<$BlogRSDUrl$>

Friday, December 16, 2005

ALMA TSAPTER 25 

An pang-aatake nin mga Lamanita kuminalat--- An banhi kan mga kapadean ni Noah nagkaparara segun sa propesiya ni Abinadi --- Kadakul na mga Lamanita an nagkabarag-o asin naki-ayon sa mga katawohan nin Anti-Nephi-Lehi --- Sinda nagtutubod ki Cristo asin nagsusunod sa ley ni Moises.

*******
Asin hilnga, ngonian ini nangyaring naglipas na idtong mga Lamanita nagka-aranggot nin huli ta saindang pinaggaradan an saindang mga katugangan; kun kaya sinda nangako nin pagbalos laban sa mga Nephita; asin sinda dae na nagmawot pang garadanon an mga katawohan nin Anti-Nephi-Lehi sa panahon na idto.
2 Alagad sainda pinagdara an saindang mga soldados asin nagpasiring sa mga kasagkoran nin kadagaan kan Zarahemla, asin uminatake laban sa mga katawohan na nag-eerok sa kadagaan nin Ammonihah asin pinagdestroso sinda.
3 Asin pagkatapos kaini, nagkaigwa sinda nin kadakul na pakipaglaban kontra sa mga Nephita, kun saen sinda nag-atras asin nagkagaradan.
4 Asin sa pag-iriba nin mga Lamanita na nagkagaradan iyo an haros gabos na banhi ni Amulon asin kan saiyang mga katugangan, na iyo ngani an mga kapadean ni Noah, asin sinda nagkagaradan sa paagi kan mga kamot nin mga Nephita;
5 Asin an katadaan, na nakadurulag pasiring sa sirangan nin kaparangan, asin nakapaggamit nin kapangyarihan asin autoridad na nangingibabaw sa mga Lamanita, nagkausa na kadakul kan mga Lamanita dapat na magkaparara sa paagi nin kalayo nin huli kan saindang paniniwala---
6 Nin huli ta kadakul sainda, pagkatapos na magsapo nin grabeng kadaogan asin nin grabe kadakul na mga kasakitan, nagpoon na magka purukawan sa pagiromdom kan mga tataramon na si Aaron asin an saiyang mga katugangan nagparabalangibog sainda sa saindang kadagaan, kun kaya sinda nagpoon na dae magpaniwala sa mga tradisyon kan saindang mga ama, asin na magtubod sa Kagurangnan, asin na siya nagtao nin dakulang kapangyarihan sa mga Nephita; asin kaya nagkaigwa nin kadakul sainda na nagkabarag-o habang yaraon sa kaparangan.
7 Asin ini nangyaring naglipas na idtong mga tagapagpamahala na iyo an katadaan kan mga kaakian ni Amulon nagkausa na sinda ipatunod sa kagadanan, iyo, an gabos ninda na naniwala sa mga bagay na ini.
8 Ngonian ining pagpapakasakit nagkausa na kadakul kan saindang mga katugangan dapat na pukawan na magka-aranggot; asin nagkaigwa nin pagpoon nin pag-iiriwal-iwal sa may kaparangan; asin an mga Lamanita nagpoon sa paghanap kan banhi ni Amulon asin sa saiyang mga katugangan asin nagpoon na garadanon sinda; asin sinda nagdurulag pasiring sa sirangan nin kaparangan.
9 Asin hilnga sinda pinaghahanap sagkod sa aldaw na ini kan mga Lamanita kaya an mga tataramon ni Abinadi pinapangyaring maglipas na saiyang sinabi manungod sa banhi kan mga kapadean na iyo an nagkausa na siya magsapo nin kagadanan sa paagi nin kalayo.
10 Nin huli ta siya nagsabi sa sainda: Kun ano baya an saindong gigibohon sa sakuya iyo man an tipo nin mga bagay na mangyayari.
11 Asin ngonian si Abinadi iyo an pinaka-enot na nagsapo nin kagadanan sa paagi nin kalayo nin huli kan saiyang paniniwala sa Diyso; ngonian iyo ini baya ang saiyang boot ipasabot, na kadakul an magsasapo nin kagadanan sa paagi nin kalayo, uyon sa saiyang sinapo.
