<$BlogRSDUrl$>

Saturday, May 15, 2004

1 NEPHI TSAPTER 19 

Si Nephi naghimo nin mga lamina nin bakal asin inukit an kasaysayan kan saiyang katawohan --- An Diyos nin Israel maabot sa laog nin anom na gatos na taon magpoon sa panahon na si Lehi naghale sa Jerusalem --- Si Nephi nagsabi kan gabos Niyang mga kasakitan asin pagkapako sa krus --- An mga Hudiyo pag-oorihan ain iwawaratak-watak hanggan sa mga huling aldaw, kun noarin sinda magbabalik sa Kagurangnan.

*******

Asin ini nangyaring naglipas na an Kagurangnan nagsugo sakuya, kun kaya ako naggibo nin mga lamina sa bakal na ako puwedeng nakapag-ukit sa mga ini kan rekord kan sakuyang katawohan. Asin sa mga lamina na sakuyang ginibo sakuyang inukit an kasaysayan kan sakuyang ama, asin man an samuyang paglalakbay sa kakadlagan, asin an mga propesiya kan sakuyang ama; asin man an kadakul na sadire kong mga propesiya na sakuyang inukit sa mga ini.
2 Asin ako dae nag-aaram kan panahon na idto na habang ako naggibo kan mga ini na ako susugoon nin Kagurangnan na gumibo kaining mga lamina; kun kaya, an rekord kan sakuyang ama, an asin an tala-angkanan nin saiyang mga ama, asin an pinakadakul na parte kan gabos nyamong mga agi-agi sa kakadlagan naka-ukit sa mga enot na mga lamina kun saen iyo an sakuyang sinasabi; kun kaya, an mga bagay na nangyari na bago pa man ako naggibo kan mga laminang ini iyo, na sarong katotoohan, na mas pinapa-urog na sinasambit sa mga enot na lamina.
3 Asin pagkatapos na ako makapaggibo na kaining mga lamina sa paagi nin kasugoan, ako, si Nephi, naka-resibe nin sarong kasugoan na an ministeryo asin an mga propesiya, as mas maliwanag asin mga mahalagang parte kan mga ini; dapat na maisurat sa ibabaw kan mga laminang ini; asin na an mga bagay naisurat na dapat na pag-ingatan para sa kaaraman kan sakuyang mga katawohan, na dapat iyo an magsasadire sa mga kadagaan, asin man para sa iba pang madunong na mga katuyuhan, na an mga katuyuhan na ini naaaramang gayo in Kagurangnan.
4 Kun kaya, ako, si Nephi, naggibo man nanggad nin sarong rekord sa ibabaw kaining mga laen na lamina, na nagtatao nin sarong kasaysayan, o na nagtatao nin sarong dakulaon na kasaysayan kan mga giyera asin mga pag-iiriwal-iwal asin mga pagkadestroso kan sakuyang mga katawohan. Asin kaini ako nakagibo, asin nagsugo s sakuyang mga katawohan na kun ano an saindang dapat na gigibohon pagktapos na ako mayo na; asin na ining mga lamina dapat na ipagtao gikan sa sarong henerasyon hanggan sa saro, o gikan sa sarong propeta hanggan sa saro man, hanggan sa iba pang mga katugonan nin Kagurangnan.
5 Asin an estorya kan sakuyang paggibo kaining mga lamina ihahayag ngonian pagkatapos, asin ngonian, hilnga, ako nagpadagos uyon kaini na sakuyang naitaram na; asin kaini ako naggibo nin kadakul na mga sagradong bagay na dapat na pag-iingatan para sa kaaraman kan sakuyang mga katawohan.
6 Maski na ngani, ako dae nagsusurat kan ano man na bagay sa mga lamina puwera lang na kun ini na sa sakuyang pag-iisip mga sagrado. Asin ngonian, kun ako napasala, maski na sinda may salang dati; bako na ako nagpapalibre sa sakuyang sadire nin huli sa ibang tawo, kundi nin hli sa kaluyahan na yaon sako, uyon sa laman, ako nagpapalibre para sa sakuya man sana.
