<$BlogRSDUrl$>

Wednesday, May 12, 2004

1 NEPHI TSAPTER 14 

Sarong anghel an nagsabi ki Nephi manungod sa mga biyaya asin mga sumpa na mangyayari sa mga Hentil --- Igwa lang nin duwang simbahan: An Simbahan kan Kordero nin Diyos asin an simbahan kan diyablo --- An mga banal nin Diyos sa gabos na mga nasyon pinagpersiger kan dakula asin marumpot na simbahan --- Si Apostol Juan magsusurat manungod sa katapusan nin kinaban.

*******

Asin ini mangyayari, na kun an mga Hentil magdadangog sa Kordero nin Diyos sa aldaw na iyan na magpapahiling siya kan saiyang sadire sa sainda sa tataramon, asin man sa kapangyarihan, sa kada gibo, hanggan sa mahale sa sainda an mga sagabal na masisingkugan ---
2 Asin dae ninda patatagason an saindang mga puso laban sa Kordero nin Diyos, sinda ibibilang sa mga banhi kan saimong ama; iyo, sinda ibibilang sa laog kan harong nin Israel; asin sinda magigin mapalad na mga katawohan sa ibabaw nin pinangakong daga sagkud pa man; sinda dae na nanggad dadarahon sa pagkasakop; asin an harong nin Israel dae naman nanggad magkakaralagalag.
3 Asin an hararom na kalot, na pinagkalot para sa sainda kan dakulaon asin marumpot na simbahan, na iyo an pinagpundar kan diyablo asin an saiyang mga kaakian, na sa paghuna pwede nyang darahon paharayo an mga kalag nin mga tawo sa impiyerno --- iyo, yang hararom na kalot na kina lot para sa kapahamakan nin mga tawo mapapano kaidtong nagkaralot kaiyan, sa sainda man sanang kapahamakan, sabi kan Kordero nin Diyos; bako lang sa kapahamakan kan mga kalag kundi sa pagkapahamak kan mga ini palaog sa impiyerno na daeng katapusan.
4 Ta hilnga, ini nauuyon sa pagkasakop kan diyablo, asin nauyon man sa hustisya nin Diyos, sa gabos na mga naggigibo nin karaotan asin karumputan sa atubangan niya.
5 Asin ini nangyaring naglipas na an anghel nagtaram sa sakuya, si Nephi, na nagsasabi: Saimong nahiling na kun an mga Hentil magsosolsol ini makakarahay na gayo sainda; asin saimo man gayong naaaraman an manungod sa mga tipan nin Kagurangnan sa laog mismo kan harong nin Israel; asin man saimong nadangog na maski siisay man na dae magsosolsol kaipuhan na mapapara.
6 Kaya, an kasakitan mapapasa-hentil kun mangyari na saindong patagason an saindang mga puso laban sa Kordero nin Diyos.
7 Ta maabot an oras, nagsabi an Kordero nin Diyos, na gigibohon ko an sarong dakulaon asin sarong makangangalas na gibo sa mga kaakian nin mga tawo; sarong gibo na magigin daeng kasagkuran, maski arin man na sarong parte nin kamot o sa ibong na parte --- sa ikapagkumbinsi ninda para sa katuninongan asin sa eternal na buhay, o sa ikaliligtas ninda na mga matatagas an saindang mga puso asin sa pagkabulag kan saindang mga isip na iyo an nagdara sa sainda pasiring sa pagkasakop, asin man pasiring sa kapahamakan, pareho sa temporal asin espirituwal, na uyon sa paagi nin pagkasakop kan diyablo na sakuyang sinabi.
8 Asin ini nangyaring naglipas na kan an anghel nakapagtaram na kan mga tataramon na ini, siya nagsabi sa sakuya: Nagigiromduman mo pa an mga tipan kan Ama sa laog kan harong nin Israel? Ako nagsabi sa saiya: Iyo po.
9 Asin ini nangyaring naglipas na siya nagsabi sa sakuya: Masdi daw, asin hilnga an dakulaon asin an pinakamarumpot na simbahan, na iyo an ina kan mga marurumpot, na an pundador iyo an diyablo.
10 Asin siya nagtaram sa sakuya: Hilnga magkakaigwa sana nin duwang simbahan; an saro iyo an simbahan kan Kordero nin Diyos, asin an saro iyo man an simbahan kan diyablo; kun kaya, an siirisay man an dae kaarayon sa simbahan kan Kordero nin Diyos kaarayon duman sa dakulang simbahan, na iyo an ina kan mga marurumpot; asin iyo an prostituta sa bilog na kinaban.
11 Asin ini nangyaring naglipas na ako nagmasid asin nahiling an prostituta sa bilog na kinaban, asin siya nakatukaw sa ibabaw kan kadakul na mga katubigan; asin siya an makapangyarihan sa ibabaw nin bilog na kinaban, sa gabos na mga nasyon, mga lahi, mga linguwahe, asin mga katawohan.
12 Asin ini nangyaring naglipas na nahiling ko an simbahan kan Kordero nin Diyos, asin an saindang bilang kadikiton sana, huli sa karaotan asin mga karumputan kan prostituta na nakatukaw sa ibabaw kan kadakul na mga katubigan; kumbaya, nahiling ko na an simbahan kan Kordero na iyo an mga banal nin Diyos, na yaraon man an gabos sa bilog nin kinaban; asin an saindang mga nasasakupan sa ibabaw nin kinaban dikiton sana, nin huli sa karaotan kan dakulaon na prostituta na nahiling ko.
