<$BlogRSDUrl$>

Monday, January 02, 2006

ALMA TSAPTER 30 

Si Korihor, an anti-Cristo, pinagbasang-basang si Cristo, an pagbabayad-sala, asin an espiritu nin propesiya--- Siya nagtutukdo na mayong Diyos, mayong pagkahulog nin tawo, mayong kabayadan an kasalanan, asin mayong Cristo--- Si Alma nagpatotoo na si Cristo maabot asin an gabos na mga bagay nagpapatunay na igwa nin sarong Diyos--- Si Korihor naghagad nin senyal asin nagin pola--- An diyablo nagpahiling ki Korihor bilang sarong anghel asin tinukdoan siya kun ano an mga sasabihon--- Siya pinagturungtungan asin nagadan.

*******
Hilnga, ngonian ini nangyaring naglipas na pagkatapos na an mga katawohan ni Ammon naipamugtak na sa kadagaan nin Jershon, iyo, asin man pagkatapos na an mga Lamanita napadulag na paluwas sa kadagaan, asin an saindang mga gadan pinagrulubong na kan mga katawohan nin kadagaan---
2 Ngonian an saindang mga gadan dae mabilang nin huli sa kagulpihan kan saindang mga numero; ni an mga gadan na Nephita binilang--- pero ini nangyaring naglipas pagkatapos na saindang pinaglubong na an saindang mga gadan, asin man sa pagkatapos kan mga aldaw nin pag-aayuno, asin pagmumundo, asin pagpapangadye, (asin idto nangyari kan ika-desisais na taon kan pagpapamahala kan mga huwes sa mga katawohan nin Nephi) na nagpoon na magkaigwa nin katuninongan sa kabilugan kan gabos na kadagaan.
3 Iyo, asin an mga katawohan nag-obserba na pagsunudon an mga kasugoan nin Kagurangnan; asin sinda nagin estriktong gayo sa pag-utob kan mga ordinansa nin Diyos, na uyon sa ley ni Moises; nin huli ta sinda pinagtukdoan na magsunod sa ley ni Moises hanggan sa ini mangyaring mautob.
4 Asin kaya an mga katawohan dae nagkaigwa nin kariribokan sa kabilugan nin ika-desisais na taon nin pagpapamahala kan mga huwes sa mga katawohan nin Nephi.
5 Asin ini nangyaring naglipas na sa pagpoon kan ikaw desisiyeteng taon nin pagpapamahala kan mga huwes, nagkaigwa nin padagos na katuninongan.
6 Pero ini nangyaring naglipas na sa pinakahuring parte kan ika-desisiyeteng taon, igwa nin sarong tawo na nag-abot sa kadagaan nin Zarahemla, asin siya iyo an Anti-Cristo, nin huli ta siya nagpoon na magbalangibog sa mga katawohan kontra sa mga propesiya na ipinagtararam kan mga propeta, manungod sa pag-abot ni Cristo.
7 Ngonian mayo nin sarong ley na nagbabawal sa sarong paniniwala nin tawo; nin huli ta ini estriktong kontra sa mga kasugoan nin Diyos na magkaigwa nin sarong ley na magdadara sa mga tawo pasiring sa bakong pantay na mga kamugtakan.
8 Nin huli ta kaya nagsabi an kasuratan: Magpili kamo ngonian na aldaw, kun kiisay kamo gustong magsirbe.
9 Ngonian kun an sarong tawo nagmamawot na magsirbe sa Diyos, ini iyo an saiyang pribilihiyo; o kun baya, kun siya nagtutubod sa Diyos ini iyo an saiyang pribilihiyo na magsirbe saiya; pero kun siya daeng paniniwala sa saiya mayong ley na magpapadusa saiya.
10 Pero kun siya manggagadan siya padudusahan nin kagadanan; asin kun siya mananalakat siya man padudusahan; asin kun siya manhabon siya man padudusahan; asin kun siya nakagibo nin adulteryo siya man padudusahan; iyo, nin huli kan gabos na ining kadaendatahan sinda pinagpapadusahan.
