<$BlogRSDUrl$>

Friday, May 21, 2004

IKADUWANG LIBRO NI NEPHI 

Sarong kasaysayan manungod sa pagkagadan ni Lehi. An mga tugang ni Nephi nagrebelde laban sa saiya. An Kagurangnan nagpatanid ki Nephi na maghale pasiring sa kaparangan. An saiyang mga paglalakbay sa kaparangan asin iba pa.

TSAPTER 1

Si Lehi nagpropesiya tungkol sa sarong daga nin libertad --- An saiyang banhi magigin kalat asin hahampakon kun saindang itatakwil an Solong Banal nin Israel --- Saiyang ipinapagiromdom sa saiyang mga akeng lalake na magsul-ot nin sanggalang nin pagkamatanos.

*******

Asin ngonian ini nangyaring naglipas na pagkatapos na ako, si Nephi, nagtapos sa pagtutukdo sa sakuyang mga tugang, an samuyang ama, si Lehi, nagtaram man nin kadakul na bagay sa sainda, asin inotro giraray sa sainda, kun paano kadakula an mga bagay na an Kagurangnan naggibo sa sainda na sinda dinarara paluwas sa daga nin Jerusalem.
2 Asin siya nagtaram sa sainda mapanungod sa saindang mga pagrerebelde sa ibabaw nin mga katubigan, asin an mga pagkaherak nin Diyos na iyo an nagligtas kan saindang mga buhay, na tanganing sinda dae paghalunon nin dagat.
3 Asin siya man nagtaram sa sainda mapanungod s daga nin pangako, na saindang nakamit --- kun paano nagin pano-pano nin pagkaherak an Kagurangnan sa pagtao nin patanid satuya na dapat kitang magharale paluwas sa daga nin Jerusalem.
4 Ta, hilnga, nagsabi siya, ako nakahiling nin sarong bisyon, na kun saen ako nakakaaram na an Jerusalem narumpag; asin kun kita yaon man giraray sa Jerusalem kita man kuta na napahamak na.
5 Pero, nagsabi siya, maski na ngani sa satuyang mga pagsasakit, kita nagkaigwa nin daga nin pangako, sarong daga na pinili na mas labaw pa kesa gabos na ibang mga daga; sarong daga na an Kagurangnang Diyos ipinakipagtipan sa sakuya iyo na dapat na sarong daga para magin kamanahan nin sakuyang banhi. Iyo, an Kagurangnan nakipagtipan sakuya na an dagang ini para sakuya asin sa sakuyang mga kaarakian sa daeng kasagkuran, asin man sa gabos na inantabayanan paluwas sa ibang mga nasyon sa paagi kan mga kamot nin Kagurangnan.
6 Kun kaya, ako, si Lehi, nagpropesiya na uyon sa mga kagibohan kan Espiritu na yaon sa sakuya, na mayong makakaabot sa dagang ini pwera lang kun sinda pinagdara sa paagi kan kamot nin Kagurangnan.
7 Kun kaya, an dagang ini magigin konsagrado sa tawo na saiyang dadarahon. Asin kun ini mangyayari na sinda magsiserbe saiya na uyon sa mga kasugoan na saiyang ipinagtao, ini magigin sarong daga nin libertad para sa sainda; kun kaya, sinda dae nanggad dadarahon paibaba sa pagkasakop; kumbaga, iyan mangyayari nin huli sa karaotan; ta kun an karaotan magdadakul isusumpa an daga nin huli sa saindang kaggibohan, pero sa mga matatanos ini sarong biyaya na daeng kasagkuran.
8 Asin hilnga, ini sarong kadunungan na an dagang ini dapat ipagtagong gayo gikan sa kaaraman nin ibang mga nasyon; ta uya, kadakul na mga nasyon an gustong mag-agaw kan daga, na mayo nang gayong lugar para sa sarong pamana.
9 Kun kaya, ako, si Nephi, nagkaigwa nin sarong pangako, na samantalang igwa kaidtong mga tawo na an Kagurangnang Diyos dadarahon paluwas sa daga nin Jerusalem na nagsusurunod sa saiyang mga katugonan, sinda magigin sagana sa ibabaw kaining daga; asin sinda itatago gikan sa gabos na ibang mga nasyon, na saindang pagsadirehon an dagang ini na para sa sainda. Asin kun ini mangyari na sinda magsusunod sa saiyang mga kasugoan sinda bibiyayaan sa ibabaw kaining daga, asin dae magkakaigwa nin magmomolestiya sainda, ni igwa nin magkukua parayo sa daga na saindang kamanahan; asin sinda mamumuhay na matuninong sa daeng kasagkuran.
