<$BlogRSDUrl$>

Monday, June 05, 2006

3 NEPHI TSAPTER 18 

Si Jesus an nagpoon nin sakramento sa pag-iriba kan mga Nephita--- Sinda pinagsugo na mangadye pirme sa pangaran niya--- Sinda na nagkakakan kan saiyang laman asin nag-iinom kan saiyang dugo na bakong maninigo mapapahamak--- An mga desipulo tinaw-anan nin kapangyarihan sa pagputong nin Espiritu Santo.

*******

Asin ini nangyaring naglipas na si Jesus nagsugo sa saiyang mga desipulo na sinda magdara nin mga tinapay asin arak sa saiya.
2 Asin habang sinda nagharale para sa tinapay asin arak, siya nagsugo sa kadaklan na sinda magturukaw kan saindang mga sadire sa daga.
3 Asin kan an mga desipulo nagbalik na may darang tinapay asin arak, siya nagkua nin tinapay asin pinagbaak asin pinagbendisyunan ini; asin saiyang pinagtao sa mga desipulo asin nagsugo na sinda dapat na magkakan.
4 Asin kan sinda nakakakan na asin nabasog, siya nagsugo na sinda magpana-o sa kadaklan.
5 Asin kan an kadaklan nakapagkakan na asin nabasog, siya nagsabi sa mga desipulos: Hilnga magkakaigwa nin saro na pag-ordinahan sa pag-iriba nindo, asin sa saiya ako magtatao nin kapangyarihan na siya an magbabaak nin tinapay asin bendisyunan ini asin itatao ini sa mga katawohan kan sakuyang simbahan, sa sainda gabos na magtutubod asin mabunyagan sa sakuyang pangaran.
6 Asin ini an saindo pirmeng pag-oobserbaran na gigibohon, magin arog sa sakong ginibo, magin arog na ako nagbaak nin tinapay asin nagbendisyon kaini asin pinagtao ini sa saindo.
7 Asin ini saindong gigibohon sa paggiromdom kan sakuyang hawak, na sakuyang ipinahiling sa saindo. Asin ini magigin sarong testimonya sa Ama na kamo pirmeng maggigiromdom sakuya. Asin kun kamo pirmeng maggigiromdom sakuya kamo magkakaigwa kan sakuyang Espiritu na makakaiba nindo.
8 Asin ini nangyaring naglipas na kan siya makapagsabi na kaining mga tataramon, siya nagsugo sa saiyang mga desipulos na sinda magkua nin arak sa kopa asin mag-inom kaini, asin na sinda magtao man sa kadaklan na tanganing sinda makapag-inom kaini.
9 Asin ini nangyaring naglipas na sainda ining ginibo, asin nag-irinom kaini asin natighaw; asin sinda nagpanao sa kadaklan, asin sinda nag-irinom, asin sinda nagkatirighaw.
10 Asin kan an mga desipulo nagibo na ini, si Jesus nagsabi sa sainda: Paladan kamo nin huli sa bagay na ini na saindong naggibo, nin huli ta iyo ini an pag-uutob kan sakuyang mga kasugoan, asin ini iyo an pagpapatotoo sa sakuyang Ama na kamo bilog an boot na maggigibo kan bagay na sakuyang pinagsusugo sa saindo.
11 Asin ini iyo an pirme nindong paggigibohon sa sainda na nagsosolsol asin nagpabunyag sa pangaran ko; asin saindo ining paggigibohon sa paggiromdom kan sakuyang dugo, na sakuyang ipinagpabulos para sa saindo, na tanganing kamo makapagpapatotoo sa Ama na kamo pirmeng maggigiromdom sa sakuya. Asin kun kamo pirmeng maggigiromdom sa sakuya kamo magkakaigwa kan sakuyang espiritu na makakaiba nindo.
12 Asin Ako nagtao sa saindo nin sarong kasugoan na saindong paggigibohon an mga bagay na ini. Asin kun saindo pirmeng paggigibohon an mga bagay na ini paladan kamo, nin huli ta kamo pinagtugdok sa ibabaw kan sakuyang gapo.