12 Asin siya nagsabi sa mga kapadean ni Noah na an saindang banhi magkakausa nin kadakul na ipapatunod sa kagadanan, sa arog na manera na nangyari saiya, asin na sinda magkakaralat s harayo asin magkakagaradan, magin arog sa saroang karnero na mayong parapastol na napadulag asin nagkagaradan nin mga layas na hayop; asin ngonian, hilnga, an mga tataramon na ini nagkatorotoo, nin huli ta sinda napadulag kan mga Lamanita, asin sinda pinaghaharanap, asin sinda nagkaparahamak.
13 Asin ini nangyaring naglipas na kan an mga Lamanita nahiling na sinda dae kayang makapanggana sa mga Nephita sinda nagbaralik giraray sa saindang sadireng kadagaan; asin kadakul sainda nag-arabot-abot na maki-erok sa kadagaan nin Ishmael asin sa kadagaan nin Nephi, asin nag-ayon kan saindang mga sadire sa mga katawohan nin Diyos, na iyo an mga katawohan nin Anti-Nephi-Lehi.
14 Asin saindang pinagrulubong an saindang mga armas panggiyera, uyon sa ginibo na kan saindang mga katugangan, asin sinda nagpoon na magin matatanos na mga katawohan; asin sinda man nanggad naglakaw sa mga dalan nin Kagurangnan, asin nag-obserba na magsunod kan saiyang mga kasugoan asin sa saiyang mga patakaran.
15 Iyo, asin sinda nagsunod sa ley ni Moises; nin huli ta ini kapakinabangan na sinda dapat na magsusunod sa ley ni Moises sa panahon na ini, nin huli ta ini dae pa man gabos nagka-urutob. Pero maski na ngani kaining ley ni Moises, sinda naglalaom sa pag-abot ni Cristo, habang ipinagpamugtak an an ley ni Moises na iyo an sarong tipo kan saiyang pag-abot, asin nagtutubod na sinda kaipong magsunod kaidtong panluwas na mga kaggibohan hanggan sa panahon na siya dapat na maipahayag sa sainda.
16 Ngonian sinda dae naghuhuna na an kaligtasan minagikan sa paagi kan ley ni Moises; alagad an ley ni Moises nagsirbeng pampakusog kan saindang pagtubod ki Cristo; asin kaya sinda nakapagsaray nin sarong paglaom sa paagi nin pagtubod, pasiring sa daeng kasagkoran na kaligtasan, nangangaputan sa espiritu nin propesiya, na iyo an nagpapahayag kaidtong mga bagay na maarabot.
17 Asin ngonian hilnga, si Ammon, asin si Aaron, asin si Omner, asin si Himni, asin an saindang mga katugangan nag-ogmang gayo, nin huli sa trayumpo na saindang nakamtan sa pag-iriba nin mga Lamanita, nahihiling na an Kagurangnan naggawad sa sainda nin uyon sa saindang mga pangadyeon, asin na saiyang napatunayan an saiyang tataramon sa sainda sa kada partikular.

ALMA TSAPTER 24 

Ang mga Lamanita nag-abot sa pakipaglaban kontra sa mga katawohan nin Diyos --- An mga Anti-Nephi-Lehies nag-orogma ki Cristo asin pinagbisita kan mga anghel --- Sinda nagpili na magsapo nin kagadanan kesa idepensa an saindang mga sadire --- Kadakul pang mga Lamanita an nagkabarag-o.

*******

Asin ini nangyaring naglipas na an mga Amalekita asin an mga Amulonita asin an mga Lamanita na yaraon sa kadagaan nin Amulon, asin man sa kadagaan nin Helam, asin idtong yaraon sa kadagaan nin Jerusalem, asin sa madaling sabi, yaraon sa gabos na kadagaan na nakapalibot, na dae nagkabarag-o asin dae ninda dinara an pangaran na Anti-Nephi-Lehi, pinurukaw kan mga Amalekita asin kan mga Amulonita na magka-aranggot kontra sa saindang mga katugangan.