7 Ta an mga bagay na an ibang tawo naghuhuna na mga mas mahalaga, pareho sa hawak asin kalag, an iba man pinaghimong daeng kamugtakan asin pinagtutungtungan sa irarom kan saindang mga bitis. Iyo, maski na ngani mismo an Diyos nin Israel na ginibo kan mga tawo na pinagtutungtungan sa irarom kan saindang mga bits; ako nakapagsabi na tinutungtungan sa irarom kan saindang mga bitis pero ako magtataram sa ibang mga tataramon --- sinda an naghimo sa saiya na mayong kamugtakan, asin dae nagdadarangog sa boses kan saiyang mga pagpapagiromdom.
8 Asin hilnga siya nag-abot, uyon sa mga tataramon kan anghel, sa anom na gatos na taon magpoon sa panahon na an sakuyang ama naghale sa Jerusalem.
9 Asin an kinaban, nin huli sa saindang mga karaotan, maghuhusga saiya bilang sarong bagay na mayong kamugtakan; kun kaya, pinasakitan siya, asin siya nagtios kaini; asin saindang hinampak siya, asin saiyang pinagtiosan ini. Iyo, saindang pinaglutaban siya, asin siya nag-agud, nin huli kan saiyang mamumuton na pagkaherak, asin kan saiyang halawig na kasakitan para sa mga kaakian nin mga tawo.
10 Asin an Diyos kan satuyang mga ama, na pinangenotan paluwas sa Ehipto, paluwas sa pagkasakop, asin man pinagpreserba niya sa kakadlagan, iyo, an Diyos ni Abraham, asin ni Isaac, an Diyos nin Jacob, na nagpahiling kan saiyang sadire, uyon sa mga tataramon kan anghel, bilang sarong tawo, pasiring sa mga kamot kan mga makasalanon na mga tawo, na tanganing ipaglangkaw, uyon sa mga tataramon nin Zenock, asin na tanganing ipako sa krus, uyon sa mga tataramon ni Neum, asin na tanganing ilubong sa lulubngan, uyon sa mga tataramon ni Zenos, na saiyang pinagsasabi manungod sa tulong aldaw nin kadikloman, na iyo mismo an senyal na itatao sa saiyang pagkagadan duman sa saindang mga namumuhay sa mga isla nin kadagatan, mas espesyal na itinao duman sa sainda na yaon sa harong nin Israel.
11 Ta kaya nagtaram an propeta: An Kagurangnang Diyos seguradong mabisita sa gabos na harong nin Israel sa aldaw na iyan, kadaklang iba sa paagi ni boses, nin huli sa saindang pagkamatanos, pasiring sa saindang dakulang kaogmahan asin kaligtasan, asin an iba sa paagi nin mga daguldol asin mga pagkikilat kan saiyang kapangyarihan, sa paagi nin bagyo, sa paagi nin kalayo, asin sa paagi nin asu, asin dampog nin kadikloman, asin sa paagi nin pagburuka nin daga, asin sa paagi nin mga kabukidan na dadarahon paitaas.
12 Asin an gabos na ining mga bagay seguradong mangyayari, sinabi kan propetang si Zenos. Asin an mga kagapoan sa mundo magkakabaraak; asin nin huli sa mga pag-aagrangay nin kinaban, kadakul na mga hade sa mga isla nin kadagatan magsasabi sa paagi kan Espiritu nin Diyos, na nagkukururahaw: An Diyos nin pangkagabsan nagtitios.
13 Asin para sa sainda na yaon sa Jerusalem, sabi kan propeta, sinda hahampakon kan gabos na mga tawo, nin huli ta saindang ipinako sa krus an Diyos nin Israel, asin pinatalikod nindang laen an saindang mga puso, pinaghaboan an mga senyales asin mga kangalasan, asin an kapangyarihan asin kamurawayan kan Diyos nin Israel.
