<$BlogRSDUrl$>

Friday, May 14, 2004

1 NEPHI TSAPTER 17 

Si Nephi sinugo na gumibo nin sarong barko --- Nagkontra an saiyang mga tugang --- Saiyang pinagiromdom sa sainda sa paagi nin pagbalik-saysay sa kasaysayan tungkol sa pakikipagkasundo nin Diyos sa Israel --- Siya napano nin kapangyarihan nin Diyos --- An saiyang mga tugang pinagbawalan na hiroon siya, ta baka sinda magigin arog sa dagang na tambo.

*******

Asin ini nangyaring naglipas na kami giraray nagpadagos kan samuyang paglakbay sa kaparangan; asin kami naglakbay nin haros pasirangan magpoon sa panahon na idto. Asin kami naglakbay asin nagtios nin grabeng pagsakit sa kaparangan; asin an samuyang mga babae nag-araki nin mga kaakian sa kaparangan.
2 Asin grabeng marhay an mga biyaya nin Kagurangnan sa samuya, na habang kami namumuhay lang sa paagi nin hilaw na karne, an samuyang mga kababaehan nagtao nin saganang gatas para sa saindang mga kaakian, asin sinda mga makukusog, iyo, na garo arog sa mga darakulang tawo; asin sinda nagpoon na makayahan an saindang paglalakbay na mayong mga paggugurumod-gumod
3 Asin kaya samuyang nahihiling na an mga katugonan nin Diyos seguradong nasusunod. Asin kun ining mga kaakian nin mga tawo nagsusunod sa mga katugonan nin Diyos, saiyang Tinataw-an nin kakanon sinda, asin pinapakusog sinda, asin nagtatao nin paagi na tanganing magibo ninda an bagay na saiyang pinagsusugo sa sainda; kun kaya, siya nagtao nin mga paagi para samuya tanganing kami makapamuhay sa kaparangan.
4 Asin kami namumuhay sa laog nin kadakul na mga taon, iyo, na nag-abot nin walong taon na yaon sa kaparangan.
5 Asin kami nakaabot sa lugar na samuyang inapud na Masagana, nin huli sa kadakulan nin prutas asin man mga tangguli; asin an gabos na ining mga bagay pinag-andam nin Kagurangnan na tanganing dae kami mapapara. Asin samuyang nahiling an kadagatan, na samuyang inapud na Irreantum, na an boot sabihon, kadakulon na katubigan.
6 Asin ini nangyaring naglipas na kami nagtugdok kan samuyang mga tolda sa may baybayon; asin maski na ngani na kami nagtios nin kadakul na kasakitan asin sobrang pagdusa, iyo, grabe talaga na dae mi na masusurat sinda gabos, kami grabeng marhay an kaogmahan kan kami makaabot na sa may baybayon; asin inapud mi an lugar na Masagana, nin huli sa kadakulan nin prutas.
7 Asin ini nangyaring naglipas na pagkatapos na ako, si Nephi, nakapamuhay sa daga nin Masagana sa laog nin kadakul na mga aldaw, an tingog nin Kagurangnan nag-abot sakuya, na nagsasabi: Magbuhat ka, asin magduman ka sa kabukidan. Asin ini nangyaring naglipas na ako nagbuhat asin nagpaduman sa kabukidan, asin nagmakimaherak sa Kagurangnan.
8 Asin ini nangyaring naglipas na an Kagurangnan nagtaram sa sakuya, na nagsasabi: Ika magibo nin sarong barko, sa disenyong ipapahiling ko saimo, na tanganing madara ko an saimong katawohan sa balyo kaining mga katubigan.
9 Asin ako nagsabi: Kagurangnan, saen po tabi ako maghahanap na ako makanagbo nin bakal na tutunawon, na tanganing makakagibo ako nin mga kagamitan sa paggibo nin barko sa disenyong ipinahiling mo sa sakuya?
10 Asin ini nangyaring naglipas na an Kagurangnan sinabi sakuya kun saen ako magduman na tanganing makakua ako nin bakal, na sakuyang gigibohon na mga kagamitan.
11 Asin ini nangyaring naglipas na ako, si Nephi, naggibo nin bulsang-panghayop nin kalayo, na himo nin kublit kan mga hayop; asin pagkatapos na ako makagibo nin bulsang-panghayop, na puwede kong magamit sa paghayop nin kalayo, pinagkiskis an duwang mga gapo na ako makapagmakot nin kalayo.
