<$BlogRSDUrl$>

Wednesday, January 05, 2005

AN LIBRO NI JACOB TSAPTER 1 

Tugang ni Nephi

An mga tataramon nin saiyang pagbabalangibog sa saiyang mga katugangan. Saiyang pinagribong an sarong tawo na boot na mangibabaw sa mga doktrina ni Cristo. Sarong kadikit na mga tataramon manungod sa estorya kan mga katawohan ni Nephi.

TSAPTER 1

Si Jacob asin si Joseph nagmawot na manhikayat sa mga tawo na magtubod ki Cristo asin magsunod sa saiyang mga kasugoan --- si Nephi nagadan --- an karatan nangingibabaw sa mga Nephita.

*******

Nin huli ta hilnga, ini mangyayaring maglipas na singkuwenta asin limang taon an nakaagi magpoon sa panahon na si Lehi naghale sa Jerusalem; kun kaya, si Nephi iyo an nagtao sakuya, Jacob, nin sarong kasugoan mapanungod sa saradit na lamina, na kun saen an mga ini nakaukit.
2 Asin siya nagtao sakuya, Jacob, nin sarong kasugoan na ako dapat na magsurat sa mga laminang ini nin kadikit na mga bagay na sakuyang pinagkonsidera na mas mahalaga; na dae ako dapat magtukar, laen lang kun ini magian sana, manungod sa kasaysayan kaining mga katawohan na inaapud na katawohan ni Nephi.
3 Nin huli ta siya nagsabi na an kasaysayan kan saiyang mga katawohan dapat na iukit sa saiyang ibang mga lamina, asin na sakong itatago ining mga lamina asin itatao ko sa sakuyang banhi; gikan sa henerasyon hanggan sa sarong henerasyon.
4 Asin kun may mga pagtutukdo na sarong sagrado, o pagpapahayag na sarong dakula, o pagpropesiya, na sakong dapat na iukit an mga titulo kan mga ini sa mga lamina, asin tukaron sinda hanggan posible, alang-alang ki Cristo, asin alang-alang sa satuyang mga katawohan.
5 Nin huli ta sa pagtubod asin dakulang kahaditan, ini tunay man nanggad na ipinahiling satuya an mapanungod sa satuyang mga katawohan, na kun anong mga bagay na dapat na mangyayari sa sainda.
6 Asin kami man may kadakul na mga kapahayagan, asin an espiritu nin kadakul na pahayag; kun kaya, kami nag-aaram ki Cristo asin sa saiyang kahadean, na dapat na mag-abot.
7 Kun kaya kami naghihingohang magtrabahong gayo sa samuyang mga katawohan, na tanganing samuyang mahikayat sinda na magdulok ki Cristo, asin makisumaro sa karahayan nin Diyos, na tanganing sinda maglaog sa saiyang kapahingaloan ta kun dae sa kadakul na mga paagi siya dapat na magsumpa sa saiyang kapadusahan na sinda nanggad dae dapat na makalaog dyan, na arog sa pagpapasuya sa mga aldaw nin tentasyon habang an mga kaarakian nin Israel nag-eerok pa sa kaparangan.
8 Kun kaya, kami naggigibo sa Diyos na kami manhihikayat sa gabos na mga tawo na dae nanggad sinda magrebelde laban sa Diyos, na siya pasuyaon na tanganing maanggot, pero gibohon na an gabos na mga tawo magtubod ki Cristo, asin hilingon an saiyang kagadanan, asin pagpakasakit sa saiyang krus, asin darahon an kasupganan kan kinaban; kun kaya, ako, si Jacob, ibinugtak ini sa sakuyang sadire na mag-utob sa kasugoan kan sakuyang tugang na si Nephi.
9 Ngonian si Nephi nagpoon nang magin sarong gurang, asin saiyang nahihiling na siya sa madaling panahon magagadan; kun kaya, siya nagpili nin sarong tawo na magin sarong hade asin sarong tagapamayo para sa saiyang mga katawohan ngonian, na uyon sa pagpapamayo kan mga hade.
10 An mga tawo na nagmumuot ki Nephi na gayo, siya na nagin sarong dakulang tagapagbantay ninda, na nagwawasiwas nin espada ni Laban sa pagbabantay para sa saindang depensa, asin naghihingohang magtrabaho para sa gabos niyang mga aldaw para sa saindang kapakanan---
11 Kun kaya, an mga katawohan nagmawot na saindang darahon sa paggigiromdom an saiyang pangaran. Asin siisay an tagapamahala para sa saiyang katungkulan inaapud kan mga katawohan, na ikaduwang Nephi, ikatulong Nephi, asin sa masurunod, na uyon sa pagpapapamahala kan mga hade; asin kaya sa arog kaini sinda inapud kan mga katawohan, maski na ngani sa anuman na kapangaranan sinda igwa.
12 Asin ini mangyayaring maglipas na si Nephi naggadan.
13 Ngonian an mga katawohan na bakong mga Lamanita inaapud na mga Nephita; daeng pagkukulang, sinda inaapud na mga Nephita, mga Jacobita, mga Josephita, mga Zoramita, mga Lamanita, mga Lemuelita, asin mga Ismaelita.
14 Pero ako, si Jacob, dae magpoon ngonian paglaen-laenon sinda sa mga arog kaining mga kapangaranan, pero ako mag-aapud sainda na mga Lamanita na nagmawot na destrosohon an mga katawohan ni Nephi, asin an mga nakiki-amigo ki Nephi sakuyang aapudon na mga Nephita, o an mga katawohan ni Nephi, na uyon sa pagpapamahala kan mga hade.
15 Asin ngonian ini nangyaring naglipas na an mga katawohan ni Nephi, na yaon sa pagpapamahala kan ikaduwang hade, nagpoon na nagdakula an katagasan kan saindang mga puso, asin nagumon an saindang mga sadire sa arog kan mararaot na mga gibo, na ini bagay nagin arog ki David sa lumang panahon na nagmamawot nin kadakul na mga agom asin mga kabit, asin man ki Solomon, an saiyang ake.
16 Iyo, asin sinda man nagpoon nang maghahanap nin kadakul na bulawan asin plata, asin nagpopoon na magin mapagpalangkaw pasiring sa kapaabaw-abawan.
17 Kun kaya, ako, si Jacob, nagtao sa sainda kaining mga tataramon na arog kan akong itinutukdo sainda sa templo, na nagin enot kong nakua ining kasibutan hale sa Kagurangnan.
18 Nin huli ta ako, si Jacob, asin an sakuyang tugang na si Joseph na konsagradong mga padi asin mga paratukdo kaining mga katawohan, sa paagi kan mga kamot ni Nephi.
19 Asin samuya man nanggad pinaghingoha na magampanan an samuyang opisina para sa Kagurangnan, na dara-dara nyamo an responsibilidad, nagsisimbag sa mga kasalanan kan mga katawohan sa ibabaw kan samuyang mga sadireng payo kun kami dae nagtutukdo sainda sa tataramon nin Diyos na may bilog na paghihingoha; kun kaya, sa paagi nin pagtatrabaho sa bilog ming kusog na an saindang dugo puwedeng dae magmantsa sa samuyang mga bado; ta kun sa ibang paagi na an saindang dugo magmamantsa sa samuyang mga bado, asin kami dae nanggad manumpungan na mayong digta sa huring aldaw.


Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?