13 Pero an siisay man sa saindo na maggigibo nin sobra o kulang kesa mga ini dae pinagtugdok sa ibabaw kan sakuyang gapo, kundi pinagtugdok sa ibabaw nin sarong mabaybay na pundasyon; asin kun an uran magbubulos, asin an mga baha magraragasa, asin an mga paros maghuhuyop, asin maghahampak sa sainda, sinda magkakaturumba, asin an mga pintuan kan impiyerno handang nakabukas sa pagresibe sainda.
14 Kun kaya paladan kamo kun kamo nagsusunod sa sakuyang mga kasugoan, na an Ama an nagsugo sakuya na sakong ipagtao sa saindo.
15 Katotoohan, katotoohan, Ako nagsasabi sa saindo, kamo magbantay asin pirmeng magpapangadye, ta baka kamo pagtetentaran kan diyablo, asin kamo maakay paharayo na bihag niya.
16 Asin arog na Ako nagpapangadye sa kairiba nindo arog man kaini kamo magpaparangadye sa sakuyang simbahan, na kairiba an sakuyang mga katawohan na nagsosolsol asin nagpapabunyag sa pangaran ko. Hilnga Ako an liwanag; Ako nagtintindog bilang sarong halimbawa para saindo.
17 Asin ini nangyaring naglipas na kan si Jesus nakapagtaram na kaining mga tataramon sa saiyang mga desipulos, siya nag-atubang giraray sa kadaklan asin nagsabi sa sainda:
18 Hilnga, katotoohan, katotoohan, Ako nagsasabi sa saindo, kamo magbantay asin magpapangadye pirme ta baka kamo makalaog sa tentasyon; nin huli ta si Satanas nagmamawot na pagsadirehon kamo, na tangani kamo saiyang pagsasaligsigon arog sa trigo.
19 Kun kaya kamo pirmeng magpapangadye sa Ama sa sakuyang pangaran;
20 Asin an anuman na saindong hahagadon sa Ama sa sakuyang pangaran, kun ini tama, nagtutubod na saindong mareresibe, hilnga ini ipagtatao sa saindo.
21 Magpangadye sa laog kan saindong mga pamilya sa Ama, pirmeng sa sakuyang pangaran, na tanganing an saindong mga agom na babae asin an saindong mga kaakian puwedeng mabendisyunan.
22 Asin hilnga, kamo magtiripon-tipon na magkasararo pirme; asin kamo dae magsikwal nin siisay man na tawo na magdulok sa saindo kun kamo magkakatiripon-tipon na magkakasararo, kundi tugutan sinda na makisumaro saindo asin dae nindo sinda ipagsikwal;
23 Pero kamo magpapangadye para sainda, asin dae ipagsikwal sinda paluwas; asin kun ini mangyari na sinda magdudulok saindo pirme kamo magpangadye para sainda sa Ama, sa sakuyang pangaran.
24 Kun kaya, kaputing gayo paitaas an saindong liwanag na tanganing ini maglaad sa kinaban. Hilnga Ako iyo an liwanag na saindong pagkakaputan paitaas--- mga bagay na saindong nahiling na sakuyang ginigibo. Hilnga kamo nakahiling na Ako nagpapangadye sa Ama, asin kamo gabos makapagpatotoo.
25 Asin kamo nakahiling na Ako nagsusugo na mayo saindo an dapat na maglakaw paharayo, kundi baya nagsusugo na kamo dapat na magdulok sa sakuya, na tanganing kamo makamate asin makahiling; magin arog man kaini an saindong gigibohon sa kinaban; asin an siisay man an magbalga kaining kasugoan magsasapo sa saiyang sadire na maaakay pasiring sa tentasyon.
26 Asin ngonian ini nangyaring naglipas na kan si Jesus nakapagtaram na kaining mga tataramon, siya nagbaling kan saiyang mata giraray sa mga desipulos na saiyang pinagpili, asin nagsabi sa sainda:
27 Hilnga katotoohan, katotoohan, Ako nagsasabi sa saindo, Ako matao sa saindo nin iba pang mga kasugoan, asin pagkasunod Ako kaipuhang magpaduman na sa sakuyang Ama na tanganing sako pang mautob an iba pang mga kasugoan na saiyang pinagtao sakuya.
