<$BlogRSDUrl$>

Monday, June 12, 2006

3 NEPHI TSAPTER 27 

Si Jesus nagsugo sainda na pag-aapudon an Simbahan sa saiyang pangaran--- An saiyang misyon asin sakripisyo sa pagbabayad-sala iyo an kabilugan kan saiyang ebanghelyo--- An mga tawo pinagsuong magsorolsol asin magpabunyag na tanganing sinda pakabanalon kan Espiritu Santo--- Sinda iyo na magigin arog ki Jesus.

*******

Asin ini nangyaring naglipas na bilang mga desipulos ni Jesus nagraralakawan asin nagpapabaralangibog nin mga bagay na saindangpararehong nagkadarangog asin nagkahiriling, asin nagparabunyag sa pangaran ni Jesus, ini nangyaring naglipas na an mga desipulos nagkatiripon-tipon na magkasararo asin sararo sa makusog na pagpangadye asin pag-aayuno.
2 Asin si Jesus giraray nagpahiling kan saiyang sadire sa sainda, nin huli ta sinda nagpaparangadye sa Ama sa pangaran niya; asin si Jesus nag-abot asin nagtindog sa katahawan ninda, asin nagsabi sa sainda: Ano an gusto nindo na sakuyang itatao sa saindo?
3 Asin sinda nagsabi sa saiya: Kagurangnan, samuya pong kagustuhan na saimong sabihon samuya an pangaran na samuyang ipag-aapod kaining simbahan; nin huli ta nagkaigwa nin pag-iiriwal-iwal sa pag-iriba nin mga tawo manunungod sa bagay na ini.
4 Asin an Kagurangnan nagsabi sa sainda: Katotoohan, katotoohan, Ako nagsasabi sa saindo, tadaw baya ta an mga katawohan nagngungurob-ngurob asin nag-iiriwal-iwal nin huli sana sa bagay na ini?
5 Dae daw ninda nagkabarasa an mga kasuratan, na nagsasabi na kaipong pagdadarahon sa sadire nindo an pangaran ni Cristo, na iyo an pangaran ko? Nin huli ta sa paagi kan pangaran na ini kamo pag-aapudon sa huring aldaw;
6 Asin an siisay man an nagdadara sa sadire niya kan sakuyang pangaran, asin magtagal hanggan sa katapusan, siya maliligtas sa huring aldaw.
7 Kun kaya, an anuman na saindong gigibohon, saindong gigibohon an mga ini sa sakuyang pangaran; kun kaya saindong pag-aapudon an simbahan sa sakuyang pangaran; asin kamo mag-aapod sa Ama sa sakuyang pangaran na tanganing saiyang pagbebendisyunan an simbahan nin huli sa sakuyang karahayan.
8 Asin paano baya ini magigin sakuyang simbahan laen lang kun ini pag-aapudon sa sakuyang pangaran? Nin huli ta kun an simbahan pag-aapudon sa pangaran ni Moises kun kaya ini simbahan ni Moises; o kun ini pag-aapudon sa pangaran nin sarong tawo kun kaya ini pag-aapudon na simbahan kan tawong iyan; alagad kun ini pag-aapudon sa sakuyang pangaran kun kaya ini iyo an sakuyang simbahan, kun an mga ini pinagtugdok para sa sakuyang ebanghelyo.
9 Katotoohan Ako nagsasabi sa saindo, na kamo pinagtugdas para sa sakuyang ebanghelyo; kun kaya kamo mag-aapod sa anuman na mga bagay na saindong pag-aapudon, sa sakuyang pangaran; kun kaya kun kamo mag-aapod sa Ama, para sa simbahan, kun ini baya sa sakuyang pangaran an Ama magdadangog saindo;
10 Asin kun ini baya na an simbahan pinagtugdok sa sakuyang ebanghelyo kaya an Ama magpapahiling kan saiyang sadireng mga trabaho sa laog kaini.
