<$BlogRSDUrl$>

Tuesday, November 08, 2005

ALMA TSAPTER 20 

An Kagurangnan an nagpadara ki Ammon pasiring sa Middoni na tanganng iligtas an saiyang nagkapririsong mga katugangan--- Si Ammon asin Lamoni nakipaghilingan sa ama ni Lamoni, na iyo an hade kan bilog na kadagaan--- Si Ammon an nagpirit sa gurang na hade na tugutan an pagbuhi kan saiyang mga katugangan.

*******

Asin ini nangyaring naglipas na kan sainda nang ma-establisa an simbahan sa dagang ini, na si hadeng Lamoni nagmawot na si Ammon mag-iba saiya na magpaduman sa kadagaan nin Nephi, na tanganing saiyang maipahiling siya sa saiyang ama.
2 Asin an boses nin Kagurangnan nag-abot ki Ammon, na nagsasabi: Dae ka magpaduman sa kadagaan nin Nephi, nin huli ta hilnga, an hade magmamawot ka saimong buhay; alagad ika magpapasiring sa kadagaan nin Middoni; ni huli ta hilnga, an saimong tugang na si Aaron, asin man si Muloki asin Ammah yaon sa prisohan.
3 Ngonian ini nangyaring naglipas na kan si Ammon nadangog ini, siya nagsabi ki Lamoni: Hilnga, an sakuyang tugang asin mga katugangan yaraon sa prisohan sa Middoni, asin ako mapaduman na ako puwedeng magligtas sainda.
4 Ngonian si Lamoni nagsabi ki Ammon: Aram ko, sa kusog nin Kagurangnan ika nakakagibo kan gabos na mga bagay. Alagad hilnga, ako maiba saimo pasiring sa kadagaan nin Middoni; nin huli ta an hade kan kadagaan nin Middoni, na an pangaran iyo si Antiomno, sarong amigo ko; kun kaya ako mapaduman sa kadagaan nin Middoni, na tanganing ako an puwedeng maogmang makipag-olay sa hade kan kadagaan, asin saiyang paluluwason an saimong mga katugangan sa prisohan. Ngonian si Lamoni nagsabi sa saiya: Siisay an nagtaram saimo na an saimong mga katugangan yaon sa prisohan?
5 Asin si Ammon nagsabi sa saiya: Mayong saro na nakapagsabi sakuya, laen lang na iyo an Diyos; asin siya nagsabi sa sakuya--- Lakaw asin iligtas mo an saimong mga katugangan, nin huli ta sinda yaon sa prisohan sa kadagaan nin Middoni.
6 Ngonian kan si Lamoni nakadangog kaini siya nagsugo sa saiyang mga surugoon na dapat na andamon an saiyang mga kabayo asin mga karwahe.
7 Asin siya nagsabi ki Ammon: Madya baya, ako maiba saimo pasiring sa kadagaan nin Middoni, asin duman ako an makikipag-olay sa hade na saiyang buhian an saimong mga katugangan paluwas sa prisohan.
8 Asin ini nangyaring naglipas na habang si Ammon asin Lamoni naglalakbay pasiring duman, saindang nasabatan an ama ni Lamoni, na iyo an hade sa bilog na kadagaan.
9 Asin hilnga, an ama ni Lamoni nagsabi sa saiya: Tadaw baya ta dae ka nag-abot sa piyesta kan dakulang kaaldawan kan ako naghimo nin sarong piyesta para sa sakuyang mga akeng lalake, asin sa sakuyang mga katawohan?
10 Asin siya man nagsabi: Mas pinili mo pang makaiba an Nephitang ini, na iyo an saro sa mga kaakian nin sarong paraputik?
11 Asin ini nangyaring naglipas na si Lamoni nagsabi sa saiya kun saen siya mapasiring, nin huli ta siya natakot na mapakulgan an boot niya.
12 Asin siya nag-estorya saiya kan gabos na dahilan kan saiyang pagka-abala sa sadire niyang kahadean, na iyo an dahilan kun tadaw ta dae siya nakapasiring sa piyesta na saiyang pinag-andam.