10 Pero hilnga, kun mag-abot an oras na sinda magluluya sa daeng pagtubod, pagkatapos nindang makaresibe nin sarong dakulaon na mga biyaya gikan sa kamot nin Kagurangnan---na may pagkaaram sa pagkamukna kaining kinaban, asin sa gabos na mga tawo, na may pagkaaram sa dakula asin makakangalas na mga kaggibohan nin Kagurangnan magpoon pa sa pagkamukna nin mundo; na igwa nin kapangyarihan na itinao sainda na tanganing maggibo kan gabos na mga bagay sa paagi nin pagtubod; na igwa nin gabos na mga katugonan magpoon pa sa kapinunan, asin na pinagdarara sa paagi kan saiyang daeng kasagkuran na karahayan pasiring digde sa mas mahalagang daga nin promisa---uya, ako nagtataram, kun an aldaw mag-abot na saindang pinaghaboan an Solong Banal nin Israel, an tunay na Mesiyas, an saindang Paratubos, asin an saindang Diyos, uya, an mga paghuhukom niya na husto iyo an mangingibabaw sa sainda.
11 Iyo, siya magdadara nin ibang mga nasyon paduman sa sainda, asin saiya sindang tataw-anan nin kapangyarihan, asin saiyang hahaleon gikan sainda an mga kadagaan na saindang mga pagsadire, asin saiyang hihimohon na sinda magkakaralat asin mahahampak.
12 Iyo, habang an sarong henerasyon minaagi hanggan sa saro pa magkakaigwa nanggad nin pabulos nin dugo, asin dakulang pagpapadusa sa sainda; kun kaya, mga aki ko, sakuyang gigibohon na tanganing saindo man magigiromdoman; iyo, sakuyang gigibohon na tanganing kamo magdadangog sa sakuyang mga tataramon.
13 O na tanganing kamo magigimata; mapupukawan gikan sa hararom na pagturog, iyo, maski na ngani gikan sa pagturog sa impyerno, asin ipamagpag an makangirhat na mga kadena na saimong kinakagapusan, na an mg akadena na iyo mang gayo an naggagapos sa mga kaarakian nin mga tawo, na sinda dinadara pasiring sa pagkasakop pababa duman sa daeng kasagkuran na kamondoan asin kasakitan.
14 Magmata! Asin magbuhat gikan sa alpog, asin magdangog sa mga tataramon nin sarong nangungubog-kubog na magurang, na an mga tuhod saimong ihuhutad sa dae na mahaloy na panahon sa sarong malipot asin tuninong na lubongan, na kun sane mayong biyaherong makakabalik; sa dikit na sanang mga aldaw asin ako maduman na sa dalan nin bilog na kinaban.
15 Pero hilnga, an Kagurangnan iyo an nagtubos kan sakuyang gikan sa impyerno, sakuyang nahiling an saiyang kamurawayan, asin ako saiyng pinalibutan nin daeng sagkud sa mga takyag nin saiyang pagkamuot.
16 Asin ako nagmawot na dapat nindang giromdomon na saindang pagsunodon an mga katugonan asin an mga kahukuman nin Kagurangnan; hilnga, iyo ini an sayud na kahandalan kan sakuyang kalag magpoon sa kapinunan.
17 An sakuyang puso sayod na nagagabatan nin kamondoan sa paminsan-minsan, ta ako natakot, na sa katagasan kan saindong mga puso, an Kagurangnan saindong Diyos magluluwas nin bilog niyang kaanggutan sa saindo, na kamo hahampakon asin destrosohon sa daeng kasagkuran;
18 O, na sarong sumpa an dapat na mag-abot sa saimo sa laog nin kadakul na mga henerasyon; asin kamo papadusahan sa paagi nin espada, asin sa paagi nin taggutom, asin kamo kapupungotan, asin aantabayan uyon sa kagustuhan asin pagkasakop nin diyablo.
19 O mga aki ko, na tanganing an mga bagay na ini dae nanggad mangyayari sa saindo, para na kamo magin sarong pinili asin sarong pinagpaboran na banwaan nin Kagurangnan. Pero uya, an saiyang kagustuhan an mangyayari; ta an saiyang mga dalan iyo an pagkamatanos na daeng kasagkuran.
20 Asin siya nagsabi na: Habang saindong sinusunod an sakuyang mga katugonan kamo magigin asensado sa daga; pero habang kamo dae nagsusurunod sa sakuyang mga katugonan kamo paparaon gikan sa sakuyang atubangan.
21 Asin ngonian na an sakuyang kalag magkakaigwa nin kaogmahan sa saindo, asin na an sakuyang puso mahale na sa kinaban na ini na may pagka-ogma nin huli sa saindo, na ako dae man nanggad madadara paibaba na may kapaitan asin kamondoan pasiring sa lubongan, magbuhat kamo gikan sa alpog, mga aki ko, asin magpaka-lalake, asin determinado sa sarong kaisipan asin sarong puso, na may pagkasararo sa gabos na mga bagay, na tanganing kamo dae nanggad mahuhulog sa pagkasakop;