11 Pero kun ini dae pinagtugdas sa sakuyang ebanghelyo, asin pinagtugdas para sa mga gibo nin mga tawo, o para sa mga gibo kan diyablo, katotoohan Ako nagsasabi sa saindo sinda magkakaigwa nin kaogmahan sa saindang mga bigo para sa laog nin sarong panahon, asin sa dae mahaloy an katapusan maabot, asin sinda pagpapaludon asin ipagtatapok pasiring sa kalayo, na kun saen duman mayo nang balikan.
12 Nin huli ta an saindang mga gibo magsusunod sainda, nin huli ta sa kadahilanan kan saindang mga gibo na kaya sinda pagpaparuludon; kun kaya giromdoma an mga bagay na sakuyang pinagsasabi saindo.
13 Hilnga Ako nagtao sa saindo kan sakuyang ebanghelyo, asin ini iyo an ebanghelyo na sakuya nang pinagtao sa saindo--- na Ako nag-abot sa kinaban tanganing gibohon an kagustuhan kan sakuyang Ama, nin huli ta an sakuyang Ama an nagpadara sakuya.
14 Asin an sakuyang Ama an nagpadara sakuya na tanganing Ako ibibitay sa krus; asin pagkatapos na pinagbitay sa krus, na tanganing Ako makapagdara nin gabos na mga tawo sa sakuya, na habang Ako pinagbitay kan mga tawo magin iyo pa man dapat lang na an mga tawo ipagpaitaas kan Ama, na tanganing magtindog sa atubangan, tanganing paghuhukuman kan saindang mga nagkaginibohan, magin an mga ini marhay o magin an mga ini maraot---
15 Asin nin huli kaining dahilan kaya Ako pinagpaitaas, kun kaya, uyon sa kapangyarihan kan Ama Ako magdadara nin gabos na mga tawo sa sakuya, na tanganing sinda puwedeng paghuhukuman uyon sa saindang mga nagkaginibohan.
16 Asin ini mangyayaring maglipas, na an siisay man na nagsosolsol asin binunyagan sa sakuyang pangaran mapapano; asin kun siya makapagtagal hanggan katapusan, hilnga, siya iyo an sakuyang pangangaputan na mayong kasalanan sa atubangan kan sakuyaang Ama sa aldaw na iyan kun noarin na Ako baya magtitindog tanganing maghukom sa kinaban.
17 Asin siya na dae makakatagal hanggan sa katapusan, pareho man sana siya na pinagpalod man asin pinagtapok pasiring sa kalayo, kun saen sinda dae na nanggad makakabalik pa, nin huli sa hustisya kan Ama.
18 Asin iyo ini an tataramon na saiyang pinagtao sa mga kaakian nin mga tawo. Asin nin huli sa dahilan na ini saiyang pinag-utob an mga tataramon na saiyang pinagtao, asin siya dae nagpuputik, alagad pinag-utob an gabos niyang mga tataramon.
19 Asin mayo nin bakong malinig na bagay na makakalaog pasiring sa saiyang kahadean; kun kaya mayong makakalaog pasiring sa saiyang kapahingaloan laen lang kun ini sinda iyo an nakapaghugas na kan saindang kabadoan sa sakuyang dugo, nin huli kan saindang pagtubod, asin sa pagsosolsol kan gabos nindang mga kasalan, asin an saindang bilog na pagtubod hanggan sa katapusan.
20 Ngonian iyo ini an kasugoan: Magsolsol, gabos kamong mga katapusan kan kinaban, asin magdulok sa sakuya asin magpabunyag sa sakuyang pangaran, na tanganing kamo pakapabanalon sa paagi kan katabangan kan Espiritu Santo, na tanganing kamo puwedeng magtindog na mayong digta sa atubangan ko sa huring aldaw.
21 Katotoohan, katotoohan, Ako nagsasabi sa saindo, iyo ini an sakuyang ebanghelyo; asin kamo nakakaaram sa mga bagay na tanganing kamo maggigibo sa laog kan sakuyang simbahan; nin huli ta sa mga kaggibohan na saindong nahiling na sakuyang ginigibo iyo man an saindong gigibohon; nin huli kaining saindong mga nagkahiriling na sakuyang ginigibo magin iyo man an saindong gigibohon;