12 Ta an Kagurangnan dae nagtutugot na kami magmakot nin kadakul na kalayo, habang kami naglalakbay sa kaparangan; ta siya nagsabi: Ako maghihimo kan saindong kakanon na magigin mahamison, na kamo dae na kaini magluluto pa.
13 Asin Ako man magigin ilaw nindo sa kaparangan; asin Ako an mag-aandam kan dalan sa atubangan nindo, na kun ini mangyari na kamo magsusunod kan sakuyang mga katugonan; kun kaya, habang sinusunod nindo an sakuyang mga katugonan kamo dadarahon pasiring sa pinagpromisang daga; asin kamo makakaaram na sa paagi ko kamo pinagdara.
14 Iyo, asin an Kagurangnan nagsabi man na: Pagkatapos na kamo mag-abot na sa pinagpromisang daga, kamo makakaaram na Ako, an Kagurangnan, an Diyos; asin na Ako, an Kagurangnan, an nagligtas sa saindo gikan sa pagkadestroso; iyo, na Ako an nagdara saindo paluwas sa daga nin Jerusalem.
15 Kun kaya, ako, si Nephi, naghingoha na makasunod sa mga katugonan nin Kagurangnan, asin na ako nagpagiromdom s a sakuyang mga tugang na main matinubod-tubod asin mahigos.
16 Asin ini nangyaring naglipas na ako naggibo nin mga kagamitan na bakal na sakuyang tinunaw gikan sa gapo.
17 Asin kan mahiling kan sakuyang mga tugang na ako magpopoon na sa paggibo nin sarong barko, sinda nagpoon na maggugurumod-gumod laban sakuya, na nagsasabi: An satuyang tugang saro nang hangal, ta saiyang pinag-iisip na makakagibo siya nin sarong barko; iyo, siya man nag-iisip na siya makakabalyo kaining dakulang mga katubigan.
18 Asin kaya an sakuyang mga tugang nag-agrangay laban sakuya, asin ginugusto nindang habong magtrabaho, ta sinda habong magtubod na ako makakagibo nin sarong barko; ni sinda makatubod na ako sinugo sana nin Kagurangnan.
19 Asin ngonian ini nangyaring naglipas na ako, si Nephi, sobrang marhay an kamundoan nin huli sa katagasan kan saindang mga puso; asin ngonian kan mahiling ninda akong nagin mamundoong sinda nagin maogmahon sa laog kan saindang mga puso, na tanganing sinda labaw an pagka-ogma sakuya, na nagsasabi: Kami nakakaaram na ikaw dae nanggad makakagibo nin sarong barko, ta kami nakakaaram na ikaw nagkukulang sa kaaraman; kun kaya, ikaw dae nanggad makakatapos sa arog kaiyan na dakulaong trabaho.
20 Asin ika arog na gayo sa satuyang ama, na dinadara kan saiyang mga kalokohan na imahinasyon kan saiyang puso; iyo, siya an nagdara samuya paluwas sa daga nin Jerusalem, asin kami nagin lagalag sa kaparangan sa kadakul na mga taon; asin an satuyang mga kababaehan nagsakripisyo, maski na ngani sinda nagbabados nin aki; asin sinda nagmundag nin mga kaakian sa kaparangan asin nagdusa nin kadakul na mga bagay, puwera sana nin kagadanan; asin mas marhay pang sinda nagkagaradan na bago pa man sinda nagruluwas sa Jerusalem kesa magtios kaining mga kasakitan.
21 Hilnga, sa kadakul na mga taon na kami nagtios sa kaparangan, na sa panahon kuta nang ito kami nag-oogma sa mga bagay na samuyang mga pagsadire asin sa daga na samuyang kamanahan; iyo, asin kami kuta na nagin maogmahon.
22 Asin kami nakakaaram na an mga katawohan na yaon duman sa Jerusalem mga matatanos na mga katawohan; ta saindang sinusunod an mga patakaran asin mga hatol nin Kagurangnan, asin an gabos niyang mga katugonan, na uyon sa mga ley ni Moises; kun kaya, kami nag-aaram na sinda mga matatanos na mga katawohan; asin an satuyang ama an naghatol sainda, asin iyo man an nagdara satuya nin huli ta kita nagdadangog sa saiyang tataramon; iyo, an satuyang tugang arog na gayo sa saiya. Asin sa arog kaining mga tataramon na an sakuyang mga tugang naggugurumod-gumod asin nag-aagrangay laban samuya.
