<$BlogRSDUrl$>

Saturday, January 08, 2005

JACOB TSAPTER 3 

An tunay na puso maresibe nin marahayon na tataramon nin Diyos --- An katanosan kan mga Lamanita nagsobra pa kesa katanosan kan mga Nephita --- Si Jacob nagpatanid laban sa pangangalunya, kahalayan, asin lambang kasalan.

*******

Pero hilnga, ako, si Jacob, magtataram sa saindo na may tunay na mga puso. Maghiling kamo sa Diyos na igwa nin kapusugan sa isip, asin magpangadye saiya na may bulanos pagtubod, asin siya magpapaomay saindo sa saindong mga kakulugan, asin siya maghahayag kan saindong kausa, asin magpapadara nin histisya pababa sainda na nagmamawot kan saindong pagkadestroso.
2 O gabos kamo na may tunay na puso, iitaas an saindong mga payo asin resibihon an marahayon na tataramon nin Diyos, asin magpista sa saiyang pagkamuot; nin huli ta kamo maggigibo kaini, kun an saindong mga isip pusog, sagkod pa man.
3 Pero, makaherak man, makaherak man, sa saindo na dae tunay an mga puso, na mga maaati sa aldaw na ini sa atubangan nin Diyos; nin huli ta laen lang na kun kamo magsosolsol an daga sinusumpa para sa saindong kamugtakan; asin an mga Lamanita, na bakong mararaot na arog nindo, maski na ngani na sinda pinagsumpa nin sarong marigsok na sumpa, iyo an magpapakol sa saindo magin hanggan sa pagkadestroso.
4 Asin an panahon hidaling mag-aabot, na laen lang kun kamo magsosolsol, sinda iyo an magsasadire kan daga na saindong kamanahan, asin an Kagurangnan Diyos iyo an maglalaen paharayo kan mga matatanos paluwas gikan man sana sa saindo.
5 Hilnga, an mga Lamanitang mga tugang nindo, na saindong ikinakaanggot nin huli kan saindang mga kadaendatahang mga gawi asin an sumpa na nag-abot sa saindang mga kublit, na iyo lugod an mas matanos kesa saindo; nin huli ta sinda dae nakakalingaw sa mga kasugoan nin Kagurangnan, na itinao sa satuyang mga ama--- na sinda magkakaigwa sana nin sarong agom na babae, asin mga kabit sinda dapat na mayo, asin mayo nin sarong maggibo nin mga karumputan sa sainda.
6 Asin ngonian, an kasugoan na ini saindang obserbadong sinusunod; kun kaya, nin huli kaining paggigibong pagsunod, sa pagmamato kaining kasugoan, an Kagurangnang Diyos dae sinda hahampakon, pero magin maheherakon sa sainda; asin sarong aldaw sinda magigin sarong banal na mga katawohan.
7 Hilnga, an saindang mga agom na lalake nagmumuot sa saindang mga agom na babae, an saindang mga agom na babae nagmumuot sa saindang mga agom na lalake; asin an mga agom na lalake asin mga agom na babe nagmumuot sa saindang mga kaarakian; asin an saindang daeng pagtubod asin an saindang kaanggutan sa saindo nagin iyo ta nin huli sa kadaendatahan kan saindang mga ama; kun kaya, gurano kamo karahay kesa sa sainda, sa paghilingon kan saindong marhay na Kaglalang?
8 O mga tugang ko, ako natatakot na laen lang na kamo magsosolsol kan saindang mga kasalan na an saindang mga kublit magigin mas maputi kesa saindo, kun kamo dadarahon kaiba ninda sa atubangan kan trono nin Diyos.
9 Kun kaya, sarong kasugoan ako matao saindo, na iyo an tataramon nin Diyos, na kamo dae na maki-iwal laban sa sainda nin huli sa kaitoman kan saindang mga kublit; ni maki-iwal kamo laban sainda nin huli kan saindong kadaendatahan; pero kamo mismo an maggiromdom kan saindo man sanang kadaendatahan, asin giromdoma baya na an saindang kadaendatahan nangyari nin huli man sana kan saindang mga ama.
10 Kun kaya, kamo maggigiromdom kan saindong mga kaarakian, kun paano nindo kinulpa an saindang mga puso nin huli sa ehemplo na saindong ipinahiling sa atubangan ninda; asin man, giromdoma na kamo man, nin huli sa saindong kadaendatahan, puwedeng magdara sa mga kaarakian nindo sa pagkapahamak, asin an saindang mga kasalan ipapatong sa saindong mga payo sa huring aldaw.
11 O mga tugang ko, dangoga baya an sakuyang mga tataramon; pukawa baya an mga kairaroman kan saindong mga kalag; yugyuga nindo an saindong mga sadire na kamo magimata gikan sa kinamumugtakan nindong kagadanan; asin buhian nindo an saindong mga sadire gikan sa mga kakulugan nin impyerno na kamo dae magin mga anghel nin diyablo, na ipag-aapon sa lawa nin kalayo asin nag-aagabaab na lapok na iyo an ikaduwang kagadanan.
12 Asin ngonian ako, si Jacob nagtataram nin kadakul pang mga bagay sa mga katawohan ni Nephi, nagpapatanid sainda laban sa pangangalunya asin kahalayan, asin lambang klase nin kasalan, nagsasabi sainda nin makakangorongirhat na mga kamumugtakan sa sainda.
13 Asin sarong sanggatoson na parte kan mga partiripon-tipon kaining mga katawohan, na ngonian nagpopoon na magin dakul, dae maisusurat sa mga laminang ini; pero kadakul kan saindang mga nakaginibohan an mga naisurat na sa mga darakulang lamina, manungod sa saindang mga pakikigiyera, asin kan saindang pakikipaglaban, asin an mga paghahade kan saindang mga hade.
14 An mga laminang ini inapud na mga lamina ni Jacob, asin sinda ginibo sa paagi kan kamot ni Nephi. Asin ako magtatapos na sa pagsasabi kan mga tataramon na ini.


Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?