11 Nin huli ta igwa nin sarong ley na an mga tawo dapat na paghukuman na uyon sa saiyang mga krimen. Daeng pagkukulang, mayong ley kontra sa pagtubod nin sarong tawo; kun kaya, an sarong tawo pinagpapadusahan sana nin huli kan mga krimen na saiyang nakaginibohan; kun kaya an gabos na mga tawo may pantay na kamugtakan.
12 Asin ining Anti-Cristo, na an pangaran iyo si Korihor, (asin an ley mayong kakusganan sa saiya) nagpoon na magbalangibog sa mga katawohan na dae magkakaigwa nin Cristo. Asin sa arog kaining manera siya nagbabalangibog na nagsasabi:
13 O kamo na nagkagapos sa irarom nin sarong kalokohan asin sarong daeng kamugtakan na paglaom, tadaw ta pinapagabatan nindo an saindong mga sadire nin arog kaining kalokohang mga bagay? Tadaw ta kamo naghahanap nin sarong Cristo? Nin huli ta mayong tawo an nakakaaram nin anuman na bagay na paabuton pa sana.
14 Hilnga, ining mga bagay na saindang pinag-aapud na mga propesiya, na saindong pinagsasabi na ipinagpasa-pasa sa paagi nin banal na mga propeta, hilnga, sinda mga kalokohang mga tradisyon kan saindong mga ama.
15 Paano daw nindo maaaraman an saindang katotoohan? Hilnga, kamo dae makakaaram nin mga bagay na dae nindo nahihiling; kun kaya kamo dae makakaaram na magkakaigwa nin sarong Cristo.
16 Kamo naghiling na naglalaom asin nagsasabi na kamo makakahiling nin sarong kapatawaran kan saindong mga kasalanan. Pero hilnga, ini sarong epekto nin sarong napupurisaw na kaisipan; asin ining karibongan kan saindong mga isip nangyari nin huli kan mga tradisyon nin saindong mga ama, na iyo an nagdadara saindo paharayo pasiring sa sarong paniniwala kan mga bagay na bako man dapat.
17 Asin kadakul pang gayong mga bagay na saiyang sinabi sa sainda, nagsasabe sainda na dae puwedeng magkakaigwa nin sarong pagbabayad-sala na gigibohon para sa mga kasalanan nin mga tawo, pero an lambang tawo namumuhay sa buhay na ini na uyon sa pagmamaneho kan pinaglalang; kun kaya an lambang tawo mina-asenso na uyon sa saiyang kahenyuhan, asin ta an lambang tawo nadadaog na uyon sa saiyang kusog; asin an anuman na ginigibo nin sarong tawo bakong krimen.
18 Asin kaya siya nagbabalangibog sa sainda, pinagpapangenotan na mairayo an mga puso nin kadaklan, na nagkakausa sainda na magpapalangkaw kan saindang mga payo sa saindang kadaendatahan, iyo, pinagpapangenotan na mairayo an kadakul na mga babae, asin man kalalakihan, na gumibo nin mga karumputan--- sinasabi sainda na kun an sarong tawo gadan na, iyo na an katapusan niya.
19 Ngonian an tawong ini nagpasiring man sa kadagaan nin Jershon, na tanganing ipagbalangibog an mga bagay na ini sa kairibahan kan mga katawohan ni Ammon, na kaidto nagin mga katawohan kan mga Lamanita.
20 Pero hilnga sinda mas madunong pa kesa sa kadakul na mga Nephita; nin huli ta sainda siyang dinakop, asin ginarapos siya, asin pinagdara siya sa atubangan ni Ammon, na sarong halangkaw na pade kaining mga katawohan.
21 Asin ini nangyaring naglipas na siya nagkausa na siya dapat na darahon paluwas nin kadagaan. Asin siya nagpasiring sa kadagaan nin Gideon, asin nagpoon na magbalangibog man sa sainda; asin digde dae siyang gayo nagin matrayumpo, nin huli ta siya dinarakop asin ginarapos asin dinara sa atubangan nin halangkaw na pade, asin man sa pinakapamayong huwes nin kadagaan.