14 Asin nin huli ta saindang pinatalikod nin laen an saindang mga puso, sabi kan propeta, asin pinagpara-orihan an Sarong Pinakabanal nin Israel, sinda magpaparalakaw sa laman, asin mapapara, asin magigin sarong sagitsit na tataramon asin sarong estorya, asin kapupung-utan sa kairibahan kan gabos na mga nasyon.
15 Maski na kaini, kun an aldaw na iyan mag-abot, sabi kan propeta, na sinda dae na pinapatalikod nin laen an saindang mga puso laban sa Sarong Pinakabanal nin Israel, saka Siya makakagiromdom sa mga tipan na saiyang hinimo sa saindang mga ama.
16 Iyo, saka Siya makakagiromdom sa mga isla nin kadagatan, iyo, asin sa gabos na mga katawohan na yaon sa harong nin Israel, na sakuya sindang pagtiriponon, sabi nin Kagurangnan, uyon sa mga tataramon ni propeta Zenos, gikan sa apat na surok nin kinaban.
17 Iyo, asin an bilog na kinaban mahihiling an kaligtasan nin Kagurangnan, sabi kan propeta; sa lambang nasyon, lahi, dila asin an mga katawohan pagbebendisyunan.
18 Asin ako, si Nephi, ipinagsurat ining mga bagay sa sakuyang mga katawohan, na tanganing baka puwede kong hikayaton sinda na saindang dapat na giromdomon an Kagurangnan an saindang Paratubos.
19 Kun kaya, ako nagtataram sa gagos na harong nin Israel, na kun ini mangyari na sinda dapat na makakua kaining mga bagay.
20 Ta uya, ako igwa nin kagibohan sa espiritu, iyo an nakakapahandal sakuya maski na an gabos kong kaso-kasoan maluluya, para sa sainda na yaon sa Jerusalem; ta kun dae lang an Kagurangnan naging maherakon, na ipahiling sa sakuya an mapanungod sainda, maski na ngani igwa siyang mga propeta kan lumang panahon, ako kuta na napara na man.
21 Asin Siya bulanos na ipinahiling sa mga lumang propeta an gabos na mga bagay mapanungod sainda; asin man saiyang ipinahiling sa kadaklan an mapanungod samuya; kun kaya, ini kaipuhan na mangyari na ami makaaram manungod sainda ta an mga ini naisurat na sa mga laminang bronse.
22 Ngonian ini nangyaring naglipas na ako, si Nephi, ipinagtukdo sa sakuyang mga tugang an mga bagay na ini; asin ini nangyaring naglipas na sakuyang binasa an kadakul na mga bagay sa sainda’ na inukit sa mga laminang bronse, na tanganing sinda makakaaram manungod sa mga nagkaginibohan na nin Kagurangnan sa ibang mga kadagaan, sa mga katawohan kaidto.
23 Asin ako nagbasa nin kadakul na mga bagay sa sainda na naisurat na sa mga libro ni Moises; pero tanganing mas bilog kong mahikayat sinda na magtubod sa Kagurangnan saindang Paratubos, ako nagbasa sa sainda kaidtong mga nasusurat kan propetang si Isaias; nin huli ta sakuyang ibinabaing an gabos na kasuratan sa samuya, na tanganing ini magkakaigwa para sa samuyang kapikinabangan asin pagkanuod.
24 Kun kaya ako nakapagtaram sa sainda, na nagsasabi: Magdangog kamo sa mga tataramon nin propeta, kamo na mga katadaan kan harong nin Israel, na sarong sanga na nabari; Magdangog kamo sa mga tataramon nin propeta, na naisurat para sa gabos na harong nin Israel, asin ibinabaing ko sinda arog sa saindo, na tanganing kamo man may paglaom asin man an saindong mga tugang na kun sane kamo naggigikan; ta pagkatapos na sa arog kaining paagi an mga propeta nagsurat.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?