<$BlogRSDUrl$>

Wednesday, May 12, 2004

1 NEPHI TSAPTER 15 

An banhi ni Lehi nakatalaan na iyo an magresibe kan ebanghelyo na naggigikan sa mga Hentil sa huring mga aldaw --- An pagkatiripon-tipon nin Israel inaarog sa sarong kahoy na Olibo na an mga natural na mga sanga kaini isusugpon giraray --- si Nephi nag-interpreta sa bisyon kan kahoy nin buhay asin nagtataram kan hustisya nin Diyos sa pagkabaranga kan mga makasalanon asin sa mga matatanos.

*******
Asin nangyaring naglipas na pagkatapos ako, si Nephi, dinara-dara na yaon sa espiritu, asin nagkahiriling an gabos na mga bagay na ini, ako nagbalik sa tolda kan sakuyang ama.
2 Asin nangyaring naglipas na nahiling ko an sakuyang mga tugang, asin sinda nag-iiriwal-iwal an lambang saro sa saro manungod sa mga bagay na naisaysay kan sakuyang ama.
3 Ta siya tunay na nagtataram kan kadakul na mga darakulang bagay sa sainda, na depisilon na masasabutan, pwera lang kun an tawo maghapot sa Kagurangnan; asin sinda na matatagas an saindang mga puso, kaya sinda dae nagrarani sa Kagurangnan na dapat kutanang gibohon ninda.
4 Asin ngonian, ako, si Nephi, nagkukulog na gayo an sakuyang boot huli sa katagasan kan saindang mga puso, asin man, huli sa mga bagay na sakuya nang nagkahiriling, asin naaaraman na sa sainda dae puwedeng maiiwasan an mangyayaring malipas nin huli sa dakulang karaotan kan mga kaakian nin mga tawo.
5 Asin nangyaring naglipas na ako nadaog nin huli sa sakuyang mga kasakitan, ta an konsiderasyon ko sa sadire kong kasakitan grabe kadakula na labaw sa gabos, huli sa pagkadestroso kan sakuyang mga katawohan, ta sakuyang nahiling an saindang pagkapahamak.
6 Asin nangyaring naglipas na pagkatapos kong magresibe nin kakusugan ako nakapagtaram sa sakuyang mga tugang, pinagmamawot na maaraman ko an kausa kan saindang mga pag-iiriwal-iwal.
7 Asin sinabi ninda: Hilnga, kami dae nakakasabot sa mga tataramon na pinagsasabi kan satuyang ama manungod sa natural na mga sanga nin kahoy na Olibo, asin man manungod sa mga Hentil.
8 Asin ako nagsabi sa sainda: Naghapot na kamo sa Kagurangnan?
9 Asin nagsabi sinda sakuya: Dae pa; ta an Kagurangnan dae man naggigibo nin bagay na tanganing kami makakaaram.
10 Hilnga, nagsabi ako sa sainda: Paanong nangyari na kamo dae nag-uutob sa mga kasugoan nin Kagurangnan? Paano ini na kamo mapapara, nin huli sa katagasan kan saindong mga puso.
11 Dae nindo nagigiromduman an mga bagay na an Kagurangnan an nagtaram? --- kun dae nindo pagpapatagason an saindong mga puso, asin maghapot sakuya na may pagtubod, maniniwala na kamo magkakamit, na may kahigosan sa pagsusunod sa sakuyang mga tugon, segurado na an mga bagay na ini mahihimong maipapaaram sa saindo.
12 Hilnga, ako nagtataram sa saindo, na an harong nin Israel pinagkukumpara sa sarong kahoy na Olibo, sa paagi kan Espiritu nin Diyos na yaon sa satuyang ama; asin uya, bako daw na kita nasuhay gikan sa harong nin Israel, bako daw na kita man sarong sanga kan harong nin Israel?
