<$BlogRSDUrl$>

Thursday, May 20, 2004

1 NEPHI TSAPTER 21 

An Mesiyas iyo an magigin ilaw sa mga Hentil asin iyo an magbubuhi kan mga prisonero--- Israel magkakatiripon-tipon na may kapangyarihan sa mga huring aldaw --- An mga Hade iyo an saindang mga tagapamahalang ama --- Ikumpara sa Isaias 49.

*******

Asin giraray: Magdangog, o ika na harong nin Israel, gabos kamo na nagkasuruhay na nabari, asin pinaharale nin huli sa mga karaotan kan mga pastor kan sakuyang katawohan; iyo, gabos kamo na nakasuruhay na nabari, na nagkaralat sa hararayo, na sakuyang mga katawohan, O harong nin Israel. Hinanyoga, o mga Isla, sa sakuya, asin magdangog kamong mga katawohan na gikan sa hararayo; an Kagurangnan nangangapudan sako gikan sa sinapupunan; gikan sa tulak kan sakuyang ina saiya nang inaapud an sakuyang pangaran.
2 Asin saiyang hinimo an sakuyang nguso na arog sa matarom na espada; sa anino kan siyang kamot itinago niya ako, asin hinimo niyang sarong matarom na pana; sa saiyang sangkuban itinago niya ako.
3 Asin nagsabi sa sakuya: Ika an sakuyang serbidor, O Israel, na kun kaya ako ipagrurukyaw.
4 Pagkatapos ako nagsabi, ako nagtrabaho sa daeng kamugtakan, ako naggamit nin sakuyang kusog para sa mayo asin daeng kamugtakan; segurado na an sakuyang kahukuman yaon sa Kagurangnan, asin an sakuyang gibo yaon sa Diyos.
5 Asin ngonian, sinabi nin Kagurangnan --- na iyo an nagporma sako gikan sa sinapupunan na ako magin saiyang serbidor, na darahon si Jacob giraray sa saiya --- na maski na ngani dae an Israel magkakatiripon, pero ako mamurawayon sa mga mata nin Kagurangnan, asin an sakong Diyos iyo an sakuyang kusog.
6 Asin siya nagsabi: Ini sarong magian na bagay na ika an magin serbidor ko na tanganing ipaglangkaw an mga tribu ni Jacob, asin ibalik an mga natada nin Israel. Itatao ko man ika bilang sarong liwanag sa mga Hentil, na ikaw puwede na magin sakong kaligtasan sa mga kasagkuran nin kinaban.
7 Kaya sinabi nin Kagurangnan, an Paratubos nin Israel, an saiyang Banal na Saro, sa saiya na iyo an pinagtutuya-tuya, sa saiya na iyo an pinagkaka-anggot kan mga nasyon, na iyo an serbidor nin mga pamayo: An mga Hade makakahiling asin magtitindog, an mga prinsipe man magsasamba, nin huli sa Kagurangnan na iyo an maimbod.
8 Kaya nagsabi an Kagurangnan: Sa magaya-gayang panahon ako nagdangog saimo, O mga isla nin kadagatan, asin sa sarong aldaw nin kaligtasan ako nagtabang saimo; asin ako an nag-aataman saimo, asin itinao ta ka na sakong surugoon para sa sarong tipan kan mga katawohan, sa pagtugdas kan kinaban, na magkausa nin manahon kan mapungawon na mga pamana;
9 Na ika puwedeng magsabi sa mga prisonero: Magluwas kamo; sa saindo na mga nagtutukaw sa kadikloman: Ipahiling nin an saindong mga sadire. Sinda magkakakan sa mga dalan, asin an saindong pasabsaban yaon sa gabos na mga haralangkaw na lugar.
10 Sinda daae magugutom ni mapapaha, dae man maiinitan o an saldang maghahampak sa sainda; ta siya na igwa nin pagkaherak sa sainda iyo an mag-aantabay sainda, maski na ngani sa paagi nin mga burabod nin tubig siya maggigiya sainda.
11 Asin ako maggigibo sa gabos kong mga kabukidan nin sarong dalan, asin an sakuyang mga tinampo ipagrurukyaw.
12 Asin pagkatapos, O harong nin Israel, hilnga, an mga ini maarabot gikan sa harayo; asin uya, an mga ini gikan sa hiraga asin gikan sa sulnopan; asin an mga ini gikan sa daga nin Sinim.