23 Asin ini nangyaring naglipas na ako, si Nephi, nagtaram sa sainda, na nagsasabi: May paniwala daw kamo na an satuyang mga ama, na mga kaarakian nin Israel, madara daw na makaluwas sa mga kamot nin mga taga-Ehipto kun sinda dae nagdangog sa mga tataramon nin Kagurangnan?
24 Iyo, sa paghuna daw nindo na madara daw na makaluwas sa pagkakagapos, kun an Kagurangnan dae nagsugo ki Moises na dapat na pangenotan niya sindang magluwas sa pagkasakop na kamugtakan?
25 Ngonian kamo nag-aaram na an mga kaakian nin Israel yaon kaidto sa pagkasakop na kamugtakan; asin kamo nag-aaram na sinda nabatad nin kadakul na mga trabahoon, na magabaton na maray na pagdarahon; kun kaya, kamo nag-aaram na ini kaipuhan para sa saindong karahayan, na sinda dapat na darahon paluwas sa pagkasakop na kamugtakan.
26 Ngonian kamo nag-aaram na si Moises pinagsugo nin Kagurangnan na gibohon idtong dakulaon na trabaho; asin kamo nag-aaram na sa saiyang tataramon an mga tubig kan Pulang Dagat nabanga digde asin duman, asin sinda nag-aragi sa katahawan nin lantad na daga.
27 Pero kamo nag-aaram na an mga taga-Ehipto nagkaralamos sa Pulang Dagat, sinda na mga hukbo nin Faraon.
28 Asin kamo man nag-aaram na sinda pinakakan nin manna sa kaparangan.
29 Iyo, asin kamo man nag-aaram na si Moises, na sa saiyang tataramon na gikan sa kapangyarihan nin Diyos, na yaon saiya, pinagrapado an gapo, asin nagparabulos an tubig, na an mga kaakian nin Israel matalingkas sa saindang kapahaan.
30 Asin maski na ngani na sinda nakaruluwas na, an Kagurangnan saindang Diyos, an saindang Paratubos, na kairibang nangenotan sainda, nag-aantabay sainda sa aldaw asin nagtata-ong liwanag sa sainda kun banggi, asin naggigibo nin gabos na mga bagay para sainda na sayon para sa tawo na maresibe, saindang pinapatagas an saindang mga puso asin binubulag an saindang mga kaisipan, asin nagin tampalasan laban ki Moises asin laban sa tunay asin buhay na Diyos.
31 Asin ini nangyaring naglipas na uyon sa saiyang tataramon saiyang niradas sinda; asin uyon sa saiyang tataramon saiyang pinangenotan sinda; asin uyon sa saiyang tataramon saiyang ginibo an gabos na mga bagay para sainda; asin mayo nin ano man na bagay na saiyang ginibo na dae ini naggigikan sa saiyang tataramon.
32 Asin pagkatapos sinda nakabalyo na sa salog nin Jordan saiya sindang ginibong makusog na tanganing mapaharale an mga kaakian kan daga, iyo, na sinda nagkawaratak-watak sa pagkadestroso.
33 Asin ngonian, kamo naghuhuna na an mga kaakian sa dagang ini, na gikan sa daga nin promisa, na pinaruluwas kan satuyang mga ama, kamo naghuhuna na sinda mga matatanos? Hilnga, ako nagtataram sa saindo, Dae.
34 Kamo naghuhuna na an satuyang mga ama mas pinili kutana kesa sainda kun sinda kutana nagin mga matatanos? Ako nagtataram sa saindo, Dae.
35 Hilnga, an Kagurangnan nagmamawot sa gabos na laman na magkasararo; siya na sarong matanos iyo an pinapa-urog nin Diyos. Pero hilnga, an mga katawohan na ini pinaghaboan an kada tataramon nin Diyos, asin sinda hinog-hinog na sa kadaendatahan; asin an kabilugan kan kaanggutan nin Diyos iyo an nangingibabaw sainda; asin an Kagurangnan pinagsumpa an daga laban sainda, asin benindisyunan ini para sas satuyang mga ama; iyo, saiya man nanggad sinumpa ini laban sainda para sa sainda man sanang kapahamakan, asin saiya man nanggad na benindisyunan ini para sa satuyang mga ama na sinda magkaka-igwa nin kapangyarihan sa ibabaw kaini.