2 Asin an saindang pagka-anggot nagin grabeng gayo laban sainda, magin hanggan sa sinda nagpoon na magrebelde kontra sa saindang hade, grabeng gayo na sinda habo na na siya pa an saindang hade; kun kaya, sinda nagkarapot nin armas laban sa mga katawohan kan Anti-Nephi-Lehi.
3 Ngonian iginawad kan hade an kahadean sa saiyang akeng lalake, asin saiya siyang pinag-apud sa pangaran na Anti-Nephi-Lehi.
4 Asin an hade nagadan sa taon man sanang idto na an mga Lamanita nagpoon sa paghimo nin mga preparasyon para sa pakigiyera laban sa mga katawohan nin Diyos.
5 Ngonian kan si Ammon asin an saiyang mga katugangan asin an gabos na nag-iriba saiya nahiling an mga preparasyon kan mga Lamanita sa pagdestroso kan saindang mga katugangan, sinda nagpaduman sa kadagaan nin Midian, asin duman si Ammon nakipaghilingan sa gabos niyang mga katugangan; asin magpoon duman sinda nagpaduman sa kadagaan nin Ishmael na tanganing magkaigwa nin sarong konseho kaiba ni Lamoni asin man kaiba an saiyang tugang na lalake na si Anti-Nephi-Lehi, na kun ano an saindang gigibohon sa pagdepensa kan saindang mga sadire kontra sa mga Lamanita.
6 Ngonian mayo lamang ni sarong kalag sa kairibahan nin gabos na mga katawohan na nagkabarag-o na sa Kagurangnan na nagkagustong kumapot nin armas kontra sa saindang mga katugangan; Dae, sinda habo ngani na maghimo nin anuman na mga preparasyon para sa pakigiyera; iyo, asin man an saindang hade nagsugo sainda na sinda dae dapat.
7 Ngonian, iyo ini an mga tataramon na saiyang pinagsabi sa mga katawohan manungod kaining bagay: Ako nagpapasalamat sa sakuyang Diyos, sakuyang namumutan na mga katawohan, na an satuyang mabanalong Diyos igwa nin karahayan na ipinadara sa satuyang mga katugangan, an mga Nephita, pasiring sa satuya na tanganing magbalangibog satuya, asin na kumbinsihon kita sa mga tradisyon kan satuyang mga maraot na ama.
8 Asin hilnga, ako nagpapasalamat sa sakuyang mabanalon na Diyos na siya nanaohan satuya nin sarong parte kan saiyang Espiritu na tanganing magpalumoy kan satuyang mga puso, na kita makapagbukas nin sarong pakipagsuratan kaining mga katugangan, an mga Nephita.
9 Asin hilnga, ako man nagpapasalamat sa sakuyang Diyos na sa paagi kaining pakikipagsuratan kita nagkakurumbinsi kan satuyang mga kasalanan, asin kan kadakul na mga panggagadan na satuyang nagkaginiribohan.
10 Asin man ako nagpapasalamat sa sakuyang Diyos, iyo, an sakuyang mabanalong Diyos, na saiyang iginawad sa satuya na kita makapagsolsol pa kaining mga bagay, asin man na saiyang pinatawad kita sa satuyang kadakul na mga kasalanan asin mga panggagadan na satuyang nagkaginiribohan, asin pinaghale paharayo an pagkakasala gikan sa satuyang mga puso, sa paagi kan mga merito kan saiyang Ake.
11 Asin ngonian hilnga, sakuyang mga katugangan, magpoon na ini gabos satuya nang nagkagiribo, (habang kita iyong gayo an nagkawarara sa gabos na tawong nilalang) na magsolsol kan gabos niyatong mga kasalanan asin sa kadakul na panggagadan na satuyang nagkagirinibohan, asin an pagdulok sa Diyos na tanganing kuahon paharayo gikan sa satuyang mga puso, nin huli ta iyo lang ini an gabos na satuyang magigibo na tanganing magsolsol na gayo na magin husto sa atubangan nin Diyos na saiyang haleon paharayo an satuyang digta---
12 Ngonian, sakuyang marahayon na namumutan na mga katugangan, magpoon na an Diyos an naghale kan satuyang mga digta, asin an satuyang mga espada nagin malinigon, kaya dae ta na pagtugutan na madidigtaan pa an satuyang mga espada kan dugo nin satuyang mga katugangan.