13 Asin ngonian kan si Lamoni nakapagsabi sa saiya kan gabos na ining mga bagay, hilnga, sa saiyang pagkangalas, an saiyang ama naanggot saiya, asin nagsabi: Lamoni, saimong inililigtas an mga Nephitang ini, na mga akeng lalake kan sarong putikon. Hilnga, saiyang pinagsalakatan an satuyang mga ama; asin ngonian an saiyang mga kaakian nag-arabot man sa pag-iriba na tanganing saindang mapupuwedeng madaya kita sa paagi kan saindang mga padaya asin kan saindang mga pamumutik, na tanganing sainda giraray masasalakatan kita kan satuyang pagsadire.
14 Ngonian an ama ni Lamoni nagsugo saiya na gadanon niya si Ammon kan saiyang espada. Asin saiya man siyang sinugo na siya dae dapat na magpaduman sa kadagaan nin Middoni, alagad na siya dapat na bumalik kaiba niya sa kadagaan nin Ishmael.
15 Pero si Lamoni nagsabi sa saiya: Dae ko gagadanon si Ammon, ni ako mabalik sa kadagaan nin Ishmael, alagad ako mapaduman sa kadagaan nin Middoni na tanganing sakong mapaluwas an mga katugangan ni Ammon, nin huli ta aram ko na sinda mga hustong tawo asin banal na mga propeta nin tunay na Diyos.
16 Ngonian kan an saiyang ama nadangog an mga tataramong ini, siya nag-anggot saiya, asin saiyang binunot an saiyang espada na tanganing saiyang tagaon patumba sa daga.
17 Alagad si Ammon nagtindog sa enotan asin nagsabi sa saiya: Hilnga, dae mo paggadanon an saimong akeng lalake; daeng pagkukulang, na ini marhay pang siya an dapat na mahulog kesa saimo, nin huli ta hilnga, siya nakapagsolsol na kan saiyang mga kasalanan; alagad kun ika na dapat mahulog sa panahon na ini, sa saimong kaanggotan, an saimong kalag dae maliligtas.
18 Asin giraray, ini kapakinabangan na ika dapat na magpugol sa sadire; nin huli ta kun saimong gagadanon an saimong akeng lalake, siya bilang sarong inosenteng tawo, an saiyang dugo magkukurahaw gikan sa daga pasiring sa Kagurangnan na saiyang Diyos, nin huli ta an kabalusan mapapasaimo; asin ta baka na saimong maiwawara an saimong kalag.
19 Ngonian kan si Ammon nakapagsabi na kaining mga tataramon sa saiya, siya nagsimbag saiya, na nagsasabi: Ako nakakaaram na kun sakuyang gagadanon an sakuyang akeng lalake, na ako magpapabulos nin inosenteng dugo; nin huli ta ika an nagmawo na madestroso siya.
20 Asin saiyang ibiningat an saiyang kamot sa paggadan ki Ammon. Alagad si Ammon iyo an nagsangga kan saiyang mga pananaga, asin man tinaga niya an saiyang takyag na tanganing dae niya na ini magagamit pa.
21 Ngonian kan mahiling kan hade na puwedeng magagadan siya ni Ammon, siya nagpoon sa pakikimaherak ki Ammon na saiyang paligtason an buhay niya.
22 Pero si Ammon ipinapaitaas an saiyang espada, asin nagsabi sa saiya: Hilnga, ako maghahampak saimo laen lang kun saimong ipagtao sakuya na an sakuyang mga katugangan puwedeng paluluwason sa prisohan.
23 Ngonian an hade, sa takot na siya mawaraan kan saiyang buhay, nagsabi: Kun saimo akong paliligtason ipagtatao ko sa saimo an anuman na saimong hahagadon, magin an kabanga nin kahadean.
