<$BlogRSDUrl$>

Saturday, May 15, 2004

1 NEPHI TSAPTER 18 

An barko natapos na --- An pagkamundag ninda Jacob asin Joseph nasambit --- An pag-iriba nagsarakay pasiring sa pinagpromisang daga --- An mga akeng lalaki ni Ishmael asin an saindang mga agom nag-ayon sa karerebokan asin pagrebelde --- Si Nephi ginarapos, asin an barko naglayag pabalik dara kan sarong teribleng bagyo --- Si Nephi binuhian, asin sa saiyang pagpangadye an bagyo naghupa --- Sinda nag-abot sa pinagpromisang daga.

*******

Asin ini nangyaring naglipas na sinda nagsamba sa Kagurangnan, asin sinda nagpadagos sa pagtrabaho na kairiba ko; asin kami naghimo sa mga kahoy nin mga pambihirang mga porma. Asin an Kagurangnan itinutukdo niya sakuya paminsan-minsan sa anong promada na dapat kong himohon an mga kahoy kan barko.
2 Ngonian ako, si Nephi, dae naghimo sa mga kahoy na arog sa disenyo na nanudan nin mga katawohan; ni ginibo ko an barko arog sa mga pinaggigibo kan mga katawohan; pero ako naggibo kaini na uyon sa disenyo na an Kagurangnan ipinagtukdo sa sakuya; kun kaya, ini bakong arog sa mga ginibo nin mga katawohan.
3 Asin ako, si Nephi, pirmeng nagduduman sa bukid, asin ako nangangadye pirme sa Kagurangnan; kun kaya an Kagurangnan nagparapahiling sa sakuya nin kadakul na mga bagay.
4 Asin ini nangyaring naglipas na pagkatapos kong maggibo an barko, na uyon sa tataramon nin Kagurangnan, nahiling kan sakuyang mga tugang na ini marahay-rahay asin an pagkakagibo kaini sobra kahusay; kun kaya, sinda nagpakumbaba sa saindang mga sadire giraray sa atubangan nin Kagurangnan.
5 Asin ini nangyaring naglipas na an boses nin Kagurangnan nag-abot sa sakuyang ama, na dapat kaming magburuhat asin magsakay sa laog nin barko.
6 Asin ini nangyaring naglipas na noudmang pagkaaga, pagkatapos nyamong mai-andam an gabos na mga bagay, kadakul na mga prutas asin karne na gikan sa kakadlagan, asin tangguli na grabeng maray, asin mga panustos na uyon sa mga pangangaipo na an Kagurangnan ipinagsugo sa samuya, kami man nanggad nagsarakay palaog sa barko, na dara an gabos nyamong mga kargamento asin an samuyang mga banhi, asin ano pa man na mga bagay na pinagdarara nyamo, an lambang saro na uyon sa saiyang edad; kun kaya, kami gabos nagsarakay palaog sa barko, na kairiba an samuyang mga agom asin samuyang mga kaarakian.
7 Asin ngonian, an sakuyang ama nagmundag para saiya nin duwang akeng lalake habang yaon sa kakadlagan; an matua inapud na Jacob asin an nguhod si Joseph.
8 Asin ini nangyaring naglipas na pagkatapos na kami gabos nakasarakay na sa laog nin barko, asin dara-dara na nyamo an mga panustos asin mga bagay na ipinagsugo sa samuya na ipinagbuntog nyamo paduman sa dagat asin kami naglayag sa paagi nin paros pasiring sa pinagpromisang daga.
9 Asin pagkatapos na kami pinaglalayag sa paagi nin paros sa laog nin kadakul na mga aldaw, hilnga, an sakuyang mga tugang asin an mga akeng lalake ni Ishmael asin man an saindang mga agom nagpoon na maggibo nin kaorogmahan sa saindang mga sadire, na tanganing nagporoon sindang magsarayaw, asin magkaranta, asin magparataram nin mga raway, iyo, magin na sinda nagkarilingaw na kun anong kapangyarihan na sinda pinagdarara duman; iyo, sinda gabos nagkadarara nang maray kan saindang sobrang karawayan.
10 Asin ako, si Nephi, nagpopon nang matakot nin sobra na baka an Kagurangnan maanggot samuya, asin radason kami nin huli sa samuyang kadaendatahan, na baka kami halonon kan kairaroman nin dagat; kun kaya, ako, si Nephi, nagpoon na magtaram sainda na may kapakumbabaan; pero hilnga sinda gabos nagka-aranggot pa sakuya, na nagsasabi: Kami nagtutugot na an samuyang nguhod na tugang iyo an magin pamayo labaw samuya.
11 Asin ini nangyaring naglipas na si Laman asin si Lemuel nagkarapot sakuya asin ginapos ako nin mga lubid, asin pinagtrato ninda ako nin sobrang pagpasakit, maski siring, an Kagurangnan nagtutugot na mangyayari ini na tanganing saiyang maipapahiling an saiyang kapangyarihan, para sa kautuban kan saiyang tataramon na pinagsasabi niya manungod sa mga makasalanon.
12 Asin ini nangyaring naglipas na pagkatapos sinda akong ginapos na tanganing dae ako makakahiro, an aguhon, na pinag-andam nin Kagurangnan, nagpundo sa paghiro.