13 Hilnga, ako nagsasabi sa saindo, Dae na, tugutan ta na an satuyang mga espada na sinda dae na madigtaan kan dugo nin satuyang mga katugangan; nin huli ta baka, kun satuyang pagdidigtaan an satuyang mga espada giraray dae na ini mahuhugasan pa nin malinigon sa paagi kan dugo nin Ake kan satuyang mabanalong Diyos, na ipagpapabulos para sa pagbabayad-sala kan satuyang mga kasalanan.
14 Asin an mabanalong Diyos magkakaigwa nin pagkaherak sa satuya, asin gibohon an mga bagay na ini na magkaararaman nyato na tanganing kita dae nanggad mapapara; iyo, asin saiyang ginibo an mga bagay na ini na magkaararaman nyato bago pa man, nin huli ta siya nagmumoot sa satuyang mga kalag siring man siya nagmumuot sa satuyang mga kaakian; kun kaya, sa saiyang pagkaherak saiyang ginibong bisitahon kita kan saiyang mga anghel, na tanganing an plano nin kaligtasan puwedeng maipagpaaram sa satuya asin man sa maarabot pang mga henerasyon.
15 Oh, gurano na pano nin pagkaherak an satuyang Diyos! Asin ngonian hilnga, magpoon na nangyari ini habang naghihingoha na kita makakagibo na satuyang mahale an kadigtaan paharayo satuya, asin an satuyang mga espada hinimong malinigon, tugutan nyatong itago sinda na tanganing sinda pirme sanang malinigon, bilang sarong testimonya sa satuyang Diyos sa huring aldaw, o sa aldaw na kita dadarahon na magtindog sa atubangan niya tanganing paghukuman, na dae nyato pinagdigtaan an satuyang mga espada kan dugo nin satuyang mga katugangan magpoon pa kan pinagpamahagi an saiyang tataramon sa satuya asin naghimo kitang malinig ini magpoon kaidto pa.
16 Asin ngonian, sakuyang mga katugangan, kun an satuyang mga katugangan nagmawot na destrosohon kita, hilnga, satuyang itatago an satuyang mga espada, iyo, magin satuyang ipaglubong an mga ini sa irarom nin daga, na tanganing an mga ini pirme sanang malinigon, bilang sarong testimonya na dae ta na ini pinaggagamit pa, sa huring aldaw; asin kun an satuyang mga katugangan an madestroso satuya, hilnga, kita mapaduman sa satuyang Diyos asin magigin ligtas.
17 Asin ngonian ini nangyaring naglipas na kan an hade nagtapos na kaining mga pinagsasabi, asin an gabos na mga katawohan nag-asembliya na magkasararo, saindang kinurua an saindang mga espada, asin an gabos na mga armas na pinaggagamit para sa pagpapabulos nin dugo nin tawo, asin saindang pinaglubong an mga ini sa irarom nin daga.
18 Asin iyo ini an saindang ginibo, ini bilang iyo sa saindang kaisipan sarong testimonya sa Diyos, asin man sa mga tawo, na sinda dae na nanggad magamit nin mga armas giraray para sa pagbulos nin dugo nin tawo; asin ini an saindang ginibo, nagpapatotoo asin nakikipagtipan sa Diyos, na embes na magpabulos nin dugo kan saindang mga katugangan saindang ipagtatao an saindang sadireng mga buhay; asin embes na pagkuahon gikan sa sarong tugang na lalake sinda an manauhan sa saiya; asin embes na gastuson an saindang mga aldaw na daeng gibohon sinda maigot na magtatrabaho gamit saindang mga kamot.
19 Asin kaya satuyang nahihiling na, ining mga Lamanita kan sinda dinara para magtubod asin makaaram nin katotohanan, sinda nagin marigon, asin nagsapo magin hanggan kagadanan kesa makagibo nin kasalan; asin kaya satuyang nahihiling na saindang ipinaglubong an saindang mga armas nin katuninongan, o saindang ipinaglubong an mga armas panggiyera, para sa katuninongan.
