naglipas na sainda ining ginibo, asin nag-irinom kaini asin natighaw; asin sinda nagpanao sa kadaklan, asin sinda nag-irinom, asin sinda nagkatirighaw.
10 Asin kan an mga desipulo nagibo na ini, si Jesus nagsabi sa sainda: Paladan kamo nin huli sa bagay na ini na saindong naggibo, nin huli ta iyo ini an pag-uutob kan sakuyang mga kasugoan, asin ini iyo an pagpapatotoo sa sakuyang Ama na kamo bilog an boot na maggigibo kan bagay na sakuyang pinagsusugo sa saindo.
11 Asin ini iyo an pirme nindong paggigibohon sa sainda na nagsosolsol asin nagpabunyag sa pangaran ko; asin saindo ining paggigibohon sa paggiromdom kan sakuyang dugo, na sakuyang ipinagpabulos para sa saindo, na tanganing kamo makapagpapatotoo sa Ama na kamo pirmeng maggigiromdom sa sakuya. Asin kun kamo pirmeng maggigiromdom sa sakuya kamo magkakaigwa kan sakuyang espiritu na makakaiba nindo.
12 Asin Ako nagtao sa saindo nin sarong kasugoan na saindong paggigibohon an mga bagay na ini. Asin kun saindo pirmeng paggigibohon an mga bagay na ini paladan kamo, nin huli ta kamo pinagtugdok sa ibabaw kan sakuyang gapo.
13 Pero an siisay man sa saindo na maggigibo nin sobra o kulang kesa mga ini dae pinagtugdok sa ibabaw kan sakuyang gapo, kundi pinagtugdok sa ibabaw nin sarong mabaybay na pundasyon; asin kun an uran magbubulos, asin an mga baha magraragasa, asin an mga paros maghuhuyop, asin maghahampak sa sainda, sinda magkakaturumba, asin an mga pintuan kan impiyerno handang nakabukas sa pagresibe sainda.
14 Kun kaya paladan kamo kun kamo nagsusunod sa sakuyang mga kasugoan, na an Ama an nagsugo sakuya na sakong ipagtao sa saindo.
15 Katotoohan, katotoohan, Ako nagsasabi sa saindo, kamo magbantay asin pirmeng magpapangadye, ta baka kamo pagtetentaran kan diyablo, asin kamo maakay paharayo na bihag niya.
16 Asin arog na Ako nagpapangadye sa kairiba nindo arog man kaini kamo magpaparangadye sa sakuyang simbahan, na kairiba an sakuyang mga katawohan na nagsosolsol asin nagpapabunyag sa pangaran ko. Hilnga Ako an liwanag; Ako nagtintindog bilang sarong halimbawa para saindo.
17 Asin ini nangyaring naglipas na kan si Jesus nakapagtaram na kaining mga tataramon sa saiyang mga desipulos, siya nag-atubang giraray sa kadaklan asin nagsabi sa sainda:
18 Hilnga, katotoohan, katotoohan, Ako nagsasabi sa saindo, kamo magbantay asin magpapangadye pirme ta baka kamo makalaog sa tentasyon; nin huli ta si Satanas nagmamawot na pagsadirehon kamo, na tangani kamo saiyang pagsasaligsigon arog sa trigo.
19 Kun kaya kamo pirmeng magpapangadye sa Ama sa sakuyang pangaran;
20 Asin an anuman na saindong hahagadon sa Ama sa sakuyang pangaran, kun ini tama, nagtutubod na saindong mareresibe, hilnga ini ipagtatao sa saindo.
21 Magpangadye sa laog kan saindong mga pamilya sa Ama, pirmeng sa sakuyang pangaran, na tanganing an saindong mga agom na babae asin an saindong mga kaakian puwedeng mabendisyunan.
22 Asin hilnga, kamo magtiripon-tipon na magkasararo pirme; asin kamo dae magsikwal nin siisay man na tawo na magdulok sa saindo kun kamo magkakatiripon-tipon na magkakasararo, kundi tugutan sinda na makisumaro saindo asin dae nindo sinda ipagsikwal;
23 Pero kamo magpapangadye para sainda, asin dae ipagsikwal sinda paluwas; asin kun ini mangyari na sinda magdudulok saindo pirme kamo magpangadye para sainda sa Ama, sa sakuyang pangaran.
24 Kun kaya, kaputing gayo paitaas an saindong liwanag na tanganing ini maglaad sa kinaban. Hilnga Ako iyo an liwanag na saindong pagkakaputan paitaas--- mga bagay na saindong nahiling na sakuyang ginigibo. Hilnga kamo nakahiling na Ako nagpapangadye sa Ama, asin kamo gabos makapagpatotoo.