13 Kun kaya, sinda dae na nakakaaram kun papaano ninda taw-an nin direksiyon an barko, na tanganing kun magka-igwa nin sarong makusog na bagyo, iyo, sarong dakula asin teribleng bagyo, asin kami pinapadpad pabalik sa ibabaw nin mga tubig sa laog nin tulong aldaw; asin sinda nagpoon na magkatarakot nin sobra na baka sinda magkakaralamos sa dagat; maski na ngani arog kaini, dae ninda ako binuhian.
14 Asin sa ikaapat na aldaw, na kami pinapadpad pabalik, an bagyo nagpoon na magin makusogon na maray.
15 Asin ini nangyaring naglipas na kami haros hahalonon na kan kairaroman nin dagat. Asin pagkatapos na kami pinapadpad pabalik sa kaibabawan nin mga tubig sa laog nin apat na aldaw, an sakuyang mga tugang nagpoon nang makahiling na an mga paghuhukom nin Diyos yaon na na nangingibabaw sa sainda; asin na sinda mapapahamak kun dae sinda magsosolsol kan saindang mga daendatang kagibohan; kun kaya, nagdurulok sinda sa sakuya, asin hinarale an mga gapos na nakabugkos sa kabukohan kan sakuyang mga kamot, asin hilnga an mga ini grabe an pagkahurubag; asin man an kabukohan kan sakuyang mga bitis grabe man an paghurubag, asin grabeng maray an pagkukulog kan mga ini.
16 Maski na ngani arog kaini, ako naglaom sa sakuyang Diyos, asin ako nag-oomaw sa saiya sa halawig nin bilog na aldaw; asin ako dae naggugurumod-gumod laban sa Kagurangnan nin huli sa sakuyang mga kasakitan.
17 Ngonian an sakuyang ama, si Lehi, nagsabi nin kadakul na mga bagay sa sainda, asin man sa mga akeng lalake ni Ishmael; pero, hilnga, sinda nagtararam nin kadakul na pananakot laban sa kiisay man magtaram para sakuya; asin an sakuyang mga magurang na nagluluya na sa pag-agi nin mga taon, asin nagtios nin grabeng kakulugan nin boot nin huli sa saindang mga kaarakian, na dinara sinda sa pagkagurang, iyo, maski sa ibabaw kan saindang mga higdaan.
18 Nin huli sa saindang mga kakulugan nin boot, asin sobrang pagmumundo, asin an mga daendatang gawi kan sakuyang mga tugang, dinarara sinda sa kamugtakan na dikit pa sindang makipaghilingan sa saindang Diyos; iyo, an saindang ubanon nang mga buhok haros madara nang gayo pababa sa kinamumugtakan nin alpog; iyo, magin sinda man harani nang gayo mahulog sa kamundoan pasiring sa sarong matubig na lubungan.
19 Asin si Jacob asin Joseph man, na mga hoben pa, na nangangaipong gayo nin tamang pangangataman, nagmundong gayo nin huli sa mga kasakitan kan saindang ina; asin man an sakuyang agom na yaon na gayo sa paghihibi asin mga pagpapangadye, asin man an sakuyang mga kaarakian, dae ini nakapagpalumoy sa mga puso kan sakuyang mga tugang na sainda na akong buhian.
20 Asin mayong iba kundi puwera lang ining kapangyarihan nin Diyos, na nakapagpatakot sainda nin pagkapahamak, na iyo an nakapagpalumoy kan saindang mga puso; kun kaya, kan mahiling ninda na harani na sindang halonon nin kairaroman kan dagat, sinda nagsorolsol sa mga bagay na saindang nakaginibohan, na tanganing sainda akong binuhian.
21 Asin ini nangyaring naglipas na pagkatapos nindang binuhian ako, hilnga, sakuyang kinua an aguhon, asin ini naghiro maski saen ko pinagmamawot ini. Asin nangyaring naglipas na ako nagparapangadye sa Kagurangnan; asin pagkatapos kong makapangadye an mga paros nagpundo, asin an bagyo naghupa, asin nagka-igwa nin sarong dakulang pagkalmada.
23 Asin ini nangyaring naglipas na ako, si Nephi, iyo an naggiya kan barko, na kami naglayag giraray paduman sa pinagpromisang daga; asin kami nagbaraba sa daga, asin pinatugdok an samuyang mga tolda; asin samuyang inapud ini na pinagpromisang daga.
24 Asin ini nangyaring naglipas na kami nagpoon na magbungkal sa daga, asin nagpoon na magtaranom nin mga banhi; iyo, samuyang tinanom an mga banhi sa daga, na samuyang dinarara gikan pa sa daga nin Jerusalem. Asin ini nangyaring naglipas na an mga ini nagdarakulang nagturubo; kun kaya, kami benindisyunan nin kasaganaan.
25 Asin ini nangyaring naglipas na kami nakanagbo sa daga nin pangako, habang kami nagraralakaw-lakaw sa kakadlagan, na igwa palan nin mga hayop na yaon sa mga kakahuyan sa kada klase, arog kan baka asin an toro, asin an asno asin an kabayo, asin an kanding asin an layas na kanding, asin gabos na klaseng mga buhing mga kahayupan, na an gabos para magamit nin mga katawohan. Asin kami nakanagbo nin gabos na klaseng mga bakal, igwa nin bulawan, asin plata, asin bronse.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?