13 Asin ini nangyaring naglipas na nahiling ko an bantugan na ina nin mga karumputan na nagkasararong nagkatiripon an kadaklan sa ibabaw nin bilog na kinaban, sa gabos na mga nasyon kan mga Hentil, tanganing makipag-iwal laban sa Kordero nin Diyos.
14 Asin ini nangyaring naglipas na ako, si Nephi, nakahiling sa kapangyarihan kan Kordero nin Diyos, na ini nag-abot asin napasa mga banal kan simbahan nin Kordero, asin sa mga piniling banwaan kan Kagurangnan, na nagkawaratak-watak sa ibabaw nin bilog na kinaban; asin sinda armado nin katanosan asin igwa nin kapangyarihan nin Diyos na yaon sa dakulang kamurawayan.
15 Asin ini nangyaring naglipas na nahiling ko na an makuring kaanggutan nin Diyos na ipinagbulos mismo sa dakula asin marumpot na simbahan, na tanganing magka-igwa nin mga giyera asin mga pabantog nin mga pagralaban-laban sa gabos na mga nasyon asin mga lahi nin kinaban.
16 Asin kan may mga pagpoon nin mga giyera asin mga pabantog nin mga pagralaban-laban sa gabos na mga nasyon na mga kaarayon sa ina nin mga karumputan, an anghel nagtaram sa sakuya, na nagsasabi: Hilnga, an makuring kaanggutan nin Diyos yaon sa ina nin mga prostituta; asin hilnga, ika an nakamasid sa gabos na ining mga bagay ---
17 Asin kun an aldaw mag-abot na an makuring kaanggutan nin Diyos maibulos na sa ina nin mga prostituta, na iyo an dakula asin an pinakamarumpot na simbahan sa bilog na kinaban, na an pundador iyo an diyablo, pagkatapos kaini, sa mismong aldaw na iyan, an gibo nin Ama magpopoon, para sa preparasyon kan dalan na tanganing mautob an saiyang mga tipan, na saiyang hinimo sa saiyang mga katawohan na yaon sa laog kan harong nin Israel.
18 Asin ini nangyaring naglipas na an anghel nagtaram sa sakuya, na nagsasabi: Masdan mo baya!
19 Asin ako nagmasid asin nakahiling nin sarong tawo, asin siya nababadoan nin sarong maputing roba.
20 Asin an anghel nagtaram sa sakuya: Hilnga an saro kan doseng apostoles kan Kordero.
21 Hilnga, siya makakahiling asin magsusurat kan katadaan kaining mga bagay; iyo, asin kadakul na mga bagay na nakaagi na.
22 Asin siya man magsusurat manunungod sa katapusan nin mundo.
23 Kun kaya, an mga bagay na saiyang susuraton makatarungan asin totoo; asin uya an mga ini naisurat sa libro na saimong nahihiling na naggigikan paluwas sa nguso nin Hudiyo; asin sa oras na an mga ini magluwas na sa nguso nin Hudiyo, an mga bagay na nasusurat malinaw asin puro, asin mas halangkaw an kahalagahan asin madalion na masasabutan kan gabos na mga tawo.
24 Asin hilnga, an mga bagay na ining apostol kan Kordero na iyo an magsusurat iyo an kadakul na mga bagay na saimo nang nagkahiriling; asin uya, an katadaan saimong mahihiling.
25 Pero an mga bagay na saimong mahihiling ngonian asin pagkatapos dae mo puwedeng ipagsurat; ta an Kagurangnang Diyos inordenahan an apostol kan Kordero nin Diyos na dapat niyang suraton an mga ini.
26 Asin man sa iba na nabubuhay kaidto pa, na sa sainda ipinahiling an gabos na mga bagay, asin saindang ipinagsurat na an mga ini; asin an mga ini sinuelyuhan na tanganing magluwas na yaon sa seguradong kamugtakan, na uyon sa katotoohan na yaon sa Kordero, sa sadireng nakatalaang oras nin Kagurangnan, sa laog kan harong nin Israel.
27 Asin ako, si Nephi, nakadangog asin nagpapatotoo, na an pangaran kan apostol nin Kordero, Juan, na sinabi sa tataramon kan anghel.
28 Asin hilnga, ako, si Nephi, pinagbawalan na ako na magsusurat manungod sa katadaan kan mga bagay na sakuyang nahiling asin nadangog; kun kaya an mga bagay na sakuya nang naisurat husto na sakuya; asin ako nakapagsurat sana nin kadikit na parte kan mga bagay na sakuya nang nahiling.
29 Asin ako magpatotoo na nahiling ko an mga bagay na nahiling kan sakuyang ama, asin an anghel nin Kagurangnan iyo an naggibo kan mga ini na tanganing maaraman ko.
30 Asin ngonian tatapuson ko nang isaysay an manungod sa mga bagay na sakuyang nahiling habang ako dara-dara na yaon sa espiritu; asin kun an gabos na mga bagay na sakuyang nahiling dae ko nasusurat, an mga bagay na sakuya nang naisurat, an mga ini totoo. Asin kaya iyo ini. Amen.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?