<$BlogRSDUrl$>

Friday, December 24, 2004

2 NEPHI TSAPTER 23 

An pagkarumpag nin Babilonya arog man sa tipo nin pagkarumpag sa Ikaduwang Pag-abot --- Iyan sarong aldaw nin makuring kasakitan asin pagbabalos --- An Babilonya (an kinaban) dagos na mahuhulog sagkod pa man --- Ikumpara sa Isaias 13.

*******

An karga nin Babilonya, na si Isaias na akeng lalake ni Amos, iyo an nakahiling.
2 Magpatindog kamo nin sarong bandera sa ibabaw kan halangkaw na bukid, ipagpalangkaw mo an boses sa ibabaw ninda, magsenyas nin kamot, na sinda magduruman palaog sa mga trangkahan kan mga tawong noble.
3 Ako nagsugo sa sakuyang mga pinabanal, ako man nangapudan sa sakuyang mga makukusog na surugoon, ta an sakong kaanggutan bako man sa sainda na nag-oogma sa sakuyang pagkahalangkaw.
4 An karibokan nin katiriponan sa mga kabukidan naaarog baga sarong dakulon na mga katawohan, sarong nakakabulingog na karibokan kan mga kahadean nin mga nasyon na pinagkasararong tiniripon, an Kagurangnan nin mga Hukbo iyo an nagtipon nin mga hukbo sa pakikipaggiyera.
5 Sinda naggigikan sa sarong harayoon na nasyon, gikan sa katapusan nin kalangitan, iyo, an Kagurangnan, asin an mga armas kan saiyang kaanggutan, tanganing rumpagon an bilog na daga.
6 Mag-ungal kamo, ta an aldaw nin Kagurangnan harani na; iyan mag-aabot bilang sarong paghahampak gikan mismo sa pinakamakapangyarihan sa gabos.
7 Kun kaya an gabos na kamot manruruluya, an lambang puso nin tawo magkakaturunaw.
8 Asin sinda magkakatarakot; mga matinding kasakitan asin mga kamondoan iyo an magpupugol sa sainda; sa sainda magngangalas an lambang saro sa iba; an saindang mga lalawgon magigin mga malaadon.
9 Hilnga, an aldaw nin Kagurangnan nagdadangadang, malupiton na parehong igwa nin kapungutan asin makuring kaanggutan, tanganing pabayaan an daga na maalipungawon; asin siya an magpapahamak kan mga parakasala na yaon duman.
10 Ta an mga bitoon nin langit asin an mga konstelasyon kaini dae magtatao kan saindang liwanag; an aldaw magdidiklom sa saiyang pagsisirang, asin an bulan dae magtutugot na an saiyang liwanag magsisirang.
11 Asin ako magpapadusa sa kinaban nin huli sa karaotan, asin an mga tampalasan para sa saindang kadaendatahan; ako magpapangyari na an kaabahawa kan mga mapagpalangkaw mapupundo, asin ibaba ko an kapaabaw-abawan kan mga teribleng tawo.
12 Ako maggigibo kan sarong tawo na mas mahalaga kesa pinong bulawan; maski an sarong tawo kesa piling bulawang panbanga nin Ophir.
13 Kun kaya, ako ang magyuyugyog kan mga langit, asin an kinaban mahahale paluwas sa saiyang lugar, sa kapungotan kan Kagurangnan nin mga Hukbo, asin sa aldaw kan saiyang makuring kaanggutan.
14 Asin ini magigin arog sa sarong usa na pinaglalamag, asin arog kan sarong kordero na mayong tawo an nagkakagustong magkua, asin sinda sa lambang tawo magbubuwelta sa saiyang sadireng banwaan, asin magdudulag an lambang saro sa saiyang sadireng daga.
15 An lambang saro na mapang-abaw-abaw papanoan; iyo, an lambang saro na pinasalak sa mga tampalasan magagadan sa paagi nin espada.
16 An saindang mga kaarakian man peperidasuhon sa atubangan kan saindang mga mata; an saindang mga harong sasalakaton asin an saindang mga agom lulupigan.
17 Hilnga, ako an mampupukaw sa mga taga-Medes laban sainda, na dae nagpapahalaga sa plata asin bulawan, ni igwa sinda nin pagkasilaw sa mga ini.
18 An saindang mga pana man magtutusok sa mga barobata tanganing magin mga pedaso; asin sinda dae magkakaigwa nin pagkaherak sa bunga kan sinapupunan; an saindang mga mata magpapatawad sa kaarakian.
19 Asin an Babilonya, an kamurawayan kan mga kahadean, an kagayunan kan mga kapang-abaw-abawan kan mga Caldeo, magigin siring kan pabagsakon nin Diyos an Sodom asin Gomorrah.
20 Ini dae na nanggad maeestaran, ni maeerokan pa ini sa maarabot na henerasyon kan mga henerasyon: ni an mga Arabiyano magtutugdok pa nin tolda dyan; ni an mga pastor magdadara pa kan saindang kawan dyan.
21 Pero an mga layas na mga hayop kan disyerto magluluko dyan; asin an saindang mga harong mapapano kan mga mamumundong mga hayop; asin an mga kuwago mag-eerok dyan, asin an mga tikbalang magbabarayle dyan.
22 Asin an mga layas na mga hayop nin mga isla mag-aatungal sa saindang maalipungawon na harong, asin an mga dragon sa saindang marahay-rahay na mga palasyo; ain an saiyang oras harani nang mag-abot, asin an saiyang aldaw dae na pahahaluyon. Ta ako an magdedestroso saiya nin madali; iyo, ta ako magigin maheherakon sa sakuyang mga katawohan, pero an mga tampalasan mapapahamak.

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?