<$BlogRSDUrl$>

Thursday, December 23, 2004

2 NEPHI TSAPTER 19 

Si Isaias nagtaram na arog kan sarong mesiyas --- An mga katawohan sa diklom makakahiling nin sarong dakulaong Liwanag --- Para sa satuya sarong ake an pinagmundag --- Siya magigin Prinsipe nin Katoninongan asin maghahade sa ibabaw kan trono ni David. Ikumpara sa Isaias 9.

*******

Daeng pagkukulang, an pagkadiklom bakong magigin arog kan saiya man sanang kasakitan, kan sa enot saiyang magian na pinagpasakitan an daga nin Zebulon, asin an daga nin Naphtali, asin pagkatapos kaiyan hinimong mas makuri an pagpapasakit sa paagi nin dalan kan Pulang Dagat na lampas pa Jordan nin Galilea kan mga nasyon.
2 An katawohan na naglalakaw sa kadikloman nakahiling nin sarong dakulaong liwanag; Sinda na nag-eerok sa daga kan anino nin kagadanan, sa ibabaw ninda nangyari na an liwanag nagsubang.
3 Saimong pinadakul an nasyon, asin dinagdagan nin kaogmahan --- Sinda nag-orogma sa atubangan mo na uyon sa kaogmahan nin pag-ani, asin habang an mga tawo nag-oorogma kan saindang pinagbaranga-bangang mga sinamsam.
4 Ta saimong binaak an pamasan kan saiyang kagabatan, asin an pamakol kan saiyang abaga, an baston kan saiyang mananakop.
5 Ta sa lambang pakigiyera nin paralaban igwa nin nakakabulingog na kariribokan, an mga sul-ot na bado napapatos nin dugo; pero ini magigin kasulo asin panggatong sa kalayo.
6 Ta para sa satuya sarong ake an pinagmundag, para satuya sarong akeng lalake an itinao; asin an pan-gobyerno yaon nakaatang sa saiyang abaga; asin an saiyang pangaran aapudon na Makangangalas, Parahatol, An Makapangyarihang Diyos, An Ama na Mayong Kasagkoran, An Prinsipe nin Katoninongan.
7 An pag-asenso nin pan-gobyerno asin katoninongan na mayong katapusan, sa ibabaw kan trono ni David, asin sa kabilogan kan saiyang kahadean na tanganing mapakarhay ini, asin na tanganing tugdason ini na igwa nin paghuhukom asin igwa nin hustisya magpoon ngonian, sagkud sa daeng kasagkuran. Ang paghihingoha kan Kagurangnan nin mga Hukbo iyo an maggigibo kaini.
8 An Kagurangnan ipinadara an saiyang tataramon pasiring ki Jacob asin ini iyo an nagpaliwanag kan Israel.
9 Asin an gabos na katawohan makakaaram, maski an Ephraim asin an mga nag-eerok sa Samaria, na nagtaram sa kapaabaw-abawan asin kadakulaan nin puso.
10 An mga ladrilyo nagkahurulog sa ibaba, pero kita magtutugdok kan tinabasang mga gapo; an mga sikomoro pinurutol, pero kita magriribay sa sainda nin mga sedro.
11 Kun kaya an Kagurangnan tuyong nagbugtak nin mga kalaban ni Rezin laba sa saiya, asin makibale sa saiyang mga kaiwal na pag-iiribahon.
12 An mga Seryano sa atubangan asin an mga Felisteo sa likod; asin sinda iyo an magpapasasa kan Israel sa paagi nin bukas na nguso. Para sa gabos na ini an saiyang kaanggutan dae nanggad nawara, pero an saiyang kamot nakaunat man giraray.
13 Ta an katawohan dae nanggad naghale sa saiya na mga nagpapasakit sa sainda, ni sinda naghanap sa Kagurangnan nin mga Hukbo.
14 Kun kaya an Kagurangnan magpuputol gikan sa Israel nin payo asin ikog, sanga asin maghidali sa sarong aldaw.
15 An suanoy, siya na iyo an pamayo; asin an propeta na nagtutukdo nin mga kautikan, siya iyo an ikog.
16 Ta an mga pamayo kaining katawohan iyo an nagtulak sainda na mapasala; asin sinda na pinangenotan ninda iyo an mga nadestroso.
17 Kun kaya an Kagurangnan dae na-oogma sa saindang mga barobatang kalalakehan, ni magkaka-igwa nin pagkaherak sa saindang mga mayong ama asin mga balo; ta an lambang saro sa sainda epokrito asin mga naggigibo nin maraot, asin an lambang saro nagtataram nin kabulastugan. Ta gabos kaini dae nakakapahale kan saiyang kaanggutan, pero an saiyang kamot nakaunat man giraray.
18 Ta an kadaendatahan magsusulo arog nin kalayo; iyo iyan an magpapasasa kan mga binit asin mga tunok, asin magsusuksok sa kadawagan nin mga kakahuyan, asin sinda bilog na mag-aaso paitaas arog kan pagpa-itaas nin aso.
19 Sa paagi kan kaanggutan nin Kagurangnan nin mga Hukbo na iyo an nagpapadiklom nin kadagaan, asin an katawohan naaarog sa igatong na kinakalayuhan; mayong tawo na magpapatawad sa saiyang tugang na lalake.
20 Asin siya an mag-aagaw kan toong kamot asin magin gutom; asin siya magkakakan sa walang kamot asin sinda dae magigin kontento; sinda magkakakan lambang tawo sa laman kan saiyang sadireng kamot ---
21 Manasseh, Ephraim; asin Ephraim, Manasseh; sinda na nagkasararo laban ki Judah. Ta an gabos kaining kaanggutan dae nanggad nagrarayo, pero an saiyang kamot nakaunat giraray.


Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?