<$BlogRSDUrl$>

Saturday, January 08, 2005

JACOB TSAPTER 4 

An gabos na mga propeta nagsamba sa Ama sa pangaran ni Cristo --- An pagdulot ni Abraham ki Isaac sarong kapareho nin Diyos asin an saiyang Bugtong na Pinili --- An mga tawo dapat na makipag-olian kan saindang mga sadire sa Diyos sa paagi nin pagbabayad-sala --- An mga Judio magsisikwal sa gapong pundasyon.

*******

Ngonian hilnga, ini mangyayaring maglipas na ako, si Jacob, na nakapagtukdo nang gayo sa sakuyang mga katawohan sa paagi nin tataramon, (asin ako dae makakasurat pero sa kadikit na sakuyang mga tataramon, nin huli t asa kadepesilan kan pag-uukit kan satuyang mga tataramon sa mga lamina) asin aram nyamo na an mga bagay na samuyang isinusurat sa ibabaw nin mga lamina kaipuhan na yaon pirme;
2 Pero sa anuman na mga bagay na satuyang sinurat sa ibabaw nin arin man na bagay laen lang kun ini nakasurat sa mga lamina napapara nin kadikit na mga tataramon sa ibabaw kan mga lamina, na makakapagtao sa satuyang mga kaarakian, asin man sa satuyang namumutan na mga katugangan, nin sadit na grado nin kaaraman manungod satuya, o mapanungod sa saindang mga ama---
3 Ngonian sa bagay na kami nag-oogma; asin kami maigot na naghihingoha na iukit an mga tataramon ibabaw nin mga lamina, na naglalaom na an samuyang mga namumutan na katugangan asin an samuyang mga kaarakian magreresibe sainda na may pagpapasalamat sa mga puso, asin magbasa sa sainda na tanganing sinda puwedeng makanuod na may kaogmahan asin bakong kamondoan; ni may paghamak, mapanungod sa saindang mga enot na kamagurangan.
4 Nin huli ta, para sa intension na ini kun kaya samuyang isinurat an mga bagay na ini, na tanganing sinda makaaram na kita nakakaaram ki Cristo, asin na kita may sarong paglaom sa saiyang kamurawayan sa kadakul na mananggatos na mga taon bago pa man siya mag-abot; asin bako sanang kita sa satuyang mga sadire na nagkaigwa nin sarong paglaom kan saiyang kamurawayan, kundi pati man an gabos na mga banal na propeta na mga naenot pa satuya.
5 Hilnga, sinda nagtutubod ki Cristo asin nagsamba sa Ama sa pangaran niya, asin man kita nagsamba sa Ama sa saiyang pangaran. Asin nin huli sa pagmamawot na ini satuyang sinusunod an ley ni Moises, na nagtutukdo sa satuyang mga kalag sa saiya; asin nin huli kaining kausa ini pinapabanal satuya para sa pagkamatanos, magin arog ini sa pagkabilang ki Abraham sa kaparangan na nagin masinunod-sunod sa mga kasugoan nin Diyos sa pagdulot kan saiyang akeng si Isaac, na iyo an nagin kapareho sa gibo nin Diyos asin kan saiyang Bugtong na Piniling Ake.
6 Kun kaya, satuyang hinanap an mga propeta, asin nagkaigwa kita nin kadakul na kapahayagan asin kan espiritu nin pagpropesiya; asin sa pagkaigwa kaining gabos na mga patotoo nagkaigwa kita nin sarong paglaom, asin an satuyang pagtubod dae nanggad matatanyog, sa kadaklan na mga bagay na ini na kita tunay na makakapagsugo sa pangaran ni Jesus asin maski na ngani mismo an mga kahoy nagtutubod satuya, o an mga kabukidan, o an mga balud sa dagat.
7 Dae magkukulang, an Kagurangnang Diyos iyo an nagpahiling satuya kan satuyang kaluyahan na tanganing kita puwedeng makaaram na ini nangyari sa paagi kan saiyang grasya, asin kan saiyang dakulaang pagpapakumbaba sa mga kaarakian nin mga tawo, na tanganing kita magkaigwa nin kapangyarihan na gumibo sa mga bagay na ini.
8 Hilnga, dakula asin makangangalas an mga gibo nin Kagurangnan. Gurano na dae matugkad an mga kairaroman kan mga misteryo niya; asin ini imposibleng gayo na an tawo makakaaram kan gabos niyang mga paagi. Asin mayong tawo na puwede sanang makakaaram kan saiyang mga paagi laen lang kun ini ipinapahayag sa saiya; kun kaya, mga tugang, dae nindo paghamakon an mga kapahayagan nin Diyos.