28 Asin ngonian hilnga, iyo ini an kasugoan na sakuyang ipagtatao sa saindo, na kamo dae magtutugot sa kiisay man na may pagkaaram na magkua kan sakuyang laman asin dugo na bakong maninigo, kun kamo magmiministeryo kaini;
29 Nin huli ta an siisay na magkakakan asin mag-iinom kan sakuyang laman asin dugo na bakong maninigo nagkakakan asin nag-iinom nin kapahamakan kan saiyang kalag; kun kaya kun kamo makaaram nin sarong tawo na bakong angay na magkakan asin mag-inom kan sakuyang laman asin dugo saimong pagbawalan siya.
30 Daeng pagkukulang, siya dae mo ipagsikwal paluwas sa pag-iriba nindo, kundi kamo magtukdo sa saiya asin magpapangadye para saiya sa Ama, sa pangaran ko; asin kun mangyari na siya nagsosolsol asin nagpabunyag sa sakuyang pangaran, sako nindo paresibihon siya, asin magministro sa saiya kan sakuyang laman asin dugo.
31 Pero kun siya dae nagsosolsol siya dae maibibilang sa pag-iriba nin sakuyang mga katawohan, na tanganing dae niya pagdedestrosohon an sakuyang mga katawohan, nin huli ta hilnga Ako nakakabisto kan sakuyang mga karnero, asin sinda nabibilang.
32 Daeng pagkukulang, kamo dae magsikwal saiya paluwas sa saindong mga sinagoga, o sa saindong lugar nin pagsamba, nin huli ta sa mga arog sainda kamo magpapadagos sa pagtutukdo; nin huli ta dae nindo naaaraman na kun noarin sinda mabalik asin magsosolsol, asin magdudulok sakuya na may bilog na katuyuhan nin puso, asin sakuya sindang paoomayan; asin kamo an nagin paagi sa pagdara nin kaligtasan sa sainda.
33 Kun kaya, sunoda nindo an mga sinasabi ko na pinagsusugo ko saindo na tanganing kamo dae mapapasa-irarom nin kondenasyon; nin huli ta herak man saiya na an Ama an nagkokondena.
34 Asin Ako nagtao saindo kaining mga kasugoan nin huli sa mga pag-iiriwal-iwal na nangyayari sa pag-iriba nindo. Asin paladan kamo kun kamo mayo nin pag-iiriwal-iwal sa pag-iriba nindo.
35 Asin ngonian Ako mapaduman na sa Ama, nin huli ta ini sarong kapakinabangan na Ako dapat na magpaduman sa Ama para sa kapakinabangan nindo.
36 Asin ini nangyaring naglipas na kan si Jesus nagtapos na kaining mga tataramon, siya nagdutdot kan saiyang kamot sa mga desipulos na saiyang mga pinili; saro-saro, magin sagkod na saiyang nadut-an sinda gabos, asin nagtaram sa sainda habang saiyang pinagdut-an sinda.
37 Asin an kadaklan dae nakadangog kan mga tataramon na saiyang piangtaram, kun kaya sinda dae nakapagtala nin patotoo; pero an mga desipulos nagpatotoo na sya nagpana-o sainda nin kapangyarihan na magpana-o nin Espiritu Santo. Asin ako magpapahiling sa saindo sa maabot na mga panahon na an rekord na ini totoo.
38 Asin ini nangyaring naglipas na kan si Jesus nadut-an na sinda gabos, nag-abot an sarong kumpon nin panginoron asin nagpangibabaw sa kadaklan na tanganing sinda dae na makahiling ki Jesus.
39 Asin habang sinda nangingibabawan siya naghale gikan sa katiriponan ninda, asin nagsakat pasiring sa langit. Asin an mga desipulos nakahiling asin nagtala nin mga patotoo na siya nagsakat giraray pasiring sa langit.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?