<$BlogRSDUrl$>

Saturday, April 22, 2006

HELAMAN TSAPTER 12 

An mga tawo bakong estable asin tarantado asin madalion gumibo nin maraot--- An Kagurangnan pinakol an saiyang mga katawohan--- An pagkamayo nin mga tawo kumparado sa kapangyarihan nin Diyos--- Sa aldaw nin paghuhukom an mga tawo makakaguno nin daeng katapusan na buhay o daeng katapusan na kondenasyon.

*******

Asin kaya satuyang mahihiling kun gurano kapalso, asin man an pagbarabag-o kan mga puso nin mga kaakian nin mga tawo; Iyo, satuyang mahihiling na an Kagurangnan sa saiyang dakulaon na daeng mabibilang na karahayan nagbebendisyon asin pinagpa-asenso sinda na binubugtak an saindang tiwala saiya.
2 Iyo, asin satuyang mahihiling sa tamang panahon kan saiyang pinapa-asenso an saiyang mga katawohan, iyo, sa pagdadagdag kan saiyang mga umahan, kan saindang mga kakarnerohan asin kan saindang mga kabakahan, asin nin bulawan, asin nin plata, asin nin gabos manera ning mahalagang mga bagay sa lambang klase asin arte; pagliligtason an saindang mga buhay, asin pinagpapaluwas sinda sa mga kamot kan saindang mga kaiwal; pinapalumoy an mga puso kan saindang mga kaiwal na tanganing sinda dae magdeklara nin pakigiyera laban sainda; iyo, asin sa karahayan, ginigibo an gabos na mga bagay para sa ikakarahay asin kaogmahan kan saiyang mga katawohan; iyo, kaya iyo ini an panahon na saindang pinapatagas an saindang mga puso, asin makalingaw sa Kagurangnan nindang Diyos, asin pagtimak-timakan sa irarom kan saindang mga bitis an Solong Banal--- iyo, asin ini nin huli kan saindang kasayunan, asin kan saindang grabe na gayong prosperidad.
3 Asin kaya satuyang nahihiling na laen lang na an Kagurangnan pinagpapakulan an saiyang mga katawohan nin kadakul na mga kasakitan, iyo, laen lang na saiyang pinagbibisita sinda nin may kagadanan asin may panakot, asin may taggutom asin igwa nin gabos na manera nin pamemeste, sinda dae nanggad makakagiromdom saiya.
4 O gurano kahangal, asin gurano kadaeng-kamugtakan, asin gurano karaot, asin pagkamakademonyo, asin gurano kadale an paggibo nin kadaendatahan, asin gurano kaluya an paggibo nin marhay, an mga kaarakian nin mga tawo; iyo, gurano kadale an magdangog sa mga tataramon kan maraot na saro, asin ipamugtak an saindang mga puso sa daeng kamugtakan na mga bagay nin kinaban!
5 Iyo, gurano kadali an mapa-itaas sa kapa-abaw-abawan; iyo, gurano kadalion an maghambog, asin an maggibo nin gabos na manera kaining kadaendatahan; asin gurano kaluya sinda sa paggiromdom sa Kagurangnan nindang Diyos, asin maghinanyog sa saiyang mga pagiromdom, Iyo, gurano kaluya na maglakaw sa mga dalan nin kadunungan!
6 Hilnga, sinda dae nagmamawot na an Kagurangnan nindang Diyos, na iyo an naglalang sainda, dapat na magpamahala asin maghahade sa sainda; maski na ngani kan saiyang dakulaon na karahayan asin kan saiyang pagkaherak para sa sainda, saindang pinagbalewala an saiyang mga pagiromdom, asin sinda naghaharabo na siya an dapat nindang tagapagmato.
7 O gurano daw kadakula an kawaraan kan mga kaarakian nin mga tawo; iyo, magin sinda hababa pang gayo sa alpog kan kinaban.
8 Nin huli ta hilnga, an alpog nin kinaban pinaghihiro padigde asin paduman, pasiring sa kawarakan, sa sugo kan satuyang dakulaon asin daeng katapusan na Diyos.