22 Asin ini nangyaring naglipas na an halangkaw na pade nagsabi sa saiya: Tadaw baya ta ika nagparalibot sa paglalawgaw kan mga dalan nin Kagurangnan? Tadaw baya ta ikaw nagtutukdo kaining mga katawohan na dae magkakaigwa nin Cristo, na tanganing risgohon an saindang mga pag-oorogma? Tadaw baya ta ikaw nagtataram nin kontra sa gabos na mga propesiya kan banal na mga propeta?
23 Ngonian an halangkaw na pade may pangaran na Giddonah. Asin si Korihor nagsabi sa saiya: Nin huli ta ako dae nagtutukdo kan mga kalokohang tradisyon nin saindong mga ama, asin nin huli ta ako dae nagtutukdo kaining mga katawohan na igapos an saindang mga sadire sa irarom nin kalokohan na mga ordinansa asin mga paggigibo na ipinagtaong pamana kan suanoy na mga kapadean, na tanganing magkaramkam nin kapangyarihan asin awtoridad na mangingibabaw sainda, na tanganing sinda yaon sana sa pagin-ignorante, na sinda puwedeng dae magpalangkaw kan saindang mga payo, pero dadarahon pababa na uyon sa saimong mga tataramon.
24 Ika nagsasabi na ining mga katawohan sarong libreng mga katawohan. Hilnga, ako nagsasabi na sinda yaon sa pagka-uripon. Ika nagsasabi na ining suanoy na mga propesiya totoo. Hilnga, ako nagsasabi na ikaw mismo dae nakakaaram na an mga ini totoo.
25 Ika nagsasabi na ining mga katawohan sarong nagkasala asin sarong nahulog na mga katawohan, nin huli kan kalapasan nin sarong magurang. Hilnga, ako nagsasabi na an sarong ake bakong nagkasala nin huli kaining mga magurang.
26 Asin ika man nagsasabi na si Cristo maabot. Pero hilnga, ako nagsasabi na ika dae nakakaaram na magkakaigwa nin sarong Cristo. Asin ikaw nagsasabi man na siya gagadanon nin huli kan mga kasalanan nin mundo---
27 Asin kaya ikaw nangengenotan na iharayo ining mga katawohan susog sa kalokohang mga tradisyon nin saindong mga ama, asin uyon sa saimong sadireng mga kawamotan; asin saimo sindang pinupugulan pababa, na arog baga na ini yaon sa pagka-uripon, na ikaw puwedeng magpabundat kan saindong mga sadire kan mga pinagpagalan kan saindong mga kamot, na sinda dae makapaghiling paitaas na may kaisogan, asin na sinda dae magtatamasa kan saindang mga karapatan asin mga pribilihiyo.
28 Iyo, sinda dae naggibong magamit an saindang mga pagsadire na baka na saindang mapakulgan boot an saindang mga kapadean, na iyo an naggibong pagpagabat sainda na uyon sa saindang mga kamawotan, asin nagdara sainda na maniwala, sa paagi kan saindang mga tradisyon asin kan saindang mga pangiturugan asin kan saindang mga kagustuhan asin kan saindang mga bisyon asin kan saindang sagin-sagin na mga misteryo, na sinda dapat, kun sinda dae naggibo na uyon sa saindang mga tataramon, makapagpakulog bot kan iba na bakong bantog na nilalang, na saindang pinagsasabi na iyo an Diyos--- sarong nilalang na dae pa lamang nahiling o namidbidan, na iyo an bako na maski noarin dae magigin iyo.
29 Ngonian kan an mga halangkaw na pade asin an pamayong huwes nahiling an katagasan kan saiyang puso, iyo, kan saindang mahiling na siya nagbabasang-basang na magin kontra sa Diyos, sinda habong humimong magsimbag nin anuman sa saiyang mga tataramon; pero sinda nagkausa na siya dapat na gapuson; asin sainda siyang ipinagtao pasiring sa mga kamot kan mga opisyal, asin ipinadara siya pasiring sa kadagaan nin Zarahemla, na tanganing siya puwedeng madara sa atubangan ni Alma, asin an pamayong huwes iyo an gobernador sa bilog na kadagaan.