36 Hilnga, an Kagurangnan minukna an kinaban na ini dapat na pamumuhayan; asin siya naglalang kan saiyang mga kaakian na tanganing sinda an dapat na magin kagsadire kaini.
37 Asin siya nag-iitaas na maglangkaw an sarong matanos na nasyon, asin dinedestroso nya an mga nasyon nin mga makasalanon.
38 Asin saiyang inaantabayanan parayo an mga matatanos pasiring duman sa mas masaganang mga kadagaan, asin an makasalanon saiyang dinedestroso, asin sinusumpa an daga sa sainda para sa sainda man sana.
39 Siya naghahade sa kaitaasan nin mga kalangitan, ta ini an saiyang trono, asin ining kinaban iyo man an saiyang tinutungtungan.
40 Asin saiyang kinamumutan sinda na nag-aako saiya bilang saindang Diyos. Hilnga, siya namuot sa satuyang mga ama, asin siya nakipagtipan sa sainda, iyo, magin ki Abraham, ki Isaac, asin ki Jacob; asin siya nakakagiromdom sa mga tipan na saiyang hinimo; kun kaya, siya an nagdara sa sainda paluwas sa daga nin Ehipto.
41 Asin siya an nagpatultol sainda sa kaparangan sa paagi kan saiyang pamakol; ta saindang pinatagas an saindang mga puso, arog kan saindong ginigibo; asin an Kagurangnan pinapatultol sinda nin huli sa saindang mga kadaendatahan. Siya nagpadara nin mga nagkakalayong mga halas na naglulupad sa sainda; asin pagkatapos sindang kinaragat siya nag-andam nin sarong paagi na sinda puwedeng mabulong; asin an gigibohon ninda sana na maghimo sndang maghanap; asin nin huli kan pagkasimple sanang paagi; o an pagkamadalion kaini, igwa nin kadakul na nagkagaradan.
42 Asin pinapatagas ninda an saindang mga puso paminsan-minsan, asin nagtataram sinda nin maraot laban ki Moises, asin man laban sa Diyos; maski na ngani kaini, kamo nag-aaram na sinda tinarabangan sa paagi kan saiyang daeng kapantay na kapangyarihan pasiring duman sa dagang pinagpromisa.
43 Asin ngonian, pagkatapos ka gabos na ining mga bagay, an panahon nag-abot na sinda nagin mga makasalanon, iyo, harani na haros sa pagkahinog; asin ako dae nag-aaram pero sinda sa aldaw na ini madalion nang raradason; ta ako nag-aaram na an aldaw seguradong maabot na sinda kaipuhan nang rumpagon, puwera sa nagkapira sana, na dadarahon sa harayo paduman sa pagkasakop.
44 Kun kaya, an Kagurangnan nagsugo sa sakuyang am na dapat siyang maghale paduman sa kaparangan; asin ta an mga Hudiyo man may planong siya hahalean nin saiyang buhay; iyo, asin kamo man may planong hahalean siya nin saiyang buhay; kun kaya, kamo mga paragadan sa laog kan saindong mga puso asin na kamo naaarog man sa sainda.
45 Kamo madalion sana gumibo nin kadaendatahan pero maluya na maggiromdom sa Kagurangnan na saindong Diyos. Kamo nakahiling nin sarong anghel, asin siya nakipag-olay sa saindo; iyo, nadadangog nindo an saiyang boses paminsan-minsan; asin na siya nakipag-olay sa saindo sa banayad na sadit na boses, pero kamo lipas an saindong pagkamate, na dae nindo nanggad namamatean an saiyang mga tataramon; kun kaya, siya nakikipag-olay sa saindo na arog kan boses nin daguldol, na nagpapatanyog sa kinaban na garo baga ini babaranga-bangaon.
46 Asin kamo man nakaka-aram na sa paagi kan saiyang makusog na makapangyarihan na tataramon siya puwedeng magkausa sa kinaban na ini palilipason; iyo, asin kamo nag-aaram na sa paagi kan siayang tataramon siya puwedeng magkausa na an mga lubak-lubak na lugar magin mga patag, asin an mga patag na lugar magkakaparasa-pasa. O, ngonian, tadaw ini, na kamo nagin matagason an saindong mga puso?