24 Ngonian kan mahiling ni Ammon na saiya nang naggibo an gusto niya sa gurang na hade na uyon sa saiyang pinagmamawot, siya nagsabi sa saiya: Kun saimong ipaggagawad na an sakuyang mga katugangan puwede nang makaluwas sa prisohan, asin man na si Lamoni mapasaiya an saiyang kahadean, asin na ikaw dae nang pagka-anggot saiya, pero ipaggawad na puwede niyang gigibohon an uyon sa saiyang sadireng mga pagmamawot sa anuman na bagay na saiyang pinag-iisip, pagkatapos sakuya ta kang paliligtason; ta kun dae hahampakon ta ka pasiring sa daga.
25 Ngonian kan si Ammon nakapagtaram na kaining mga tataramon, an hade nagpoon na maogma nin huli kan saiyang buhay.
26 Asin kan saiyang mahiling na si Ammon mayo nang pagmawot na destrosohon siya, asin kan saiya nang mahiling an kadakulang pagkamoot na igwa siya para sa saiyang akeng lalake na si Lamoni, siya nagngalas na grabeng gayo, asin nagsabi: Nin huli ta iyo ini an gabos na saimong pinagmamawot, na sakuyang paluluwason an saimong mga katugangan, asin magtugot na an sakuyang akeng lalake na si Lamoni na mapasaiya man giraray an kahadean, hilnga, ako maggagawad sa saimo na an sakuyang akeng lalake mapasaiya giraray an saiyang kahadean magpoon ngonian na panahon asin sagkod pa man; asin dae ko na siya maski noarin pa man pagbubutan---
27 Asin sakuya man igagawad sa saimo na an saimong mga katugangan puwede nang makaluwas sa prisohan, asin ikaw asin an saimong mga katugangan puwedeng magdulok sakuya, sa sakuyang kahadean; nin huli ta ako nagmamawot nin dakulang gayo na mahihiling ta ka. Nin huli ta an hade dakulang gayo an pagkangalas sa mga tataramon na saiyang pinagtaram na, asin man sa mga tataramon na pinagtaram na kan saiyang akeng lalakeng si Lamoni, kun kaya sina nagmamawot na gayo na manunudan an mga ini.
28 Asin ini nangyaring naglipas na si Ammon asin si Lamoni nagpadagos kan saindang paglalakbay paduman sa kadagaan nin Middoni. Asin si Lamoni nakakua nin pabor sa mga mata kan hade nin kadagaan; kun kaya an mga katugangan ni Ammon pinagdara paluwas sa prisohan.
29 Asin kan si Ammon magkahiriling sinda siya nagin grabeng gayo an pagkamundo, nin huli ta hilnga sinda mga huba, asin an saindang mga kublit grabeng gayo an pagkagasgas nin huli kan pagkagapos nin makusog na mga lubid. Asin sinda man nagsapo nin kagutuman, pagkapaha, asin kan gabos na klaseng mga kasakitan; daeng pagkukulang na sinda nagin mapagpasensiya sa gabos nindang mga pagtitios.
30 Asin, habang ini nangyari, iyo idto an saindang palad na magkahurulog sa mga kamot kan sarong grabe katagas asin sarong grabe katisong mga liog na mga katawohan; kun kaya siya habong magdadangog kan saindang mga tataramon, asin sainda sindang pinag-apon paluwas, asin pinaghampak sinda, asin pinagpapalayas sinda sa harong-harong, asin gikan sa sarong lugar pasiring sa sarong lugar, magin hanggan sinda nakaabot sa kadagaan kan Middoni; asin duman sinda dinarakop asin ipinagkunkun sa prisohan, asin ipinaggapos nin makusog na mga lubid, asin pinagloom sa prisohan sa kadakul na mga aldaw, asin pinagligtas sa paagi ni Lamoni asin Ammon.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?