30 Asin ini nangyaring naglipas na kan siya pinagdara sa atubangan ni Alma asin sa pamayong huwes, siya nanggad naghimo sa kaparehong manera na arog kan saiyang ginibo sa kadagaan nin Gideon; iyo, siya naggigo nin kabasangan.
31 Asin siya nagtindog na may dakulang kalangkawan na mga tataramon sa atubangan ni Alma, asin nagtuya-tuya laban sa mga kapadean asin mga paratukdo, inaakusaran sinda na pinagdadara paharayo an mga katawohan sa mga kalokohang tradisyon kan saindang mga ama, para lamang sa pagpakabasog gikan sa mga kapagalan nin mga katawohan.
32 Ngonian si Alma nagsabi sa saiya: Ika mismo nakakaaram na dae kami nagpapakabasog kan samuyang mga sadire gikan sa mga kapagalan kaining mga katawohan; nin huli ta hilnga ako nagtatrabaho magin magpoon pa kan pagpoon nin pagpapamahala nin mga huwes hanggan ngonian, na gamit an sadireng mga kamot para sa sakuyang suporta, na maski na ngani ako nagbibiyahe nin kadakul na beses sa palibot kaining kadagaan na tanganing ideklara an tataramon nin Diyos sa sakuyang mga katawohan.
33 Asin maski na ngani sa kadakul na pagpapagal na sakuyang pinaggibo sa laog nin simbahan, ako dae lamang nakaresibe nin grabe nin sarong senine para sa sakuyang kapagalan; ni sa kiisay na sakuyang mga katugangan, laen lang idtong itinao sa tukawan nin paghuhukom; asin pagkatapos kami nakaresibe lamang idtong uyon sa ley para sa samuyang panahon.
34 Asin ngonian, kun kami dae magresibe nin anuman na bagay para sa samuyang pagpapagal sa simbahan, ano man baya an kapakinabangan samuya na tanganing magtrabaho sa laog kan simbahan kundi an pagdeklara nin katotoohan, na bayga kami magkakaigwa nin mga kaogmahan sa kaogmahan kan samuyang mga katugangan?
35 Pagkatapos ngonian tadaw ta nagsasabi ka na kami nagparabalangibog sa mga katawohang ini na tanganing kami mahinggianan, na kun baya ika, sa saimong saidre mismo, nakakaaram na gayo na kami dae nakakaresibe nin ganada? Asin ngonian, nagtutubod kang gayo na kami an nandadaya kaining mga katawohan, na iyo an nagkausa nin kaogmahang gayo sa saindang mga puso?
36 Asin si Korihor nagsimba saiya, Iyo.
37 Asin pagkatapos si Alma nagsabi sa saiya: Nagtutubod ka daw nin gayo na igwa nin sarong Diyos?
38 Asin siya nagsimbag, Dae.
39 Ngonian si Alma nagsabi sa saiya: Magsumbikal ka man giraray na igwa nin sarong Diyos, asin man magsikwal ki Cristo? Nin huli ta hilnga, ako nagsasabi sa saimo, ako nakakaaram na igwa nin sarong Diyos, asin man na si Cristo maabot.
40 Asin ngonian ano bayang ebidensiya na igwa ka na mayong Diyos, o na si Cristo dae maabot? Ako nagsasabi sa saimo na mayo ka, laen lang na ini saimo sanang tataramon.
41 Pero hilnga, ako igwa nin gabos na mga bagay bilang sarong patotoo na an mga bagay na ini katotohanan; asin ikaw man igwa nin gabos na mga bagay bilang sarong patotoo sa saimo na an mg aini katotoohan; asin ikaw magsisikwal kan mga ini?
42 Hilnga, ako nakakaaram na ikaw nagtutubod na gayo, pero ika nasasaniban nin sarong nagpuputik na espiritu, asin saimong pinabayaan an Espiritu nin Diyos na tanganing ini mayong kamumugtakan sa sadire mo; alagad an diyablo igwa nin kapangyarihan na mangingibabaw saimo, asin siya an nagdadara sa saimo sa paglibot, naggigibo nin mga kagamitan na tanganing saiyang madedestroso an mga kaakian nin Diyos.