13 Magkaranta, O mga kalangitan; asin magin maogma, O kinaban; ta an mga bitis kan gabos na yaon sa sirangan itutugdas; asin makusog na magkarantahan, O mga kabukidan; ta sinda dae na hahampakon; ta an Kagurangnan pinagraranga an saiyang katawohan, asin magkakaigwa nin pagkaherak sa gabos niyang nasasakitan.
14 Pero, hilnga, si Sion nagsabi: An kagurangnan nagpabaya sako, asin an sakuyang Kagurangnan nakalingaw sako --- pero siya magpapahiling nanggad na dae.
15 Ta an babae daw makakalingaw sa saiyang nagsususong aki, na siya dae nanggad magkakaigwa nin pagkaherak sa umboy kan saiyang sinapupunan? Iyo, sinda puwedeng makalingaw, pero ako daw dae makakalingaw saimo, O harong nin Israel.
16 Hilnga, ako an nag-ukit saimo sa ibabaw kan sakuyang mga palad nin sakuyang mga kamot; an saimong mga kudal padagos na yaon sa atubangan ko.
17 An saimong mga kaarakian maggigibo nin kasibutan laban sa saimong mga paradestroso; asin sinda na naggibo saimong basura maghaharale saimo.
18 Itingkalag mo an saimong mga mata sa palibot asin hilnga; ini gabos magkakatiripon sindang sararo, asin sinda magdudurulok saimo. Asin habang ako nabubuhay, sabi nin Kagurangnan, ika seguradong ibabado mo sinda gabos, na arog nin sarong samno, asin igagapos sinda na arog nin sarong babaeng-kakasalon.
19 Ta an saimong basura asin an saimong mapungawon na mga lugar, asin an daga kan saimong pagkarumpag, na maski ngonian mapioton nin huli kan saimong mga nag-eerok; asin sinda an naghalon saimo magin an yaraon sa harayo.
20 An mga kaakian na ikaw magkakaigwa, pagkatapos na ika mawawaraan kan enot, giraray sa saimong mga talinga masabi: An lugar grabe kapiot para sakuya; magtao nin lugar sako na tanganing ako puwedeng mag-erok.
21 Pagkatapos ika magsasabi sa saimong puso: Siisay an nagmundag sakuya kan mga ini, nahihiling na ako nawawaraan kan sakuyang kaarakiana, asin ako napupungaw, sarong nadakop, asin naghihiro paduman asin padigde? Asin siisay an nagdara kan mga ini? Hilnga, ako binayaan na nagsosolo-solo; an mga ini, saen sinda naggigikan?
22 Kaya sabi nin Kagurangnan Diyos: Hilnga, ako magrurukyaw kan sakuyang kamot sa mga Hentil, asin ititindog ko an sakuyang bandera sa mga katawohan; asin sinda magdadara kan saimong umboy sa saindang mga takyag, asin an saimong mga akeng babae dadarahon sa ibabaw kan saindang mga abaga.
23 Asin mga hade iyo an saindang mga parabantay na ama, asin an saindang mga reyna iyo an saindang mga parabantay na ina; sinda magduduko sa sakuya na an saindang lalawgon naka-atubang sa daga, asin magdidila kan mga alpog kan sakuyang bitis; asin ikaw makakaaram na ako an Kagurangnan; ta sinda dae nanggad masusupog na maghahalat para sakuya.
24 Ta an mga bihag magkakakurua daw gikan sa makukusog, o an mga nagkadarakop maliligtas?
25 Pero uya nagsabi an Kagurangnan, maski na an mga nagkadarakop kan makusog kukuahon parayo, asin an mga bihag kan terible ililigtas; ta ako an makikilaban sa saiya na makikilaban sa saimo, asin ako an magliligtas kan saimong mga kaarakian.
26 Asin ako an magpapakakan sainda na magdadaog-daog saimo kan saindang sadireng laman; sinda magkakabururat kan saindang sadireng dugo na arog kan mahamis na arak; asin an gabos na laman makakaaram na Ako, an Kagurangnan, Ako an saimong Paraligtas asin saimong Paratubos, an Solong Makapangyarihan ni Jacob.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?