25 Asin kamo nakahiling na Ako nagsusugo na mayo saindo an dapat na maglakaw paharayo, kundi baya nagsusugo na kamo dapat na magdulok sa sakuya, na tanganing kamo makamate asin makahiling; magin arog man kaini an saindong gigibohon sa kinaban; asin an siisay man an magbalga kaining kasugoan magsasapo sa saiyang sadire na maaakay pasiring sa tentasyon.
26 Asin ngonian ini nangyaring naglipas na kan si Jesus nakapagtaram na kaining mga tataramon, siya nagbaling kan saiyang mata giraray sa mga desipulos na saiyang pinagpili, asin nagsabi sa sainda:
27 Hilnga katotoohan, katotoohan, Ako nagsasabi sa saindo, Ako matao sa saindo nin iba pang mga kasugoan, asin pagkasunod Ako kaipuhang magpaduman na sa sakuyang Ama na tanganing sako pang mautob an iba pang mga kasugoan na saiyang pinagtao sakuya.
28 Asin ngonian hilnga, iyo ini an kasugoan na sakuyang ipagtatao sa saindo, na kamo dae magtutugot sa kiisay man na may pagkaaram na magkua kan sakuyang laman asin dugo na bakong maninigo, kun kamo magmiministeryo kaini;
29 Nin huli ta an siisay na magkakakan asin mag-iinom kan sakuyang laman asin dugo na bakong maninigo nagkakakan asin nag-iinom nin kapahamakan kan saiyang kalag; kun kaya kun kamo makaaram nin sarong tawo na bakong angay na magkakan asin mag-inom kan sakuyang laman asin dugo saimong pagbawalan siya.
30 Daeng pagkukulang, siya dae mo ipagsikwal paluwas sa pag-iriba nindo, kundi kamo magtukdo sa saiya asin magpapangadye para saiya sa Ama, sa pangaran ko; asin kun mangyari na siya nagsosolsol asin nagpabunyag sa sakuyang pangaran, sako nindo paresibihon siya, asin magministro sa saiya kan sakuyang laman asin dugo.
31 Pero kun siya dae nagsosolsol siya dae maibibilang sa pag-iriba nin sakuyang mga katawohan, na tanganing dae niya pagdedestrosohon an sakuyang mga katawohan, nin huli ta hilnga Ako nakakabisto kan sakuyang mga karnero, asin sinda nabibilang.
32 Daeng pagkukulang, kamo dae magsikwal saiya paluwas sa saindong mga sinagoga, o sa saindong lugar nin pagsamba, nin huli ta sa mga arog sainda kamo magpapadagos sa pagtutukdo; nin huli ta dae nindo naaaraman na kun noarin sinda mabalik asin magsosolsol, asin magdudulok sakuya na may bilog na katuyuhan nin puso, asin sakuya sindang paoomayan; asin kamo an nagin paagi sa pagdara nin kaligtasan sa sainda.
33 Kun kaya, sunoda nindo an mga sinasabi ko na pinagsusugo ko saindo na tanganing kamo dae mapapasa-irarom nin kondenasyon; nin huli ta herak man saiya na an Ama an nagkokondena.
34 Asin Ako nagtao saindo kaining mga kasugoan nin huli sa mga pag-iiriwal-iwal na nangyayari sa pag-iriba nindo. Asin paladan kamo kun kamo mayo nin pag-iiriwal-iwal sa pag-iriba nindo.
35 Asin ngonian Ako mapaduman na sa Ama, nin huli ta ini sarong kapakinabangan na Ako dapat na magpaduman sa Ama para sa kapakinabangan nindo.
36 Asin ini nangyaring naglipas na kan si Jesus nagtapos na kaining mga tataramon, siya nagdutdot kan saiyang kamot sa mga desipulos na saiyang mga pinili; saro-saro, magin sagkod na saiyang nadut-an sinda gabos, asin nagtaram sa sainda habang saiyang pinagdut-an sinda.
37 Asin an kadaklan dae nakadangog kan mga tataramon na saiyang piangtaram, kun kaya sinda dae nakapagtala nin patotoo; pero an mga desipulos nagpatotoo na sya nagpana-o sainda nin kapangyarihan na magpana-o nin Espiritu Santo. Asin ako magpapahiling sa saindo sa maabot na mga panahon na an rekord na ini totoo.
38 Asin ini nangyaring naglipas na kan si Jesus nadut-an na sinda gabos, nag-abot an sarong kumpon nin panginoron asin nagpangibabaw sa kadaklan na tanganing sinda dae na makahiling ki Jesus.
39 Asin habang sinda nangingibabawan siya naghale gikan sa katiriponan ninda, asin nagsakat pasiring sa langit. Asin an mga desipulos nakahiling asin nagtala nin mga patotoo na siya nagsakat giraray pasiring sa langit.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?