43 Asin ngonian si Korihor nagsabi ki Alma: Kun ika makapaghiling sakuya nin sarong tanda, na tanganing ako puwedeng makumbinse na igwa nin sarong Diyos, iyo, ipagpahiling mo sakuya na siya may kapangyarihan, asin pagkatapos ako mangyaring makukumbinse kan katotoohan kan saimong mga tataramon.
44 Alagad si Alma nagsabi sa saiya: Ika nagkaigwa nang gayo nin mga senyales; saimo pang tetentaran an saimong Diyos? Ta ika nagsasabi, magpahiling sa saimo nin sarong tanda, na ika ngani igwa nin patotoo kan bilog kaini na saimong mga katugangan, asin man kan gabos na banal na mga propeta? An mga kasuratan nakalatag na sa atubangan mo, iyo, asin an gabos na mga bagay nagpapatunay na igwa nin sarong Diyos; iyo, magin an kinaban, asin an gabos na mga bagay na yaraon sa lalawgon kaini, iyo, asin an paghiro kaini, iyo, asin man an gabos na mga planeta na naghihiro sa saindang regular na porma naggibong magtestigo na igwa nin sarong Supremong Kaglalang.
45 Asin alagad ika naglakaw sa paglibot, pinagdadaya an mga puso kaining mga katawohan, nagtetestimonya sa sainda na mayong Diyos? Asin alagad ika mismo magsisikwal laban sa gabos na ining mga testigo? Asin siya nagsabi: Iyo, ako magsisikwal, laen lang kun ika makapagpahiling sakuya nin sarong tanda.
46 Asin ngonian ini nangyaring naglipas na si Alma nagsabi sa saiya: Hilnga, ako nakukulgan nin huli kan katagasan nin saimong puso, iyo, na ikaw giraray makipagkontrahan sa espiritu nin katotoohan, na tanganing an saimong kalag puwedeng madestroso.
47 Pero hilnga, ini marhay na an saimong kalag dapat na mawara kesa na ika an magigin paagi na pagdarahon an kadakul na mga kalag pababa sa kapahamakan, sa paagi kan saimong pagpuputik asin sa paagi kan saimong pambobolang mga tataramon; kun kaya kun saimong ipagsikwal giraray, hilnga an Diyos maghahampak saimo, na tanganing ika magin pola, na tanganing ika dae na makapagbukaw pa kan saimong nguso, na tanganing ika dae na makapagdaya pa kaining mga katawohan.
48 Ngonian si Korihor nagsabi sa saiya: Ako dae nagsisikwal sa pagkakaigwa nin sarong Diyos, pero ako dae naniniwala na igwa nin sarong Diyos; asin ako nagsasabi man, na ika dae nakakaaram na igwa nin sarong Diyos; asin laen lang kun ika makapagpapahiling sakuya nin sarong tanda, ako dae maniniwala.
49 Ngonian si Alma nagsabi sa saiya: Iyo ini ako magtatao sa saimo para magin sarong tanda, na ika hahampakon na magin pola, na uyon sa sakuyang mga tataramon; asin ako nagsasabi, na sa pangaran nin Diyos, ika hahampakon na magin pola, na tanganing ika dae na makapagtaram pa.
50 Ngonian kan si Alma makapagsabi na kaining mga tataramon, si Korihor hinampak na magin pola, na siya dae makapagtaram na, uyon sa mga tataramon ni Alma.
51 Asin ngonian kan an pamayong huwes nahiling ini, saiyang ginamit an kamot niya asin nagsurat ki Korihor, na nagsasabi: Kumbinsido ka na sa kapangyarihan nin Diyos? Sa paagi niya ika nagmawot na si Alma makapagpahiling kan saiyang tanda? Makapaghuna ka daw na siya makapagpasakit sa iba man, na tanganing maipahiling saimo nin sarong tanda; asin ngonian makapagkontra ka pa daw nin iba?
