<$BlogRSDUrl$>

Friday, December 16, 2005

ALMA TSAPTER 25 

An pang-aatake nin mga Lamanita kuminalat--- An banhi kan mga kapadean ni Noah nagkaparara segun sa propesiya ni Abinadi --- Kadakul na mga Lamanita an nagkabarag-o asin naki-ayon sa mga katawohan nin Anti-Nephi-Lehi --- Sinda nagtutubod ki Cristo asin nagsusunod sa ley ni Moises.

*******
Asin hilnga, ngonian ini nangyaring naglipas na idtong mga Lamanita nagka-aranggot nin huli ta saindang pinaggaradan an saindang mga katugangan; kun kaya sinda nangako nin pagbalos laban sa mga Nephita; asin sinda dae na nagmawot pang garadanon an mga katawohan nin Anti-Nephi-Lehi sa panahon na idto.
2 Alagad sainda pinagdara an saindang mga soldados asin nagpasiring sa mga kasagkoran nin kadagaan kan Zarahemla, asin uminatake laban sa mga katawohan na nag-eerok sa kadagaan nin Ammonihah asin pinagdestroso sinda.
3 Asin pagkatapos kaini, nagkaigwa sinda nin kadakul na pakipaglaban kontra sa mga Nephita, kun saen sinda nag-atras asin nagkagaradan.
4 Asin sa pag-iriba nin mga Lamanita na nagkagaradan iyo an haros gabos na banhi ni Amulon asin kan saiyang mga katugangan, na iyo ngani an mga kapadean ni Noah, asin sinda nagkagaradan sa paagi kan mga kamot nin mga Nephita;
5 Asin an katadaan, na nakadurulag pasiring sa sirangan nin kaparangan, asin nakapaggamit nin kapangyarihan asin autoridad na nangingibabaw sa mga Lamanita, nagkausa na kadakul kan mga Lamanita dapat na magkaparara sa paagi nin kalayo nin huli kan saindang paniniwala---
6 Nin huli ta kadakul sainda, pagkatapos na magsapo nin grabeng kadaogan asin nin grabe kadakul na mga kasakitan, nagpoon na magka purukawan sa pagiromdom kan mga tataramon na si Aaron asin an saiyang mga katugangan nagparabalangibog sainda sa saindang kadagaan, kun kaya sinda nagpoon na dae magpaniwala sa mga tradisyon kan saindang mga ama, asin na magtubod sa Kagurangnan, asin na siya nagtao nin dakulang kapangyarihan sa mga Nephita; asin kaya nagkaigwa nin kadakul sainda na nagkabarag-o habang yaraon sa kaparangan.
7 Asin ini nangyaring naglipas na idtong mga tagapagpamahala na iyo an katadaan kan mga kaakian ni Amulon nagkausa na sinda ipatunod sa kagadanan, iyo, an gabos ninda na naniwala sa mga bagay na ini.
8 Ngonian ining pagpapakasakit nagkausa na kadakul kan saindang mga katugangan dapat na pukawan na magka-aranggot; asin nagkaigwa nin pagpoon nin pag-iiriwal-iwal sa may kaparangan; asin an mga Lamanita nagpoon sa paghanap kan banhi ni Amulon asin sa saiyang mga katugangan asin nagpoon na garadanon sinda; asin sinda nagdurulag pasiring sa sirangan nin kaparangan.
9 Asin hilnga sinda pinaghahanap sagkod sa aldaw na ini kan mga Lamanita kaya an mga tataramon ni Abinadi pinapangyaring maglipas na saiyang sinabi manungod sa banhi kan mga kapadean na iyo an nagkausa na siya magsapo nin kagadanan sa paagi nin kalayo.
10 Nin huli ta siya nagsabi sa sainda: Kun ano baya an saindong gigibohon sa sakuya iyo man an tipo nin mga bagay na mangyayari.
11 Asin ngonian si Abinadi iyo an pinaka-enot na nagsapo nin kagadanan sa paagi nin kalayo nin huli kan saiyang paniniwala sa Diyso; ngonian iyo ini baya ang saiyang boot ipasabot, na kadakul an magsasapo nin kagadanan sa paagi nin kalayo, uyon sa saiyang sinapo.
12 Asin siya nagsabi sa mga kapadean ni Noah na an saindang banhi magkakausa nin kadakul na ipapatunod sa kagadanan, sa arog na manera na nangyari saiya, asin na sinda magkakaralat s harayo asin magkakagaradan, magin arog sa saroang karnero na mayong parapastol na napadulag asin nagkagaradan nin mga layas na hayop; asin ngonian, hilnga, an mga tataramon na ini nagkatorotoo, nin huli ta sinda napadulag kan mga Lamanita, asin sinda pinaghaharanap, asin sinda nagkaparahamak.
13 Asin ini nangyaring naglipas na kan an mga Lamanita nahiling na sinda dae kayang makapanggana sa mga Nephita sinda nagbaralik giraray sa saindang sadireng kadagaan; asin kadakul sainda nag-arabot-abot na maki-erok sa kadagaan nin Ishmael asin sa kadagaan nin Nephi, asin nag-ayon kan saindang mga sadire sa mga katawohan nin Diyos, na iyo an mga katawohan nin Anti-Nephi-Lehi.
14 Asin saindang pinagrulubong an saindang mga armas panggiyera, uyon sa ginibo na kan saindang mga katugangan, asin sinda nagpoon na magin matatanos na mga katawohan; asin sinda man nanggad naglakaw sa mga dalan nin Kagurangnan, asin nag-obserba na magsunod kan saiyang mga kasugoan asin sa saiyang mga patakaran.
15 Iyo, asin sinda nagsunod sa ley ni Moises; nin huli ta ini kapakinabangan na sinda dapat na magsusunod sa ley ni Moises sa panahon na ini, nin huli ta ini dae pa man gabos nagka-urutob. Pero maski na ngani kaining ley ni Moises, sinda naglalaom sa pag-abot ni Cristo, habang ipinagpamugtak an an ley ni Moises na iyo an sarong tipo kan saiyang pag-abot, asin nagtutubod na sinda kaipong magsunod kaidtong panluwas na mga kaggibohan hanggan sa panahon na siya dapat na maipahayag sa sainda.
16 Ngonian sinda dae naghuhuna na an kaligtasan minagikan sa paagi kan ley ni Moises; alagad an ley ni Moises nagsirbeng pampakusog kan saindang pagtubod ki Cristo; asin kaya sinda nakapagsaray nin sarong paglaom sa paagi nin pagtubod, pasiring sa daeng kasagkoran na kaligtasan, nangangaputan sa espiritu nin propesiya, na iyo an nagpapahayag kaidtong mga bagay na maarabot.
17 Asin ngonian hilnga, si Ammon, asin si Aaron, asin si Omner, asin si Himni, asin an saindang mga katugangan nag-ogmang gayo, nin huli sa trayumpo na saindang nakamtan sa pag-iriba nin mga Lamanita, nahihiling na an Kagurangnan naggawad sa sainda nin uyon sa saindang mga pangadyeon, asin na saiyang napatunayan an saiyang tataramon sa sainda sa kada partikular.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?