<$BlogRSDUrl$>

Tuesday, June 13, 2006

3 NEPHI TSAPTER 29 

An pagluwas kan Libro ni Mormon iyo an sarong senyal na an Kagurangnan nagpoon na sa pagtitipon kan Israel asin sa pag-utob kan saiyang mga tipan--- Sinda na nagsisikwal kan saiyang panhuring aldaw na mga kapahayagan asin mga regalo pagsusumpaon.

*******

Asin ngonian hilnga, ako nagsasabi sa saindo na sa panahon na an Kagurangnan mahihiling an tama, sa saiyang kadunungan, na tanganing ining mga sinasabi mag-aabot sa Hentil na uyon sa saiyang mga tataramon, pagkatapos saka na nindo magkakaararaman na an tipan na an Ama iyo an naghimo para sa kaarakian nin Israel, manunungod sa saindang restorasyon sa mga kadagaan na saindang kamanahan, nagpoon na baya na magka-urutob.
2 Asin saindong magkakaararaman na an mga tataramon nin Kagurangnan, na pinagparataram kan mga banal na propeta, na an gabos magkaka-urutob; asin kamo dae na kaipong magsabi na an Kagurangnan pinaghaloy an saiyang pag-abot para sa mga kaarakian nin Israel.
3 Asin kamo daeng paghohorop-horop sa saindong mga puso na an mga tataramon na pinagparataram na daeng kamugtakan, nin huli ta hilnga, an Kagurangnan makakagiromdom kan saiyang tipan na saiyang pinaghimo sa saiyang mga katawohan na yaon sa harong nin Israel.
4 Asin sa panahon na saindaong mahihiling an mga tataramon na ini na magluluwas sa pag-iriba nindo; kaya kamo dae na kaipuhan na gayong makapagsikwal sa mga pinaggigibo nin Kagurangnan, nin huli ta an espada kan saiyang hustisya yaon na sa saiyang toong kamot; asin hilnga, sa aldaw na iyan, kun saindong ipagsisikwal an saiyang mga pinaggigibo siya nagkakausa na ini sa dae mahaloy mangengenotan saindo.
5 Herak man saiya na nagsisikwal sa mga pinaggigibo nin Kagurangnan; iyo, herak man saiya na magsikwal ki Cristo asin sa saiyang mga gibo!
6 Iyo, herak man saiya na maninikwal sa mga kapahayagan nin Kagurangnan, asin na magsasabi na an Kagurangnan dae nang gayo naggigibo sa paagi nin kapahayagan, o sa paagi nin propesiya, o sa paagi nin mga regalo, o sa paagi nin mga dila, o sa paagi nin mga pagpapaomay, o sa paagi nin kapangyarihan kan Espiritu Santo!
7 Iyo, herak man saiya na magtataram sa aldaw na iyan, tanganing makakua nin gana, na dae nagkaigwa nin milagro na ipinahiling ni JesuCristo; nin huli ta siya na naggigibo kaini nagigin arog sa akeng lalake nin perdisyon, na para sainda daeng pagkaherak, na uyon sa tataramon ni Cristo!
8 Iyo, asin kamo dae nang gayo maghihinghing, ni manikwalan, ni makakawat pa sa mga Judio, ni an arin man na katadaan kan harong nin Israel; nin huli ta hilnga, an Kagurangnan nakakagiromdom kan saiyang tipan sa saindo, asin siya maggigibo sa sainda na uyon sa bagay na saiyang pinanumpaan.
9 Kun kaya kamo dae maghuna na saindong makayang pagribayan an toong kamot nin Kagurangnan na mapasiring sa wala, na tanganing siya dae na makapagpasunod nin paghuhukom sa pag-uutob kan tipan na saiyang pinaghimo sa laog kan harong nin Israel.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?