47 Hilnga, sa sakuyang kalag napapano nin kamundoan nin huli saindo, asin an sakuyang puso nagkukulog; ako man natatakot na baka kamo mapapara sagkud pa man. Uya, ako pano kan Espiritu nin Diyos, na tanganing an sakuyang kahawakan mayo na nin kusog.
48 Asin ini nangyaring naglipas na kan ako makapagtaram na kaining mga tataramon sinda nagka-aranggot sakuya, asin sinda nagmawot na iapon ako sa kairaroman nin dagat; asin kan sinda nagrarani tanganing pakulgan ako kan saindang mga kamot ako nagtaram sa sainda, na nagsasabi: Sa pangaran nin Makapangyarihan na Diyos, ako nagsusugo saindo na daw nindo ako pagdut-an, ta ako pano-pano nin kapangyarihan nin Diyos, magin hanggan sa pagkaubos kan sakuyang laman; asin siisay man na magduot kan saiyang mga kamot sa sakuya madadagang na magin arog sa sarong binalad na tambo; asin siya magigin daeng pakinabang sa atubangan kan kapangyarihan nin Diyos, ta an Diyos iyo an magrarapado saiya.
49 Asin ini nangyaring naglipas na ako, si Nephi, nagsabi pa sainda na sinda dapat na dae na maggugurumod-gumod laban sa saindang ama; ni ipagkait ninda an saindang mga trabaho sakya, ta sinugo ako nin Diyos na dapat akong maggibo nin sarong barko.
50 Asin ako nagtaram sa sainda: Kun an Diyos nagsugo sakuya na gumibo nin gabos na bagay ako makakahimo kan mga ini. Kun siya magsusugo sakuya na ako dapat na magsabi sa tubig na ini, ika magigin daga, iyan dapat na magigin daga; asin kun ako magsasabi kaini, iyan dapat na mangyayari.
51 Asin ngonian, kun an Kagurangnan igwa kaining makusog na kapangyarihan, asin siya nakakagibo nin grabe kadakul na mga milagro sa mga kaakian nin mga tawo, paanong nangyari na siya dae makapagtukdo sakuya, na ako dapat na makakagibo nin sarong barko?
52 Asin ini nangyaring naglipas na ako, si Nephi, nakapagtaram na nin kadakul na mga bagay sa sakuyang mga tugang, na tanganing sinda nagkaralawgaw asin dae na nakipagdiskusyunan laban sakuya; ni gibohon nindang makakapot an saindang mga kamot sa sakuya o dut-an ako kan saindang mga muro, magin sa laog nin kadakul na mga aldaw. Ngonian sinda dae nanggad nakagibo kaini na baka sinda magkaruluyos sa atubangan ko, ta grabe kakusog na gayo an Espiritu nin Diyos; asin kaya ini iyo an mapangyari sa sainda.
53 Asin ini nangyaring naglipas na an Kagurangnan nagtaram sa sakuya: Unaton mo an saimong kamot giraray atubang sa saimong mga tugang, asin sinda dae maluluyos sa atubangan mo, pero gigibohon kong magkikimig-kimig sinda, sabi nin Kagurangnan, asin ini gigibohon ko, na tanganing sinda makakaaram na Ako an Kagurangnan nindang Diyos.
54 Asin ini nangyaring naglipas inunat ko an sakuyang kamot sa atubang kan sakuyang mga tugang, asin sinda dae man nanggad nagkaruluyos sa atubangan ko; pero an Kagurangnan pinapakimig-kimig sinda, na uyon sa mga tataramon na saiyang pinagsabi.
55 Asin ngonian, sinda nagsabi: Kami nakakaaram na may kasegurohan na an Kagurangnan iyo an kaiba mo, ta aram nyamo na ini an kapangyarihan nin Kagurangnan na iyo an nagpakimig-kimig samuya. Asin sinda nagkaturumba mismo sa atubangan ko, asin haros magsaramba na sa sakuya, pero ako an nagpugol sainda, na nagsasabi: Ako an saindong tugang, iyo, an saindong nguhod na tugang; kun kaya, sambahon nindo an Kagurangnan Diyos, asin galangan an saindong ama asin an saindong ina, na tanganing an saindong mga aldaw magin halawig sa ibabaw nin daga na an Kagurangnan nindong Diyos iyo an magtatao saindo.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?