22 Na tanganing kamo dae susumpaon nin sarong makakangirhat na sumpa; asin man, na tanganing kamo dae magkakaigwa nin anggot nin sarong makatarungan na Diyos sa saindo, pasiring sa pagkadestroso kan parehong kalag asin hawak.
23 Magmata kamo, mga aki ko; magsul-ot nin kasangkuban nin pagkamatanos. Ipamagpag nindo an mga kadena na saindong kinakagapusan, asin magruluwas kamo gikan sa diklom nin kalipungawan, asn magbangon gikan sa alpog.
24 Dae na kamo magrebelde laban sa saindong tugang, na an mga pananaw sayod na mamurawayon, na iyo an sayod na nagsusunod sa mga katugonan magpoon na kita maghale sa Jerusalem; asin iyo an sayod na nagin instrumento kan mga kamot nin Diyos; sa pagdadara satuya hanggan sa daga nin pangako; na kun bako siya, kita nagkagaradan na kuta na sa gutom sa kaparangan; maski na ngani kaini, kamo nagmawot na haleon an saiyang buhay; iyo, asin siya sayod na nagtitios nin grabeng kamondoan nin huli saindo.
25 Asin ako grabeng gayo an katakutan asin nangungubog-kubog nin huli saindo, na baka siya magtitios giraray; ta uya, kamo nagbebentang saiya na siya nagmamawot nin kapangyarihan asin autoridad sa ibabaw nindo; pero ako nag-aaram na siya dae nanggad nagmawot nin kapangyarihan o autoridad sa ibabaw nindo, pero siya sayod na nagmawot nin kamurawayan nin Diyos, asin sa saindong sadireng daeng sagkud na karahayan.
26 Asin kamo naggugurumod-gumod nin huli ta siya nagin tunay sa saindo. Kamo nagsabi na siya naggagamit nin katadungan; kamo nagsabi na siya sayod na may kaangguta sa saindo; pero hilnga, an saiyang katadunga iyo an katadungan nin kapangyarihan nin Tataramon nin Diyos, na yaon mismo saiya; asin na idtong saindong inapud na kaanggutan iyo an katotoohan, uyon kaidtong yaon sa Diyos, na dae niya mapupugulan, na pusog niyang ipinapahiling an manungod kan saindong mga kadaendatahan.
27 Asin ini kinakaipuhan na an kapangyarihan nin Diyos dapat na yaon saiya, na maski na ngani sa pagsusugo sa saindo na kamo dapat na magsunod. Pero hilnga, bako man siya, pero idto mismo an Espiritu nin Kagurangnan na yaon sa saiya, na iyo an nagbubukas kan saiyang nguso na makapagtaram na dae niya ngani kayang pundohon ini.
28 Asin ngonian aki ko, Laman, asin man Lemuel asin Sam, asin man an sakuyang mga aki na iyo an mga akeng lalake ni Ishmael, hilnga, kun kamo magdangog sana sa boses ni Nephi kamo dae mapapara. Asin kun kamo magdadangog sa saiya magwawalat sa saindo nin sarong bendisyon, iyo, maski na ngani an sakuyang enot na bendisyon.
29 Pero kun kamo dae magdadangog sa saiya hahaleon ko an enot kong bendisyon, iyo, maski na an sakuyang bendisyon, asin ini mangingibabaw sa saiya.
30 Asin ngonian, Zoram, ako nagtataram sa saimo: Hilnga, ika iyo an surogoon ni Laban; maski na ngani kaini ika man dinara paluwas sa daga nin Jerusalem, asin ako nag-aaram na ikaw sarong totoong amigo sa sakuyang aki, na si Nephi, sa daeng kasagkuran.
31 Kun kaya, nin huli ta ikaw nagin masinunod-sunod, an saimong banhi bebendisyunan kan saiyang banhi, na sinda mamumuhay nin halawig sa ibabaw nin bilog na kadagaan; asin mayo, pwera lang kun igwa nin kadaendatahan na minagikan sainda, nin mapahamak o madestorbo kan saindang kasaganaan sa ibabaw nin bilog kaining kadagaan sagkud sa daeng kasagkuran.
32 Kun kaya, kun kamo magsusunod sa mga katugonan nin Kagurangnan, an Kagurangnan iyo an magkokonsagra kaining kadagaan para sa seguridad kan saimong banhi na kaiba an banhi kan sakuyang aki.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?