20 Asin ini nangyaring naglipas na an saindang mga katugangan, an mga Lamanita, naghimo nin mga preparasyon para sa pakigiyera, asin nag-atake sa kadagaan nin Nephi nin huli sa katuyuhan na destrosohon an hade, asin magbugtak nin iba bilang saiyang karibay, asin man destrosohon an mga katawohan nin Anti-Nephi-Lehi paluwas sa kadagaan.
21 Ngonian kan an mga katawohan nahiling na sinda maarabot laban sa sainda sinda nagruluwas sa pagsabat sainda, asin ipinagpabaya an saindang mga sadire sa atubangan ninda sa daga, asin nagpoon na mangapudan sa pangaran nin Kagurangnan; asin kaya iyo ini an saindang nagin ugali kan an mga Lamanita nagpoon sa pag-atake sainda, asin nagpoon sa panggadanan sainda sa paagi nin espada.
22 Asin kaya dae nakasabat nin anuman na paglaban, sinda nakagadan nin sarong ribo asin lima sainda; asin satuyang naaraman na sinda nagin mapalad, nin huli ta sinda nagpagadan sa pag-erok na kaiba an saindang Diyos.
23 Ngonian kan an mga Lamanita nahiling na an saindang mga katugangan dae nagdudurulag sa paglikay gikan sa espada, ni magliko pasiring sa tuong parte o pasiring sa wala, alagad pinili na sinda maghigda asin mapara, asin nagpamuraway sa Diyos magin sa aktong gayo na magkaparara sa paagi nin espada---
24 Ngonian kan mahiling nin mga Lamanita ini sinda napa-untok sa panggagadanan sainda; asin nagkaigwa nin kadakul na an mga puso nagtaralubo sa pagkaherak sa laog ninda para sa saindang mga katugangan na nagkagaradan sa paagi nin espada, nin huli ta sinda nagsorolsol kan mga bagay na saindang nagkaginiribohan.
25 Asin ini nangyaring naglipas na saindang ipinagtapok an saindang mga armas panggiyera, asin sinda habo nang kaputan giraray an mga ini, nin huli ta sinda nagkatirikbalo kan mga panggagadan na saindaang nagkagiribohan; asin sinda nagbaraba magin sa pagdulok sa saindang mga katugangan, nagtitiwala lamang sa mga pagkaherak ninda na an mga armas ipinag-itaas sa paggadan sainda.
26 Asin ini nangyaring naglipas na an mga katawohan nin Diyos pinagdamayan sa aldaw na iyan nin sobra pa sa numero na nagkagaradan na; asin an mga nagkagaradan na mga matatanos na katawohan, kun kaya mayo kitang rason na magduda na ano baya ta sinda maliligtas.
27 Asin dae nagkaigwa nin saro man lamang maraot na tawo na ginadan sa pag-iriba ninda; pero nagkaigwa nin katotohanan; kaya satuyang nahihiling na an Kagurangnan nagtatrabaho sa kadakul na paagi na tanganing maililigtas an saiyang mga katawohan.
28 Ngonian an pinakadakulang numero sa pag-iriba kan mga Lamanita na naggadan sa kadakul nindang mga katugangan iyo an an mga Amalekita asin Amulonita, an pinakadakulang numero sainda nagsusunod sa orden kan mga Nehor.
29 Ngonian, sa pag-iriba ninda na nag-iriba na sa mga katawohan nin Kagurangnan, mayong mga Amalekita o mga Amulonita, o dating nagsusunod kan orden ni Nehor, alagad sinda nanggad totoong mga kamako-apoan ninda Laman asin Lemuel.
30 Asin kaya satuyang malinaw na magagamiawan, na pagkatapos na an sarong katawohan minsan nagin naliwanagan sa paagi kan Espiritu nin Diyos, asin nagkaigwa nin dakulang pagkanuod sa mga bagay mapanungod sa pagkamatanos, asin sa pagkatapos nahulog pasiring sa pagkakasala asin kalapasan, sinda nagigin mas pang pinatagas, asin kaya an saindang kamugtakan nagin mas pang maraot kesa kaidtong sinda dae pang pagkaaram sa mga bagay na ini.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?