52 Asi si Korihor ginamit an saiyang kamot asin nagsurat, na nagsasabi: Ako nakakaaram na ako pola, nin huli ta ako dae na makakapagtaram; asin ako nakakaaram na mayo nang iba kundi bakong sa kapangyarihan nin Diyos na madara ini sa atubangan ko; iyo, asin ako pirmeng nakakaaram na igwa nin sarong Diyos.
53 Pero hilnga, an diyablo an nagdaya sakuya; nin huli ta siya nagpahiling sa sakuya sa porma nin sarong anghel, asin nagsabi sa sakuya: Lakaw asin bawia ining mga katawohan, nin huli ta sinda gabos nagkaralawigaw sa pagsunod nin sarong dae nabibistong Diyos. Asin siya nagsabi sa sakuya: Mayong Diyos; iyo, asin siya an nagtukdo sakuya kaidtong sakuyang ipinagsabi na. Asin ako nakapagtukdo kan saiyang mga tataramon; asin ako nakapagtukdo kan mga ini nin huli ta an mga ini marahay-rahay sa karnal na isip; asin ako nakapagtukdo kan mga ini, magin hanggan sa ako nagkaigwa nin gulping trayumpo, na grabeng gayo sa pagtubod ko na sinda katotoohan; asin nin huli kaining dahilan ako nanindugan sa katotoohan, magin hanggan sa sakuyang nadara ining dakulang sumpa sa sakuya.
54 Ngonian kan saiyang naisabi ini, siya nakiolay na si Alma magpangadye sa Diyos, na tanganing an sumpa puwedeng mawara gikan saiya.
55 Pero si Alma nagsabi sa saiya: Kun ining sumpa dapat na haleon gikan saimo ika puwede man giraray na makapagdara paharayo kan mga puso kaining mga katawohan; kun kaya, ini mapapasaimo magin hanggan sa an Kagurangnan magusto pa.
56 Asin ini nangyaring naglipas na an sumpa dae nanggad hinale ki Korihor; pero siya pinagpahale, asin nagpaduman sa palibot gikan sa harong pasiring sa sarong harong na nagpapalimos para sa saiyang kakanon.
57 Ngonian an pagkaaram na kun ano an nangyari ki Korihor tulos na ipinagpabantog sa kabilugan nin gabos na kadagaan; iyo, an proklamasyon ipinadara sa paagi kan pamayong huwes pasiring sa gabos na mga katawohan nin kadagaan, nagpapahayag sa sainda na nakapagtubod sa mga tataramon ni Korihor na sinda kaipuhang gayo na hidaling magsosolsol, na baka kaparehong kahukuman an mag-abot sa sainda.
58 Asin ini nangyaring naglipas na sinda gabos nakumbinse sa kadaendatahan ni Korihor; kun kaya sinda gabos nagkabarag-o giraray para sa Kagurangnan; asin ini an nakapagpa-untok sa pandadaya na susog sa manera ni Korihor. Asin si Korihor naglakaw sa palibot gikan sa sarong harong pasiring sa sarong harong, nagpapakilimos nin kakanon para sa saiyang suporta.
59 Asin ini nangyaring naglipas na habang siya nagpaparapakilimos sa mga katawohan, iyo, sa pag-iriba nin sarong katawohan na naglaen kan saindang mga sadire sa mga Nephita asin pinag-apud an saindang mga sadire na mga Zoramita, bilang pinapamayuhan ni sarong tawo na an pangaran iyo si Zoram--- asin habang siya nakikipag-ibahan sa sainda, hilnga, siya nasagasaan asin nagkaturong-tungan, magin hanggan siya nagadan.
60 Asin kaya satuyang nahiling an katapusan niya na nagpapalawigaw kan mga dalan nin Kagurangnan; asin kaya satuyang nahiling na an diyablo dae nagsusuporta kan saiyang kaakian sa huring aldaw, alagad hidaling gibohon na kalakkadon sinda pababa pasiring sa impiyerno.

Comments:
I read over your blog, and i found it inquisitive, you may find My Blog interesting. My blog is just about my day to day life, as a park ranger. So please Click Here To Read My Blog
 
Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?