9 Iyo, hilnga sa boses niya nahimo an burokid-bukid asin an mga kabukidan nangungubog-kubog asin nagkakataranyog.
10 Asin sa paagi nin kapangyarihan kan saiyang boses sinda nagkabaraak, asin nagin mapatag, iyo, nagin arog sa sarong lambakon.
11 Iyo, sa paagi nin kapangyarihan kan saiyang boses an mga pundasyon nagkahiriro, magin sagkod sa pinakasentro kaini.
12 Iyo, sa paagi nin kapangyarihan kan saiyang boses, an mga pundasyon nagkahiriro, magin sagkod sa pinakasentro kaini.
13 Iyo, asin kun siya masabi sa kinaban--- Hiro--- ini minahiro.
14 Iyo, kun siya masabi sa kinaban--- Ika dapat na magbwelta, nganing maglawig an aldaw sa kadakul na oras--- ini mangyayari.
15 Asin kaya, uyon sa saiyang tataramon an kinaban minabalik, asin ini mamangnuhon nin mga tawo na an saldang nag-untok; iyo, asin hilnga, ini iyo nanggad; nin huli ta naseseguro na an kinaban iyo an naghihiro asin bako an saldang.
16 Asin hilnga, baya, kun siya masabi sa mga katubigan kan pinaka-irarom--- Magdagang ka--- ini mangyayari.
17 Hilnga, kun siya masabi sa kabukidan na ini--- Puma-itaas ka, asin magpatihulog asin magbagsak sa siyudad na idto, na tanganing ini malubong--- hilnga ini mangyayari.
18 Asin hilnga, kun an sarong tawo nagtago nin sarong kayamanan sa daga, asin an Kagurangnan magsasabi--- Sumpaon yan, nin huli sa kadaendatahan niya na iyo an nagtago kaiyan--- hilnga, ini mangyayaring sumpaon.
19 Asin kun an Kagurangnan magsasabi--- Sumpaon ka, na tanganing mayong tawo an makatagbo saimo magpoon ngonian na panahon asin sagkod pa man--- hilnga, mayong tawo an makakua kaiyan ngonian asin sagkod pa man.
20 Asin hilnga, kun an Kagurangnan magsasabi sa sarong tawo--- Nin huli kan saimong mga kadaendatahan, ika susumpaon sagkod pa man--- ini mangyayari.
21 Asin kun an Kagurangnan magsasabi--- Nin huli kan saimong mga kadaendatahan ika irarayo gikan sa sakuyang presensiya--- siya magkakausa na ini nanggad mangyayari.
22 Asin herak man saiya na pinanunungdan sabihon ini, nin huli ta ini mapapasaiya na naggigibo nin kadaendatahan, asin siya dae puwedeng maligtas; kun kaya, nin huli kaining kausa, na tanganing an mga tawo puwedeng maliligtas, an pagsosolsol nanggad pinagdeklara.
23 Kun kaya, paladan sinda na nagsosolsol asin nagdadangog sa boses nin Kagurangnan nindang Diyos; nin huli ta ini baya iyo sinda na magkakariligtas.
24 Asin baya an Diyos magtutugot, sa saiyang dakulang kapanoan, na tanganing an mga tawo puwedeng madara pasiring sa pagsosolsol asin marhay na mga gibo, na tangani baya sinda maibabalik pasiring sa grasya nin huli sa grasya, uyon sa saindang mga gibo.
25 Asin ako nagmamawot na an gabos na mga tawo puwedeng maliligtas. Pero samuyang nabasa na sa kadakulaon asin huring aldaw igwa nin iba na ipagrarayo paluwas, Iyo, siisay baya an irarayo gikan sa presensiya nin Kagurangnan;
26 Iyo, siisay daw an ipagwawalat sa sarong estado nin daeng katapusan na kasakitan, n mag-uutob sa mga tataramon na nagsasabi: Sinda na nakapaggibo nin marhay magkakaigwa nin daeng katapusang buhay; asin sinda na nakapaggibo nin maraot magkakaigwa nin daeng katapusan na damnasyon. Asin kaya iyo ini. Amen.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?