<$BlogRSDUrl$>

Wednesday, January 05, 2005

2 NEPHI TSAPTER 33 

An mga tataramon ni Nephi gabos totoo --- An mga ini nagpapatotoo ki Cristo --- Sinda na nagtubod ki Cristo nagtutubod sa mga tataramon ni Nephi --- Sinda magtitindog bilang sarong saksi sa atubangan nin kahusgaran.

*******

Asin ngonian ako, si Nephi, dae makasurat kan gabos na mga bagay na itinukdo ko sa sakuyang mga katawohan; ni ako sarong matibay sa pagsusurat, na arog kan pagtataram; nin huli ta kun an sarong tawo magtataram sa kapangyarihan nin Espiritu Santo an kapangyarihan kan Espiritu Santo iyo an magdadara kaini pasiring sa mga puso kan mga kaakian nin mga tao.
2 Pero hilnga, igwa nin kadakul na nagpapatagas kan saindang mga puso kontra sa Espiritung Banal, na ini mayong lugar sa sainda; kun kaya, sinda nagtapok paharayo nin kadakul na mga bagay na naisurat na asin pinaghuhuna-huna an mga bagay na ini na mayo daang kamugtakan.
3 Pero ako, si Nephi, iyo an nagsurat kaining sakong naisurat, asin ako ginaganahan kaini na arog sa may dakulang halaga, asin lalo na sa sakuyang mga katawohan. Nin huli ta ako nangangadye padagos para sainda sa aroaldaw, asin an sakuyang mga mata iyo an nagpapabasa kan sakuyang ulunan sa pagkabanggi, nin huli sa sainda; asin ako nag-aagrangay sa sakuyang Diyos na may pagsarig, asin ako nakakaaram na saiyang dadangogon an sakuyang mga inagrangay.
4 Asin ako nakakaaram na an Kagurangnang Diyos iyo an magkokonsagra kan sakuyang mga pangadye para sa ikakarahay kan sakuyang mga katawohan. Asin an mga tataramon na sakuyang naisurat sa kaluyahan mahihimong magin makusog sa sainda; nin huli ta ini iyo an magtutulak sainda na gumibo nin marahay; ini hinimong ipaaram sa sainda kan saindang mga ama; asin ini nagsasabi tungkol ki Jesus, asin magtutulak sainda na magtubod sa saiya, asin magin matatag hanggan sa katapusan, na iyo an buhay na daeng kasagkoran.
5 Asin ini nagtataram nin maisog laban sa kasalan, na uyon sa kalinawan nin katotohanan; kun kaya, mayong tawo na maaanggot sa mga tataramon na sakuyang naisurat laen lang kun siya igwa nin espiritu nin diyablo.
6 Ako mapamuraway sa kalinawan; ako mapamuraway sa katotohanan; ako mapamuraway sa sakuyang Jesus, nin huli ta saiyang binalukat an sakuyang kalag gikan sa impyerno.
7 Ako igwa nin pagkamuot para sa sakuyang mga katawohan, asin may dakulang pagtubod ki Cristo na ako makakasumpong nin kadakul na mga kalag na mayong digta sa saiyang tukawan sa paghusga.
8 Ako igwa nin pagkamuot para sa Judio --- ako nagsabi na Judio, nin huli ta an boot kong sabihon sa sainda na kun saen ako naggikan.
9 Ako igwa man nin pagkamuot para sa mga Hentil. Pero hilnga, nin huli ta mayo sa sainda na ako puwedeng maglaom laen lang kun sinda mangyayaring makipagbalikan para ki Cristo, asin maglaog sa sadit na pintuan, asin maglakaw sa matanos na dalan pasiring sa buhay, asin magpadagos na maglakaw sa dalan hanggan sa katapusan kan aldaw nin probasyon.
10 Asin ngonian, sakuyang namumutan na mga tugang, asin man Judio; asin gabos kamong mga puro nin kinaban, magdangog sa mga tataramon na ini asin magtubod ki Cristo; asin kun kamo dae magtubod kaining mga tataramon, magtubod ki Cristo. Asin kun kamo magtutubod ki Cristo kamo magtutubod man kaining mga tataramon, asin siya an nagtao kaini sa sakuya; asin an mga ini an magtutukdo sa gabos na mga tawo na sinda dapat na gumibo nin karahayan.
11 Asin kun sinda bakong mga tataramon ni Cristo, maghusga kamo --- nin huli ta si Cristo iyo an magpapahiling sa saindo, na igwa nin kapangyarihan asin dakulang kamurawayan, na sinda saiya mismong mga tataramon, sa huring aldaw; asin kamo asin ako magtitindog lalawgon sa lalawgon sa atubangan niya; asin kamo makakaaram na ako isinusugo niya na magsurat kaining mga bagay, maski na ngani ako maluya.
12 Asin ako mapangadye sa Ama sa pangaran ni Cristo na kadakul satuya, kun bago gabos, mapupuwedeng mangyaring maligtas sa saiyang kahadean sa dakula asin huring aldaw na iyan.
13 Asin ngonian, sakuyang namumutan na mga tugang, idtong gabos na yaon sa laog nin harong kan Israel, asin gabos kamong mga puro nin kinaban, ako mataram sa saindo na arog sa boses nin saro na nagkukurahaw gikan sa alpog: Paaram hanggan sa dakulang aldaw na iyan mag-abot.
14 Asin kamo na habong makikisumaro sa karahayan nin Diyos, asin nagrespeto sa mga tataramon kan mga Judio, asin man sa sakuyang mga tataramon, asin sa mga tataramon na magluluwas gikan sa nguso kan Kordero nin Diyos, hilnga, ako nagpapaaram nin sarong daeng katapusan na pamamaaram, nin huli ta an mga tataramon na ini iyo an magkokondena sa saindo sa huring aldaw.
15 Nin huli ta kun ano an sakuyang sineselyuhan sa kinaban, iyo an magdadara laban saindo sa atubangan nin husgado; nin huli ta mismo an Kagurangnan an nagsugo sako, asin ako kaipong gayo na magsunod. Amen.


Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?