<$BlogRSDUrl$>

Friday, May 19, 2006

3 NEPHI TSAPTER 10 

Nagkaigwa nin katrangkiluhan sa kadagaan sa laog nin kadakul na oras--- An boses ni Cristo nagpromisa na saiyang titiponon an saiyang mga katawohan na arog sa sarong gona na pinagtiripon an saiyang mga siwo--- An mas pinakamatanos na parte kan mga katawohan iyo an pinagpreserba.

*******

Asin ngonian hilnga, ini nangyaring naglipas na an gabos na mga katawohan nin kadagaan nakadangog kaining mga tataramon, asin nagpatotoo kaini. Asin pagkatapos kaining mga tataramon nagkaigwa nin katrangkiluhan sa kadagaan sa laog nin kadakul na mga oras;
2 Nin huli ta grabeng gayo an kangangalasan kan mga katawohan na tanganing sinda nagkapurundo sa pagtatangis asin pagbabangkay nin huli sa pagkawarara kan saindang mga kalahi na nagkagaradan; kun kaya nagkaigwa nin katrangkiluhan sa bilog na kadagaan sa laog nin kadakul na mga oras.
3 Asin ini nangyaring naglipas na igwang nag-abot na sarong boses giraray sa mga katawohan, asin an gabos na mga katawohan nakadangog, asin nagpatotoo kaini, na nagsasabi:
4 O kamong mga katawohan kaining mga bantog na siyudad na nagkaparara, na mga kamakuapuan ni Jacob, iyo, na kabale sa harong ni Israel, magkapirang beses na Ako pinagtitipon ko kamo na arog sa sarong gona na pinagtitiripon-tipon an saiyang mga siwo sa irarom kan saiyang mga pakpak, asin pinangatamanan kamo.
5 Asin giraray, magkapirang beses na Ako pinagtitipon ko kamo na arog sa sarong gona na pinagtitiripon an saiyang mga siwo sa irarom kan saiyang mga pakpak, iyo, O kamong mga katawohan kan harong ni Israel, na nagkahurulog; iyo, O kamong mga katawohan kan harong nin Israel, kamo na nag-eerok sa Jerusalem, arog man kamo na nagkahurulog; iyo, magkapirang beses na Ako pinagtitipon ko kamo na arog sa sarong gona na pinag titiripon-tipon an saiyang mga siwo, asin kamo habo nanggad.
6 O ika na harong nin Israel na sakuyang pinagligtas, nagkapirang beses na Ako pagtitiriponon kamo arog sa sarong gona na pagtitiriponon an saiyang mga siwo sa irarom kan saiyang mga pakpak, kun kamo magsosolsol asin magbalik sa sakuya na may bilog na katuyuhan nin puso.
7 Pero kun dae, O harong ni Israel, an mga lugar na saindong pinag-eerokan magigin mapungawon sagkod sa panahon nin kautuban kan tipan sa saindong mga ama.
8 Asin ngonian ini nangyaring naglipas na pagkatapos na an mga katawohan nakadangog kaining mga tataramon, hilnga, sinda nagpoon sa pagtatangis asin pagbabangkay giraray nin huli sa kawaraan kan saindang mga kalahi asin mga ka-aramiguhan.
9 Asin ini nangyaring naglipas na kaya nangyari sa tulong aldaw an nakaagi. Asin na kaidto sa pagkaagahon, asin an kadikloman nagwara gikan sa lalawgon nin kadagaan, asin an kinaban nagpondo sa pagyuyogyog, asin an mga kagapoan nagpondo sa pagkakabaraak, asin an makangorongirhat na mga agrangay nagporondo na, asin an gabos na makabulingog na kariribokan naglipas na.
10 Asin an daga nagkabirilog man giraray, na ini iyo man sana; asin an pagmumundo, asin an pagtatangis, asin an an pagbabarangkay kan mga katawohan na naligtas an buhay nagkaporondo; asin an saindang pagmumundo nagin pagkaogma, asin an saindang mga pag-agrangay nagin pag-omaw asin pasasalamat sa Kagurangnan na JesuCristo, an saindang Paratubos.
11 Asin kaya baya an mga kasuratan nautob na an pinagtararam kan mga propeta.
12 Asin idtong mas na pinakamatanos na parte kan mga katawohan an nagkariligtas, asin iyo idto sinda na nag-ako sa mga propeta asin dae nanggapo sainda; asin iyo idto sinda na dae nagpabulos nin dugo kan mga banal, an nagkariligtas---
13 Asin sinda pinagligtas asin dae pinaglubog asin na magkarulubong sa daga; asin sinda dae pinaglamos sa kairaroman kan dagat; asin sinda dae pinagsulo nin kalayo, ni sinda pinaghurulog asin magkarurunot sa kagadanan; asin sinda dae pinagdagit nin buhawi; ni sinda pinagdaog kan parong nin aso asin kan kadikloman.
14 Asin ngonian, an siisay an nakabasa, tugutan siyang maka-intende; siya na igwang mga kasuratan, tugutan siyang maghanap kan mga ini, asin mahiling asin manumpungan kun an gabos na ining mga kagadanan asin mga kapahamakan sa paagi nin kalayo, asin sa paagi nin aso, asin sa paagi nin mga unos, asin sa paagi nin mga buhawi, asin paagi nin pagbubuka nin daga tanganing resibihon sinda, asin an gabos na ining mga bagay bakong kautuban kan mga propesiya nin kadakul na mga banal na mga propeta.
15 Hilnga, Ako nagsasabi sa saindo, iyo, kadakul an nagpatotoo kaining mga bagay kan pag-abot ni Cristo, asin pinaggaradan nin huli ta sinda nagpatotoo kaining mga bagay.
16 Iyo, si propetang Zenos nagpatotoo kaining mga bagay, asin man si Zenock nagtaram manungod kaining mga bagay, nin huli ta sinda nagpatotoo lalo na manungod satuya, na iyo an katadaan kan saindang banhi.
17 Hilnga, an satuyang ama na si Jacob nagpatotoo man mapanungod sa sarong katadaaan kan banhi ni Joseph. Asin hilnga, bako daw na kita sarong katadaan kan banhi ni Joseph? Asin an mga bagay na ini na iyo an nagpapatunay sa satuya, bako daw na nasusurat sa mga laminang tanso na an satuyang ama na si Lehi an nagdara paluwas sa Jerusalem?
18 Asin ini nangyaring naglipas na sa paghinapos kan ika-treynta asin apat na taon, hilnga, Ako mapahiling sa saindo na an mga katawohan nin Nephi na pinagligtas, asin man sinda na pinag-apud na mga Lamanita, na pinagligtas, makagibo nin dakulaon na mga pabor na ipinagpahiling sainda, asin darakula na mga biyaya ipinagpabulos sa ibabaw kan saindang mga payo, na tangani baya na sa dae mahaloy pagkatapos na ipagtaas si Cristo pasiring sa kalangitan siya nanggad tunay na nagpahiling kan saiyang sadire sa sainda---
19 Ipinagpahiling an saiyang hawak sa sainda, asin nagparatukdo sa sainda; asin an rekord kan saiyang ministeryo ipagtatao ngonian asin sa maabot. Kun kaya para sa panahon na ini ako matapos na kan sakuyang mga sinasabi.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?