13 Asin ngonian, an bagay na an satuyang ama nagpapasabot manungod sa pagsusugpon kan mga natural na mga sanga sa paagi nin kautuban sa mga Hentil, ini, sa laog nin mga huring aldaw, sa panahon na sa satuyang banhi magdidikit na sana nin huli sa daeng paniniwala, iyo, sa paglipas nin kadakul na mga taon, asin kadakul na mga henerasyon pagkatapos na an Mesiyas magpapahiling sa hawak na laman sa mga kaakian nin mga tawo, na mangyayari an kabilugan nin ebanghelyo kan Mesiyas magpapaduman sa mga Hentil, asin gikan sa mga Hentil paduman sa katadaan kan satuyang banhi ---
14 Asin sa aldaw na iyan na an katadaan kan satuyang banhi makakaaram na sinda kaarayon sa laog kan harong nin Israel, asin na sinda mga piniling katawohan nin Kagurangnan, asin pagkatapos na sinda makakaaram asin makakanuod sa kaaraman kan saindang mga ninuno, asin man sa kaaraman sa ebanghelyo kan saindang Paratubos, na iyo an pinagtutukdo sa saindang mga ama sa paagi niya; kun kaya, makakaaram sinda sa kadunungan kan saindang Paratubos asin an pinakapunto kan saiyang doktrina, na tanganing maaraman ninda kun paano magdulok sa saiya asin ta sinda maliligtas.
15 Asin na sa aldaw mismong iyan bako daw na magkaka-orogma sinda asin mag-oomaw sa saindang daeng kasagkuran na Diyos, an saindang gapo asin an saindang kaligtasan? Iyo, sa aldaw mismong iyan, bako daw na magkakamit sinda nin kusog asin kakanon na minagikan sa tunay na baging? Iyo, bako daw na magdudulok sinda sa tunay na pagmamato nin Diyos?
16 Hilnga, ako nagsasabi sa saindo, iyo, sinda makagiromdom giraray na kabilang sa harong nin Israel; sinda isusugpon, bilang sarong natural na sanga nin kahoy na Olibo, duman sa tunay na kahoy nin Olibo.
17 Asin iyo ini an guston kan satuyang ama na ipasabot; asin saiyang ipinapasabot na ini dae mangyayaring maglipas hanggan dae pa sinda pinagwaratak-watak sa paagi kan mga Hentil; asin siya magpapasabot na ini mangyayari sa paagi kan dalan nin mga Hentil, na an Kagurangnan maipapahiling an saiyang kapangyarihan sa mga Hentil, na iyo man ngani an nagin kausa na siya itatakwil an mga Hudiyo, o kan harong nin Israel.
18 Kun kaya, an satuyang ama dae nagtataram manungod sa satuyang banhi sana, kundi iyo man sa gabos na kabilang sa harong nin Israel, na tinutukdo an tipan na dapat na mangyayari sa laog kan mga huring aldaw; na an tipan na ini ginibo sa satuyang ama na si Abrahan, na nagsasabi: Sa saimong banhi an gabos na lahi sa kinaban mabebendisyunan.
19 Asin ini nangyaring naglipas na ako, si Nephi, nagtaram nin kadakul manungod kaining mga bagay; iyo, ako nagtaram sa sainda manungod sa pagbabalik-giraray kan mga Hudiyo sa mga huring aldaw.
20 Asin sakuyang pinagkulibat sa sainda an mga tataramon ni Isaias, na iyo an nagtaram manungod sa pagbabalik-giraray kan mga Hudiyo, o kan harong nin Israel; asin pagkatapos na sinda maibalik-giraray dapat na sinda mayo na nin pagkakabaranga, na sinda dae na magkakawaratak-watak giraray. Asin ini nangyaring naglipas na ako nagtaram nin kadakul na mga tataramon sa sakuyang mga tugang, na sinda nagin matuninong asin nagpakumbaba sa saindang mga sadire sa atubangan nin Kagurangnan.
21 Asin ini nangyaring naglipas na sinda nagsabi sa sakuya giraray, na nagsasabi: Ano baya an kahulugan kan bagay na an satuyang ama nahiling sa saiyang pangiturugan? Ano an boot sabihon kan kahoy na saiyang nahiling?
22 Asin ako nagsabi sa sainda: Idto iyo an representasyon kan kahoy nin buhay.
23 Asin sinda nagsabi sa sakuya: ano an boot sabihon kan tinubong lansang na nahiling kan satuyang ama, na iyo an naggigiya pasireng sa kahoy?
24 Asin ako nagsabi sa sainda na iyo idto an tataramon nin Diyos; asin kun siirisay man an magdadangog sa tataramon nin Diyos, asin makusog na magkakapot kaini, sinda dae nanggad mapapahamak; ni an mga tentasyon asin an mga nagkakalayong pana kan mga kaiwal iyo an makakadaog sa sainda sa pagkabuhay, tanganing darahon sinda sa pagkapahamak.