22 Kun kaya, kun kamo maggigibo kaining mga bagay paladan kamo, nin huli ta kamo ipagpapaitaas sa huring aldaw.
23 Isurat an mga bagay na saindong nagkahiriling asin nagkadarangog, laen lan idtong mga ipinagbabawal.
24 Isurat an mga gibo kaining mga katawohan, na iyo an mangyayari, magin kaidto pa na nagkasururat na, kan mga kaidtong nangyari na.
25 Nin huli ta hilnga, gikan sa mga libro na pinagsurat na kaidto pa, asin an mga ining susuraton pa sana, ining mga katawohan sinda paghuhukuman, nin huli sa sainda an saindang mga nagkaginiribohan magkakabarantog sa mga katawohan.
26 Asin hilnga, an gabos na mga bagay pinagsururat sa paagi ni Ama; kun kaya gikan sa mga libro na pagsusuraton pa an kinaban paghuhukuman.
27 Asin kamo nakakaaram na kamo an magigin mga huwes kaining mga katawohan, na uyon sa paghuhukom na sakuyang itatao sa saindo, na magigin husto. Kun kaya, ano bayang manera nin mga tawo na kamo na dapat magigin iyo? Katotoohan Ako nagsasabi sa saindo, magin arog sa sakuya.
28 Asin ngonian Ako mapaduman sa Ama. Asin katotoohan Ako nagsasabi sa saindo, an anuman na mga bagay na saindong hahagadon sa Ama sa sakuyang pangaran itatao sa saindo.
29 Kun kaya, maghagad, asin kamo pagtataw-an; magtuktok, asin ini pagbubukasan sa saindo; nin huli ta siya na naghahanap, nakakaresibe; asin sa saiya na nagtutuktok, ini pagbubukasan.
30 Asin ngonian, hilnga, an sakuyang kaogmahan dakulaon, magin sa kapanoan, nin huli saindo, asin man sa henerasyong ini; iyo, asin magin an Ama nag-oogma, asin man an gabos na banal na mga anghel, nin huli saindo asin sa henerasyon na ini; nin huli ta mayo sainda an nawara.
31 Hilnga, Ako nagugustong kamo dapat na makakasabot; nin huli ta ipinapasabot ko sainda na ngonian nabubuhay na henerasyon; asin mayo sainda an nawara; asin sa sainda Ako igwa nin kapanoan nin kaogmahan.
32 Pero hilnga, ini ikinakamundo ko nin huli kan ika apat na henerasyon na gikan kaining henerasyon, nin huli ta sinda nadarang sakop niya na arog sa akeng lalake nin perdisyon; nin huli ta sainda akong ipagpapabakal para sa plata asin para sa bulawan, asin para sa mga bagay na inaalamag na nakaka-koraptu asin kun saen an mga parahabon puwedeng makalusot na makalaog asin manhabon. Asin sa aldar na iyan Ako mabisita sainda, magin sagkod na ipabalik an saindang mga kaggibohan sa sainda man sanang sadireng mga payo.
33 Asin ini nangyaring naglipas na kan si Jesus nagtapos na kaining mga tataramon siya nagsabi pa sa saiyang mga desipulos: Maglaog kamo sa makipot na pintuan; nin huli ta malapadon an pintuan, asin hayakpit an dalan na pasiring sa buhay, asin kakadikit an yaon na nakanagbo kaini; pero malawak an pintuan, asin mahiwas an dalan na pasiring sa kagadanan, asin kadakul an yaon na nagbiyahe paduman, sagkod an banggi nag-abot, na kun saen mayong tawo an makakatrabaho.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?