9 Nin huli ta hilnga, sa paagi kan kapangyarihan nin saiyang tataramon an tawo nag-abot sa lalawgon nin kinaban, na an kinaban na ini iyo an paglalang sa paagi kan kapangyarihan nin saiyang tataramon. Kun kaya, kun an Diyos na nagpuwedeng nagtaram asin nangyari sa mundo, asin nagtaram asin an tawo nalalang, o kaya, tadaw ta dae makapagsugo kan kinaban, o an kaggibohan kan saiyang mga kamot sa ibabaw kaini, na uyon sa saiyang pagboot asin kaogmahan?
10 Kun kaya, mga tugang, dae magmawot na tukdoan an Kagurangnan, kundi magresibe kan tukdo gikan sa saiyang kamot. Nin huli ta hilnga, kamo mismo sa saindong mga sadire nakakaaram na siya nagtutukdo sa kadunungan, asin sa hustisya, asin may dakulang pagkaherak, na nangingibabaw sa gabos na saiyang mga gibo.
11 Kun kaya, namumutan na mga tugang, makipagbalikan ka sa saiya sa paagi nin pagbayad-sala ni Cristo, an saiyang Bugtong na Piniling Ake, asin na kamo puwedeng magkaigwa nin sarong pagkabuhay-liwat, na uyon sa kapangyarihan kan pagkabuhay-liwat na yaon ki Cristo, asin mai-atubang bilang pang-enot na mga prutas ni Cristo sa Diyos, na may pagtubod, asin nagkaigwa nin sarong marhay na paglaom sa kamurawayan niya bago pa man siya nagpahiling kan saiyang sadire sa laman.
12 Asin ngonian, mga namumutan, dae kamo magngalas na ako magsasabi saindo kan mga bagay na ini; nin huli ta tadaw baya ta dae ako magtaram manungod sa pabayad-sala ni Cristo, asin makamtan an sarong perpektong kaaraman manungod saiya, arog kan makamtan an kaaraman manungod sa sarong pagkabuhay-liwat asin kan kinaban na maabot?
13 Hilnga, sakuyang mga tugang, siya na nagpropesiya, tugutan siyang magpropesiya para sa pagka-intende nin mga tawo; nin huli ta an Espiritu nagtataram sa katotohanan asin dae nagpuputik. Kun kaya ini nagtataram nin mga bagay na arog kan nahihiling ngonian, asin kan mga bagay na arog kan mahihiling sa maabot; kun kaya, an mga bagay na ini ipinapahiling sa satuya nin malinaw, para sa ikaliligtas kan satuyang mga kalag. Pero hilnga, bako sana kita an mga saksi kan mga bagay na ini; nin huli ta an Diyos nagtaram man sa sainda na mga propeta kan lumang panahon.
14 Pero hilnga, an mga Judio iyo an may mga tisong-liog na mga katawohan; asin saindang pinaghamak an mga tataramon na malinaw, asin pinaggagaradan an mga propeta, asin maghanap sa mga bagay na dae ninda pa maintendihan. Kun kaya, nin huli kan saindang pagkabuta, na na pagkabuta nag-abot sa paagi kan harayong paghilingon kan marka, kaya sinda nagkahurulog; nin huli ta an Diyos iyo mismo an naghale kan saiyang kalinawan gikan sainda, asin iyo an nagtao sainda nin kadakul na mga bagay na dae ninda maiintindihan, nin huli ta pinagmawot ninda ini. Asin ta sinda nagmawot kaini kaya an Diyos ginibo ini, na tanganing sinda magkaturumba.
15 Asin ngonian ako, si Jacob, pinag-aakay kan Espiritu na magpropesiya; nin huli ta sakuyang naiisip na paagi kan mga gibo kan Espiritu na yaon sakuya, na sa paagi kan pagkaturumba kan mga Judio saindang isisikwal an gapo na iyo kuta na an saindang magagamit sa pagtugdok asin magkaigwa nin ligtas na pundasyon.
16 Pero hilnga, uyon sa mga kasuratan, an gapong ini magigin dakula, asin an huri, asin an solong tunay na pundasyon, na kun saen an mga Judio puwedeng magtugdok.
17 Asin ngonian, sakong namumutan, paano ini magin posible na an mga ini, pagkatapos na saindang isinikwal an tunay na pundasyon, puwedeng makapagtugdok sa ibabaw kaini, na tanganing ini magin pamayo kan saindang gapong-pangilid?
18 Hilnga, sakuyang namumutan na mga tugang, ako an magbubukas kaining misteryo para saindo; ta kun ini dae ko gibohon, sa anuman na mga paagi, matatanyog ako gikan sa kapusugan kan Espiritu, asin matumba man nin huli kan sobra kong kahaditan para saindo.


Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?