25 Kun kaya, ako, si Nephi, nagpapagiromdom sa sainda na dapat sindang magdangog sa tataramon nin Kagurangnan; iyo, ako nagkulibat sa sainda sa gabos na kusog kan sakuyang kalag, asin sa gabos na kadunungan na sakuyang ñandú-an, na sinda man lugod maghihinanyog sa mga tataramon nin Diyos asin maggigiromdom na sunudon an saiyang kasugoan pirme sa gabos na mga bagay.
26 Asin sinda nagsabi sa sakuya: Ano an gustong ipasabot sa salog nin tubig na nahiling kan satuyang ama?
27 Asin ako nagsabi sa sainda na an tubig na nahiling kan sakuyang ama iyo an kaatian; asin sobra an pinag-iisip niya sa ibang mga bagay na kun kaya dae niya nahiling an kaatian nin tubig.
28 Asin ako nagsabi sa sainda na iyo idto an sarong makatakuton na katubigan, na iyo an naglaen sa mararaot asin sa kahoy nin buhay, asin man sa mga banal nin Diyos.
29 Asin ako nagsabi sa sainda na iyo idto an sarong representasyon kaidtong makatakuton na impiyerno, na an anghel nagtaram sa sakuya na pinag-andam para sa mga makasalanon.
30 Asin ako nagsabi sa sainda na an samuyang ama nakahiling man na an hustisya nin Diyos iyo man an nagbanga sa makasalanon asin mga matanuson; asin an kaliwanagan kaini arog sa kaliwanagan kan sarong nag-aagabaab na kalayo, na nagtataas pasiring sa Diyos na daeng kasagkuran, asin ta mayong katapusan.
31 Asin sinda nagsabi sa sakuya: Bako daw na iyo ini an boot sabihon na kasakitan kan hawak sa mga aldaw nin pagsubok, o bako daw na iyo ini an bot sabihon na pinakasagkud na kamugtakan nin kalag pagkatapos na magadan an temporal na hawak, o bako daw na ini nagtataram kan mga bagay na mga temporal?
32 Asin ini nangyaring naglipas na ako nagsabi sa sainda na iyo idto an sarong representasyon kan mga bagay na parehong temporal asin espirituwal; ta maabot an aldaw na sinda dapat na husgaran kan saindang mga gibo, iyo, magin an mga gibo na nahimo na kan temporal na hawak sa saindang mga aldaw nin pagsubok.
33 Kun kaya, kun sinda magkakagaradan na sa saindang sadireng kasalan dapat na sinda hahaleon man; tungkol sa mga bagay na espirituwal, na nagpapanungod sa katanusan; kun kaya, dapat sindang darahon tanganing magtindog sa atubangan nin Diyos, na huhusgaran kan saindang mga kagibohan; asin kun an saindang mga kagibohan iyo an mga kaatian dapat na sinda man magigin maati; asin kun sinda maati kaipuhan na daw sinda mabubuhay sa kahadean nin Diyos; ta kun iyo, kuntana an kahadean nin Diyos maation man.
34 Pero hilnga, ako nagtataram sa saindo, an kahadean nin Diyos bakong maati, asin mayong dae nalilinigan na bagay na makakalaog sa kahadean nin Diyos; kun kaya kaipuhan na marhay na igwa nin sarong lugar nin kaatian na pinag-andam para sa maati.
35 Asin igwa nin sarong lugar na pinaghanda, iyo, maski na ngani makangorongirhat na impiyerno na sakuyang nasabi na, asin an diyablo iyo an nag-andam kaini; kun kaya an kahuri-hurihing kamugtakan nin mga kalag nin mga tawo iyo na sinda maipamugtak sa laog kan kahadean nin Diyos, o sinda itatakwil nin huli sa hustisya na sakuya nang sinambit.
36 Kun kaya, an mga makasalanon pinaglaen man sa mga matatanos; asin man gikan sa kahoy na buhay, na an bunga mas mahalaga asin mas pinagmamawot labaw pa sa ibang mga prutas; iyo, asin iyo ini an mas paurog na gayo kesa sa gabos na regalo nin Diyos. Asin kaya ako nagtaram sa sakuyang mga tugang. Amen.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?